Regeling vervallen per 01-03-2023

Tegemoetkoming Gestegen Energiekosten MKB gemeente Amersfoort

Geldend van 24-11-2022 t/m 28-02-2023

Intitulé

Tegemoetkoming Gestegen Energiekosten MKB gemeente Amersfoort

Burgemeester en Wethouders van Amersfoort;

gelezen het aangenomen amendement Amersfoortse bakkers blijven bakken van 8 november 2022 behorende bij het voorstel: Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 (1691830);

gelet op van de Algemene subsidieverordening Amersfoort 2019;

overwegende dat het gewenst is ondernemers eenmalig financieel tegemoet te komen voor de gestegen energielasten;

besluit vast te stellen de volgende regeling:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv: Algemene subsidieverordening Amersfoort 2019;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort;

 • c.

  energiekosten: kosten voor elektriciteit en/of gas;

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Het college verstrekt uitsluitend subsidie voor gestegen energiekosten van een pand waarin een onderneming wordt uitgeoefend én is gevestigd binnen de gemeentegrenzen van Amersfoort.

Artikel 3 Indieningstermijn subsidieaanvraag

In afwijking van artikel 8, eerste lid, van de Asv, dient een aanvrager de subsidieaanvraag in tussen 23 november en 15 januari 2023.

Artikel 4 Eisen aan de subsidieaanvrager

Subsidie kan worden aangevraagd door een ondernemer die staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 5 Eisen aan de subsidieaanvraag

 • 1. In afwijking van artikel 9, derde lid, van de Asv verstrekt het college slechts subsidie als uit de aanvraag blijkt dat:

  • a.

   de aanvrager een onderneming uitoefent waarin minimaal twee en maximaal negenenveertig personen

   • -

    inclusief eigena(a)r(en)- werkzaam zijn;

  • b.

   er sprake is van een stijging van energiekosten als gevolg van prijsstijgingen. Dit blijkt uit de aanvraag door het bijvoegen van de volgende informatie:

   • i.

    een duidelijk leesbare kopie van de energie-eindafrekening 2021 met daarop het verbruik weergegeven in KWH elektra en m3 voor gas – indien aanvrager in 2021 geen onderneming in Amersfoort uitoefende dient aanvrager dit aan te tonen en dienen de ingeschatte volumes van 2022 van de energieleverancier bij te voegen, én

   • ii.

    een van de energieleverancier afkomstig overzicht met daarop het laagste bedrag per eenheid elektra (KWH) en gas (m3) (inclusief energiebelasting en Opslag Duurzame Energie, exclusief BTW) van het jaar 2022 van de energieleverancier én

   • iii.

    een van de energieleverancier afkomstig overzicht met daarop het hoogste bedrag per eenheid elektra (KWH) en gas (m3) (inclusief energiebelasting en Opslag Duurzame Energie, exclusief BTW) van het jaar 2022 van de energieleverancier;

  • c.

   een naar waarheid ingevulde de-minimisverklaring, zoals in bijlage 1 bij deze regeling gevoegd.

 • 2. Een aanvraag wordt ingediend via de volgende de website van gemeente Amersfoort.

Artikel 6 Subsidiabele kosten

 • 1. Uitsluitend de gestegen energiekosten berekend op de wijze zoals benoemd in artikel 7 komen voor subsidie in aanmerking.

 • 2. In aanvulling op artikel 10 van de Asv verstrekt het college in ieder geval geen subsidie voor energiekosten voor panden waarin de onderneming niet wordt uitgeoefend. Hieronder vallen in ieder geval het staken van de onderneming in het pand en het (langdurig) gesloten houden van de onderneming.

Artikel 7 Hoogte subsidie en subsidieplafond

 • 1. Het subsidiebedrag wordt als volgt berekend:

  Het verschil tussen de hoogste en laagste prijs per eenheid elektra en/of gas zoals bedoeld in artikel 5, eerste lid, onder b, sub iii en ii wordt vermenigvuldigd met het verbruik zoals bedoeld in artikel 5, eerste lid, onder b, sub i. Van dit bedrag wordt vervolgens 6/12e deel genomen. Van deze uitkomst wordt vervolgens 50 % gesubsidieerd.

 • 2. Een subsidie wordt niet verstrekt indien het totale subsidiebedrag lager is dan € 1.000,-.

 • 3. Het maximale subsidiebedrag per pand bedraagt € 7.000,-. Er wordt voor maximaal vijf panden subsidie verstrekt.

 • 4. Het subsidieplafond voor deze subsidieregeling bedraagt € 500.000,-.

Artikel 8 Weigeringsgronden

Overeenkomstig artikel 12 van de Asv beslist het college afwijzend op de aanvraag als:

 • a.

  niet voldaan is aan de in artikel 5 genoemde eisen.

