Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Velsen 2022

Geldend van 30-11-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Velsen 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen,

Gelet op het bepaalde in,

de artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP),

de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG),

BESLUIT:

vast te stellen de verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Velsen 2022.

Artikel 1Verstrekkingen aan de organen van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders verstrekt overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet BRP, aan overheidsorganen en binnengemeentelijke afdelingen gegevens uit de basisregistratie personen, voor zover deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van de aan hen opgedragen taken.

De verstrekkingen als bedoeld in het eerste lid, kunnen plaatsvinden door middel van rechtstreekse raadpleging van de basisregistratie personen (ad hoc verstrekkingen), door spontane verstrekkingen en selectie.

De organen van de gemeente aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken zijn vermeld in bijlage 1.

Artikel 2Verstrekkingen aan derden

Het college van burgemeester en wethouders kan overeenkomstig artikel 3.9 van de Wet BRP op verzoek van een derde over een ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente Velsen en over een overledene, die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Velsen was, gegevens uit de basisregistratie verstrekken, voor zover:

deze derde is aangewezen in bijlage 2 van deze verordening en werkzaamheden uitvoert met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente;

het verzoek schriftelijk is gedaan met opgave van het doel waarvoor de gevraagde gegevens gebruikt zullen worden;

het verzoek niet in strijd is met deze de verordening en de Wet BRP.

Over een ingezetene van de gemeente Velsen kunnen gegevens uit de basisregistratie worden verstrekt aan een derde, die voorafgaand een schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene over wie gegevens worden gevraagd. De schriftelijke toestemming mag niet ouder zijn dan drie maanden;

Een verstrekking vindt slechts plaats voor zover deze nodig is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

Een verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Er worden geen gegevens verstrekt als de persoonslijst een verstrekkingsbeperking bevat, zoals bedoeld in artikel 3:21 Wet BRP.

Artikel 3 Het gebruik van de verstrekte gegevens

De ontvanger van de gegevens treft de nodige voorzieningen om te verzekeren dat de verwerking en het gebruik van de verstrekte gegevens uitsluitend geschiedt ten behoeve van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt.

De Uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming is van toepassing op het gebruik en het verwerken van de ontvangen gegevens.

Artikel 4 Overige bepalingen

In gevallen, de uitvoering van deze verordening betreffende, waarin deze verordening niet voldoet, beslist de Informatiebeheerder BRP.

De Informatiebeheerder BRP autoriseert individuele medewerkers van binnengemeentelijke afdelingen, genoemd in bijlage 1, voor de rechtstreekse inzage in de BRP ten behoeve van de aan hen toegewezen publiekrechtelijke taken. Hij bepaalt hierbij welke gegevens van de persoonslijst door deze medewerker mogen worden geraadpleegd aan de hand van de profielen opgenomen in bijlage 1. De applicatiebeheerder BRP verwerkt de toegekende autorisaties in de BRP-applicatie en houdt hiervan een actueel register bij.

De Informatiebeheerder BRP stelt zo nodig een geactualiseerde versie van de bijlagen 1 en 2 van deze verordening vast.

De Informatiebeheerder BRP onderzoekt minimaal eenmaal per jaar de uitvoering van deze verordening en rapporteert hierover aan het college in het kader van de periodieke zelfevaluatie BRP.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

De verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Velsen 2014 zoals vastgesteld op 16 april 2014 wordt ingetrokken.

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Deze verordening wordt aangehaald als: de verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Velsen 2022.

Bijlage 1: Overheidsorganen van deze gemeente, zoals bedoeld in artikel 1 van de verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Velsen 2022

De gemeente mag op grond van art. 3.8 Wet BRP bepalen aan welke gemeentelijke onderdelen zij gegevens verstrekt. De gegevens kunnen op de volgende manieren verstrekt worden: systematische verstrekkingen, incidentele verstrekkingen, spontane verstrekkingen, selectie verstrekkingen, rechtstreekse inzage.

