Regeling vervallen per 01-01-2024

Legesverordening Helmond 2023

Geldend van 01-07-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Legesverordening Helmond 2023

De raad van de gemeente Helmond;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 september 2022,

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid , en 7 van de Paspoortwet;

besluit:

vast te stellen de Legesverordening Helmond 2023;

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

 • f.

  leges: het recht als bedoeld in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet.

 • g.

  gemeentelijke bestuursorganen: de gemeenteraad, het college (van burgemeester en wethouders) en de burgemeester zoals omschreven in de Gemeentewet.

 • h.

  Wabo: de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a)

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit;

 • b)

  het verlenen van een dienst op aanvraag; of

 • c)

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een document;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager of degene voor wie de aanvraag is gedaan.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  het afgeven van stukken, nodig voor de ontvangst van pensioen, lijfrenten, wachtgelden of andere (periodieke) uitkeringen;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  beschikkingen of afschriften daarvan, betrekking hebbende op de uitvoering van rechtspositieregelingen voor het gemeentepersoneel;

 • d.

  beschikkingen of afschriften daarvan, houdende de beslissing op een verzoek om gemeentelijke subsidie;

 • e.

  een of meer krachtens besluit van het college aangewezen stukken als bedoeld in 1.2.2.1, 1.2.2.2 en 1.2.2.3 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, voor zover deze aan nieuwsmedia en stedelijke informatiecentra worden verstrekt;

 • f.

  de diensten, andere dan die genoemd onder Titel 2 en de artikelen 1.14.1.1 en 1.14.1.2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, in het openbaar belang aangevraagd door openbare besturen, ambtenaren of instellingen;

 • g.

  het verstrekken van een door het college te bepalen aantal exemplaren van het verslag van de handelingen van de gemeenteraad met inbegrip van de bijlagen, voor zover verstrekt aan in de raad van deze gemeente vertegenwoordigde groeperingen;

 • h.

  het ten behoeve van een civiele procedure verstrekken van een afschrift uit de Basisregistratie Personen voor één persoon met extra vermeldingen zoals burgerlijke staat, nationaliteit, datum aanvang adreshouding e.d. onder voorwaarde dat belanghebbende in het bezit is van een zogenaamde toevoegingsbewijs, waarop de eigen bijdrage overeenkomt met het ten hoogste het minimumbedrag om in aanmerking te komen voor het recht op rechtsbijstand;

 • i.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • j.

  huisartsen en verloskundigen, gevestigd of werkzaam in Helmond, uitsluitend ten behoeve van de uitoefening van hun beroep in noodgevallen, voor een parkeerontheffing als bedoeld in de artikelen 1.13.1.1.

 • k.

  hulpdiensten, waarde-transporten en storingsdiensten (van algemeen belang), uitsluitend ten behoeve van de uitoefening van hun beroep, voor een parkeerontheffing als bedoeld in de artikelen 1.13.1.1 voor zover deze bedoeld is om toegang te krijgen tot het voetgangersgebied.

 • l.

  diensten, genoemd onder Titel 1, hoofdstuk 3, artikel 1.3.1.3.

 • Dit uitsluitend onder de volgende voorwaarden:

  • -

   op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00-18.00 uur in het kasteel, museum Boscotondo of in de Stadswinkel;

  • -

   beiden dienen woonachtig zijn in Helmond; én

  • -

   beiden dienen een inkomensverklaring te kunnen overleggen, dat zij een inkomen hebben tot maximaal 120% van het bestaansminimum. Deze kan (al dan niet op eigen verzoek) worden opgevraagd bij Senzer of bij het sociaal domein.

Artikel 5 Tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in het geval van toezending daarvan, binnen dertig dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen dertig dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

  • d.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen dertig dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.3.7 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   onderdelen 1.4.5.1 en 1.4.5.2 (verstrekkingen uit Basisregistratie Personen met behulp van alternatieve media of schriftelijk);

  • 3.

   onderdeel 1.7.2 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 4.

   onderdelen 1.7.3

  • 5.

   hoofdstuk 5 (reisdocumenten);

  • 6.

   hoofdstuk 6 (rijbewijzen);

  • 7.

   hoofdstuk 9 (kansspelen).

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Intrekkingsbepaling en overgangsrecht

De Legesverordening Helmond 2022, vastgesteld bij raadsbesluit van 9 november 2021, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 22 februari 2022, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2023.

 • 2. De datum van ingang van heffing is 1 januari 2023.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening Helmond 2023.

Ondertekening

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 10 november 2022.

De raad voornoemd,

de voorzitter

de griffier

Bijlage 1: Tarieventabel bij Legesverordening Helmond 2023

Titel 1Dienstverlening

Hoofdstuk 1Algemeen

 

1.1 Afdrukken, afschriften en bestanden op gegevensdrager e.d.

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.1.1.1

andere dan met name in deze tabel of in een andere wettelijke regeling genoemde afdrukken uit analoge bestanden (kopieën), digitale tekst-bestanden (prints) alsmede bouwvergunningtekeningen uit digitale of analoge bestanden, formaat A4 of A3, eerste 10 stuks gratis, bij meerdere exemplaren:

 

1.1.1.1.1

per stuk zwart-wit, enkelzijdig

€ 0,05

1.1.1.1.2

per stuk zwart-wit, dubbelzijdig

€ 0,10

1.1.1.1.3

per stuk kleur, enkelzijdig

€ 0,20

1.1.1.1.4

per stuk kleur, dubbelzijdig

€ 0,40

1.1.1.1.5

A0, A1, A2, per stuk

€ 3,50

1.1.1.2

afdrukken uit digitale tekeningenbestanden, formaat:

 

1.1.1.2.1

A2, per stuk

€ 9,30

1.1.1.2.2

A1, per stuk

€ 13,40

1.1.1.2.3

A0, A0+, per stuk

€ 18,00

1.1.1.3

afdrukken uit de Gemeentelijke Basiskaart benodigd t.b.v. een aanvraag om een bouwvergunning, uitsluitend formaat A4 en A3

Gratis

1.1.1.4

ieder schriftelijk stuk, waaruit blijkt van een gunstige of althans niet geheel afwijzende beschikking op een aanvraag, voor ieder schriftelijke verklaring of inlichting na daartoe gedane aanvraag, een en ander voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per bladzijde of gedeelte daarvan

€ 10,40

1.1.1.5

andere dan met name in deze tabel of in een andere wettelijke regeling genoemde digitale bestanden op gegevensdrager zoals CD-ROM en DVD, of via e-mail (m.u.v. bouwvergunningdossiers, zie 1.14.7.3)

