Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023.

Geldend van 26-11-2022 t/m 30-06-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023.

De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 oktober 2022;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023.

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

 • een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • d.

  het afgeven van bewijzen van onvermogen;

 • e.

  het afgeven van stukken nodig voor de ontvangst van pensioenen, lijfrenten, wachtgelden, loon of bezoldiging;

 • f.

  de aan belanghebbende uitgereikt wordende beschikkingen of afschriften daarvan, houdende aanstelling, benoeming, bevordering, ontslag, toekenning van bezoldiging, vergoeding of toelage, dan wel verhoging hiervan, betreffende enige gemeentelijke functie of dienstverrichting jegens de gemeente;

 • g.

  de aan belanghebbende uitgereikt wordende beschikkingen of afschriften daarvan, houdende een beslissing op een aanvraag om subsidie uit de gemeentekas;

 • h.

  het afgeven van beschikkingen op verzoekschriften en bezwaarschriften ter zake van plaatselijke belastingen;

 • i.

  het verlenen van een toegangsontheffing aan bewoners, bedrijven en instellingen van het autoluwe centrum met een parkeerplaats die is gelegen op het eigen terrein;

 • j.

  het doorvoeren van een kentekenwijziging ten behoeve van een bestaande bewonersparkeervergunning.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10 derde lid van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

 • a.

  mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

 • b.

  schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving;

 • c.

  langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

De regelgeving inzake de kwijtschelding is vastgelegd in de Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.10 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 1.2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 1.3 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekkingen uit de basisregistratie personen);

  • 5.

   onderdeel 1.9.1.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 6.

   hoofdstuk 1.16 (kansspelen).

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

De ‘Legesverordening 2022’ vastgesteld bij raadsbesluit van 9 november 2021, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Legesverordening 2023’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 8 november 2022.

mr. J.W.L. Pluijmen D.M.M.T. Prevoo

griffier voorzitter

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2023.

Titel 1Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen

Hoofdstuk 5 N.v.t.

Hoofdstuk 6 N.v.t.

Hoofdstuk 7 N.v.t.

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

Hoofdstuk 13 N.v.t.

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen (verplaatst naar Titel 3)

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet (verplaatst naar Titel 3)

Hoofdstuk 16 Kansspelen

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 20 Diversen

Titel 2Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Concept aanvraag: informele aanvraag/principeaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Seksbedrijven

Hoofdstuk 4 Huisvestingswet

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

Hoofdstuk 6 N.v.t.

Hoofdstuk 7 Marktstandplaatsen

Hoofdstuk 8 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1

Voor de toepassing van de in dit hoofdstuk opgenomen tarieven geldt het moment van aanvraag.

1.1.1

Het tarief voor het sluiten van een:

 

1.1.1.1

Gratis huwelijk met een ceremonieduur van circa 10 minuten op maandagochtend om 08.30 uur of 08.45 uur (geen feestdag)

€ 0,00

 • Trouwen in een kleine spreekkamer van het gemeentehuis

 • Ruimte voor echtpaar en 2 getuigen

 • Aangewezen trouwambtenaar (geen voorgesprek)

 • Alleen voor inwoner(s)

1.1.1.2

Budget huwelijk met een ceremonieduur van circa 20 minuten op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur (geen feestdag)

€ 91,00

 • Trouwen in de raadzaal gemeentehuis

 • Ruimte voor maximaal 10 gasten (inclusief echtpaar en getuigen)

 • Aangewezen trouwambtenaar (geen voorgesprek, wel vragenlijst)

 • Het omzetten van een partnerschap in een huwelijk is gelijk aan een huwelijk of registratie van een partnerschap

1.1.1.3

Regulier huwelijk/geregistreerd partnerschap met een ceremonieduur van circa 45 minuten op:

Maandag tot en met vrijdag

€ 253,00

Zaterdag

€ 355,00

Zondag/feestdag

€ 456,00

 • Trouwen op locatie binnen gemeentegrenzen of gemeentehuis

 • Keuze in (eigen) trouwambtenaar

 • Tijdstip afhankelijk van openingstijden (externe) locatie

 • Het omzetten van een partnerschap in een huwelijk is gelijk aan een huwelijk of registratie van een partnerschap

1.1.2

Voor verlenging van de ceremonieduur van het onder artikel 1.1.1.3 vermelde huwelijk/geregistreerd partnerschap bedraagt het tarief, per 15 minuten

€ 35,50

1.1.3

Voor het onder artikel 1.1.1.3 vermelde huwelijk/geregistreerd partnerschap bestaat de mogelijkheid tot beëdiging en benoeming van een persoon tot trouwambtenaar. Het tarief bedraagt