 • b.

  door verstrekking van subsidie het subsidieplafond zou worden overschreden.

Artikel 9 Wijze van verdeling

 • 1. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen die voor subsidie in aanmerking komen, totdat het subsidieplafond is bereikt.

 • 2. Als de aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt met betrekking tot de verdeling als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

 • 3. Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag is ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

 • 4. Indien een aanvraag slechts gedeeltelijk kan worden gehonoreerd wegens het bereiken van het subsidieplafond, wordt het subsidiebedrag van deze aanvraag gedeeltelijk gehonoreerd.

Artikel 11 Vaststelling subsidie

Overeenkomstig artikel 6, tweede lid, van de Asv stelt het college een subsidie op grond van deze regeling zonder voorafgaande verlening vast.

Artikel 12 Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na publicatie.

 • 2. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Tegemoetkoming Gestegen Energiekosten MKB gemeente Amersfoort .

 • 3. Deze subsidieregeling vervalt op 1 maart 2023.

 • 4. Deze subsidieregeling blijft van toepassing op subsidies die op grond van deze subsidieregeling zijn verleend of vastgesteld.

Ondertekening

Ondertekening

vastgesteld in de vergadering van 22 november 2022

de secretaris

de burgemeester

BIJLAGE 1 De-minimisverklaring

De subsidie voor hoge energiekosten MKB wordt aangemerkt als staatssteun, waarbij de gemeente een beroep doet op de de-minimisverordening. Onder de de-minimisverordening mag een onderneming per drie kalenderjaren maximaal 200.000 euro steun ontvangen van publieke instellingen in Nederland.

Ik verklaar dat ik ervan op de hoogte ben dat, wanneer ik een aanvraag voor een subsidie doe en dit wordt toegekend, mijn onderneming staatssteun ontvangt. Tevens verklaar ik met ondertekening van deze de-minimisverklaring de verklaring naar waarheid te hebben ingevuld.

 • o

  Ja, dat verklaar ik. Ik heb over de jaren 2020, 2021 en 2022 geen de-mimimis staatssteun ontvangen.

 • o

  Ja, dat verklaar ik, ik heb de volgende bedragen aan steun heb ontvangen:

  2019

  2020

  2021

  2022

 • o

  Nee, dat verklaar ik niet. Indien u dit aangekruist hebt, dan komt u niet in aanmerking voor een subsidie voor hoge energiekosten MKB.

Naam: __________________________

Datum: __________________________

Plaats: __________________________

Handtekening: ___________________________

Toelichting subsidieregeling

Algemene toelichting

Sinds begin 2022 zijn de energieprijzen sterk toegenomen. Zoals gemeld in het aangenomen amendement Amersfoortse bakkers blijven bakken, leidt dit tot (financiële) problemen bij huishoudens, maar ook bij (kleine) ondernemers. De subsidieregeling heeft het doel de ondernemers nu eenmalig financieel deels tegemoet te komen voor de gestegen energielasten.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 2Doel van de subsidie

Onder panden verstaat de gemeente Amersfoort niet enkel de panden in eigendom, maar ook die door de ondernemer zijn gehuurd voor de uitoefening van zijn onderneming. Bepalend is dat de energiecontracten op naam staan van de aanvrager.

Artikel 3Indieningstermijn aanvraag

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 4Eisen aan de aanvrager

De subsidie is bedoeld voor ondernemingen in de gemeente Amersfoort, meer specifiek voor panden van deze onderneming in de gemeente Amersfoort waar daadwerkelijk een onderneming wordt uitgeoefend. Bij twijfel kan de gemeente dit controleren bij de Kamer van Koophandel. Enkel ondernemingen die ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel komen in aanmerking voor deze subsidieregeling.

Artikel 5Eisen aan de aanvraag

De aanvrager kan binnen de aanvraag subsidie aanvragen voor meerdere panden, indien en voor zover deze voldoen aan het doel en de eisen van de regeling. Er wordt voor maximaal 5 panden subsidie verleend.

De aanvrager overlegt gegevens waaruit blijkt dat er sprake is van aantoonbare stijging van energiekosten, van gas en/of elektra (bijvoorbeeld via voorschotnota’s of informatie over doorgevoerde tariefwijzigingen). Indien subsidieaanvrager een leverancier voor gas en een andere leverancier voor elektra heeft, overlegt subsidieaanvrager van beide leveranciers de gevraagde informatie. In geval van twee leveranciers worden de bedragen bij elkaar opgeteld.