€ 13,40

 

1.2 Verzend- en administratiekosten

 

1.1.2.1

Bij verzoek (schriftelijk, telefonisch, e-mail, e.d.) om toezending van stukken, zijn naast de hiervoor genoemde leges ook verzend- en administratiekosten verschuldigd. Het tarief daarvan bedraagt:

€ 7,10

 

1.3 Raadplegen archieven gemeente

 

1.1.3.1

Voor het verlenen van ambtelijke bijstand bij het raadplegen van gemeentelijke archieven (m.u.v. bouwvergunningdossiers, zie 1.14.7.3) voor elk kwartier of gedeelte daarvan bedraagt het tarief

€ 25,00

 

1.4 Vangnetbepaling

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

1.1.4.1

een beschikking op aanvraag voor zover daarover niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 27,60

1.1.4.2

stukken of uittreksels, welke op aanvraag moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 14,20

 
 
 

Hoofdstuk 2Bestuursstukken

 

2.1 Exemplaar bestuursstukken en gemeentelijke regelingen

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.2.1.1

een exemplaar van de programmabegroting, of daarbij behorende bijlagen en toelichtingen

gratis

1.2.1.2

een exemplaar van de gemeenterekening met bijbehorende toelichting en de daarbij behorende bijlagen, het investeringsprogramma, de bestuursrapportage en voorjaarsnota

gratis

1.2.1.3

een exemplaar van een gemeentelijke regeling (inclusief toelichting)

gratis

 

2.2 Besluitenlijsten college, verslagen handelingen gemeenteraad, raadsbijlagen en exemplaar gemeenteblad

 

1.2.2.1

Het tarief voor een jaarabonnement op de openbare besluitenlijsten van vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders bedraagt

€ 45,30

Hoofdstuk 3Burgerlijke stand

 

3.1 Huwelijksvoltrekking, registratie partnerschap of omzetting

 
 

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk:

 

1.3.1.1

op maandagochtend in een door de gemeente Helmond aangewezen vergaderzaal in Boscotondo, Fans Joseph van Thielpark 1 (na oplevering in 2023: Huis voor de Stad, Weg op den Heuvel 35), zonder voorzieningen

€ 175,00

1.3.1.2

in het Elkerliek Ziekenhuis Wesselmanlaan 25, Helmond als medische omstandigheden een huwelijk daar noodzakelijk maken

€ 152,00

1.3.1.3

in een door de Gemeente Helmond als Huis der gemeente aangewezen trouwlocatie, exclusief de kosten van de locatie

€ 402,00

1.3.1.4

(vervallen)

 

1.3.1.5

Het onder 1.3.1.3 genoemd tarieven worden, indien de huwelijksvoltrekking, registratie van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk plaats heeft buiten de normale werkdagen en tijden, zijnde maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur , verhoogd met:

€ 175,00

1.3.1.5.a

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om bij besluit een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand aan te wijzen voor één dag

€ 402,00

1.3.1.6

Indien het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk plaats heeft aan de balie van de Stadswinkel (na oplevering in 2023: Huis voor de Stad, Weg op den Heuvel 35) tijdens de normale openingstijden bedraagt het tarief

€ 75,80

 

3.2 Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap in bijzonder huis

 

1.3.2.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

€ 153,00

 

3.3 Annuleringen/wijzigingen huwelijken, registratie, e.d.

 

1.3.3.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot annulering van een gepland huwelijk of registratie van een partnerschap bedraagt het tarief:

1.3.3.1.1

tot 1 maand voor de huwelijksdatum of registratiedatum

€ 86,70

1.3.3.1.2

binnen 1 maand voor de huwelijksdatum of registratiedatum

€ 173,00

1.3.3.1.3

indien het huisbezoek, al dan niet op digitale wijze, van de Babs heeft plaatsgevonden

€ 231,00

1.3.3.2

Indien de huwelijksvoltrekking, de registratie van een partnerschap dan wel de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, ongeacht de oorzaak, wordt verzet, of indien er een mutatie van getuige(n) plaatsvindt: bedraagt het tarief voor het aanbrengen van deze wijziging:

€ 23,10

1.3.3.3

Indien een huwelijksvoltrekking, de registratie van een partnerschap dan wel de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, als bedoeld in artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand, ongeacht de oorzaak wordt geannuleerd, bedraagt het tarief voor de werkzaamheden die daarmee gepaard gaan:

€ 43,30

 

3.4 Beschikbaar stellen getuige door gemeente

 

1.3.4.1

Het tarief bedraagt voor het door de gemeente beschikbaar stellen van een getuige voor de huwelijksvoltrekking of de registratie van een partnerschap, per getuige

€ 52,00

 

3.5 Diensten in relatie tot huwelijken e.d.

 

1.3.5.1

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje, partnerschapboekje of duplicaat daarvan

€ 36,40

1.3.5.2

Het tarief bedraagt voor het doen van een melding van een voorgenomen huwelijk of registratie van het partnerschap, indien dit fysiek aan de balie van de Stadswinkel plaatsvindt

€ 36,40

 

3.6 Begraven, cremeren, opgraven en herbegraven

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

1.3.6.1

het verlenen van uitstel van het begraven /cremeren

€ 25,20

1.3.6.2

het opgraven of herbegraven

€ 90,40

 

3.7 Akten burgerlijke stand

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.3.7.1

een afschrift van een akte van de burgerlijke stand

€ 15,70

1.3.7.2

een uittreksel van een akte van geboorte, van huwelijk, van registratie van een partnerschap of van overlijden

€ 15,70

1.3.7.3

een verklaring van huwelijksbevoegdheid

€ 27,50

1.3.7.4

een bewijs van in leven zijn (attestatie de vita)

€ 15,70

1.3.7.5

voor elk meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand

€ 15,70

1.3.7.6

voor een meertalig modelformulier van een onder 1.3.7.1, 1.3.7.2, 1.3.7.4 en 1.3.7.5 genoemd stuk

€ 15,70

1.3.7.7

voor een meertalig modelformulier van een onder 1.3.7.3 genoemd stuk

€ 21,20

Hoofdstuk 4Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie personen

 

4.1 Begripsbepalingen

 

1.4.1.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.1.2

Voor de toepassing van onderdeel 4.4 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen

 
 

