Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2023.

Geldend van 26-11-2022 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2023.

De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 oktober 2022;

gelet op artikel 224 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2023.

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder een kampeermiddel: een tent, tentwagen, kampeerauto, caravan dan wel enig ander onderkomen of ander voertuig of gewezen voertuig of een gedeelte daarvan, voor zover geen bouwwerk zijnde waarvoor een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel a, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is vereist; een en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of opgericht dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam “toeristenbelasting” wordt een directe belasting geheven voor het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn ingeschreven.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf als bedoeld in artikel 2.

 • 2.

  De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene die verblijf houdt als bedoeld in artikel 2.

 • 3.

  Als er geen persoon is aan te wijzen die gelegenheid biedt tot verblijf, is degene belastingplichtig die verblijf houdt als bedoeld in artikel 2.

Artikel 4 Vrijstellingen

De belasting wordt niet geheven voor het verblijf:

 • 1.

  van degene die verblijft in een toegelaten instelling als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet Toelating Zorginstellingen;

 • 2.

  van degene die op de dag waarop de eerste overnachting plaatsvindt nog niet de leeftijd van zes jaar heeft bereikt;

 • 3.

  van een vreemdeling als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000, die rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van artikel 8, letters c, d, f, g, h, van voornoemde wet, en voor zover deze persoon verblijf houdt als bedoeld in artikel 2 van de Verordening, onder verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.

Artikel 5 Maatstaf van heffing

De belasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen in het belastingjaar.

Artikel 6 Forfaitaire berekeningswijze van de maatstaf van heffing

Vervallen.

Artikel 7 Belastingtarief

Het tarief bedraagt per persoon per overnachting in een:

 • 1.

  kampeermiddel € 1,50;

 • 2.

  inrichting niet zijnde een kampeermiddel € 2,00.

Artikel 8 Belastingjaar

 • 1.

  De belasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen in het belastingjaar.

 • 2.

  De belasting wordt geheven over de volgende tijdvakken:

  • a.

   de kalendermaanden januari tot en met april;

  • b.

   de kalendermaand mei;

  • c.

   de kalendermaand juni;

  • d.

   de kalendermaand juli;

  • e.

   de kalendermaand augustus;

  • f.

   de kalendermaand september;

  • g.

   de kalendermaanden oktober tot en met december.

Artikel 9 Wijze van heffing

De belasting wordt geheven bij wege van aanslag.

Artikel 10

Vervallen.

Artikel 11 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de verschuldigd geworden belasting overeenkomstig de aangifte worden voldaan binnen één maand na het einde van het betreffende tijdvak zoals bepaald in artikel 8.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 12 Aanmeldingsplicht

De belastingplichtige bedoeld in artikel 3, eerste lid, is gehouden, voordat hij voor de eerste maal gelegenheid tot overnachten verschaft, zulks schriftelijk te melden aan de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen gemeenteambtenaren, bedoeld in artikel 231 tweede lid, onderdelen b en d, van de Gemeentewet.

Artikel 13 Kwijtschelding

De regelgeving inzake de kwijtschelding is vastgelegd in de Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen.

Artikel 14 Nachtverblijfregister

De belastingplichtige is gehouden een deugdelijk nachtverblijfregister bij te houden en daarin gegevens te boeken welke naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders voor de heffing en invordering van de belasting van belang zijn.

Artikel 15 Overgangsrecht

De ‘Verordening toeristenbelasting 2021’ vastgesteld bij raadsbesluit van 10 november 2020, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 16, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 16 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 17 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening toeristenbelasting 2023’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 8 november 2022.

mr. J.W.L. Pluijmen D.M.M.T. Prevoo

griffier voorzitter