Verordening op de heffing en invordering van leges 2023

Geldend van 10-12-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges 2023

De raad van de gemeente Staphorst;

gelezen het voorstel van het college van 8 november 2022;

gelet op artikel 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en invordering van leges 2023

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • -

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • -

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • -

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1) e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • -

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1) e dag in het volgende kalenderjaar;

 • -

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • -

  APV: de actuele Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Staphorst;

 • -

  BRP: Basisregistratie Personen.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1. Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   Het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   Het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument, één en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Geen leges zijn verschuldigd voor:

 • 1.

  mondeling verstrekte inlichtingen, tenzij dit in artikel 1 uitdrukkelijk anders is bepaald;

 • 2.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • 3.

  stukken, door ambtenaren benodigd tot het verkrijgen van pensioen en stukken, benodigd tot het verkrijgen van weduwen- en wezenpensioen uit tot dat doel ingestelde fondsen;

 • 4.

  stukken, welke ingevolge het Ambtenarenreglement kosteloos worden afgegeven;

 • 5.

  kwitanties van geldsommen en andere stukken, waarbij ontvangst of overneming van gelden of goederen wordt erkend of vermeld;

 • 6.

  bewijzen van onvermogen.

 • 7.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1. De leges worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving, nota of andere schriftuur.

 • 2. Het verschuldigde bedrag wordt op de gedagtekende kennisgeving, nota of andere schriftuur vermeld.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald:

  • a.

   op het tijdstip, waarop de in artikel 6 bedoelde gedagtekende kennisgeving, nota of andere schriftuur wordt uitgereikt.

  • b.

   ingeval de in artikel 6 bedoelde gedagtekende kennisgeving, nota of andere schriftuur wordt toegezonden, binnen 1 maand na de dagtekening van deze stukken.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

 • 1. Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2. Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 2.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 3.

   onderdelen 1.4.5 en 1.4.6 (verstrekkingen uit de basisregistratie personen met behulp van alternatieve media of schriftelijk);

  • 4.

   onderdeel 1.8.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   hoofdstuk 15 (kansspelen);

 • één en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de rechten wegens verrichtingen van de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1. De ‘Legesverordening 2022’ van 14 december 2021 inclusief de wijzigingen na deze datum wordt ingetrokken met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich hebben voorgedaan vóór de in artikel 13 derde lid genoemde datum van ingang van de heffing.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, derde lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de op grond van het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking.

 • 2. De tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2023, bijlage 1 behorende bij de Legesverordening (leges bestemmingsplan buitengebied en ‘De Streek’) alsmede de tarieventabel berekening bouwkosten worden bekendgemaakt in het elektronisch gemeenteblad.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Legesverordening 2023’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst van 6 december 2022.

Voorzitter,

Griffier,

Bijlage A Tarieventabel leges

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2023

Inhoud

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 9 Gemeentearchief

Hoofdstuk 10 Huisvestingswet

Hoofdstuk 11 Leegstandswet

Hoofdstuk 12 Gemeentegarantie

Hoofdstuk 13 Standplaatsen

Hoofdstuk 14 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 15 Kansspelen

Hoofdstuk 16 Kinderopvang

Hoofdstuk 17 Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 19 Diversen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Beoordeling conceptaanvraag Wabo en Wro

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Verhoging

Hoofdstuk 6 Teruggaaf

Hoofdstuk 7 Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 8 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 9 Wijziging en herziening van het bestemmingsplan

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

Hoofdstuk 11 Overige verstrekte diensten

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Standplaatsen

Hoofdstuk 4 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

Hoofdstuk 7 Overige vergunningen, ontheffingen of andere beschikkingen

Hoofdstuk 8 Teruggaaf

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

€ 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk/registratie partnerschap of een ceremoniële omzetting van een partnerschap in een huwelijk in het gemeentehuis op:

1.1.1.1

maandag van 09.00 – 10.00 uur

-

1.1.1.2

maandag vanaf 10.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag van 09.00 - 16.00 uur

568,00

1.1.1.3

maandag tot en met vrijdag voor 09.00 uur en na 16.00 uur

727,00

1.1.1.4

zaterdag van 09.00 – 16.00 uur

923,00

1.1.1.5

voor het voltrekken van een huwelijk/registratie partnerschap op een alternatieve locatie, anders dan het gemeentehuis, wordt het in onderdeel 1.1.1.1 t/m 1.1.1.3 genoemde tarief verhoogd met

69,50

1.1.1.6

voor het inhuren van ambtenaren als getuige bij het voltrekken van een huwelijk/registratie partnerschap per getuige

34,50

1.1.1.7

voor het benoemen van een Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand die elders al BABS is voor één dag

63,50

1.1.1.8

voor het benoemen en beëdigen van een Ambtenaar van de Burgerlijke Stand voor één dag

190,00

1.1.1.9

voor een trouwboekje of duplicaat daarvan (kunststof)

8,50

1.1.1.10

voor een trouwboekje of duplicaat daarvan (kunstleer)

25,00

1.1.1.11

Bij annulering bedragen de kosten een % van het in onderdeel 1.1.1.1 t/m 1.1.1.4 genoemde tarief

25%

1.1.1.12

Annuleringskosten bij een gratis huwelijksvoltrekking

30,50

1.1.1.13

Wijziging voltrekkingsdatum, tijdstip of locatie huwelijksvoltrekking

30,50

1.1.2

voor nasporing in de registers van de burgerlijke stand, voor elk halfuur of gedeelte daarvan

35,00

1.1.3

voor het kalligraferen van een kinderbijschrijving in een trouwboekje/boekje geregistreerd partnerschap bedragen de kosten

11,00

1.1.4

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

77,75

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

58,80

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

77,75

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

58,80

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

77,75

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

58,80

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

58,80

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

70,30

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

37,95

1.2.6

Van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

34,25

1.2.7

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.6 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

52,95

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs of het verstrekken van een duplicaat

44,65

1.3.1.a

het tarief van 1.3.1 bedraagt na invoering wet Digitale Overheid

48,15

1.3.1.b

het tarief van 1.3.1 wordt bij een spoedaanvraag vermeerderd met

34,10

1.3.2-5

Vervallen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

7,50

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

1.4.2.2.1

voor 100 verstrekkingen

192,00

1.4.2.2.2

voor elke verstrekking meer, per verstrekking, max. € 3297,-

0,75

1.4.2.2.3-

1.4.2.3

vervallen

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

7,50

1.4.4.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

1.4.4.2.1

voor 100 verstrekkingen

192,00

1.4.4.2.2

voor elke verstrekking meer, per verstrekking

0,75

1.4.4.2.3

met een maximum van € 3297,00

1.4.4.2.4-5

Vervallen

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

24,85

1.4.6

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen, per verstrekking

7,50

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed half uur of een gedeelte daarvan

35,00

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

vervallen

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

vervallen

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.7.2

voor een exemplaar van de gemeentebegroting

87,00

1.7.3

bijlagen bij de gemeentebegroting

59,00

1.7.4

voor een exemplaar van de gemeenterekening

110,00

1.7.5

gereserveerd

1.7.6

gereserveerd

1.7.7

voor een exemplaar van de Bouwverordening

59,00

1.7.8

voor een exemplaar van de toelichting op de Bouwverordening

44,00

1.7.9

voor een exemplaar van de Algemene Plaatselijke Verordening

44,00

1.7.10

voor een exemplaar van een belastingverordening

12,50

1.7.11-14

gereserveerd

1.7.15

voor elke niet met name in deze verordening genoemde administratieve dienst

10,00

Hoofdstuk 8 Overige publiekszaken

1.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.8.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