4.2 Verstrekkingen van gegevens uit basisregistratie personen (BRP), alsmede van gegevens buiten de BRP

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van één of meer gegevens uit de BRP,

per verstrekking

€ 11,40

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van de onder 1.4.2.1 bedoelde gegevens gedurende de periode van één jaar:

 
 

voor 25 verstrekkingen

€ 262,00

 

voor 50 verstrekkingen

€ 495,00

 

voor 100 verstrekkingen

€ 881,00

 

voor 500 verstrekkingen

€ 3.879,00

 

voor 1.000 verstrekkingen

€ 6.681,00

 

voor 5.000 verstrekkingen

€ 27.729,00

 

voor 10.000 verstrekkingen

€ 38.810,00

 

4.3 Abonnement verstrekken opgave verhuizingen e.d.

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.3.1

tot het afsluiten van een abonnement op het wekelijks verstrekken van een opgave van verhuizingen binnen de gemeente, vertrekken uit de gemeente en vestigingen in de gemeente, per verstrekking

€ 2,65

 

4.4 Verstrekken van gegevens buiten de BRP

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

€ 11,40

1.4.4.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 
 

voor 25 verstrekkingen

€ 262,00

 

voor 50 verstrekkingen

€ 495,00

 

voor 100 verstrekkingen

€ 881,00

 

voor 500 verstrekkingen

€ 3.879,00

 

voor 1.000 verstrekkingen

€ 6.681,00

 

voor 5.000 verstrekkingen

€ 27.729,00

 

voor 10.000 verstrekkingen

€ 38.810,00

 

4.5 Verstrekking gegevens op basis van het Besluit BRP

 

1.4.5.1

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 25,40

1.4.5.2

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voorhet in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen:

€ 2,65

 

4.6 Verstrekken lijsten BRP

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.6.1

tot het verstrekken van lijsten met gegevens, welke verkregen zijn op basis van de door de aanvrager opgegeven selectiecriteria, waarvoor de basisregistratie personen dient te worden doorlopen:

€ 178,00

Voor elke persoon ter zake waarvan de gegevens worden verstrekt te verhogen met:

€ 0,80

1.4.6.2

tot het verstrekken van lijsten met gegevens, zover de verstrekking niet meer inhoudt dan hetgeen is vermeld in artikel 3.9, lid 4, van de Wet basisregistratie personen welke verkregen zijn op basis van de door de aanvrager opgegeven selectiecriteria, waarvoor de basisregistratie personen dient te worden doorlopen:

€ 178,00

Voor elke persoon ter zake waarvan gegevens worden verstrekt te verhogen met:

€ 0,15

Hoofdstuk 5Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 

Verstrekken reisdocumenten: paspoorten

 

1.5

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.5.1

van een nationaal paspoort:

 

1.5.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,85

1.5.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,85

1.5.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.5.1 (zakenpaspoort):

 

1.5.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,85

1.5.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,85

1.5.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.5.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,85

1.5.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,85

1.5.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 58,85

Hoofdstuk 6Rijbewijzen

 

6.1 Rijbewijzen

 

1.6.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 48,15

1.6.1.2

De tarief genoemd in onderdeel 1.6.1.1 wordt bij spoedlevering verhoogd met

€ 34,10

Hoofdstuk 7Overige burgerzaken

 

7.1 Legalisatie handtekening en waarmerken foto e.d.

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.1.1

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening of het waarmerken van een foto

€ 10,80

1.7.1.2

tot het verkrijgen van een legalisatie van twee of meer handtekeningen of waarmerken van twee of meer foto’s van dezelfde persoon en voor het hetzelfde geval

€ 21,70

1.7.1.3

tot het waarmerken van een afschrift of een kopie van een stuk, voor zover daarvoor niet elders in deze verordening met bijbehorende tarieventabel of in een andere wettelijke regeling een ander tarief geldt

€ 10,80

 

7.2 Verklaring omtrent gedrag

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.2.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag natuurlijke personen

€ 41,35

 

7.3 Verkrijgen bewijs van Nederlanderschap

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.3.1

tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap, dat niet is bestemd om te dienen als reisdocument

€ 15,70

Hoofdstuk 8Raadplegen kadastrale gegevens, objectgegevens belastingen en gegevens Wkpb

 

8.1 Raadplegen kadastrale gegevens

 

1.8.1.1

Het tarief bedraagt voor het verlenen van bijstand bij het raadplegen van kadastrale gegevens voor elk kwartier of gedeelte daarvan

€ 25,00

1.8.1.2

Vermeerderd met het tarief voor het raadplegen van online informatie via de kadastrale balie van de actuele gegevens dat het Kadaster in rekening brengt

 

1.8.1.3

Indien het gaat om administratieve kadastrale informatie vanuit het gemeentelijke kadastrale bestand vermeerderd met 75% van het tarief vastgesteld door het Kadaster

 
 

8.2 Objectgegevens belastingen

 

1.8.2.1

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van gegevens uit de gemeentelijke belastingadministratie, per belastingobject

€ 6,40

 

8.3 Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb)

 

1.8.3.1

Het tarief bedraagt voor het verlenen van bijstand bij het vervaardigen van kopieën uit het gemeentelijk register Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb)

gratis

1.8.3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gewaarmerkte verklaring van gegevens uit het gemeentelijk register Wkpb

gratis

Hoofdstuk 9Kansspelen

 

9.1 Loterijen en kansspelautomaten

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.9.1.1

een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 73,80

1.9.1.2

een aanwezigheidsvergunning ingevolge artikel 30b van de Wet op de kansspelen jo. artikel 2.3.3.3 APV Helmond 2020:

 • a)

  voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd

€ 226,50

 • b)

  voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd,

€ 90,50

 • vermeerderd met het product van het aantal kansspelautomaten, waarvoor een vergunning geldt en een bedrag van

€ 136,00

 

9.2 Exploitatie kansspelautomatenhal

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

1.9.2.1

het verkrijgen van een vergunning voor het exploiteren van een kansspelautomatenhal als bedoeld in artikel 2.3.3.6, eerste lid APV Helmond 2020

Indien tevens een exploitatievergunning wordt ingediend ingevolge artikel 3.1.2.1 van deze tarieventabel dan wordt het legesbedrag op grond van dit artikel niet in rekening gebracht.