Domein

Waarvoor

Welke gegevens

Verstrekking beperking

Basis

Bedrijfsvoering

Beheer persoonsgegevens in magazijn voor de interne distributie van persoonsgegevens (verplicht gebruik persoonsgegevens uit de BRP)

NAW-gegevens art. 2.4; geheimhouding; onderzoek

Personen die aan de criteria voldoen

intern beheer

Publiek en Bestuur

Klantcontactregistratie

NAW-gegevens art. 2.4; geheimhouding; onderzoek

Personen die aan de criteria voldoen

lokale taak

Bedrijfsvoering

Archivering niet-openbare stukken

NAW-gegevens art. 2.4; emigratie; geheimhouding; onderzoek

Personen die aan de criteria voldoen

Archiefwet/besluit

Publiek en Bestuur

Jubilea overzichten t.b.v. felicitaties burgemeester, jaarlijkse lintjesdag en onderscheidingen

50, 60, 65 en jarige huwelijken

90, 100, 100+ jarigen

Gedecoreerden

NAW-gegevens art. 2.4; huwelijk; geheimhouding; onderzoek

Personen die aan de criteria voldoen

lokale taak

Bedrijfsvoering

Bijzondere opneming psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ)

NAW-gegevens art. 2.4; ouders; huwelijk; geheimhouding; kinderen; gezag/curatele; onderzoek; adresverstrekking

Personen die aan de criteria voldoen

Wet BOPZ

Bedrijfsvoering

Bezwaar- en beroepsprocedures

NAW-gegevens art. 2.4; geheimhouding; onderzoek

Personen die aan de criteria voldoen

Awb

Bedrijfsvoering

Debiteuren en crediteurenadministratie

NAW-gegevens art. 2.4; geheimhouding; onderzoek

Debiteuren en crediteuren

lokale taak

Bedrijfsvoering

heffen en innen van gemeentelijke belastingen/leges; invorderingsprocedure

NAW-gegevens art. 2.4; ouders;

emigratie; geheimhouding; kinderen;

onderzoek

Belastingplichtigen

Gemeentewet; lokale belasting en legesverordeningen; Invorderingswet; ar 216 Gw

Bedrijfsvoering

Waardering onroerende zaken

NAW-gegevens art. 2.4; emigratie; geheimhouding; onderzoek

Belastingplichtigen

Wet onroerende zaken

Bedrijfsvoering

Wachtgelden gemeentepersoneel

NAW-gegevens art. 2.4; ouders; emigratie; geheimhouding; kinderen; onderzoek

Personen die aan de criteria voldoen

Ambtenarenwet

Bedrijfsvoering

Pensioenen raadsleden en wethouders

NAW-gegevens art. 2.4; emigratie; geheimhouding; kinderen; onderzoek

Personen die aan de criteria voldoen

Algemene pensioenwet

Domein

Waarvoor

Welke gegevens

Verstrekkingsbeperking

Basis

Fysieke Leefomgeving

Uitgifte parkeervergunningen en toegang centrumgebied

NAW-gegevens art. 2.4; geheimhouding;

onderzoek

Aanvragers

Parkeerverordening, lokale taak

Publiek en Bestuur

Registratie gevonden en verloren voorwerpen

NAW-gegevens art. 2.4; emigratie; geheimhouding; onderzoek

Aanvragers, melders

Burgerlijk Wetboek

Publiek en Bestuur

Volmachtverlening verkiezingen;

beheer bestand Stembureauleden

NAW-gegevens art. 2.4; emigratie; nationaliteit; geheimhouding; verblijfstitel; kiesrecht; onderzoek

Aanvragers, (kandidaat) stembureauleden; kiesgerechtigden

Kieswet

Publiek en Bestuur

Behandelen aanvragen naturalisatie/optie tot Nederlander

volledige gegevens persoonslijst

Aanvragers en gerelateerden

Nationaliteitswet

Publiek en Bestuur

Bijhouding/beheer basisregistratie Personen

volledige gegevens persoonslijst BRP;

aangehaakte gegevens

ingeschrevenen, ingezetenen

Wet basisregistratie personen

Publiek en Bestuur

Opmaken akten en verstrekking afschriften/uittreksels uit akten

volledige gegevens persoonslijst BRP;

aangehaakte gegevens

Personen die aan de criteria voldoen

Wet op de Burgerlijke Stand

Fysieke Leefomgeving

Bijhouden gemeentelijk kadaster

NAW-gegevens art. 2.4; geheimhouding; onderzoek

Zakelijke gerechtigden

Kadasterwetgeving

Fysieke Leefomgeving

Beheer begraafplaatsadministratie

NAW-gegevens art. 2.4

Overledenen, rechthebbenden, contactpersonen uitvaartverzorgers

Wet op de lijkbezorging;