41,35

1.8.2

voor het ter legalisatie opzenden van een stuk of voor het waarmerken van stukken en het legaliseren van een handtekening

8,20

1.8.3

voor het aanvragen van akten, uittreksels en andere stukken uit andere gemeenten of aan andere autoriteiten

3,60

1.8.4

voor niet met name in deze verordening genoemde vergunning tot handelingen, waarvoor krachtens de wet, reglement of verordening van politie vergunning moet worden gevraagd, voor zover daarvoor geen wettelijke regeling of vrijstelling bestaat

4,10

1.8.5

voor alle niet in deze verordening genoemde gunstige beschikkingen, van hetzij burgemeester en wethouders hetzij burgemeester, op verzoek

5,10

1.8.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een bericht als bedoeld in de artikelen 29 en 32 van de Wet persoonsregistratie:

 • -

  indien het afschrift bestaat uit ten hoogste 49 pagina's

 • -

  indien het afschrift bestaat uit 50 tot 100 pagina’s

 • -

  indien het afschrift bestaat uit meer dan 100 pagina's

8,20

40,50

61,00

1.8.7

De vergoeding voor het bericht dat op een andere gegevensdrager wordt verstrekt dan papier

81,50

1.8.8

De vergoeding voor het bericht, bestaande uit een afschrift van een, vanwege de aard van de vastlegging, moeilijk toegankelijke registratie

81,50

1.8.9

Indien voor hetzelfde bericht op grond van een voorgaand lid meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd

81,50

Hoofdstuk 9 Gemeentearchief

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed halfuur of gedeelte daarvan.

35,00

1.9.2

Dit recht is niet verschuldigd, indien de naspeuring door de aanvrager zelf en met toestemming van de secretaris van de gemeente geschiedt voor een wetenschappelijk of filantropisch doel.

Hoofdstuk 10 Huisvestingswet

n.v.t.

Hoofdstuk 11 Leegstandswet

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.11.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandswet

57,50

1.11.2

Vervallen

Hoofdstuk 12 Gemeentegarantie

n.v.t.

Hoofdstuk 13 Standplaatsen

Verplaatst naar titel 3.

Hoofdstuk 14 Winkeltijdenwet

Verplaatst naar titel 3.

Hoofdstuk 15 Kansspelen

€ 

1.15.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

22,00

1.15.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op kansspelen

Voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

56,50

Voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

56,50

En voor iedere volgende kansspelautomaat

34,00

Voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd

226,50

Voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat

226,50

En voor iedere volgende kansspelautomaat

136,00

1.15.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren of doen exploiteren van een speelgelegenheid als bedoeld in artikel 2:39 van de Algemene plaatselijke verordening.

58,75

Hoofdstuk 16 Kinderopvang

n.v.t.

Hoofdstuk 17 Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur

€ 

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag, als bedoeld in artikel 2.2 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur.

578,00

1.17.2

Het tarief genoemd onder 1.17.1 wordt verhoogd:

1.17.2.1

Met een bedrag per meter van;

1,88

1.17.2.2

Het onder 1.17.2 vermelde bedraagt minimaal.

46,90

1.17.2.3

Als er sprake is van een tracélengte van 1000 meter of meer, zijn de bepalingen 1.17.2.1 en 1.17.2.2 niet van toepassing.

De leges bedoeld onder 1.17.1 worden in rekening gebracht. Daarnaast wordt een aparte projectovereenkomst met de aanvrager afgesloten, waarin de kosten voor de inzet van de toezichthouder worden vastgesteld.

1.17.3

Indien de Indien de aanvraag, als bedoeld in artikel 2.2 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur, buiten behandeling wordt gelaten wordt 25% van de leges zoals bedoeld onder 1.17.1 in rekening gebracht.

1.17.4

Als een aanvrager zijn aanvraag, als bedoeld in artikel 2.2 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De in rekening gebrachte kosten bedragen:

1.17.4.1

Indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 2 weken na het in behandeling nemen ervan: 25% van de leges zoals bedoeld onder 1.17.1.

1.17.4.2

Indien de aanvraag wordt ingetrokken na 2 weken na het in behandeling nemen ervan: 40% van de leges zoals bedoeld onder 1.17.1.

1.17.4.3

Indien de aanvraag op verzoek van de gemeente wordt ingetrokken en binnen één maand gevolgd wordt door een nieuwe aanvraag die voldoet aan het advies, dan worden de leges zoals genoemd onder 1.17.2.1 en 1.17.2.2 in mindering gebracht op de verschillende leges voor de nieuwe aanvraag.

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

€ 

1.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.18.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb.459)

31,50

1.18.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

31,50

1.18.3

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

-

1.18.4

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart bij vermissing of verlenging

-

Hoofdstuk 19 Diversen

€ 

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.19.2

voor een vergunning tot het houden van een collecte, algemene inzameling of het aanbieden van intekenlijsten:

15,00

1.19.3

voor raadpleging van de kadastrale kaarten en/of object- en subjectgegevens van het kadaster per perceel

12,00

1.19.4

voor het verstrekken van een kopie van een kadastraal plan

5,00

1.19.5

Voor het doen van naspeuringen in het gemeentelijke kadaster voor ieder daaraan besteed halfuur of gedeelte daarvan

35,00

1.19.6

Voor het nummeren en paraferen van registers door de gemeente ten behoeve van de aanvrager, per register

5,50

1.19.7

Voor het afgeven van een geleidebiljet voor het vervoer van ontplofbare stoffen, ingevolgde de wet Gevaarlijke Stoffen

5,00

1.19.8

Voor een vergunning tot de verkoop van vuurwerk

45,00

1.19.9

Reclamevergunning commercieel voor het plaatsen van een reclamebord (sandwichborden / driehoeksborden / etc) tot vijf borden (voor elk bord dat meer geplaatst wordt, met een maximum van vijf extra te plaatsen borden, geldt daarbij nog € 5,- per bord extra) Art. 2:10 APV.

50,00

1.19.10

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen.

7,20

1.19.11-19

Vervallen

1.19.20

Analoge afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

1.19.21

per pagina op papier van A-4 formaat

0,60

1.19.22

per pagina op papier van A-3 formaat

1,10

1.19.23

per pagina op papier A-2, A-1 of A-0 formaat

20,00

1.19.24

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.19.20 tot en met 1.19.23 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk.

20,00

1.19.25

vervallen

1.19.26

Afschriften van stukken geleverd op een alternatief media/gegevensdrager (beveiligde USB of cloudoplossing) anders als genoemd in de onderdelen 1.19.20 tot en met 1.19.24.

30,50

1.19.27

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking voor zover daarvoor niet elders in deze titel een tarief is opgenomen.

95,00

1.19.28

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina.

0,75

1.19.29

digitale afschriften, van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

1.19.30

per pagina van scan A-4 formaat

0,15

1.19.31

per pagina van scan groter dan A-4 formaat tot en met A-3 formaat

0,65

1.19.32

per pagina van scan A-2, A-1 of A-0 formaat

11,80

1.19.33

voor een ontheffing geluidshinder volgens hoofdstuk 4 van de Algemene plaatselijke verordening

95,00

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

Aanlegkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen], of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

2.1.1.2

Bouwkosten:

 • -

  onder bouwkosten wordt in dit hoofdstuk verstaan het product van de normkosten voor het uit te voeren werk en de bruto-inhoud c.q. oppervlakte c.q. lengte van het bouwwerk conform de bij deze Legesverordening behorende ‘Tarieventabel berekening bouwkosten’.