€ 275,00

1.9.2.2

het wijzigen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.3.3.6, eerste lid APV Helmond 2020

€ 145,00

Hoofdstuk 10(Gereserveerd)

Hoofdstuk 11Leegstandwet

 

11.1 Leegstandwet

 

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.11.1.1

Tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 52,10

1.11.1.2

Tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

€ 52,10

1.11.2

Indien aanvragen als bedoeld in de subonderdelen 1.11.1.1 en 1.11.1.2 gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in die subonderdelen bedoelde leges slechts eenmaal geheven.

 

Hoofdstuk 12Kabels en Leidingen

 

12.1 Kabels en Leidingen

 

1.12.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning, als bedoeld in artikel 2.2 en een aanvraag voor een instemmingsbesluit, als bedoeld in artikel 3.2 van de Verordening Ondergrondse Infrastructuur Helmond 2014, waarbij de sleuflengte < 100m¹ is of een lasgat / montagegat met een oppervlakte van > 2m²

€ 205,74

1.12.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag, voor een vergunning, als bedoeld in artikel 2.2, en een aanvraag voor een instemmingsbesluit, als bedoeld in artikel 3.2 van de Verordening Ondergrondse Infrastructuur Helmond 2014, waarbij de sleuflengte ≥100m¹ is:

€ 411,49

1.12.3.1

Het tarief genoemd onder 1.12.1.1 en 1.12.2.1 wordt verhoogd met een bedrag per strekkende meter sleuflengte, voor zover binnen de bebouwde kom gelegen, van

€ 1,98

1.12.3.2

Het tarief genoemd onder 1.12.1.1 en 1.12.2.1 wordt verhoogd met een bedrag per strekkende meter sleuflengte, voor zover buiten de bebouwde kom gelegen;

1.12.3.2.1

Over de eerste 2.000m¹, met

€ 1,40

1.12.3.2.2

Over de lengte >2.000m¹ en <10.000m¹, met

€ 0,83

1.12.4.1

Voor degene aan wie leges als bedoeld onder 1.12.1.1 tot en met 1.12.3.2 in rekening is gebracht bestaat aanspraak op teruggaaf van de leges, indien de aanvraag wordt ingetrokken voordat hierop een beslissing is genomen, óf als de gemeente de aanvraag weigert of buiten behandeling stelt. De teruggaaf bedraagt:

50%

1.12.5.1

Indien er sprake is van een melding in verband met het verkrijgen van vergunning of instemming omtrent het tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 2.2 c.q. 3.2 van de Verordening Ondergrondse Infrastructuur Helmond 2014, waarbij de sleuflengte ≥10.000m¹ bedraagt zijn de artikelen 1.12.1.1 tot en met 1.12.4.1 niet van toepassing. Vanaf 10.000m¹ wordt een begroting opgesteld van de kosten voor de te voeren procedure (zijnde vergunningverlening, voorbereiding en toezicht). Deze kosten inclusief onderbouwing worden, voorafgaand aan de aanvraagbehandeling schriftelijk medegedeeld aan de aanvrager. Indien een begroting is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Hoofdstuk 13Verkeer en vervoer

 

13.1 Ontheffingen en -vergunningen

 

1.13.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

tot een verlenging van of een vernieuwing van een ontheffing of vergunning op grond van de Wegenverkeerswet, het Wegenverkeersreglement, Regeling voertuigen (artikel 9.1), APV Helmond 2020 (parkeren grote voertuigen: artikel 5.1.7, derde lid) of het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990:

€ 32,40

1.13.1.1.1

Bij het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor wat betreft bord G07zb (zonebord) van bijlage I, jo. artikel 66 van dat reglement, anders dan voor het bereiken van een eigen, binnen dat gebied gelegen parkeergelegenheid, dit bedrag te verhogen per maand looptijd, afgerond naar boven op hele maanden, met:

€ 26,70

1.13.1.1.2

Bij het verkrijgen van een ontheffing voor aangewezen parkeerplaatsen in het gebied als bedoeld in het vigerende Uitvoeringsbesluit betaald- en vergunninghoudersparkeren Helmond, dit bedrag te verhogen per aanvraag, niet zijnde een verlenging of vernieuwing, met:

€ 340,00

1.13.1.1.3

Bij het verkrijgen van een ontheffing voor aangewezen parkeerplaatsen in het gebied als bedoeld in het vigerende Uitvoeringsbesluit betaald- en vergunninghoudersparkeren Helmond, dit bedrag te verhogen per maand looptijd, afgerond naar boven op hele maanden, met:

€ 82,60

1.13.1.2.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor wat betreft bord G07zb (zonebord) en C01 (gesloten verklaring) van bijlage I, jo. artikel 66 van dat reglement voor taxi’s en waardetransporten

gratis

1.13.1.2.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor wat betreft bord G07zb (zonebord) en C01 (gesloten verklaring) van bijlage I, jo. artikel 66 van dat reglement voor marktkooplieden en kermisexploitanten

gratis

 

13.2 Gehandicaptenvoorzieningen

 

1.13.2.1

Gehandicaptenparkeerkaart:

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW):

 

1.13.2.1.1

bij een geldigheidsduur van één jaar of korter

€ 29,60

1.13.2.1.2

bij een geldigheidsduur van langer dan één jaar

€ 44,40

1.13.2.2

tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart, als bedoeld onder 1.13.2.1 na vermissing van een eerder afgegeven document, voor het verstrekken van een duplicaat

€ 10,50

Gehandicaptenparkeerplaats:

Het tarief bedraagt:

1.13.2.3

Voor het aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken, inclusief de kosten die voortvloeien uit de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

€ 219,00

1.13.2.4

voor het vervangen van het kentekenonderbord bij een gehandicaptenparkeerplaats

€ 52,00

1.13.2.5

voor het verplaatsen van een bestaande gehandicaptenparkeerplaats op kenteken naar een nieuwe locatie.

€ 219,00

1.13.2.6

De aanvrager heeft recht op restitutie van de door de gemeente in rekening gebrachte kosten, als bedoeld in de artikelen 1.13.2.3 en 1.13.2.5, voor zover het benodigde verkeersbesluit dat noodzakelijk is om de gehandicaptenparkeerplaats rechtsgeldig te kunnen effectueren niet wordt genomen of na te zijn genomen in rechte met succes door een derde partij wordt aangevochten.

Hoofdstuk 14Diversen

 

14.1 Plaatsen voorwerpen in, op of boven gemeentegrond

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.14.1.1

Van een ontheffing tot het in, op of boven gemeentegrond plaatsen, aanbrengen of aanwezig hebben van voorwerpen of stoffen, als bedoeld in artikel 2.1.5.1 APV Helmond 2020.