€ 203,00

1.1.4

Voor het onder artikel 1.1.1.3 vermelde huwelijk/geregistreerd partnerschap bestaat de mogelijkheid tot uitbreiding met een pakket. Het tarief bedraagt voor:

1.1.4.1

Pakket A – Valkenburg Verzot (in raadzaal of op buitenlocatie):

trouwboekje naar keuze, klein presentje, map voor akte/speech/uittreksels en ringenkussentje

€ 45,50

1.1.4.2

Pakket B – Valkenburg Verliefd (in raadzaal):

trouwboekje naar keuze, klein presentje, map voor akte/speech/uittreksels, ringenkussentje en bloemstuk in raadzaal

€ 91,00

1.1.4.3

Pakket C – Valkenburg Verkikkerd (in raadzaal):

trouwboekje naar keuze, klein presentje, map voor akte/speech/uittreksels, ringenkussentje, bloemstuk in raadzaal en champagne na huwelijksvoltrekking

€ 132,00

1.1.4.4

Pakket D – Valkenburg Verslingerd (in raadzaal):

trouwboekje naar keuze, klein presentje, map voor akte/speech/uittreksels, ringenkussentje, bloemstuk in raadzaal, champagne na huwelijksvoltrekking en rode loper

€ 157,00

1.1.4.5

Pakket LHBTI Klein (in raadzaal of op buitenlocatie):

trouwboekje naar keuze, klein presentje, map voor akte/speech/uittreksels, ringenkussentje en aangepaste toga

€ 45,50

1.1.4.6

Pakket LHBTI Groot (in raadzaal):

trouwboekje naar keuze, klein presentje, map voor akte/speech/uittreksels, ringenkussentje, aangepaste toga, bloemstuk in raadzaal, champagne na huwelijksvoltrekking en rode loper met regenboog elementen

€ 157,00

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

1.1.5.1

een trouwboekje of partnerschapboekje

€ 20,50

1.1.5.2

een trouwboekje in een luxe uitvoering

€ 27,50

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het administratief, zonder ceremonie, omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk

€ 65,00

1.1.7

Het tarief voor het inhuren van getuigen bij een huwelijk of het registreren van een partnerschap op maandag t/m vrijdag bedraagt per getuige

€ 43,50

1.1.8

Het tarief voor het houden van een ceremonie met een duur van circa 30 minuten in het kader van ‘Magische momenten’ (ceremonie zonder juridische status, bedoeld als toevoeging van ceremoniële vieringen van bijzondere momenten in iemands leven) bedraagt op:

Maandag tot en met vrijdag

€ 177,00

Zaterdag

€ 279,00

Zondag/feestdag

€ 380,00

 • Ceremonie op locatie binnen gemeentegrenzen of gemeentehuis

 • Keuze in gemeentelijke trouwambtenaar

 • Tijdstip afhankelijk van openingstijden (externe) locatie

1.1.9

Voor verlenging van de duur van de onder artikel 1.1.8 vermelde ceremonie bedraagt het tarief, per 15 minuten

€ 35,50

1.1.10

Naspeuring registers burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 16,00

1.1.10.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 eerste lid, onder a, b, d, e en f van de Wet rechten burgerlijke stand, anders dan een verklaring van huwelijksbevoegdheid, geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het legesbesluit akten burgerlijke stand

€ 15,70

1.1.10.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 2 eerste lid, onder c van de Wet rechten burgerlijke stand, geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het legesbesluit akten burgerlijke stand

€ 27,50

1.1.10.3

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een meertalige akte dan wel uittreksel als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand, anders dan een verklaring van huwelijksbevoegdheid, geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het legesbesluit akten burgerlijke stand

€ 15,70

1.1.10.4

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een meertalige verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 2 eerste lid, onder c van de Wet rechten burgerlijke stand, geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het legesbesluit akten burgerlijke stand

€ 21,20

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,80

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,80

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,80

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,80

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,80

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,80

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 58,80

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 70,30

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 37,90

1.2.6

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart (voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon)

€ 34,20

1.2.7

voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen:

€ 53,00

1.2.8

voor het bezorgen van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.6 genoemd document, zijnde een toeslag op de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.7 genoemde bedragen:

€ 16,70

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 44,60

1.3.2

Het tarief als genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens over één persoon waarvoor de Basisregistratie Personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 15,70

1.4.2.2

tot het verstrekken van gegevens via het digitale loket van www.valkenburg.nl, per verstrekking

€ 8,00

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de Basisregistratie Personen (BRP).