 • -

  Voor bouwwerken die niet passen binnen het regime van vaststelling van normatieve bouwkosten, zoals bedoeld in 2.1.1.2.a, geldt dat onder de bouwkosten wordt verstaan de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.1.4

EPOS: Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst

2.1.1.5

CPOS: Collectief van Professionals Omgevingsrecht Staphorst

2.1.1.6

CPOS-professional: een professional die deel uitmaakt van het Collectief van Professionals Omgevingsrecht Staphorst

2.1.1.7

Kruimels en Brokstukken: aangewezen gevallen zoals bedoeld in artikel 4 van bijlage II Besluit omgevingsrecht (Bor), verdeeld in gevallen met een geringe ruimtelijke impact op de omgeving (kruimels) en grote(re) ruimtelijke impact op de omgeving (brokstukken), een en ander zoals nader verwoord in de ‘Beleidsnota kleine afwijkingen’ welke te raadplegen is op de website.

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

2.1.4

Aanvragen kunnen op twee manieren ingediend worden:

 • a.

  via een CPOS-professional.

 • b.

  niet via een CPOS-professional.

Indien de aanvraag ingediend wordt door een aanvrager die zich niet laat machtigen door een CPOS-professional geldt het tarief in kolom ‘NIET CPOS’.

Hoofdstuk 2 Beoordeling conceptaanvraag Wabo en Wro

2.2

Het tarief bedraagt:

CPOS

€ 

NIET CPOS € 

2.2.1

voor het in behandeling nemen van een conceptaanvraag in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is of met betrekking tot de vraag of te zijner tijd medewerking wordt verleend aan een uitwerking, wijziging of herziening van een bestemmingsplan in de zin van de Wet ruimtelijke ordening.

728,00

1.218,00

2.2.2

Vervallen

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

CPOS

€ 

NIET CPOS € 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.3.1

Bouwactiviteiten

CPOS

€ 

NIET CPOS € 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 2.500,00 bedragen:

221,00

370,00

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 2.500,00 of meer bedragen doch minder dan

€ 25.000,00 vermeerderd met het percentage van het bedrag, waarmee die bouwkosten de € 2.500,00 te boven gaan;

221,00

+ 1,87%

370,00

+3,13%

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten € 25.000,00 of meer bedragen doch minder dan € 50.000,00 vermeerderd met het percentage van het bedrag, waarmee die bouwkosten € 25.000,00 te boven gaan;

649,00

+1,60%

1.085,00

+2,68%

2.3.1.1.4

indien de bouwkosten € 50.000,00 of meer bedragen doch minder dan € 100.000,00 vermeerderd met het percentage van het bedrag, waarmee die bouwkosten € 50.000,00 te boven gaan;

1.056,00

+1,60%

1.765,00

+2,68%

2.3.1.1.5

indien de bouwkosten € 100.000,00 of meer bedragen doch minder dan € 500.000,00 vermeerderd met het percentage van het bedrag, waarmee die bouwkosten € 100.000,00 te boven gaan;

1.868,00

+1,44%

3.123,00

+2,41%

2.3.1.1.6

indien de bouwkosten € 500.000,00 of meer bedragen vermeerderd met het percentage van het bedrag, waarmee die bouwkosten € 500.000,00 te boven gaan

7.727,00

+1,38%

12.909,00

+2,31%

2.3.1.1.8

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vervangen van een rieten dakbedekking zijn geen leges van toepassing.

2.3.1.2

Welstandstoets

CPOS

€ 

NIET CPOS € 

Indien de aanvrager zich niet laat machtigen door een CPOS-professional zullen voor het verkrijgen van welstandsadvies worden de volgende kosten in rekening worden gebracht:

Voor beoordelingskosten van een omgevingsvergunning met de activiteit bouwen uit een oogpunt van welstand wordt een bedrag geheven. De hiervoor in rekening te brengen kosten bedragen:

2.3.1.2.1

van het deel van de bouwkosten, dat ligt tussen € 0 tot en met € 230.000 plus

n.v.t.

5,0‰

2.3.1.2.2

van het deel van de bouwkosten, dat ligt tussen € 230.000 tot en met € 455.000 plus

n.v.t.

0,9‰

2.3.1.2.3

van het deel van de bouwkosten, dat ligt tussen € 455.000 tot en met € 680.000 plus

n.v.t.

0,5‰

2.3.1.2.4

van het deel van de bouwkosten dat de € 680.000 te boven gaat

n.v.t.

0,2‰

2.3.1.2.5

Het minimumtarief bedraagt onafhankelijk van het bovenstaande per advies van de welstand voor:

 • a)

  reguliere advisering,

 • b)

  voorlopige advisering,

 • c)

  adviezen over handhaving,

 • d)

  adviezen over reclame,

 • e)

  adviezen over erfinrichting, sloop- en kapvergunningen

n.v.t.

92,00

Extra welstandstoets

CPOS

€ 

NIET CPOS € 

2.3.1.6

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 en 2.3.1.2 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is:

n.v.t.

92,00

Achteraf ingediende aanvraag

2.3.1.8

Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan of bouwwerk waarvan het werk zonder de vereiste vergunning is begonnen of voltooid of een bouwwerk, welke in afwijking van de verleende vergunning is gebouwd, wordt het overeenkomstig artikel 2.3.1.1 berekende bedrag verhoogd met

50%

50%

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges met een minimumbedrag van

341,00

341,00

2.3.2.1

Aanlegactiviteiten

CPOS

€ 

NIET CPOS € 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

381,00

638,00

2.3.2.3

Indien de aanvraag betrekking heeft op een aanlegactiviteit waarvan de activiteit zonder de vereiste vergunning is begonnen of voltooid dan wordt het in artikel 2.3.2.1 tarief verhoogd met

50%

50%

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

CPOS

€ 

NIET CPOS € 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, die gelijktijdig of als afzonderlijke onderdelen ingediend wordt, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

2.3.3.1

indien een aanvraag in behandeling wordt genomen welke betrekking heeft op artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo (binnenplanse afwijking):

277,00

462,00

2.3.3.1.1

In afwijking van hetgeen genoemd in artikel 2.3.3.1 bedraagt voor activiteiten, genoemd in bijlage 1 van deze legesverordening, waarbij de aanvraag betrekking heeft op artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo (binnenplanse afwijking), het bij deze activiteit genoemde tarief.

2.3.3.2.1

indien een aanvraag in behandeling wordt genomen welke betrekking heeft op artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo (kruimel afwijking):

560,00

936,00

2.3.3.2.2

indien een aanvraag in behandeling wordt genomen welke betrekking heeft op artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo (brokstuk afwijking):

3.643,00

6.087,00

2.3.3.3

indien een aanvraag in behandeling wordt genomen welke betrekking heeft op artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo (buitenplanse afwijking) voor plannen bedraagt het tarief:

 • -

  indien het bebouwde oppervlak ≤ 150 m² bedraagt

4.107,00

6.862,00

 • -

  indien het bebouwde oppervlak > 150 m² en ≤ 450 m² bedraagt

6.849,00

11.443,00

 • -

  indien het bebouwde oppervlak > 450 m² bedraagt

9.587,00

16.019,00

Het bepaalde in artikel 2.3.3.3. vindt geen toepassing indien de met de afwijking gepaard gaande kosten krachtens artikel 6.4. van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald.

