Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2023

Geldend van 10-12-2022 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2023

De raad van de gemeente Staphorst;

gezien het voorstel van het college van 8 november 2022,

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

B E S L U I T :

vast te stellen de

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2023

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats: de begraafplaatsen in de woonkernen Staphorst, Rouveen, IJhorst.

 • b.

  particulier graf: een graf, ten aanzien waarvan het uitsluitend recht is verleend tot het doen begraven en begraven houden van lijken.

 • c.

  algemeen graf: een graf, in eigendom van de gemeente, bestemd tot het doen begraven en begraven houden van lijken van overledenen.

 • d.

  particulier urnengraf: een graf, ten aanzien waarvan het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten of bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen, bevattende de as van overledenen.

 • e.

  rechthebbende: een natuurlijk persoon of rechtspersoon, die het uitsluitend recht heeft verkregen tot het doen begraven en begraven houden van lijken in een eigen graf of het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen, in een eigen urnengraf.

 • f.

  grafbedekking: gedenkteken of grafbeplanting op een graf of gedenkplaats.

 • g.

  grafkelder: een gemetselde of betonnen grafruimte bestemd voor het begraven.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden de rechten geheven voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de algemene begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van het gebruik of de diensten, dan wel degene te wiens behoeve het gebruik of de diensten worden aangevraagd of verleend.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De rechten worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 5 Wijze van heffing

De rechten worden geheven bij wege van aanslag of via gedagtekende kennisgeving, nota of andere schriftuur.

Artikel 6 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor het begraven van het lijk (de lijken) van één of meer kind(eren), dan wel van één of meer doodgeboren of als levenloos aangegeven kind(eren), dat (die) tegelijk in dezelfde grafruimte wordt (worden) begraven met de bij of kort na de bevalling overleden moeder.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerst lid, van de Invorderingswet 1990 moeten:

  • a.

   de rechten worden betaald op het tijdstip, waarop de bedoelde gedagtekende kennisgeving, nota of andere schriftuur wordt uitgereikt;

  • b.

   de rechten worden betaald indien bedoelde gedagtekende kennisgeving, nota of andere schriftuur wordt toegezonden, binnen 1 maand na de dagtekening van de kennisgeving, nota of andere schriftuur.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Bevoegdheid door het college

 • 1. Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening indien de wijzigingen van zuiver redactionele aard zijn.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2022’ van 14 december 2021, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3. In afwijking in zoverre van het in voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 • 4. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 • 5. Deze verordening kan worden aangehaald als de ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2023’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst van 6 december 2022.

Voorzitter,

Griffier,

Bijlage 1 Tarieven lijkbezorgingsrechten 2023

Artikel 1: Uitgifte particuliere graven (ook voor urnen)

 • -

  Uitgifte per graf 1 diep voor 30 jaar

€ 1.302,00

 • -

  Uitgifte per graf 1 diep voor 50 jaar

€ 2.170,00

 • -

  Uitgifte per graf 1 diep voor onbepaalde tijd

€ 8.678,00

Bij uitgifte van meer dan 1 graf (1 diep, naast elkaar) wordt het tarief vermenigvuldigd met het aantal uit te geven graven.

 • -

  Uitgifte per graf 2 diep voor 30 jaar

€ 2.604,00

 • -

  Uitgifte per graf 2 diep voor 50 jaar

€ 4.340,00

 • -

  Uitgifte per graf 2 diep voor onbepaalde tijd

€ 17.356,00

Bij uitgifte van meer dan 1 graf (2 diep, naast elkaar) wordt het tarief vermenigvuldigd met het aantal uit te geven graven.

Artikel 2: Uitgifte algemene graven

 • -

  Uitgifte per graf 1 diep voor 10 jaar

€ 434,00

Artikel 3: Verlengen termijn begraafrechten

 • -

  Verlengen grafrecht 1 graf 1 diep (met 10 jaar) per graf

€ 434,00

 • -

  Verlengen grafrecht 1 graf 1 diep (met 20 jaar) per graf

€ 868,00

 • -

  Verlengen grafrecht 1 graf 2 diep (met 10 jaar) per graf

€ 868,00

 • -

  Verlengen grafrecht 1 graf 2 diep (met 20 jaar) per graf

€ 1.736,00

Artikel 4: Begraven/opgraven

 • -

  Begraven van een lijk 12 jaar en ouder

€ 616,00

 • -

  Begraven van een lijk 1 tot 12 jaar

€ 508,00

 • -

  Begraven van een lijk 0 tot 1 jaar

€ 258,00

 • -

  Plaatsen van een urn

€ 258,00

 • -

  Extra kosten begraven van een lijk tussen 17.00–09.00 uur

€ 127,00

 • -

  Voor het opgraven van een lijk of urn

€ 616,00

 • -

  Voor het na opgraven weer opnieuw begraven in hetzelfde graf

€ 305,00

Artikel 5: Inschrijven en overschrijven rechthebbende

 • -

  Op naam zetten of overschrijven per grafruimte

€ 27,50

Artikel 6: Overig

 • -

  Vergunning tot het plaatsen van een monument en/of een grondplaat of ander soort grafbedekking niet breder dan 50 centimeter

€ 73,00

 • -

  Vergunning tot het plaatsen van een monument en/of een grondplaat of ander soort grafbedekking breder dan 50 centimeter

€ 105,00

 • -

  Voor het mogen plaatsen/stichten van een grafkelder

€ 406,00

Behoort bij het raadsbesluit van 6 december 2022.

De griffier van de raad van de gemeente Staphorst