Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 15 november 2022, PZH-2022-817855473 DOS-2022-0006162, tot vaststelling van de deelplafonds voor 2023 voor de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013

Geldend van 01-12-2022 t/m heden

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 15 november 2022, PZH-2022-817855473 DOS-2022-0006162, tot vaststelling van de deelplafonds voor 2023 voor de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013

Gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland;

Gelet op de artikelen 4:25 en 4:26 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Besluiten vast te stellen het volgende besluit:

Artikel 1 Hoogte subsidieplafonds

De deelplafonds voor de subsidieregeling genoemd in tabel I opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage, worden vastgesteld op de daarbij in die tabel behorende bedragen.

Artikel 2 Wijze van verdeling

De deelplafonds voor de subsidieregeling genoemd in tabel I opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage, worden verdeeld overeenkomstig de daarbij in de betreffende tabel gestelde wijze.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit deelplafonds 2023 voor de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2013.

Ondertekening

Den Haag, 15 november 2022

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

drs. J. Smit, voorzitter

ir. J.C. van Ginkel MCM, waarnemend secretaris

Bijlage 1 Tabel I deelplafonds

Subsidieregeling en nummer

Paragraaf/onderdeel

Bedrag deelplafond

Tijdvak

Wijze van verdeling

Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013

Paragraaf 2 restauratie rijksmonumenten

€ 3.100.000

2023

Zoals bedoeld in artikel 4 van de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013

Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013

Paragraaf 3 herbestemming rijksmonumenten

€ 250.000

2023

Zoals bedoeld in artikel 17 van de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013

Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013

Paragraaf 4 Groot onderhoud daken agrarische rijksmonumenten

€ 250.000

2023

Zoals bedoeld in artikel 30 van de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013