lokale regelgeving

Samenleving

Registratie gastouderbureaus en kinderopvangcentra

NAW-gegevens art. 2.4; geheimhouding;

onderzoek

Aanvragers, gastouders, contactpersonen kinderopvangcentra

Wet op de kinderopvang

Fysieke Leefomgeving

Uitvoering van taken afvalstoffen

NAW-gegevens art. 2.4; geheimhouding;

onderzoek

Aanvragers

Wet milieubeheer, afval

Fysieke Leefomgeving

Klantcontactregistratie en afhandeling meldingen openbare ruimte e.o.

NAW-gegevens art. 2.4; geheimhouding;

onderzoek

Aanvragers en belanghebbenden

lokale taak

Wie

Waarvoor

Welke gegevens

Verstrekkingsbeperking

Basis

Fysieke Leefomgeving

Verlenen van APV vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen; behandelen van meldingen en kennisgevingen

NAW-gegevens art. 2.4; emigratie; geheimhouding; verblijfstitel; onderzoek

Aanvragers, vergunninghouders, belanghebbenden

A.P.V.

Fysieke Leefomgeving

Vergunningverlening Drank- en horecawet

NAW-gegevens art. 2.4; emigratie; nationaliteit; geheimhouding; kinderen; gezag/curatele; verblijfstitel; onderzoek

Aanvragers en belanghebbenden

Drank- en horecawet

Fysieke Leefomgeving

Verlenen van diverse vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen; behandelen van meldingen en kennisgevingen

NAW-gegevens art. 2.4; emigratie; geheimhouding; onderzoek

Aanvragers, vergunninghouders, belanghebbenden

Winkeltijdenwet

Wet op de Kansspelen

Bijzondere wetten

Fysieke Leefomgeving

Toezicht- en handhaving op het gebied van de openbare ruimte:

- opsporing strafbare feiten/strijdigheid met vergunningverlening

- opmaken proces-verbaal tegen overtredingen

NAW-gegevens art. 2.4; emigratie; geheimhouding; onderzoek; adresverstrekking

Personen die aan de criteria voldoen

Algemene wet bestuursrecht, diverse landelijke en lokale regelgeving

Fysieke Leefomgeving

Uitgifte tijdelijke verhuurvergunningen

Urgentietoekenning

Registratie woningzoekenden;

uitgifte huisvestingsvergunning

NAW-gegevens art. 2.4; emigratie; ouders; nationaliteit; geheimhouding; kinderen; verblijfstitel; gezag/curatele; onderzoek; adresverstrekking

Aanvrager, gemachtigden van aanvragers en belanghebbenden

Leegstandswet;

Huisvestigingswet

Samenleving

Wijkregie, enquêtes, statistieken; beleidsuitvoering samenleving, zoals jongeren, ouderen, gehandicaptenzorg.

NAW-gegevens art. 2.4; geheimhouding; onderzoek

Personen die aan de criteria voldoen

lokale taak; beleidsontwikkeling

Samenleving

beheer leerplichtadministratie

leerlingenvervoer

NAW-gegevens art. 2.4; geheimhouding; gezag; onderzoek

Personen die aan de criteria voldoen (kind, ouders, verzorgers, voogden)

Wet op het primair onderwijs

Publiek en Bestuur

bestrijding criminaliteit; aanschrijving besmettingsbrieven risicogebieden

NAW-gegevens art. 2.4; geheimhouding; onderzoek

Personen die aan de criteria voldoen

Openbare orde en veiligheid

Publiek en Bestuur

Rampenbestrijding;

Bestrijding infectieziekten

NAW-gegevens art. 2.4; emigratie; geheimhouding; onderzoek;

adresverstrekking

Personen die aan de criteria voldoen

Rampenwet/lokale regelgeving

Infectieziektenwet

Samenleving en bedrijfsvoering

Uitvoering Gemeenschappelijke Regelingen

Gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de gemeenschappelijke regelingen

Personen die aan de criteria voldoen

de gemeenschappelijke regeling

Wie

Waarvoor

Welke gegevens

Verstrekkingsbeperking

Basis

Samenleving

Uitvoering van gemandateerde taken door de gemeenschappelijke.