Voornoemd legesbedrag laat onverlet de bevoegdheid om daarnaast van gemeentewege precariobelasting te heffen (zie geldende Verordening Precariobelasting Helmond).

€ 106,00

1.14.1.2

Van een ontheffing tot het op of boven gemeentegrond plaatsen, aanbrengen of aanwezig hebben van afrasteringen, steigers en andere voorwerpen die verband houden met een bouwplan of -project (werkterreinontheffing), als bedoeld in artikel 2.1.5.1 APV Helmond 2020

Voornoemd legesbedrag laat onverlet de bevoegdheid om daarnaast van gemeentewege precariobelasting te heffen (zie geldende Verordening Precariobelasting Helmond).

€ 517,00

 

14.2 Inzamelen geld (collecten) en goederen

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.14.2.1

Van een vergunning ingevolge artikel 5.2.1, eerste lid APV Helmond 2020 (incidenteel of doorlopend)

gratis

1.14.2.2

(vervallen)

 
 

14.3 Venten en standplaatsen

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.14.3.1

Van een ontheffing ingevolge van artikel 5.2.2, negende lid, APV Helmond 2020 (venten):

€ 53,20

1.14.3.2

Van een standplaatsvergunning ingevolge artikel 5.2.3 APV Helmond 2020:

1.14.3.2.1

een vaste standplaats

€ 160,00

1.14.3.2.2

een incidentele standplaats

€ 160,00

 

14.4 Plaatsen kramen op marktterrein

 

1.14.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een vergunning ingevolge artikel 15 “Nadere regels, beleidsregels en uitvoeringsbesluit warenmarkten Helmond 2011” voor het plaatsen van kramen op marktterreinen door kraamverhuurders, per jaar, voor elk per week te plaatsen aantal kramen van 50 stuks of gedeelte daarvan

€ 64,40

 

14.5 Wijziging gemeentegarantie

 

1.14.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het instemmen met het wijzigen van een door de gemeente gegarandeerde geldlening (borgstelling gemeentegarantie)

€ 67,10

 

14.6 Verzoek om indeling in een urgentiecategorie

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek:

 

1.14.6.1

als bedoeld in artikel 6 van de vigerende Huisvestingsverordening Helmond om te worden ingedeeld in een of meerdere urgentiecategorieën: Het bepaalde in dit artikellid is niet van toepassing op statushouders.

€ 45,00

1.14.6.2

Voor degene aan wie het recht als bedoeld onder 1.14.6.1 in rekening is gebracht bestaat aanspraak op teruggaaf van de leges, indien het verzoek van de woningzoekende leidt tot het verkrijgen van een urgentiebeschikking.

 
 

14.7 Overigen

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.14.7.1

van een afschrift van een bestemmingsplan of totaal uitwerkingsplan met bijbehorende kaart(en), voorschriften en toelichting

€ 28,50

1.14.7.2

een afschrift van een ten behoeve van één bouwplan, opgesteld (postzegel)bestemmingsplan of uitwerkingsplan

€ 14,20

1.14.7.3

Inzage in digitale of analoge Bouw-/omgevingsvergunningenarchief per geraadpleegd adres:

 

1.14.7.3.1

behorende bij onherroepelijke bouw-/omgevingsvergunning

€ 25,50

1.14.7.3.2

het tarief uit art. 1.14.7.3.1 wordt verhoogd bij digitale toezending van bescheiden, per adres, met:

€ 15,00

1.14.7.3.3

De tarieven onder 1.14.7.3.1 en 1.14.7.3.2 worden niet in rekening gebracht, als sprake is van een nog niet onherroepelijke bouw-/omgevingsvergunning

 

Titel 2Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving /omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

normkosten:

Bij het bepalen van de hoogte van de leges voor bouwactiviteiten wordt uitgegaan van normkosten, zoals die staan vermeld in het overzicht dat bij deze tarieventabel als bijlage is opgenomen.

Indien de normkosten niet kunnen worden bepaald aan de hand van het hiervoor genoemde overzicht, worden de normkosten gelijkgesteld met een door de gemeente vast te stellen raming van de bouwkosten, zijnde de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk;

2.1.1.2

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2 Beoordeling conceptaanvraag / principebesluit

2.2

Conceptaanvraag

 

2.2.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een conceptaanvraag, die gepaard gaat met een expliciet verzoek om een beoordeling door de welstandscommissie, (schetsplan) bedraagt:

€ 100,00

2.2.2

2.2.2.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot beoordeling of het gemeentebestuur in principe bereid is medewerking te verlenen aan het verkrijgen van een wijziging en/of aanpassing van het geldende bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, 3.6 lid 1a van de Wet ruimtelijke ordening of aan het volgen van een Wabo-afwijkingsprocedure voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12 lid 1a onder 3 van de Wabo, bedraagt:

Indien een principebesluit als hiervoor bedoeld, binnen één jaar na dagtekening, leidt tot een overeenkomst met de gemeente, zal dit bedrag hiermee worden verrekend.

€ 795,00

 

Advies agrarische commissie

 

2.2.3

Onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.2.1 en 2.2.2 bedraagt het tarief, indien voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen (AAB) wordt beoordeeld:

€ 825,00

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
 
 
 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo en de normkosten niet meer bedragen dan € 500.000,00, bedraagt het tarief 3,5 % van de normkosten met een minimum van € 200,00.

 

2.3.1.1.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, en de normkosten meer bedragen dan € 500.000,00 maar niet meer dan € 5.000.000,00, bedraagt het tarief € 17.500,00, vermeerderd met 2,65 % van de normkosten boven de € 500.000,00.

 

2.3.1.1.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, en de normkosten meer bedragen dan € 5.000.000,00 maar niet meer dan € 10.000.000,00, bedraagt het tarief € 136.750,00, vermeerderd met 2,00 % van de normkosten boven de € 5.000.000,00.

 

2.3.1.1.4

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, en de normkosten meer bedragen dan € 10.000.000,00, bedraagt het tarief € 236.750,00, vermeerderd met 1,00 % van de normkosten boven de € 10.000.000,00.

 
 
 
 
 

Advies agrarische commissie

 

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.3.1.1.1 tot en met 2.3.1.1.4 bedraagt het tarief, indien voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen (AAB) wordt beoordeeld:

€ 825,00

 
 
 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 532,00

 
 
 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, onderscheidenlijk b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 372,00

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 372,00

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking; het vm. projectbesluit):

Eventueel te verhogen met externe kosten als bedoeld in artikel 2.8.2.