2.3.3.4

indien een aanvraag in behandeling wordt genomen welke betrekking heeft op artikel 2.23a van de Wabo (tijdelijke afwijking):

244,00

409,00

2.3.3.5

indien een aanvraag in behandeling wordt genomen welke betrekking heeft op artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo (afwijking van exploitatieplan):

737,00

1.233,00

Dit onderdeel vindt geen toepassing indien de met de ontheffing of de toetsing gepaard gaande kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald.

2.3.3.6

indien een aanvraag in behandeling wordt genomen welke betrekking heeft op artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo (afwijking van voorbereidingsbesluit):

413,00

690,00

2.3.3.8

Indien de aanvraag genoemd onder 2.3.3 betrekking heeft op plannen binnen beschermd dorpsgezicht worden de leges verhoogd met

vervallen

vervallen

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

CPOS

€ 

NIET CPOS € 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.4.1

indien een aanvraag in behandeling wordt genomen welke betrekking heeft op artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo (binnenplanse afwijking):

244,00

409,00

2.3.4.1.1

In afwijking van hetgeen genoemd in artikel 2.3.4.1 bedraagt voor activiteiten, genoemd in bijlage 1 van deze legesverordening, waarbij de aanvraag betrekking heeft op artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo (binnenplanse afwijking), het bij deze activiteit genoemde tarief.

2.3.4.2.1

Indien een aanvraag in behandeling wordt genomen welke betrekking heeft op artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo (kruimel afwijking)

560,00

936,00

2.3.4.2.2

indien een aanvraag in behandeling wordt genomen welke betrekking heeft op artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo (brokstuk afwijking):

3.643,00

6.087,00

2.3.4.2.3

Indien een aanvraag genoemd in artikel 2.3.4.2 betrekking heeft op terrassen/winkeluitstallingen in de openbare ruimte bedraagt het tarief

77,00

129,00

2.3.4.3

Indien een aanvraag in behandeling wordt genomen welke betrekking heeft op artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo (buitenplanse afwijking) Indien het alleen een gebruikswijziging betreft waarbij de oppervlakte ≤ 450 m² bedraagt

4.107,00

6.862,00

Indien het alleen een gebruikswijziging betreft waarbij de oppervlakte > 450 m² bedraagt .

6.849,00

11.443,00

Het bepaalde in artikel 2.3.4.2 vindt geen toepassing indien de met de afwijking gepaard gaande kosten krachtens artikel 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald

2.3.4.4

indien een aanvraag in behandeling wordt genomen welke betrekking heeft op artikel 2.23a van de Wabo (tijdelijke afwijking)

244,00

409,00

2.3.4.5

indien een aanvraag in behandeling wordt genomen welke betrekking heeft op artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo (afwijking van exploitatieplan):

737,00

1.233,00

2.3.4.6

indien een aanvraag in behandeling wordt genomen welke betrekking heeft op een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo (afwijking van provinciale regelgeving) :

398,00

666,00

2.3.4.7

indien een aanvraag in behandeling wordt genomen welke betrekking heeft op een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo (afwijking van nationale regelgeving):

398,00

666,00

2.3.4.8

indien een aanvraag in behandeling wordt genomen welke betrekking heeft op artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo (afwijking van voorbereidingsbesluit):

413,00

690,00

2.3.4.9

Indien de aanvraag genoemd onder 2.3.4 betrekking heeft op plannen binnen beschermd dorpsgezicht worden de leges met 15% verhoogd.

vervallen

vervallen

2.3.4.10

Indien de aanvraag genoemd onder 2.3.4.2 betrekking heeft op het houden van een evenement.

78,00

130,00

2.3.4.11

Achteraf ingediende aanvraag

Indien een aanvraag zoals genoemd onder artikel 2.3.3 en 2.3.4 zonder de vereiste afwijking/vergunning of in afwijking van de vereiste afwijking/vergunning in gebruik is of er werkzaamheden worden verricht, wordt het overeenkomstig artikel 2.3.3 en 2.3.4 berekende bedrag verhoogd met

50%

50%

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

CPOS

€ 

NIET CPOS € 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

477,00

796,00

vermeerderd met een toeslag voor een bouwwerk of inrichting met een gebruiksopper-vlakte van:

Categorie I ≤ 100 m²

352,00

588,00

Categorie II 101 t/m 500 m²

vermeerderd met het tarief per m² boven de 100m²

352,00

€1,79/m²

588,00

€2,99/m²

Categorie III 501 t/m 2.000 m²

vermeerderd met het tarief per m² boven de 500m

1.058,00

€0,69/m²

1.769,00

€1,15/m²

Categorie IV 2.001 t/m 5.000 m²

vermeerderd met het tarief per m² boven de 2.000m²

2.065,00

€0,15/m²

3.451,00

€0,25/m²

Categorie V 5.001 t/m 50.000 m²

vermeerderd met het tarief per m² boven de 5.000m²

2.501,00

€0,05/m²

4.179,00

€0,08/m²

Categorie VI > 50.000 m²

vermeerderd met het tarief per m² boven de 50.000m²

4.471,00

€0,01/m²

7.470,00

€0,02/m²

2.3.6

Sloopactiviteiten

CPOS

€ 

NIET CPOS € 

2.3.6.1

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van monumenten of bouwwerken in een beschermd stads- of dorpsgezicht

vervallen

vervallen

2.3.6.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo bedraagt het tarief

214,00

358,00

2.3.6.1.2

Achteraf ingediende aanvraag

Indien de aanvraag betrekking heeft op een sloopplan of bouwwerk waarvan de sloop zonder de vereiste vergunning is begonnen of voltooid of een bouwwerk, welke in afwijking van de verleende vergunning is gesloopt, wordt het overeenkomstig artikel 2.3.6 berekende bedrag verhoogd met

50%

50%

2.3.7

Aanleggen of veranderen weg

CPOS

€ 

NIET CPOS € 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of het provinciaal wegenreglement of artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

50,00

84,00

2.3.8

Uitweg/inrit

CPOS

€ 

NIET CPOS € 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of het provinciaal wegenreglement of artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

38,00

63,00

2.3.9

Kappen

CPOS

€ 

NIET CPOS € 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met de provinciale bomenverordening of artikel 4:11 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief (bij positief besluit), onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

38,00

63,00

2.3.10

Opslag van roerende zaken

CPOS

€ 

NIET CPOS € 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder j of k, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

122,00

203,00

2.3.11

Natura 2000-activiteiten

CPOS

€ 

NIET CPOS € 

2.3.11.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

264,00

442,00

2.3.11.2

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

264,00

442,00

2.3.12

Reclamevergunning

CPOS

NIET CPOS

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken van handelsreclame op of aan een onroerende zaak op grond van artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder h, van de Wabo en art 4:15 APV bedraagt het tarief

38,00

63,00

2.3.13

Andere activiteiten

CPOS

NIET CPOS

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

2.3.13.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

45,00

76,00

2.3.14

Omgevingsvergunning in twee fasen

CPOS

€ 

NIET CPOS € 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.14.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

2.3.14.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

2.3.15

Beoordelen onderzoeken

CPOS

€ 

NIET CPOS € 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van hoofdstuk 2.2, 2.3 en artikel 2.3.19 bedraagt het tarief indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een onderzoek wordt beoordeeld:

2.3.15.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemonderzoek

(verkennend bodemonderzoek, beoordeling nulsituatie en eindsituatie)

500,00

836,00

2.3.15.2

Voor de beoordeling van een milieukundig bodemonderzoek (nader onderzoek)

663,00

1.110,00

2.3.15.3

voor de beoordeling van een archeologisch bodemonderzoek

488,00

815,00

2.3.15.4

voor de beoordeling van een akoestisch onderzoek

484,00

808,00

2.3.15.5

in het geval dat uit de beoordeling van een akoestisch onderzoek blijkt dat voor een procedure in het kader van de Wro nodig is dat een hogere grenswaarde procedure wordt gevolgd zoals bedoeld in de artikelen 82 tot en met 86 van de Wet Geluidhinder

488,00

815,00

2.3.15.6

voor de beoordeling van een onderzoek Externe Veiligheid

663,00

1110,00

2.3.16

Advies en kosten externe adviseurs

CPOS

€ 

NIET CPOS € 

2.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.16.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.16.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.16.3

Het verschuldigde bedrag genoemd in 2.3.3, 2.3.4, 2.3.19 en 2.9.1 wordt verhoogd indien er kosten door externe adviseurs moeten worden gemaakt voor werkzaamheden om de aanvraag te onderbouwen. Deze kosten worden voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag door of namens burgemeester en wethouders middels een kostenraming aan de aanvrager medegedeeld. De betreffende kosten worden 1 op 1 doorberekend.

2.3.17

Verklaring van geen bedenkingen

CPOS

€ 

NIET CPOS € 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

398,00

666,00

2.3.17.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.17.3

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.18-2.3.19

Vervallen

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Vervallen

2.4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.16 en 2.3.17. De vermindering bedraagt:

2.4.2.1

bij 5 tot 10 activiteiten:

2%

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

2.4.2.2

bij 10 tot 15 activiteiten:

3%

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

2.4.2.3

bij 15 of meer activiteiten:

5%

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

2.4.3

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvankelijk wordt ingediend bestaat aanspraak op vermindering van de voor de van toepassing zijnde activiteiten verschuldigde leges indien niet om aanvullende gegevens wordt verzocht, van:

10%

2.4.4

Artikel 2.4.3 is niet van toepassing voor aanvragen die via CPOS worden ingediend.

Hoofdstuk 5 Verhoging

Vervallen

Hoofdstuk 6 Teruggaaf

2.6.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, gebruiks-, sloopactiviteiten of kapvergunning

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, gebruiks- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1 – 2.3.12 m.u.v. 2.3.5 intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

50%

2.6.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, gebruiks-, of sloopactiviteiten of kapvergunning

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, gebruiks-, of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1 – 2.3.12 m.u.v. 2.3.5, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze schriftelijke aanvraag is ingediend binnen 12 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt: van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

40%

2.6.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, gebruiks- of sloopactiviteit

2.6.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, gebruiks-, of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1 – 2.3.12 m.u.v. 2.3.5 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt: van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

50%

2.6.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.6.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

2.6.4

Teruggaaf als gevolg van het niet in behandeling nemen van een omgevingsvergunning

Wanneer een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning als bedoeld in de onderdelen 2.3.1 – 2.3.12 m.u.v. 2.3.5 niet in behandeling wordt genomen, wordt teruggaaf van de geheven leges verleend.

75%

2.6.5

vervallen

2.6.6

De teruggaaf is niet van toepassing op de leges welstandstoets en voor vervanging rieten dakbedekking.

Hoofdstuk 7 Intrekking omgevingsvergunning

N.v.t.

Hoofdstuk 8 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.8

Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een wijziging van een eerder ingediende omgevingsvergunning, waarvoor reeds een vergunning is verleend, maar waarvan nog geen gebruik is gemaakt, worden de voor de oorspronkelijke vergunning geheven leges verrekend met het bedrag dat verschuldigd is door toepassing van het tarief als vermeld in 2.3.1, met dien verstande dat zij niet minder dan € 34,00 zullen bedragen. Het vorenstaande vindt geen toepassing indien de afwijking zodanig is dat naar de omstandigheden beoordeeld van een nieuwe omgevingsvergunning sprake is.

Hoofdstuk 9 Wijziging en herziening van het bestemmingsplan

CPOS

€ 

NIET CPOS

€ 

2.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een formele aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening bedraagt:

2.9.1.2

indien het bebouwde oppervlakte ≤ 150 m² bedraagt

4.107,00

6.862,00

2.9.1.3

indien het bebouwde oppervlakte > 150 m² en ≤ 450 m² bedraagt

6.849,00

11.443,00

2.9.1.4

indien het bebouwde oppervlakte > 450 m² bedraagt

9.587,00

16.019,00

2.9.1.5

indien het alleen een gebruikswijziging betreft waarbij de oppervlakte ≤ 500 m² bedraagt

4.107,00

6.862,00

2.9.1.6

indien het alleen een gebruikswijziging betreft waarbij de oppervlakte > 500 m² bedraagt

6.846,00

11.439,00

2.9.1.7

indien het enkel betreft:

 • -

  een wijziging van in reeds vigerende bestemmingsplannen opgenomen bebouwingsvlakken en/of maatvoeringsvlakken waarbij de totale oppervlakte met niet meer dan 15% toeneemt;

 • -

  een wijziging in reeds vigerende bestemmingsplannen opgenomen maatvoering (tot uiting komende in m², m³, hoogtematen, dakhellingen, dan wel vergelijkbaar) waarbij de afwijking van de desbetreffende ma(a)t(en) niet meer dan 15% bedraagt;

het tarief genoemd in artikel 2.9.1.2 is hierbij van toepassing.

2.9.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een formele aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

1.120,00

1.872,00

2.9.2.1

In afwijking van hetgeen genoemd in artikel 2.9.2 bedraagt voor activiteiten genoemd in bijlage 1 van deze legesverordening, waarbij de aanvraag betrekking heeft op het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening, het bij deze activiteit genoemde tarief.

2.9.3

Indien de aanvraag genoemd onder 2.9.1 en 2.9.2 betrekking heeft op plannen binnen beschermd dorpsgezicht worden de leges verhoogd met 15%

vervallen

vervallen

2.9.3.4

Voor het beoordelen van onderzoeken en/of het volgen van een hogere grenswaarde procedure die volgt uit hoofdstuk 9 zijn de leges zoals genoemd in de artikelen 2.3.15.1 tot en met 2.3.15.6 van toepassing

2.9.3.5

Achteraf ingediende aanvraag

Indien een aanvraag zoals genoemd onder hoofdstuk 9 wordt ingediend waarbij de aanvraag een legalisatie betreft, worden de leges voor de betreffende aanvraag, zoals genoemd in hoofdstuk 9, verhoogd met

50%

50%

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

CPOS

€ 

NIET CPOS

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

96,50

96,50

Hoofdstuk 11 Overige verstrekte diensten

€ 

2.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het doen van naspeuringen in een bouwdossier, een dossier Wabo, een dossier Wet Milieubeheer en/of een dossier Wet Bodembescherming, voor ieder daaraan besteed half uur of een gedeelte daarvan

35,00

2.11.1

Voor eventuele kosten van analoge of digitale afschriften gelden de tarieven genoemd in titel 1 hoofdstuk 19.

