Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2023.

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Intitulé

Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2023.

De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 oktober 2022;

gelet op het bepaalde in artikel 225, 234 en 235 van de Gemeentewet, het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen en artikel 11 van de Parkeerbelastingverordening 2023;

overwegende dat op grond van artikel 11 van de Parkeerbelastingverordening 2023 het tarief van de naheffingsaanslag parkeerbelastingen € 72,90 bedraagt en dit tarief als volgt is onderbouwd;

Artikel 1

De kosten ter zake van het opleggen van een naheffingsaanslag parkeerbelastingen als volgt te begroten:

Overige exploitatielasten € 15.000

Doorbelasting loonkosten € 50.000

Overheadkosten 25.000

Totaal € 90.000

Aantal naheffingsaanslagen: 956

Kosten naheffingsaanslag: € 90.000 / 956 = € 94,14

Artikel 2

  • 1.

    Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

  • 2.

    Het ‘Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2022’ vastgesteld bij raadsbesluit van 9 november 2021 en alle voorgaande kostenbesluiten, worden ingetrokken met ingang van de in artikel 2, eerste lid genoemde datum van inwerkingtreding, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 3

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2023’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 8 november 2022.

mr. J.W.L. Pluijmen D.M.M.T. Prevoo

griffier voorzitter