Cliëntenadministratie maatschappelijke ondersteuning; gehandicaptenvoorzieningen (incl. fraudeonderzoek)

NAW-gegevens art. 2.4; emigratie; nationaliteit; geheimhouding; curatele; verblijfstitel; onderzoek; adresverstrekking

Aanvragers en belanghebbenden

Wet maatschappelijke ondersteuning en gerelateerde regelingen

GR.

Samenleving

Uitvoering van gemandateerde taken door de gemeenschappelijke regeling. Cliëntenadministratie Participatiewet, Werk en bijstand schuldhulpverlening (incl. fraudeonderzoek)

NAW-gegevens art. 2.4; emigratie; ouders; nationaliteit; geheimhouding; kinderen; gezag/curatele; verblijfstitel; onderzoek; adresverstrekking

Aanvragers, gerelateerden, uitkeringsgerechtigden

Participatiewet,

Wet op de schuldhulpverlening

GR

Samenleving

Uitvoering van gemandateerde taken door de gemeenschappelijke regeling. Cliëntadministratie Participatiewet, werk- en bijstand, IOAW/IAOZ (incl. fraudeonderzoek)

NAW-gegevens art. 2.4; emigratie; nationaliteit; geheimhouding; curatele; verblijfstitel; onderzoek; adresverstrekking

Aanvragers, relateerde, uitkeringsgerechtigden

Participatiewet, GR

Bijlage 2: Derden, zoals bedoeld in artikel 2 van de Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Velsen.

De gemeente mag op grond van de Wet BRP bepalen aan welke derden zij gegevens verstrekt. Deze categorieën van aangewezen derden die werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor deze gemeente uitvoeren, komen in aanmerking voor het verstrekken van gegevens uit de Basisregistratie personen, voor zover de aanvraag niet in strijd is met artikel 2 lid 5 van deze regeling.

Wie

Waarvoor

Welkegegevens

Verstrekkings-beperking

Leges

Basis

Bewindvoerder/(bewindvoerders-kantoor)

Slechts voor het achterhalen van gegevens van de cliënt voor taken die onder het bewind vallen. Bijvoorbeeld als de

bewindvoerder het adres van zijn cliënt wil achterhalen.

Let op: besluit van bewind- voering moet in kopie bij de aanvraag zitten.

Maximaal de gegevens genoemd in art. 3.9, lid 4

Wet BRP

Mogelijk

Ja

Art. 3.9 Wet BRP

Buitenlandse EU- overheidsorganen

Werkzaamheden met een gemeentelijk (Nederlands) maatschappelijk belang. Zie toelichting *1

Maximaal de gegevens genoemd in art. 3.9, lid 4

Wet BRP

Mogelijk

Vraag de burger, die geen beperking heeft aangevraagd toch om toestemming voor de verstrekking.

Ja

Art. 3.9 Wet BRP (beperkte verstrekkingsmogelijkheden)

Buitenlandse niet-EU- overheidsorganen

Werkzaamheden met een gemeentelijk (Nederlands) maatschappelijk belang. Alleen verstrekken indien een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie in de verstrekking van die gegevens voorziet. Art. 76 Wet bescherming persoonsgegevens is van toepassing.

Zie toelichting *1

Maximaal de gegevens genoemd in art. 3.9, lid 4

Wet BRP

Mogelijk

Vraag de burger, die geen beperking heeft aangevraagd toch om toestemming voor de verstrekking.

Ja

Art. 3.9 Wet BRP (beperkte verstrekkingsmogelijkheden)

Buitenlandse rechtspersonen (Voorbeeld: instellingen voor sociale zorg en zekerheid)

Werkzaamheden met een gemeentelijk (Nederlands) maatschappelijk belang.

Zie toelichting *1

Maximaal de gegevens genoemd in art. 3.9, lid 4

Wet BRP

Mogelijk

Vraag de burger, die geen beperking heeft aangevraagd toch om toestemming voor de verstrekking.