€ 6.815,00

2.3.3.4

(vervallen)

 

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 353,00

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 353,00

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 353,00

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 353,00

 
 
 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 372,00

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 372,00

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking; het vm. projectbesluit):

Eventueel te verhogen met externe kosten als bedoeld in artikel 2.8.2.

€ 6.815,00

2.3.4.4

(vervallen)

 

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 353,00

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 353,00

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 353,00

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 353,00

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 560,00

2.3.5.2

indien een aanvraag om een vergunning als bedoeld in onderdeel 2.3.5.1 betrekking heeft op het tijdelijk gebruik van een bouwwerk ten behoeve van een evenement (gebruiksduur maximaal 4 weken) bedraagt het tarief:

€ 56,00

2.3.5.3

2.3.5.3.1

2.3.5.3.2

2.3.5.3.3

indien een aanvraag betrekking heeft op een vergunning tot wijziging dan wel uitbreiding van een vergunning als bedoeld in 2.3.5.1 bedraagt het tarief, indien het betreft:

uitbreiding van de inrichting: het legestarief vermeld in onderdeel 2.3.5.1;

gewijzigd gebruik van de gehele inrichting: 50% van het legestarief vermeld in onderdeel 2.3.5.1

gewijzigd gebruik van een gedeelte van de inrichting: 50% van het legestarief vermeld in onderdeel 2.3.5.1.

 

2.3.5.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring van overdracht van de omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik aan de nieuwe gebruiker:

€ 57,70

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens de Erfgoedverordening Helmond 2011 aangewezen monument, waarvoor op grond van artikel 9, tweede lid van die verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument:

Gratis

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een beschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

Gratis

2.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening Helmond 2011 aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 9, tweede lid, van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

Gratis

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 309,00

 
 
 
 

Aanleggen of veranderen weg

 

2.3.8

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 309,00

 
 
 

2.3.9

Uitweg/inrit

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo in samenhang met artikel 2.1.5.3, eerste lid APV Helmond 2020 bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.9.1

Per uitweg voor woningen

€ 319,00

2.3.9.2

Per uitweg voor niet-woningen

€ 585,00

 
 
 

2.3.10.1

Kappen

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met artikel 4.3.3 van de APV Helmond 2020 bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 225,00

 
 
 

2.3.10.2

Handelsreclame

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanbrengen van handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.4.2, eerste lid APV Helmond 2020 een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

€ 213,00

 
 
 

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de de gemeente, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder j of k, van de Wabo in samenhang Artikel 4.4.1 van de APV Helmond 2020, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken:

€ 100,00

2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen:

€ 100,00

 
 
 

2.3.12

Natura 2000-activiteiten

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 100,00

 
 
 

2.3.13

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 503,00

 
 
 

2.3.14

Andere activiteiten

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 100,00

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 100,00

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning;

 

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 
 
 
 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 
 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:

2.3.16.1.1

Categorie 1: QuickScan bij grondgebonden bouwwerken die zijn vrijgesteld van bodemonderzoek:

gratis

2.3.16.1.2

Categorie 2: Beoordelen rapporten bodemonderzoek bij particuliere bouw:

€ 324,00

2.3.16.1.3

Categorie 3: Beoordelen bodemrapporten overige bouwwerken:

€ 471,00

2.3.16.2

voor de verstrekking van informatie betreffende de bodemkwaliteit per half uur of gedeelte daarvan

€ 50,00

2.3.16.3

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

gratis

 
 
 

2.3.17

Advies

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

Indien een begroting als bedoeld in dit artikel is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 550,00

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning binnen een jaar na eerste indiening is voorafgegaan door een aanvraag om beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, sloop- of uitwegactiviteiten

 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.7 en 2.3.9, intrekt, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken voordat hierop een beslissing is genomen

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 
 
 
 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, sloop- of uitwegactiviteiten

 
 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.7 en 2.3.9, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen drie jaren na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

50%

 
 
 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren of buiten behandeling stellen van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, sloop- of uitwegactiviteiten

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.7 of 2.3.9 weigert of buiten behandeling stelt, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

50%

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging bij rechterlijke uitspraak van de beschikking waarbij de vergunning werd verleend.

 

2.5.3.3

Het recht als bedoeld onder 2.5.3.1, wordt éénmalig met de voor een vervolgaanvraag in rekening te brengen leges verrekend, mits deze vervolgaanvraag binnen twaalf weken na de beschikkingsdatum is ingediend en het een gelijksoortig bouwplan betreft.

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

gratis

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 224,00

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen

2.8.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen en het maken van:

 • a.

  een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 Wro;

 • b.

  een wijzigingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid onder a Wro;

 • c.

  een uitwerkingsplan als bedoeld in artikel 3.6 eerste lid onder b Wro

bedragen de leges bij normkosten tot € 100.000,00:

€ 8.666,00

Bij normkosten van € 100.000,00 of hoger bedragen de leges:

€ 14.446,00

 

Voor de bepaling van de normkosten zie de bijlage bij deze verordening: ‘Overzicht normkosten ten behoeve van berekeningen van de Waboleges en leges bestemmings-, uitwerkings- en wijzigingsplannen’.

 

2.8.2

Het onder 2.3.3.3, 2.3.4.3 of onder 2.8.1 genoemde bedrag wordt verhoogd met het bedrag van de (externe) advieskosten, onderzoeken en benodigde ontheffingen, blijkend uit een begroting die door of vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld.

Indien een begroting als bedoeld in dit artikel is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.8.3

Indien een plan als bedoeld in artikel 2.8.1. door initiatiefnemer wordt aangeleverd, bedragen de leges bij normkosten tot € 100.000,00

€ 5.000,00

Bij normkosten van € 100.000,00 of hoger bedragen de leges, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • 1.

  Het plan dient te voldoen aan de wettelijke eisen en te worden aangeleverd conform de door de gemeente te verstrekken “Handreiking ruimtelijke plannen Helmond 2017”;

 • 2.

  Het plan dient volledig te worden aangeleverd ter beoordeling, inclusief benodigde onderzoeken en ontheffingen;

 • 3.

  Artikel 2.8.2. blijft onverminderd van kracht voor de (externe) advieskosten, onderzoeken en ontheffingen indien deze uitsluitend door de gemeente kunnen worden geleverd of door de gemeente zelf dienen te worden aangevraagd.