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 15,70

1.4.4.2

tot het verstrekken van gegevens via het digitale loket van www.valkenburg.nl, per verstrekking

€ 8,00

1.4.5

In afwijking van voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit Basisregistratie personen

€ 7,50

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de Basisregistratie Personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 16,00

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Niet van toepassing.

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Niet van toepassing.

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Niet van toepassing.

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.1.1

tot het verstrekken van een fotokopie of een scan van een plan, zoals bestemmingsplan, kadastrale kaart, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurvisie of stadsvernieuwingsplan:

 

1.8.1.1.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

€ 0,25

1.8.1.1.2

in formaat A3, per bladzijde

€ 0,50

1.8.1.1.3

in formaat A2 of groter, per bladzijde

€ 5,00

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

1.8.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, per adres of object

€ 5,70

1.8.2.2

een inschrijving in het rijksmonumentenregister die aan de gemeente verzonden is, als bedoeld in artikel 3.3, vijfde lid, van de Erfgoedwet

€ 13,60

1.8.2.3

het gemeentelijk erfgoedregister, bedoeld in artikel 3.16 van de Erfgoedwet, per aangewezen cultureel erfgoed

€ 13,60

1.8.2.4

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a en b, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van die wet

€ 14,00

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van:

 

1.8.3.1

het gemeentelijke adressenbestand of delen daarvan, per adres

€ 0,25

1.8.3.2

het gemeentelijke relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen daarvan, per gelegde relatie

€ 0,25

1.8.3.3

het gemeentelijke adrescoördinatenbestand of delen daarvan, per adrescoördinaat

€ 0,25

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

1.9.1.2

tot het legaliseren van een handtekening

€ 15,70

1.9.1.3

tot het verkrijgen van een gewaarmerkte kopie

€ 15,70

1.9.2

In afwijking van onderdeel 1.9.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag:

Om in aanmerking te komen voor het nultarief, moet de aanvrager voldoen aan de navolgende voorwaarden:

 • de aanvrager komt niet in aanmerking voor een kosteloze verstrekking van de VOG middels de landelijke regeling www.gratisvog.nl en kan deze afwijzing overleggen bij aanvraag (indien de instelling is aangemeld bij NOC*NSF of de NOV);

 • de aanvrager verricht werkzaamheden op vrijwillige basis én is niet in dienst van de instelling/organisatie;

 • de aanvrager ontvangt voor de werkzaamheden géén arbeidsbeloning;

 • de aanvrager is inwoner van de gemeente Valkenburg aan de Geul en/of verricht vrijwilligerswerk voor een vrijwilligersorganisatie in de gemeente Valkenburg aan de Geul;

 • de vrijwilligersorganisatie waar het vrijwilligerswerk wordt verricht is een Sociaal Belang Behartigde Instelling of een Algemeen Nut Beogende Instelling.

In het geval de aanvrager voldoet aan de hiervoor beschreven voorwaarden, komt uitsluitend de aanvrager zelf in aanmerking voor het nultarief.

€ 0,00

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 16,00

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.10.2.1

een afschrift, scan of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

€ 0,25

1.10.2.2

een afschrift, scan of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, in formaat A3, per bladzijde

€ 0,50

1.10.2.3

een afschrift, scan of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, in formaat A2 of groter, per bladzijde

€ 5,00

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.11.1

tot het verlenen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014

€ 14,00

1.11.2

tot het inschrijven in een register van woningzoekenden als bedoeld in artikel 14 van de Huisvestingswet 2014

€ 14,00

1.11.3

tot het verstrekken van gegevens uit het register van woningzoekenden als bedoeld in artikel 14 van de Huisvestingswet 2014, voor elke in dat register vermelde woningzoekende

€ 14,00

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 92,00

1.12.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandwet

€ 92,00

1.12.3

Indien aanvragen als bedoeld in de onderdelen 1.12.1 en 1.12.2 gelijktijdig worden ingediend en woonruimte in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in die onderdelen bedoelde leges slechts eenmaal geheven.

 

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

Niet van toepassing.

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

Dit hoofdstuk is verplaatst naar Titel 3.

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

Dit hoofdstuk is verplaatst naar Titel 3.