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

€ 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet

190,00

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet

62,00

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

62,00

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

melding als bedoeld in artikel 30a van de Alcoholwet

62,00

3.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 2:28 van APV (aanvraag vergunning exploitatie openbare inrichting)

96,50

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

€ 

3.2.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement op grond van artikel 2.25 van de APV en volgens de classificaties van de Veiligheidsregio (Live-Events):

3.2.1.1

 • a.

  voor een A-evenement

 • b.

  voor een B-evenement

 • c.

  voor een C-evenement

56,00

254,00

609,00

3.2.2 – 3.2.4

Vervallen

Hoofdstuk 3 Standplaatsen

3.3.1

Voor het verlenen van toestemming voor het innemen van een (incidentele) standplaats op openbare grond met een inrichting, dienende tot de uitoefening van straathandel, of met een inrichting dienende tot vermaak, per m² en per dag, of een gedeelte daarvan.

1,85 met een min. van 10,00.

3.3.2

Voor het verlenen van toestemming tot wekelijks gebruik wordt voor de berekening van leges over een jaar het aantal weken gesteld op 46 weken.

Hoofdstuk 4 Winkeltijdenwet

3.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.4.2

tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

35,50

3.4.3

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.11.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

22,50

3.4.4

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.11.1 bedoelde ontheffing

22,50

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

Vervallen

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

Vervallen

Hoofdstuk 7 Overige vergunningen, ontheffingen of andere beschikkingen

€ 

3.7.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking voor zover daarvoor niet elders in deze titel een tarief is opgenomen

96,50

Hoofdstuk 8 Teruggaaf

3.8.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag vergunning/ontheffing

Als een aanvrager zijn aanvraag om een vergunning intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges in deze titel. De teruggaaf bedraagt:

50%

3.8.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende vergunning/ontheffing

Als de gemeente een verleende vergunning/ontheffing intrekt op aanvraag van de aanvrager bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze schriftelijke aanvraag is ingediend binnen 12 maanden na verlening van de vergunning of ontheffing en hiervan geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges in deze titel:

40%

3.8.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren vergunning/ontheffing

Als de gemeente een vergunning/ontheffing weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges in deze titel.

50%

3.8.4

Teruggaaf als gevolg van het niet in behandeling nemen van een vergunning/ontheffing

Wanneer een aanvraag voor vergunning/ontheffing niet in behandeling wordt genomen, wordt teruggaaf van de geheven leges in deze titel verleend.

75%

Bijlage 1 behorend bij legesverordening 2023

Bestemmingsplan Buitengebied

Wijziging

Artikelnummer(s)

Leges CPOS

Leges NIET CPOS

Verplaatsing intensieve veehouderij

Artikel 3.7 sub c

Artikel 4.8 sub c

Artikel 5.8 sub c

Artikel 6.8 sub c

Artikel 7.8 sub c

€ 9.587,00

€ 16.019,00

Nieuwvestiging dan wel verplaatsing

grondgebonden veehouderij

Artikel 3.7 sub d

Artikel 4.8 sub d

Artikel 5.8 sub d

Artikel 6.8 sub d

Artikel 7.8 sub d

€ 9. 587,00

€ 16.019,00

Wijziging agrarisch naar gebruiksgerichte paardenhouderij

Artikel 3.7 sub e

Artikel 4.8 sub e

Artikel 5.8 sub e

Artikel 6.8 sub e

Artikel 7.8 sub e

€ 4.107,00

€ 6.862,00

Bedrijvigheid in vrijkomende agrarische bebouwing

Artikel 3.7 sub f

Artikel 4.8 sub f

Artikel 5.8 sub f

Artikel 6.8 sub f

Artikel 7.8 sub f

€ 4.107,00

€ 6.862,00

Agrarisch naar kwekerijbedrijf in teeltgebied

Artikel 3.7 sub g

€ 4.107,00

€ 6.862,00

Uitbreiden en splitsen woning

Artikel 38.7 sub b

€ 4.107,00

€ 6.862,00

Wijzigen woonbestemming naar grondgebonden agrarisch bedrijf in agrarische linten

Artikel 38.7 sub c

€ 9.587,00

€ 16.019,00

Binnenplanse afwijkingen

Wonen-1 voor vestiging VAB-bedrijvigheid

Artikel 38.6 sub c

€ 4.107,00

€ 6.862,00

Bestemmingsplan “Veegplan De Streek”

Wijziging

Artikelnummer(s)

Leges

Monumentaal bijgebouw naar woning

Artikel 4.7 onder b

€ 4.107,00

€ 6.862,00

Binnenplanse afwijkingen

Vestiging categorie 1 of 2 bedrijf

Artikel 4.6 onder a

€ 1.120,00

€ 1.872,00

Vestiging categorie 1 of 2 bedrijf

Artikel 22.5 onder a

€ 1.120,00

€ 1.872,00

Behoort bij raadsbesluit van 6 december 2022

De griffier van de raad van de gemeente Staphorst,

Bijlage 2 Tarieventabel berekening bouwkosten Behorende bij de legesverordening 2023

Basisbedragen

In de basisbedragen zijn alle kosten opgenomen die voortvloeien uit het bouwen van een bouwproject.

De BTW is buiten de berekeningen gehouden.

In de tabellen worden de basisbedragen (tenzij anders vermeld) per m³ weergegeven.

In de basisbedragen zijn de volgende gebouwelementen opgenomen:

 • 1.

  Funderingen

 • 2.

  Ruwbouw

 • 3.

  Afbouw

 • 4.

  Afwerkingen

 • 5.

  Installaties werktuigbouwkundig

 • 6.

  Installaties elektrotechnisch

 • 7.

  Vaste voorzieningen

 • 8.

  Indirecte projectkosten

Woningtypen

afbeelding binnen de regeling

Normbedragen

1. Parkeervoorzieningen

Bouwkosten

 

 

10001 m3

15001 m3

25001 m3

 

 

 

tot

tot

tot

tot

vanaf

 

 

10000 m3

15000 m3

25000 m3

50000 m3

50001 m3

Bovengronds

2-laags

 127

127

114

105

101

 

3-laags

 108

108

108

97

90

 

4-laags

 102

102

102

92

84

Ondergronds

1-laags

298

268

247

238

217

 

2-laags

 243

243

218

201

194

 

3-laags

 191

191

191

191

172

 

4-laags

 182

 182

182

182

163

Parkeerdek

2-laags

73

66

61

59

59 

 

3-laags

68

61

56

54

 54

2. Agrarische voorzieningen

Bouwkosten

Conform de meest actuele uitgave van het Taxatieboekje (her)bouwkosten agrarische gebouwen Vakmedianet

3. Administratieve, commerciële en beschermende voorzieningen

Bouwkosten

3.1 Overheidsgebouwen

 

1001 m3

2501 m3

7501 m3

 

 

 

tot

tot

tot

tot

vanaf

 

 

1000 m3

2500 m3

7500 m3

15000 m3

15001 m3

 

1-laags

428

398

398 

398

398 

 

2-laags

374

347

306

306

306 

 

3-laags

347

323

284

267

 267

 

4-laags

310 

310

273

257

 257

 

5-laags

 298

298

262

246

 246

 

6-laags

 252

252

252

236

229

 

7-laags

 241

 241

241

227

241

3.2 Commerciële bouwwerken

 

1001 m3

2501 m3

7501 m3

 

 

 

tot

tot

tot

tot

vanaf

 

 

1000 m3

2500 m3

7500 m3

15000 m3

15001 m3

 

1-laags

421

392

392 

392 

392 

 

2-laags

366

341

300

300

300 

 

3-laags

341

317

279

262

 262

 