Ja

Art. 3.9 Wet BRP (beperkte verstrekkingsmogelijkheden)

Wie

Waarvoor

Welkegegevens

Verstrekkings-beperking

Leges

Basis

Overheidsorganen van de Caribische landen (Aruba, Curaçao en Sint Maarten) en het Caribisch deel van Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en

Saba)

Vertrekkingen anders dan op grond van art. 3.12 van de Wet BRP (gegevensuitwisseling in het kader van de bijhouding)

Zie toelichting *2

Maximaal de gegevens genoemd in art. 3.9, lid 4

Wet BRP

Mogelijk

Vraag de burger, die geen beperking heeft aangevraagd toch om toestemming voor de verstrekking

Ja

Art. 3.9 Wet BRP (beperkte verstrekkingsmogelijkheden)

Crematoria, begraafplaatsen

(niet-gemeentelijke)

Bijhouding begraafplaats- administratie en uitvoering Wet op de Lijkbezorging

Maximaal de gegevens genoemd in art. 3.9, lid 4

Wet BRP

Mogelijk

Ja

Art. 3.9 Wet BRP

Gemeentelijke crematoria en begraafplaatsen van andere gemeenten zijn buitengemeentelijke overheidsorganen (artikel 3.5 Wet BRP)

Instellingen of organisaties ten behoeve van bijvoorbeeld: maatschappelijke dienstverlening, algemene/geestelijke gezondheidszorg, kinderopvang, jeugdwelzijnswerk, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, werkvoorziening, etc.

Werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang, op het terrein van zorgverlening

Maximaal de gegevens genoemd in art. 3.9, lid 4

Wet BRP

Mogelijk

Ja

Art. 3.9 Wet BRP

Instellingen/organisaties ten behoeve van belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Werkzaamheden ter uitvoering van deze belangenbehartiging

Maximaal de gegevens genoemd in art. 3.9, lid 4 Wet BRP

Mogelijk

Ja

Art. 3.9 Wet BRP

Kredietbank (privaatrechtelijk, bijvoorbeeld een stichting)

Werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang, op het terrein van kredietverstrekking/schuldhulpverlening

Maximaal de gegevens genoemd in art. 3.9, lid 4

Wet BRP

Mogelijk

Ja

Art. 3.9 Wet BRP

Migrantenorganisaties (bijv. Stichting vluchtelingenwerk)

Werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang, op het terrein van migrantenzorg

Maximaal de gegevens genoemd in art. 3.9, lid 4

Wet BRP

Mogelijk

Ja

Art. 3.9 Wet BRP

Wie

Waarvoor

Welkegegevens

Verstrekkings-beperking

Leges

Basis

Organisaties genoemd in bijlage 4

van het Besluit basisregistratie personen

Werkzaamheden genoemd in bijlage 4 Besluit brp, wanneer een systematische bevraging van gegevens in de basisregistratie personen is mislukt

Maximaal de gegevens genoemd in art. 3.9, lid 4 Wet BRP

Mogelijk

Ja

Art. 3.9 Wet BRP

Oorlogsgravenstichting

Werkzaamheden voor het bijhouden

Van de administratie over de graven, waarvoor contact met nabestaanden noodzakelijk is

Maximaal de gegevens genoemd in art. 3.9, lid 4 Wet BRP

Mogelijk

Ja

Art. 3.9 Wet BRP

Ouderenorganisaties

Werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang, op het terrein van ouderenzorg

Maximaal de gegevens genoemd in art. 3.9, lid 4 Wet BRP

Mogelijk

Ja

Art. 3.9 Wet BRP

Patiëntenverenigingen

Werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang, op het terrein van patiëntenzorg

Maximaal de gegevens genoemd in art. 3.9, lid 4 Wet BRP

Mogelijk

Ja

Art. 3.9 Wet BRP

Reclassering/verslaaf- denzorg

Werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang, op het terrein van begeleiding en zorgverlening

Maximaal de gegevens genoemd in art. 3.9, lid 4 Wet BRP

Mogelijk

Ja

Art. 3.9 Wet BRP

Thuiszorgorganisaties

Werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang, op het terrein van zorgverlening

Maximaal de gegevens genoemd in art. 3.9, lid 4

Wet BRP

Mogelijk

Ja

Art. 3.9 Wet BRP

Uitvaartverzorgers

Werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang, op het terrein van uitvaartverzorging.

Voor verstrekking akten burgerlijke stand, lees het NVVB nieuwsbericht “Advies inzake de afhandeling van aangiften van overlijden in het buitenland”.