€ 8.000,00

Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde beschikking

2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 53,00

Hoofdstuk 10 Vergunningvrij bouwen

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een principeaanvraag voor een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit die niet vergunning-plichtig blijkt, onverminderd het bepaalde:

€ 106,00

Titel 3Dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1Horeca

 

3.1.1 Vergunning ex artikel 3 of 4 Alcoholwet

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

3.1.1.1

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet

€ 344,00

3.1.1.2

een aanvraag tot het administratief wijzigen van de vergunning als bedoeld onder artikel 3.1.1.1, voor zover de oorspronkelijke vergunning op het moment van de aanvraag niet ouder is dan vijf jaar

€ 171,00

3.1.1.3

een ontheffing ingevolge artikel 4, vijfde lid of artikel 35, eerste lid van de Alcoholwet

€ 171,00

 

3.1.2 Exploitatievergunning

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

3.1.2.1

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in art. 2.3.1.2 APV Helmond 2020.

Indien tevens een aanvraag wordt ingediend op grond van artikel 3.1.1.1 van deze tarieventabel wordt het legesbedrag op grond van dit artikel niet in rekening gebracht.

€ 274,00

3.1.2.2

Ingeval een advies op grond van het Alcoholbesluit aangevraagd wordt voor een aanvraag als bedoeld onder artikel 3.1.1.1 dan worden de in dat kader geheven leges verhoogd met:

€ 222,00

Vermeerderd met een bedrag per 30 minuten of gedeelte daarvan ambtelijke ondersteuning in dit kader (reageren op reacties n.a.v. controles), uitsluitend voor het gedeelte boven de 30 minuten, van:

€ 50,00

 

3.1.3 Ontheffing sluitingsuur horeca

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

3.1.3.1

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van de sluitingstijd voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2.3.1.9, vijfde lid APV Helmond 2020, per dag

€ 23,50

 

3.1.4 Geluidhinder buiten een inrichting op het gebied van horeca, sport en recreatie 

 

3.1.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing ingevolge artikel 4.1.5, tweede lid, APV Helmond 2020

€ 23,50

Hoofdstuk 2Organiseren van evenementen

 

3.2.1 Evenementen

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

3.2.1.1

om een vergunning tot het houden van een evenement ingevolge artikel 2.2.1.2a APV Helmond 2020 en de nota evenementenbeleid:

3.2.1.1.1

voor evenementen met de hoogste complexiteit m.b.t. openbare orde en veiligheid (C-categorie evenementen)

€ 546,00

3.2.1.1.2

voor evenementen met een gemiddelde complexiteit m.b.t. openbare orde en veiligheid (B-categorie evenementen)

€ 274,00

3.2.1.1.3

voor evenementen met de laagste complexiteit m.b.t. openbare orde en veiligheid (A-categorie evenementen)

€ 33,90

Voornoemd legesbedrag laat onverlet de bevoegdheid om daarnaast van gemeentewege precariobelasting te heffen (zie geldende Verordening Precariobelasting Helmond).

 

3.2.2 Wedstrijden betaald voetbal

 

3.2.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een voetbalvergunning ex artikel 2.2.2.5, eerste lid APV Helmond 2020:

voor zover de aanvraag betrekking heeft op één wedstrijd

€ 137,00

voor zover de aanvraag betrekking heeft op meerdere wedstrijden

€ 274,00

Hoofdstuk 3Seksinrichtingen, seksbioscopen, escortbedrijven e.d.

 

3.1 Exploiteren seksinrichting

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.3.1.1

om vergunning voor het exploiteren van een seksinrichting (niet zijnde een seksbioscoop) ingevolge artikel 3.2.1 APV Helmond 2020.

€ 3.282,00

3.3.1.2

tot wijziging van een vergunning voor het exploiteren van een seksinrichting als bedoeld in het vorige lid

€ 1.641,00

3.3.1.3

tot wijziging als bedoeld bij 3.3.1.2 indien het uitsluitend een wijziging in het beheerderschap betreft

€ 655,00

 

3.2 Exploiteren seksbioscoop

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.3.2.1

om vergunning voor het exploiteren van een seksbioscoop.

€ 1.641,00

3.3.2.2

tot wijziging van een vergunning voor het exploiteren van een seksbioscoop

€ 985,00

 

3.3 Exploiteren escortbedrijf

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.3.3.1

om vergunning voor het exploiteren van een escortbedrijf ingevolge artikel 3.2.1 APV Helmond 2020

€ 1.641,00

3.3.3.2

tot wijziging van een verleende vergunning voor het exploiteren van een escortbedrijf

€ 985,00

 

3.4 Vermindering legesbedrag

 

3.3.4.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag als bedoeld onder 3.3.1.1 tot en met 3.3.3.2.

 

3.3.4.1.1

Als een aanvrager zijn aanvraag als bedoeld onder 3.3.1.1 tot en met 3.3.3.2 intrekt voordat deze in behandeling is genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt 50%.

 

3.3.4.1.2

Als op een aanvraag als bedoeld onder 3.3.1.1 tot en met 3.3.3.2 afwijzend wordt beschikt, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt 50%.

 

Hoofdstuk 4Winkeltijden

 

4.1 Winkeltijdenwet en verordening winkeltijden

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.4.1.1

Tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet en de Verordening winkeltijden Helmond 2013

€ 43,80

3.4.1.2

tot het verlenen van toestemming ingevolge artikel 5 Verordening winkeltijden Helmond 2013 om een in het vorige onderdeel bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 43,80

3.4.1.3

Het tarief bedraagt in verband met het wijzigen van één in de onderdelen 3.4.1.1 of 3.4.1.2 bedoelde aanvraag

€ 43,80

Hoofdstuk 5Kinderopvang

 

Exploitatievergunning Kinderopvang

 

3.5

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.5.1

tot het in exploitatie nemen van een kindercentrum of gastouderbureau overeenkomstig artikel 1.45, eerste lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

€ 756,00

3.5.2

tot het in exploitatie nemen van een peuterspeelzaal overeenkomstig artikel 2.2, eerste lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

€ 756,00

3.5.3

tot het in exploitatie nemen van een kindercentrum of gastouderbureau naar aanleiding van een voorgenomen wijziging van het adres van vestiging van dat kindercentrum overeenkomstig artikel 7, vierde lid, Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

€ 756,00

3.5.4

tot het in exploitatie nemen van een peuterspeelzaal naar aanleiding van een voorgenomen wijziging van het adres van de peuterspeelzaal overeenkomstig artikel 13, vierde lid, Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

€ 756,00

3.5.5

tot het in exploitatie nemen van een voorziening voor gastouderopvang overeenkomstig artikel 1.45, tweede lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

€ 475,00

3.5.6

tot het in exploitatie nemen van een voorziening voor gastouderopvang op een gewijzigd adres (verhuizing) overeenkomstig artikel 7, vierde lid, Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

gratis

3.5.7

tot het in exploitatie nemen van een extra voorziening voor gastouderopvang (extra opvanglocatie) overeenkomstig artikel 7, vierde lid, Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

gratis

3.5.8

tot het in exploitatie nemen van een voorziening voor gastouderopvang door een gastouder die niet langer dan 3 maanden (peildatum datum van aanvraag) uitgeschreven is geweest uit het LRKP, overeenkomstig artikel 1.45, tweede lid van de Wet kinderopvang

gratis

Besloten in de openbare vergadering van 10 november 2022.