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,00

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€ 56,00

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34,00

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 30,00

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de vigerende Algemene Plaatselijke Verordening Valkenburg aan de Geul

€ 345,00

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

1.17.1

Het tarief voor de houder bedraagt voor de aanvraag van een registratie kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderbureau in het LRK, per registratie

€ 1.155,00

1.17.2

Het tarief voor het gastouderbureau bedraagt voor de aanvraag van een registratie gastouder in het LRK, per registratie

€ 713,00

 

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

€ 149,00

1.18.1.1

Indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 1,44

1.18.1.2

Indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 1,46

1.18.1.3

Indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

€ 109,00

1.18.1.4

Indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 van de Telecommunicatiewet, verhoogd met

€ 109,00

1.18.1.5

Indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

1.18.2

Indien een begroting als bedoeld in 1.18.1.5 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

 

a.     met een tijdelijk karakter zonder parkeerontheffing

€ 26,50

b.     met een tijdelijk karakter met parkeerontheffing

€ 35,50

c.     met een permanent karakter zonder parkeerontheffing

€ 38,00

d.     met een permanent karakter met parkeerontheffing

€ 53,00

voor het doorvoeren van een wijziging van een bestaande ontheffing of vergunning, niet zijnde een bewonersparkeervergunning

€ 10,50

1.19.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 149 van de Wegenverkeerswet

€ 26,50

1.19.3

tot het afgeven van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), indien:

 

1.19.3.1

geen geneeskundig onderzoek is vereist

€ 37,50

1.19.3.2

een geneeskundig onderzoek is vereist

€ 220,00

1.19.3.3

er sprake is van vermissing

€ 32,50

Hoofdstuk 20 Diversen

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.20.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 5,00

1.20.1.2

afschriften, doorslagen, scans of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.20.1.2.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

€ 0,25

1.20.1.2.2

in formaat A3, per bladzijde

€ 0,50

1.20.1.2.3

in formaat A2 of groter, per bladzijde

€ 5,00

1.20.1.3

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze titel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 27,50

1.20.1.4

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 15,70

1.20.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning om/tot:

 

1.20.2.1

in de gemeente op te kopen of een standplaats in te nemen

€ 86,00

1.20.2.2

tot het hebben of plaatsen van een verkoopautomaat of etalagekast

€ 34,00

1.20.2.3

tot het aanbrengen van een reclameobject

€ 97,00

1.20.2.4

tot het buiten reguliere openingstijden geopend houden van cafés, restaurants en dergelijke inrichtingen, voor elke dag dat de vergunning geldt

€ 27,50

1.20.2.5

voor het hebben van een uitstalling

€ 86,00

1.20.2.6

het plaatsen van voorwerpen op, aan of boven de weg conform artikel 7.1.1 van de vigerende verordening Fysieke Leefomgeving Valkenburg aan de Geul

€ 86,00

1.20.2.7

Een vergunning op grond van de artikelen 2:9 en 2:34b van de vigerende Algemene Plaatselijke Verordening Valkenburg aan de Geul

€ 0,00

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

Bouwkosten:

 

 

Onder bouwkosten wordt verstaan de kosten die ontstaan door en worden gemaakt voor de realisering van een omgevingsvergunningplichtig bouwwerk tot en met de oplevering van dat bouwwerk, exclusief BTW, en worden berekend op basis van door het college van burgemeester en wethouders vast te stellen en bij deze verordening behorende lijst van vast te stellen dan wel vastgestelde genormeerde eenheidsprijzen per m1, m2 of m3 per type bouwwerk.

Voor die bouwwerken of bouwwerkzaamheden waarvoor het college van burgemeester en wethouders geen eenheidsprijzen heeft vastgesteld, wordt voor zover onder die bouwkosten verstaan de door het college van burgemeester en wethouders vast te stellen kosten die aan een derde in het economisch verkeer rederlijkerwijs zouden moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk of het verrichten van bouwwerkzaamheden. Voor deze situatie heeft het college van burgemeester en wethouders nadere regels vastgesteld voor het kenbaar maken van de belastingschuld aan de aanvrager en wel in artikel 3 van de eerder genoemde lijst van vastgestelde genormeerde eenheidsprijzen.

 

2.1.1.2

Conceptaanvraag:

 

 

(ook wel genoemd principeaanvraag / informele aanvraag). Een conceptaanvraag is een schriftelijke aanvraag uitsluitend bedoeld om een indicatie te krijgen of een voorgenomen project/activiteit vergunbaar zou zijn. Aan een conceptaanvraag zijn geen wettelijke termijnen verbonden. Doordat een conceptaanvraag nagenoeg nooit alle gegevens omvat om de aanvraag volledig te kunnen toetsen, kan nooit worden uitgesloten dat een project/activiteit uiteindelijk in formele fase niet kan worden vergund. Een oordeel dat een voorgenomen project/activiteit vergunbaar is, houdt dus geen toezegging in voor het verkrijgen van een vergunning. Wanneer de gemeente een conceptaanvraag in behandeling neemt, toetst zij de aanvraag (indien relevant) in ieder geval aan het bestemmingsplan en aan redelijke eisen van welstand. Op basis van de door de aanvrager overgelegde gegevens wordt daarnaast beoordeeld of mogelijk andere vergunningen of ontheffingen nodig zijn.