Maximaal de gegevens genoemd in art. 3.9, lid 4

Wet BRP

Mogelijk

Ja

Art. 3.9 Wet BRP

Veilig Thuis

Het uitvoeren van de taken, bedoeld in artikel 4.1.1, tweede lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 dan wel uitvoering van de Jeugdwet (voorbeelden: huiselijk geweld, kindermishandeling).

N.B.: deze organisatie is een samenvoeging van de Stichting Huiselijk Geweld (SHG) en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)

Maximaal de gegevens genoemd in art. 3.9, lid 4

Wet BRP

Mogelijk

Ja

Art. 3.9 Wet BRP

Wie

Welkegegevens

Verstrekkings-beperking

Leges

Basis

Verenigingen en stichtingen met maatschappelijk of filantropisch doel

Werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang (voorbeelden: Rode Kruis, Astmafonds, Lilianefonds, Nierstichting, Bloedbank)

Maximaal de gegevens genoemd in art. 3.9, lid 4

Wet BRP

Mogelijk

Ja

Art. 3.9 Wet BRP

Woningbouwverenigingen/

woningcorporaties

Werkzaamheden met een maatschappelijk belang (bijv. tegengaan illegale (spook)

bewoning)

Maximaal de gegevens genoemd in art. 3.9, lid 4

Wet BRP

Mogelijk

Ja

Art. 3.9 Wet BRP

Ziekenhuizen

Patiëntenzorg, verlenen medische zorg, innen rekeningen i.v.m. verleende zorg

Zie toelichting *3

Maximaal de gegevens genoemd in art. 3.9, lid 4

Wet BRP

Mogelijk

Ja

Art. 3.9 Wet BRP

Pensioenfondsen

Bijhouding administratie

op het terrein van pensioenvoorzieningen deelnemers

Maximaal de gegevens genoemd in art. 3.9, lid 4 Wet BRP

Mogelijk

Nee

Art. 3.6, lid 1a Wet BRP

Art. 50, lid 2 Pensioenwet

Art. 93 Pensioenwet

Derde i.v.m. algemeen verbindend

voorschrift

Uitvoering van een algemeen verbindend voorschrift waarin het gebruik van gegevens uit de BRP is voorgeschreven.

Gegevens noodzakelijk voor het uit te voeren algemeen verbindend voorschrift

Mogelijk/Toetsing noodzakelijk. Na afweging van de belangen tussen noodzaak verstrekking en privacy bevraagde wordt al dan niet verstrekt. (zie art. 3.21 Wet BRP)

Ja

Art. 3.6, lid 1a Wet BRP

Wetenschappelijke Onderzoekers (bijv. Faculteiten)

Wetenschappelijk, statistisch of historisch onderzoek Zie ook de aanvullende voorwaarden in art. 44 Besluit BRP

Gegevens noodzakelijk voor het onderzoek

Niet mogelijk

Ja

Art. 3.13 Wet BRP

Art. 44 Besluit BRP

Natuurlijke personen die geen overheidsorgaan zijn of de ingeschrevene zelf

Persoonlijjk, niet commercieel doel betreffende een met naam genoemd persoon.

Maximaal de gegevens genoemd in artikel 2, lid 4

Gegevens worden alleen verstrekt als de aanvraag niet in strijd is met artikel 2, lid 5

En met toestemming ingeschrevene

Ja

Art. 3.9 Wet BRP

Rechtspersonen zonder winstoogmerk, die niet krachtens publiekrecht zijn ingesteld, nog met enig openbaar gezag is bekleed

Persoonlijk, niet commercieel doel betreffende een met naam genoemd persoon

Maximaal de gegevens genoemd in artikel 2, lid 4

Gegevens worden alleen verstrekt als de aanvraag niet in strijd is met artikel 2, lid 5

En met toestemming ingeschrevene

Ja

Art. 3.9 Wet BRP

Toelichting bijlage 2

De genoemde instellingen zijn g e me e nt e li j k a a ng e w e z e n d e r d e n, tenzij men aantoonbaar gemandateerd is taken uit te voeren voor een o v e rh e i d s o r g aa n, in dat geval betreft het een overheidsorgaan. Gegevens worden alleen aan aangewezen derden verstrekt als deze nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden, die zijn aangemerkt als gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente. De verstrekking is alleen toegestaan als dit noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan. Ook als de verstrekking in het belang is van een inwoner van de gemeente, dan kan dat worden aangemerkt als een gemeentelijk belang. Er worden geen gegevens verstrekt aan (aangewezen) derden als dit in strijd is met artikel 2, lid 5.