4-laags

 304

304

268

252

252 

 

5-laags

 292

292

257

241

 241

 

6-laags

 247

247

247

232

225

 

7-laags

 237

 237

237

223

237

3.3 Winkels met atelier

 

501 m3

751 m3

1001 m3

 

 

 

tot

tot

tot

tot

vanaf

 

 

500 m3

750 m3

1000 m3

2500 m3

2501 m3

 

1-laags

487

463

438

414

404

 

2-laags

389

350

333

316

248

3.4 Showroom

 

1001 m3

2501 m3

7501 m3

 

 

 

tot

tot

tot

tot

vanaf

 

 

1000 m3

2500 m3

7500 m3

15000 m3

15001 m3

 

hoogte tot 5,50 m

194

185

175

165

161

 

hoogte vanaf 5,50 m

155

140

133

126

119

3.5 DHZ-Hal

 

1001 m3

2501 m3

7501 m3

 

 

 

tot

tot

tot

tot

vanaf

 

 

1000 m3

2500 m3

7500 m3

15000 m3

15001 m3

 

1-laags

153

146

138

130

127

 

2-laags

123

110

105

99

94

3.6 Industriële voorzieningen

Bouwkosten

Conform de meest actuele uitgave van het Taxatieboekje (her)bouwkosten bedrijfspanden Vakmedianet

4. Gezondheids- en sociale voorzieningen

Bouwkosten

4.1 Verpleeghuizen

 

10001 m3

25001 m3

50001 m3

 

 

tot

tot

tot

tot

vanaf

 

10000 m3

25000 m3

50000 m3

100000 m3

100001 m3

 

 

360

324

298

288

280

5 Recreatieve voorzieningen

Bouwkosten

5.1 Kantines, eetcafés

 

751 m3

1001 m3

2501 m3

 

 

tot

tot

tot

tot

vanaf

 

750 m3

1000 m3

2500 m3

5000 m3

5001 m3

Vrijstaande

 

299

270

249

249 

249 

Tussen andere bebouwing

 

279

251

231

231

 231

5.2 Restaurants

 

 

751 m3

1001 m3

2501 m3

 

 

 

tot

tot

tot

Tot

vanaf

 

 

750 m3

1000 m3

2500 m3

5000 m3

5001 m3

Vrijstaande

 

338

304

280

270

246

Tussen andere bebouwing

 

324

292

269

259

237

5.3 Cafés, snackbars, koffiebars, etc.

 

751 m3

1001 m3

2501 m3

 

 

 

tot

tot

tot

Tot

vanaf

 

 

750 m3

1000 m3

2500 m3

5000 m3

5001 m3

Vrijstaande

 

333

299

276

266

243

Tussen andere bebouwing

 

326

293

271

261

238

5.4 Feestzalen

 

 

751 m3

1001 m3

2501 m3

 

 

 

tot

tot

tot

Tot

vanaf

 

 

750 m3

1000 m3

2500 m3

5000 m3

5001 m3

Vrijstaande

 

261

235

217

209

191

Tussen andere bebouwing

 

248

224

206

199

181

5.5 Sportvoorzieningen

 

 

1001 m3

2501 m3

7501 m3

 

 

 

tot

tot

tot

Tot

vanaf

 

 

1000 m3

2500 m3

7500 m3

15000 m3

15001 m3

Gymzalen

 

264

264

235

218

207

Sporthallen

 

 242

242

242

225

214

Fitnesscentra

 

343

309

275

256

243

Kleedgebouwen

 

283

255

235

235

235

6. Onderwijsvoorzieningen

Bouwkosten

6.1 Gebouwen voor kleuterscholen

 

1001 m3

2501 m3

7501 m3

 

 

tot

tot

tot

tot

vanaf

 

1000 m3

2500 m3

7500 m3

15000 m3

15001 m3

1-laags

284

256

236

228

199

2-laags

273

246

227

218

191

6.2 Gebouwen voor middelbaar onderwijs

 

5001 m3

10001 m3

15001 m3

 

 

 

tot

tot

tot

tot

vanaf

 

 

5000 m3

10000 m3

15000 m3

25000 m3

25001 m3

 

1-laags

269

242

223

215

188

 

2-laags

255

230

212

204

179

6.3 Gebouwen voor middelbaar onderwijs

 

5001 m3

10001 m3

15001 m3

 

 

 

tot

tot

tot

tot

vanaf

 

 

5000 m3

10000 m3

15000 m3

25000 m3

25001 m3

 

3-laags

248

223

206

198

174

 

4-laags

237

213

197

190

166

 

5-laags

228

204

189

182

159

6.4 Gebouwen voor bijzonder onderwijs

 

751 m3

1001 m3

2501 m3

 

 

 

tot

tot

tot

tot

vanaf

 

 

750 m3

1000 m3

2500 m3

5000 m3

5001 m3

 

1-laags

286

258

238

229

200

 

2-laags

272

245

226

218

191

6.5 Tijdelijke units

per m3

Nieuwe units

 

185

 

 

Bestaande units

60

7. Woonvoorzieningen

Bouwkosten

7.1 Woningen zonder verdieping (seriematig)

 

176 m3

251 m3

501 m3

 

 

tot

tot

tot

tot

vanaf

 

 

175 m3

250 m3

500 m3

750 m3

751 m3

Type P1

sociale sector

255

242

232

232 

232 

 

vrije sector

270

257

246

246

246 

Type K1

sociale sector

266

253

242

 242

 242

 

vrije sector

282

268

257

257

 257

Type H1

sociale sector

277

264

252

 252

 252

 

vrije sector

294

279

268

268

 268

7.2 Woningen met 1 verdieping (seriematig)

 

176 m3

251 m3

501 m3

 

 

tot

tot

tot

Tot

vanaf

 

 

175 m3

250 m3

500 m3

750 m3

751 m3

Type P2

sociale sector

242

218

201

 201

201 

 

vrije sector

257

231

213

213

213

Type K2

sociale sector

253

228

210

 210

210 

 

vrije sector

268

241

223

223

223 

Type H2

sociale sector

264

237

219

 219

219

 

vrije sector

279

251

232

232

232 

Type S2

sociale sector

257

231

213

213 

213 

 

vrije sector

272

245

226

226

226 

7.3 Woningen met 2 of verdiepingen (seriematig)

 

176 m3

251 m3

501 m3

 

 

tot

tot

tot

tot

vanaf

 

 

175 m3

250 m3

500 m3

750 m3

751 m3

Type P3

sociale sector

235

211

195

188

188 

 

vrije sector

249

224

106

199

 199

Type K3

sociale sector

245

221

203

196

 196

 

vrije sector

260

234

216

208

 208

Type H3

sociale sector

255

230

212

204

 204

 

vrije sector

271

243

225

216

 213

Type S3

sociale sector

244

219

202

195

 195

 

vrije sector

258

232

214

207

 207

Type S4

sociale sector

236

212

196

189

 189

 

vrije sector

250

225

208

200

 200

7.4 Appartementen

 

 

176 m3

251 m3

501 m3

 

 

tot

tot

tot

tot

vanaf

 

 

175 m3

250 m3

500 m3

750 m3

751 m3

3-laags P3

sociale sector

306

276

254

245

 245

 

vrije sector

325

308

295

260

 260

4-laags P4

sociale sector

295

265

245

236

 236

 

vrije sector

312

297

284

250

 250

5-laags P5

sociale sector

283

255

235

226

 226

 

vrije sector

300

285

273

240

 240

7.5 Urban Villa's

 