 

2.1.1.3

Rijks, provinciale of waterschapscomponent:

 

De kosten die het rijk, de provincie of het waterschap de gemeente in rekening brengt voor handelingen die zij in het kader van omgevingsvergunningverlening (of aangehaakte toestemmingen) verrichten. Op verzoek van de aanvrager levert de gemeente voorafgaand aan het in behandeling nemen van een aanvraag om omgevingsvergunning een offerte aan. Indien een offerte is uitgebracht, wordt de aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de offerte aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.1.2

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

 

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 2 Concept aanvraag: informele aanvraag/ principeaanvraag

2.2.

Het tarief bedraagt voor

2.2.1

een vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project rechtstreeks vergunbaar of vergunningsvrij is

€ 100,00

2.2.2

het in behandeling nemen van een concept-aanvraag als bedoeld onder 2.1.1.2

10%

 

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor hetzelfde project op basis van 2.3.1 zouden worden vastgesteld met een minimum van

€ 147,00

Kosten voor toetsing aan redelijke eisen van welstand worden apart in rekening gebracht overeenkomstig artikel 2.3.1.2 van deze tarieventabel.

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.1.1.1

over de bouwkosten tot € 500.000,00

 

4,06% van de bouwkosten met een minimumbedrag van

€ 203,00

2.3.1.1.2

het verschuldigde bedrag op grond van 2.3.1.1.1 wordt verhoogd met

 

3,30% van de bouwkosten tussen de € 500.000,00 t/m € 2.500.000,00

 

2.3.1.1.3

de verschuldigde bedragen op grond van 2.3.1.1.1 en 2.3.1.1.2 worden verhoogd met

 

2,54% van de bouwkosten tussen de € 2.500.001,00 t/m € 5.000.000,00

 

2.3.1.1.4

de verschuldigde bedragen op grond van 2.3.1.1.1, 2.3.1.1.2 en 2.3.1.1.3 worden verhoogd met

 

1,78% van de bouwkosten tussen de € 5.000.001,00 t/m € 10.000.000,00

 

2.3.1.1.5

de verschuldigde bedragen op grond van 2.3.1.1.1, 2.3.1.1.2, 2.3.1.1.3 en 2.3.1.1.4 worden verhoogd met

 

1,02% van de bouwkosten meer dan € 10.000.001,00

 

2.3.1.2

Welstandstoets

 

 

 

In gevallen waarin de aanvraag om een (omgevings)vergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo en het bouwplan op grond van een wettelijk voorschrift of op basis van een informele aanvraag moet worden getoetst c.q. wordt getoetst aan redelijke eisen welstand (ambtelijk of door een adviseur), wordt het verschuldigde bedrag op grond van de onderdelen  2.3.1.1.1, 2.3.1.1.2, 2.3.1.1.3, 2.3.1.1.4, 2.3.1.1.5 en 2.3.6 verhoogd met een bedrag van

€ 130,00

per toetsing.

 

(Toetsing vindt ook (opnieuw) plaats bij een (kleine) wijziging van het uiterlijk van een bouwwerk).

 

2.3.1.3

Achteraf ingediende aanvraag (legalisatie)

 

2.3.1.3.1

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of na gereedkomen van de bouwactiviteit

200%

van de op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde leges

 

2.3.1.3.2

In afwijking van het bepaalde in artikel 2.3.1.3.1 wordt het tarief voor een aanvraag legalisatie van een bestaand terrasschot of luifel aangepast en bedragen de hierover verschuldigde leges

 

€ 156,00

2.3.1.4

Beoordeling aanvullende gegevens

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen en die een (op onderdelen) gewijzigd plan tot gevolg hebben 10% van de op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde leges

 

2.3.1.5

Verder buiten behandeling laten van de aanvraag

2.3.1.5.1

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief wanneer de behandeling wordt afgebroken in verband met een onvolledige aanvraag 50% van de op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde leges

2.3.1.5.2

In het geval de volledige aanvraag wordt ingediend binnen een half jaar nadat de onvolledigheid werd geconstateerd, bedraagt het tarief 50% van de op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde leges