Verstrekking aan buitenlandse overheidsinstellingen of buitenlandse rechtspersonen (*1)

De BRP is er voor de Nederlandse overheid. Verstrekkingen aan andere verzoekers (derden) worden zo nodig expliciet mogelijk gemaakt door de Wet BRP.

De verstrekking aan buitenlandse overheidsorganen (ongeacht of dit nationale, regionale of gemeentelijke overheden in het land zelf zijn dan wel

ambassades en consulaten van die landen in Nederland) of buitenlandse rechtspersonen is niet expliciet geregeld in de Wet BRP.

Dit betekent dat verstrekking van gegevens uit de BRP aan buitenlandse overheidsinstellingen of buitenlandse rechtspersonen alleen aan de orde is op

grond van artikel 3.6 (verstrekking van gegevens is voorgeschreven in Nederlands algemeen verbindend voorschrift – zie bij ‘Verplichte derde’,

buitenlandse advocaten die bij het tableau van een Nederlandse rechtbank zijn ingeschreven) en 3.9 (volgens de gemeentelijke verordening) Wet BRP.

De verstrekking op grond van artikel 3.9 Wet BRP moet gerechtvaardigd worden door een ‘gemeentelijk (Nederlands) maatschappelijk belang’, zoals

benoemd in de Wet BRP, artikel 3.9, lid 2. Dat kan liggen in het feit dat de buitenlandse verzoeker de gegevens nodig heeft voor de uitvoering van een

Nederlands algemeen verbindend voorschrift dan wel voor een doel dat, met het oog op een publiek belang, expliciet in de gemeentelijke verordening is

voorgeschreven. Voor de beoordeling van aanvragen door deze categorie derden worden de aanwijzingen uit het NVVB-schema schriftelijke verstrekkingen gevolgd.

Caribische landen en het Caribische deel van Nederland (*2)

De Caribische landen zijn: Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Onder het Caribisch deel van Nederland vallen: Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (openbare lichamen BES). De Wet BRP is geen rijkswet en daarom alleen van toepassing op het Europees deel van Nederland.

De Wet Basisadministraties persoonsgegevens BES is alleen van toepassing op het Caribische deel van Nederland (openbare lichamen BES).

Aruba, Curaçao en Sint-Maarten zijn zelfstandige Caribische landen binnen het Nederlandse Koninkrijk en hebben hun eigen landsverordeningen.

Ten aanzien van deze landen en de openbare lichamen is het mogelijk om gegevens uit de BRP te verstrekken op grond van:

artikel 3.12 Wet BRP / artikel 43 Besluit BRP: de gegevensuitwisseling op grond van dit artikel vindt plaats in het kader van de bijhouding van de BRP en de bevolkingsadministraties van de Caribische landen en het Caribische deel van Nederland (PIVA).

artikel 3.9 Wet BRP: overheidsorganen van de Caribische landen en het Caribisch deel van Nederland zijn aan te merken als derde in de zin van de Wet BRP. Dit maakt verstrekking op grond van artikel 3.9 Wet BRP mogelijk.

Ziekenhuizen (*3)

Ziekenhuizen zijn aangewezen derden die systematische gegevens kunnen opvragen via de landelijke centrale voorziening (artikel 3.3 Wet BRP). Er is in de Wet BRP niet geregeld dat ziekenhuizen ook recht hebben op verstrekkingen buiten de landelijke centrale voorziening om. Deze verstrekking kan dan niet plaatsvinden op grond van artikel 3.6 Wet BRP. Om verstrekking aan niet-geautoriseerde ziekenhuizen na een schriftelijk verzoek mogelijk te maken, moet dit in de gemeentelijke verordening zijn opgenomen. Verstrekking is toegestaan in verband met openstaande rekeningen omdat dit wordt gezien als een verlengde van de verleende zorg.

Ondertekening

Vastgesteld in de collegevergadering van 06 september 2022.

De secretaris, De burgemeester,

K.M. Radstake F.C. Dales