 

176 m3

251 m3

501 m3

 

 

tot

tot

tot

tot

vanaf

 

 

175 m3

250 m3

500 m3

750 m3

751 m3

3-laags UV3

sociale sector

337

304

280

270

 270

 

vrije sector

357

340

325

286

 286

4-laags UV4

sociale sector

324

292

269

259

 259

 

vrije sector

343

326

313

275

 275

5-laags UV5

sociale sector

311

280

258

249

 249

 

vrije sector

330

313

300

264

 264

7.6 Recreatiewoningen

 

 

176 m3

251 m3

501 m3

 

 

tot

tot

tot

tot

vanaf

 

 

175 m3

250 m3

500 m3

750 m3

751 m3

 

247

235

225

211

 

7.7 Vrijstaande woningen

 

 

176 m3

251 m3

501 m3

 

 

tot

tot

tot

tot

vanaf

 

 

175 m3

250 m3

500 m3

750 m3

751 m3

Type P1

Projectmatig

311

295

283

283

283 

 

Individueel

326

309

296

296

296 

Type P2

Projectmatig

295

281

269

231

199

 

Individueel

309

294

281

242

208

Type P3

Projectmatig

286

272

260

224

193

 

Individueel

300

285

273

234

202

Type K1

Projectmatig

328

311

298

298

298 

 

Individueel

343

326

312

312 

312 

Type K2

Projectmatig

311

296

283

244

 244

 

Individueel

326

310

297

255

 255

Type K3

Projectmatig

286

272

261

224

193

 

Individueel

300

285

273

235

202

Type H2

Projectmatig

321

263

250

240

 240

 

Individueel

336

276

262

251

 251

Type H3

Projectmatig

311

311

296

283

244

 

Individueel

326

326

310

297

255

Type S2

Projectmatig

315

303

288

275

275 

 

Individueel

330

317

301

288

 288

Type S3

Projectmatig

297

272

258

247

213

 

Individueel

311

285

271

259

223

Type S4

Projectmatig

285

263

250

240

206

 

Individueel

299

276

262

251

216

7.8 Twee onder een kap

 

 

176 m3

251 m3

501 m3

 

 

tot

tot

tot

tot

vanaf

 

 

175 m3

250 m3

500 m3

750 m3

751 m3

Type P1

Projectmatig

277

263

252

252

252 

 

Individueel

290

275

264

264

 264

Type P2

Projectmatig

263

250

239

206

177

 

Individueel

275

262

251

215

185

Type P3

Projectmatig

255

242

232

199

171

 

Individueel

267

253

243

209

179

Type K1

Projectmatig

292

277

265

265

265 

 

Individueel

305

290

278

 278

 278

Type K2

Projectmatig

277

263

252

217

 217

 

Individueel

290

276

264

227

 227

Type K3

Projectmatig

255

242

232

199

171

 

Individueel

267

253

243

209

180

Type H2

Projectmatig

286

272

260

224

 224

 

Individueel

299

284

272

234

 234

Type H3

Projectmatig

345

328

314

270

232

 

Individueel

361

343

329

283

243

Type S2

Projectmatig

281

267

255

220

189

 

Individueel

294

279

268

230

198

Type S3

Projectmatig

331

315

301

259

223

 

Individueel

347

329

316

271

233

Type S4

Projectmatig

 

306

291

279

240

 

Individueel

 

321

305

292

251

7.9 Hotels en motels

 

 

5001 m3

10001 m3

15001 m3

 

 

tot

tot

tot

tot

vanaf

 

 

5000 m3

10000 m3

15000 m3

25000 m3

25001 m3

 

1-laags

347

313

288

273

254

 

2-laags

330

297

274

264

241

 

3-laags

320

289

266

257

234

 

4-laags

306

276

254

245

223

7.10 Woonwagens

 

 

176 m3

251 m3

501 m3

 

 

tot

tot

tot

tot

vanaf

 

 

175 m3

250 m3

500 m3

750 m3

751 m3

 

 

212

191

191 

191 

191 

7.11 Bijgebouwen en aanbouwen 

 

26 m3

51 m3

101 m3

 

 

tot

tot

tot

tot

vanaf

 

25 m3

50 m3

100 m3

150 m3

151 m3

Aanbouw, woonruimte

plat dak

400

360

332

320

320 

 

hellend dak

460

414

382

368

 368

Aanbouw, sanitaire ruimte

plat dak

431

388

358

345

 345

 

hellend dak

495

446

411

396

 396

Garage

 

 

164

148

136

132

Berging

steen

179

161

148

143

 143

 

hout

109

98

91

87

 87

Carport

steen

183

165

152

146

 146

 

hout

131

118

109

105

 105

Tuinhuis

plat dak

134

121

121

121

121 

 

hellend dak

154

139

139

139

139 

7.12 Onderdelen van woonvoorzieningen

eenheid

 

 

Serre

niet geïsoleerd

329

m3

 

 

geïsoleerd

434

m3

 

Erker

geïsoleerd

464

m3

 

Dakkapel

tot 2,50 m

1299

m1

 

 

vanaf 2,50 m

1182

m1

 

Kelder

tot 25 m3

370

m3

 

 

van 25 m3 tot 50 m3

325

m3

 

 

vanaf 50 m3

 

303

m3

 

 

7.13 Tijdelijke woonunits

 

 

176 m3

251 m3

501 m3

 

 

tot

tot

tot

tot

vanaf

 

 

175 m3

250 m3

500 m3

750 m3

751 m3

Nieuwe units

 

276

248

248 

248 

248 

Bestaande units

72

68

68

68

68

7.14 (erf)afscheidingen

 

per strekkende meter

Houten (erf)afscheiding/pergola 

 80

 

 

Houten + gemetselde (erf)afscheiding

100

Gemetselde (erf)afscheiding

125

Toeslagen

 

Gebouwsoorten

1

2

3

4

5

6

7

Uiterlijk

Afwijkende architectuur, zoals natuursteen beplating, luxe aluminium of kunststof puien, metalen gevels

4%

5%

4%

3%

5%

5%

 

Ondergrondse geschilderde wanden

2%

 

 

Hoog verlichtingsniveau

3%

 

 

Betonnen draagconstructie i.p.v. staal

3%

 

 

Metalen gevelbeplating in kleur

1%

 

 

Dockshelters met docklevelers

2%

 

 

Vliesgevel

7%

6%

7%

 

 

Rieten daken

 

 

 

 

 

 

3%

Installatie1

Gebouwbeheersvoorzieningen

 

 

PLC

1%

1%

1%

1%

1%

 

 

IBS (Installatie Beheer Systeem)

2%

2%

3%

1%

2%

 

 

GBS (Gebouw Beheer Systeem)

4%

4%

5%

2%

4%

 

 

GBS Plus

 

6%

6%

7%

4%

6%

 

Indeling

Kantooroppervlak groter dan 15% van het oppervlak bij bedrijfsgebouwen

 

2%

 

 

 

 

 

Projecttoeslag

tot 20 woningen

0%

 

van 21 tot 50 woningen

-5%

 

van 51 tot 100 woningen

-7,50%

 

vanaf 101 woningen

 

 

 

 

 

 

-9,50%

Behoort bij raadsbesluit van 6 december 2022.

De griffier van de raad van de gemeente Staphorst,


Noot
1

Dit betreft grote installaties die een integraal onderdeel uitmaken van het bouwwerk.