De volgende informatie dient door de aanvrager per pand te worden opgeleverd:

 • a.

  vanuit de eindafrekening energie 2021 met daarop het verbruik weergegeven in KWH elektra en m3 voor gas én

 • b.

  een van de energieleverancier afkomstig overzicht (bijvoorbeeld contract of voorschotnota) met daarop het laagste bedrag per eenheid elektra (KWH) en gas (m3) (inclusief energiebelasting en Opslag Duurzame Energie, exclusief BTW) van het jaar 2022 van de energieleverancier

 • c.

  een van de energieleverancier afkomstig overzicht (bijvoorbeeld contract of voorschotnota) met daarop het hoogste bedrag per eenheid elektra (KWH) en gas (m3) (inclusief energiebelasting en Opslag Duurzame Energie, exclusief BTW) van het jaar 2022 van de energieleverancier

Als de energiecontracten gesloten zijn ten behoeve van meerdere panden, volstaat het deze informatie eenmalig op te leveren. Uit de informatie dient te blijken dat het van toepassing is op de panden die aangevraagd worden.

De aanvrager dient een ingevulde en ondertekende de-minimisverklaring bij te voegen. Op grond van de algemene de-minimisverordening kunnen overheden ondernemingen over een periode van drie belastingjaren tot € 200.000,- steunen met de-minimissteun. In deze verklaring geeft aanvrager aan hoeveel de-minimissteun is ontvangen in de afgelopen drie jaren. Als het plafond bereikt is, dan mag aan de onderneming geen de-minimissteun meer ontvangen. Het is van belang te realiseren dat dit plafond geldt per onderneming (ingeval van een concern, is het concern de onderneming waarvoor het plafond geldt) en niet per vestiging van de onderneming. In de Europese regels staat wanneer sprake is van één onderneming. Het kan namelijk voorkomen dat twee (of meer) ondernemingen een bepaalde band met elkaar onderhouden en dan onder deze verordeningen als één onderneming worden gezien.

Indien uit de verklaring volgt dat het plafond bijna bereikt is, kan maximaal het bedrag welke nog resteert in de vrije ruimte van het plafond als subsidie worden toegekend.

Artikel 6Subsidiabele kosten

Uitsluitend energiekosten als gevolg van een hogere prijs komen in aanmerking voor subsidie. Kosten die gepaard gaan met een hoger verbruik komen niet in aanmerking voor subsidiëring onder deze regeling. Op de prijs heeft de aanvrager weinig invloed, op een stijging van het gebruik heeft de aanvrager zelf wel invloed. Dit wordt in de regeling ondervangen door uit te gaan van de opgestelde berekeningswijze.

Artikel 7Hoogte subsidie en subsidieplafond

De subsidie kent een drempelwaarde van € 1.000,-. De subsidie bedraagt maximaal € 7.000,- per pand, met een maximum van 5 panden. De subsidie wordt berekend op basis van het verschil tussen de maand met het laagste bedrag per eenheid elektra (KWH) en gas (m3) aan energiekosten (exclusief BTW) in 2022 en de maand met de hoogste energiekosten per eenheid elektra (KWH) en gas (m3) in het jaar 2022 (exclusief BTW), vermenigvuldigd met het verbruik dat is weergegeven op de energie jaarafrekening 2021. Van dit bedrag wordt vervolgens de helft genomen om te komen tot een periode van 6 maanden (half jaar). Van dit bedrag wordt 50 % gesubsidieerd.

Het drempelbedrag voor de subsidieaanvraag is € 1.000. Blijft uw totale subsidieaanvraag onder de € 1.000, dan komt u niet in aanmerking voor subsidie. Heeft u verschillende panden waarvoor u subsidie aanvraagt, dan worden de bedragen bij elkaar opgeteld.

Rekenvoorbeeld:

Het uit te keren subsidiebedrag wordt als volgt berekend. Genoemde bedragen zijn fictief en dienen ter illustratie

afbeelding binnen de regeling

Op de website van de gemeente Amersfoort staat een rekentool waarmee u kunt uitrekenen voor welk bedrag per pand u in aanmerking kunt komen voor subsidie. Deze tool is een hulpmiddel, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend en dient niet als vervanger van de door u aan te leveren gegevens. Let op: in totaal dient uw aangevraagde subsidiebedrag minimaal € 1000,- te zijn. Als u voor meerdere panden subsidie aanvraagt, zult u meerdere keren de tool moeten invullen en de bedragen zelf moeten optellen.

Artikel 9Wijze van verdeling

De subsidie wordt toegekend op basis van volgorde van binnenkomst van de volledige aanvraag. Als het subsidieplafond wordt bereikt, worden de volgende aanvragen afgewezen. Indien op de dag dat het plafond overschreven wordt en er meerdere aanvragen binnen zijn gekomen dan worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt. Indien een subsidie slechts gedeeltelijk kan worden toegekend omdat het subsidieplafond wordt overschreden wanneer de subsidie geheel wordt toegekend, wordt de subsidie gedeeltelijk toegekend.