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 312,00

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onderdeel c, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in andere artikelen in deze verordening:

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking)

€ 456,00

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking)

€ 456,00

2.3.3.3

Indien artikel 2.12 eerste lid, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking: projectbesluit)

€ 3.802,00

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 590,00

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan)

€ 1.472,00

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving)

€ 67,00

te vermeerderen met rijks, provinciale of waterschapscomponent als bedoeld in artikel 2.1.1.3

 

2.3.3.7

 

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving)

€ 67,00

exclusief rijks, provinciale of waterschapscomponent als bedoeld in artikel 2.1.1.3

 

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit, of indien een voorbereidingsbesluit wordt doorbroken)

€ 267,00

2.3.4

Niet van toepassing.

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 231,00

2.3.5.2

Het bedrag vermeld in artikel 2.3.5.1 wordt verhoogd wanneer de oppervlakte van een bouwwerk meer dan 100 m2 bedraagt. De verhoging bedraagt:

 

2.3.5.2.1

voor het aantal m2 waarmee de 100 m2 wordt overschreden per m2

€ 1,32

2.3.5.2.2

voor het aantal m2 waarmee de 500 m2 wordt overschreden per m2

€ 0,50

2.3.5.2.3

voor het aantal m2 waarmee de 2.000 m2 wordt overschreden per m2

€ 0,13

2.3.5.2.4

voor het aantal m2 waarmee de 5.000 m2 wordt overschreden per m2

€ 0,03

2.3.5.2.5

voor het aantal m2 waarmee de 50.000 m2 wordt overschreden per m2

€ 0,02

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument

€ 302,00

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht

€ 302,00

2.3.6.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

€ 186,00

2.3.6.3

Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 2.3.6 wordt, indien de aanvraag van een sloopvergunning betrekking heeft op een bouwwerk dat wordt gesloopt en is gelegen tegen een of meerdere bestaande en niet te slopen panden, of dat grenst aan een openbare weg, verhoogd met

€ 325,00

2.3.6.4

 

In gevallen waarin de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder f van de Wabo en de aanvraag op grond van een wettelijk voorschrift of op basis van een informele aanvraag moet worden voorgelegd c.q. wordt voorgelegd aan de monumentencommissie, wordt het bedrag op grond van de onderdelen 2.3.6.1 en 2.3.6.2 verhoogd met

€ 258,00

per toetsing.

 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

 

2.3.7.1.1

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo

€ 187,00

2.3.7.1.2

in gevallen waarvoor op grond van de Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo

€ 187,00

2.3.7.2

Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 2.3.7 wordt, indien de aanvraag van een sloopvergunning betrekking heeft op een bouwwerk dat wordt gesloopt en is gelegen tegen een of meerdere bestaande en niet te slopen panden, of dat grenst aan een openbare weg, verhoogd met

€ 325,00

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

 

2.3.8.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of de Omgevingsverordening Valkenburg aan de Geul, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

€ 81,00

2.3.9

Uitweg/inrit

 

2.3.9.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of de Omgevingsverordening Valkenburg aan de Geul, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

€ 96,00

2.3.10

Kappen

 

2.3.10.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met de provinciale bomenverordening of de Omgevingsverordening Valkenburg aan de Geul, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

€ 56,00

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 

2.3.11.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie (of de gemeente], bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder j of k, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of de Omgevingsverordening Valkenburg aan de Geul, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.11.1.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken

€ 81,00

2.3.11.1.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen

€ 81,00

2.3.12

Natura 2000-activiteiten

 

2.3.12.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit ruimtelijke ordening (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

€ 67,00

 

te vermeerderen met de rijks, provinciale of waterschapscomponent als bedoeld in artikel 2.1.1.3

 

2.3.13

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

 

2.3.13.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

€ 67,00

te vermeerderen met de rijks, provinciale of waterschapscomponent als bedoeld in artikel 2.1.1.3

 

2.3.14

Andere activiteiten

 

2.3.14.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.14.1.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

€ 147,00

2.3.14.1.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.14.1.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

€ 147,00

2.3.14.1.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken

€ 67,00

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

2.3.15.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.1.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft

 

2.3.15.1.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft

 

2.3.16

Beoordeling rapporten / uitvoeren inspectie /extra toetsing

 

2.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief:

 

2.3.16.1.1

indien krachtens wettelijk voorschrift of krachtens gemeentelijk beleid een milieukundig bodemrapport moet worden overgelegd en beoordeeld, per afzonderlijk rapport