Mij bekend,

de raadsgriffier

Bijlage 2: Overzicht normkosten ten behoeve van berekeningen van de Waboleges en leges bestemmings-, uitwerkings- en wijzigingsplannen

Bijlage bij tarieventabel legesverordening 2023 (1/2)

De prijzen gelden per bruto eenheid zoals vermeld

excl. BTW

(euro)

eenheid

1.

Woningen

1.1

Rijtjeswoningen (huur of koopproject)

265,00

per m3

1.2

Halfvrijstaande woningen

286,00

per m3

1.3

Vrijstaande woningen

345,00

per m3

1.4

Appartementen

345,00

per m3

1.5

Bungalows

345,00

per m3

1.6

Woonwagens (chalet)

215,00

per m3

1.7

Kelder

310,00

per m3

2.

Bijgebouwen, garages, e.d.

2.1

Halfsteens of hout met plat dak

116,00

per m3

2.2

Halfsteens of hout, pannendak

121,00

per m3

2.3

Spouwmuur, plat dak

143,00

per m3

2.4

Spouwmuur, pannendak

165,00

per m3

2.5

Carport, plat dak

149,00

per m2

2.6

Carport, pannendak

187,00

per m2

2.7

Serre

605,00

per m2

2.8

Tuinhuisje

149,00

per m2

2.9

Zwembad

220,00

per m3

3.

Woninguitbreidingen/ -verbouwingen

3.1

Uitbreiding woonruimte

347,00

per m3

3.2

Uitbreiding bergruimte

171,00

per m3

3.3

Dakkapel

935,00

per m1

3.4

Verandering woonruimte (inpandig)

156,00

per m3

3.5

Gevelwijziging

696,00

per m2

3.6

Nieuw dak

139,00

per m2

4.

Erfscheidingen, tuin- en straatmeubilair

4.1

Hout

72,00

per m1

4.2

Metselwerk penanten met hout

121,00

per m1

4.3

Metselwerk halfsteens

143,00

per m1

4.4

Metselwerk steens

198,00

per m1

4.5

Gaashekwerk

58,00

per m1

4.6

Schotelantenne

1.350,00

per stuk

5.

Bedrijfsgebouwen

5.1

Bedrijfshal(gemetseld) tot 3 m hoog, oppervl < 5.000 m2

119,00

per m3

5.2

idem als 5.1 oppervl tussen 5.000-10.000 m2

114,00

per m3

5.3

idem als 5.1 oppervlak groter dan 10.000 m2

111,00

per m3

5.4

Bedrijfshal systeemb. 3-6 m hoog; oppervl < 5.000 m2

81,00

per m3

5.5

idem als 5.4 oppervl tussen 5.000-10.000 m2

73,00

per m3

5.6

idem als 5.4 oppervlak groter dan 10.000 m2

70,00

per m3

Overzicht normkosten ten behoeve van berekeningen van de Waboleges en leges bestemmings-, uitwerkings- en wijzigingsplannen. Bijlage bij tarieventabel legesverordening 2023 (2/2)

De prijzen gelden per bruto eenheid zoals vermeld

excl. BTW

(euro)

eenheid

5.7

bedrijfshallen systeemb. 6-9 m hoog;oppervl < 5.000 m2

59,00

per m3

5.8

idem als 5.7 oppervl tussen 5.000-10.000 m2

55,00

per m3

5.9

idem als 5.7 oppervlak groter dan 10.000 m2

52,00

per m3

5.10

Hal hoger dan 9 m. oppervlakte kleiner dan 5.000 m2

54,00

per m3

5.11

idem als 5.10 oppervlakte tussen 5000 en 10.000 m2

50,00

per m3

5.12

idem als 5.10 oppervlakte groter dan 10.000 m2

45,00

per m3

5.13

Tussenvloer in de hal extra

140,00

per m3

5.14

Kantoorvloer in de hal extra

143,00

per m3

5.15

Bedrijfskantoor in de hal

228,00

per m3

5.16

Kantoren (aangebouwd)

281,00

per m3

5.17

Kantoren (vrijstaand)

323,00

per m3

6.

Overige gebouwen

6.1

School

300,00

per m3

6.2

Noodschool

207,00

per m3

6.3

Sporthal

302,00

per m3

6.4

Winkelfunctie: eenvoudige uitvoering

318,00

per m3

6.5

Winkelfunctie met representatief karakter / showroom

339,00

per m3

6.6

Café/bar/restaurant

300,00

per m3

6.7

Kleedgebouw

260,00

per m3

6.8

Zorgfunctie (kleinschalig)

350,00

per m3

6.9

Interne wijzigingen

92,00

per m3

6.10

Gevelwijzigingen

561,00

per m2

7.

Agrarische gebouwen

7.1

Open loods

148,00

per m2

7.2

Gesloten loods

186,00

per m2

7.3

Veldschuur

170,00

per m2

7.4

Werktuigenberging

170,00

per m2

7.5

Rundveestal (metselwerk)

318,00

per m2

7.6

Rundveestal (staalwanden)

276,00

per m2

7.7

Varkensstal (metselwerk)

477,00

per m2

7.8

Varkensstal (staalwanden)

413,00

per m2

7.9

Kippenstal (metselwerk)

212,00

per m2

7.10

Kippenstal (staalwanden)

148,00

per m2

7.11

Tuinbouwkas

37,00

per m2

8.

Parkeerkelders

8.1

Parkeerkelder half onder de grond

247,00

per m3

8.2

Parkeerkelder geheel onder de grond

403,00

per m3

Bovenstaand overzicht zal worden gehanteerd vanaf 1 januari 2023.