€ 173,00

2.3.16.1.2

indien krachtens wettelijk voorschrift of krachtens gemeentelijk beleid een archeologisch onderzoeksrapport of een programma van eisen moet worden overgelegd en beoordeeld per afzonderlijk rapport c.q. per programma van eisen

€ 325,00

2.3.16.1.3

voor het schriftelijk (digitaal/analoog) verstrekken van gegevens over de bodemkwaliteit van bebouwde en onbebouwde percelen bedraagt per rapport

€ 32,00

2.3.16.1.4

voor het beoordelen van een geluidsrapport dat op basis van de Wet geluidhinder moet worden opgesteld in het kader van de hogere grenswaardenprocedure

€ 266,00

2.3.16.1.5

voor een helling- of groeveonderzoek:

 

indien onder of in de nabijheid van het perceel waar een activiteit wordt uitgevoerd een groeve of helling aanwezig is, zal onderzoek worden gedaan naar de gevolgen die deze activiteit op de stabiliteit heeft. Het tarief voor dit onderzoek bedraagt

€ 293,00

Indien vooraf zonder enig onderzoek duidelijk is dat de activiteit geen invloed heeft op de stabiliteit van de hellingen of groeven zal het tarief niet in rekening worden gebracht.

 

2.3.16.1.6

voor het beoordelen van een door de aanvrager aangedragen gelijkwaardige oplossing en/of een door de aanvrager gevraagde ontheffing van het Bouwbesluit en/of van de Bouwverordening, per beoordeling

€ 293,00

2.3.17

Advies

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen op de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven

€ 561,00

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven

€ 67,00

te vermeerderen met de rijks, provinciale of waterschapscomponent als bedoeld in artikel 2.1.1.3

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een conceptaanvraag (als bedoeld in hoofdstuk 2) en het betreft een identiek plan, dan worden de bij de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de formele aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3. De bovenstaande vermindering heeft uitsluitend betrekking op leges die op basis van artikel 2.2 van de legesverordening zijn geheven. - Indien door het toepassen van de bovenstaande vermindering het resterende bedrag aan verschuldigde leges lager uitvalt dan € 200,00, dan wordt een minimumbedrag van € 200,00 in rekening gebracht.

- Indien in het kader van een conceptaanvraag meer dan één keer de kosten als bedoeld in artikel 2.3.1.2 in rekening zijn gebracht (welstandstoets) dan worden bij een aanvraag omgevingsvergunning voor een identiek plan, waarvan in het kader van de conceptaanvraag is aangegeven dat dit identieke plan voldoet aan redelijke eisen van welstand, eenmaal de kosten als bedoeld in artikel 2.3.1.2 van de legesverordening in mindering gebracht op de verschuldigde leges voor de omgevingsvergunning voor het identiek plan.

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1, 2.3.1.4, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 6 weken na ontvangst ervan

75%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 6 weken en binnen 24 weken na ontvangst ervan

25%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 

2.5.1.3

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 24 weken na ontvangst ervan

10%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 

2.5.2

Opnieuw en ongewijzigd indienen van een ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

In het geval een aanvrager zijn ingetrokken aanvraag binnen 26 weken opnieuw en ongewijzigd indient, bedraagt het tarief de van toepassing zijnde teruggaaf zoals opgenomen in de onderdelen 2.5.1.1, 2.5.1.2 en 2.5.1.3, vermeerderd met

10%

van de op grond van de onderdelen 2.3.1.1, 2.3.1.4, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.6 en 2.3.7 verschuldigde leges

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1, 2.3.1.4, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt

10%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.4

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1, 2.3.1.4, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat, wanneer de aanvrager binnen 6 maanden na het kenbaar maken van de weigering een schriftelijk verzoek tot teruggave indient, aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 

2.5.5

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

Een bedrag minder dan € 125,00 wordt niet teruggegeven.

 

2.5.6

Geen teruggaaf legesdeel advies, verklaring van geen bedenkingen of component leges rijk, provincie of waterschap

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17.1 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend. Ook van de rijks, provinciale of waterschapscomponent als bedoeld in artikel 2.1.1.3 wordt geen teruggaaf verleend.

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is

€ 172,00

Hoofdstuk 7 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 3.802,00

2.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 2.129,00

Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde beschikking

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking

€ 177,00

2.8.2

Indien voor het aanvragen van een vergunning als bedoeld in titel 2 van deze tabel een advies nodig is van de Kwaliteitscommissie, worden de leges verhoogd met

€ 1.123,00

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet

€ 442,00

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet

€ 44,20

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

€ 33,80

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 30a, eerste lid van de Alcoholwet, waarbij slechts sprake is van een wijziging in de persoon van de leidinggevende, zonder dat de inrichting is/wordt gewijzigd:

 

3.1.4.1

voor de eerste drie leidinggevenden

€ 44,20

3.1.4.2

voor iedere volgende leidinggevende

€ 44,20

 

met een maximaal tarief op basis van dit artikel van

€ 221,00

3.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor:

 

 

a.     de exploitatie van een horecabedrijf op grond van artikel 2:28 van de vigerende Algemene Plaatselijke Verordening Valkenburg aan de Geul, zonder terras

€ 330,00

b.     de exploitatie van een horecabedrijf op grond van artikel 2:28 van de vigerende Algemene Plaatselijke Verordening Valkenburg aan de Geul, met terras

€ 552,00

c.     de administratieve wijziging of verlenging van een bestaande vergunning zonder volledige toetsing

€ 34,50

d.     het wijzigen of verlengen van een bestaande vergunning met volledige toetsing

€ 69,00

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25 van de vigerende Algemene Plaatselijke Verordening Valkenburg aan de Geul, indien het betreft:

 

3.2.1.1

een evenement:

 

3.2.1.1.1

met een bezoekersaantal, zoals opgenomen in de aanvraag, tot 1.000

€ 0,00

3.2.1.1.2

met een bezoekersaantal, zoals opgenomen in de aanvraag, vanaf 1.000 tot 5.000

€ 256,00

3.2.1.1.3

met een bezoekersaantal, zoals opgenomen in de aanvraag, vanaf 5.000 tot 10.000

€ 512,00

3.2.1.1.4

met een bezoekersaantal, zoals opgenomen in de aanvraag, vanaf 10.000

€ 2.048,00

3.2.1.1.5

Indien, op verzoek van en aantoonbaar door de aanvrager, blijkt dat het werkelijk bezoekersaantal minimaal 40% lager is dan het aantal dat in de aanvraag is opgenomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. Deze teruggaaf bedraagt 20% van de op basis van de aanvraag verschuldigde leges

 

3.2.1.2

een optocht, niet zijnde een betoging, op de weg

€ 0,00

3.2.1.3

een wedstrijd op of aan de weg en/of verklaring van geen bezwaar

€ 42,50

3.2.1.5

een wielertoertocht vanaf 250 deelnemers

€ 42,50

Hoofdstuk 3 Reserveren

Hoofdstuk 4 Huisvestingswet

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.4.1

tot het verlenen van een vergunning voor het onttrekken van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 21, eerste lid, aanhef en onder a, van de Huisvestingswet 2014

€ 14,00

3.4.2

tot het verlenen van een vergunning voor het samenvoegen van woonruimte met andere woonruimte als bedoeld in artikel 21, eerste lid, aanhef en onder b, van de Huisvestingswet 2014

€ 14,00

3.4.3

tot het verlenen van een vergunning voor het omzetten van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 21, eerste lid, aanhef en onder c, van de Huisvestingswet 2014

€ 14,00

3.4.4

tot het verlenen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 22 van de Huisvestingswet 2014

€ 14,00

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing of vergunning als bedoeld in de Leefmilieuverordening

€ 14,40

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

3.6

Niet van toepassing.

 

Hoofdstuk 7 Marktstandplaatsen

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag op grond van artikel 2.1.3 van de vigerende Verordening Fysieke Leefomgeving Valkenburg aan de Geul:

3.7.1

tot het verlenen van een vaste standplaatsvergunning

€ 21,90

3.7.2

tot het verlenen van een dagplaatsvergunning

€ 7,50

3.7.3

tot het verlenen van een standwerkvergunning

€ 6,50

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag op grond van de vigerende Verordening Fysieke Leefomgeving Valkenburg aan de Geul:

3.7.4

tot het overschrijven van een vaste standplaatsvergunning op naam van een ander, conform artikel 2.2.2

€ 10,70

3.7.5

tot het toestaan van vervanging van de vergunninghouder, conform artikel 2.2.4

€ 6,50

3.7.6

tot het verlenen van ontheffing van de verplichting om de standplaats in te nemen tot de sluitingstijd van de markt, conform artikel 2.4.3

€ 7,50

Hoofdstuk 8 Winkeltijdenwet

3.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.8.1

tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet

€ 28,80

3.8.2

tot het wijzigen van een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing

€ 28,80

Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 54,90

Behoort bij besluit van de raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul van 8 november 2022.

mr. J.W.L. Pluijmen

griffier