Verordening nadeelcompensatie Wijk bij Duurstede 2023

Dit is een toekomstige tekst! Geldend vanaf 01-07-2023

Intitulé

Verordening nadeelcompensatie Wijk bij Duurstede 2023

De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

d.d. 11 oktober 2022, nr. 381815

gelet op

Artikelen 108 en 149 van de Gemeentewet, titel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 15.1 van de Omgevingswet

besluit:

 • 1.

  De 'Verordening nadeelcompensatie Wijk bij Duurstede 2023' vast te stellen.

 • 2.

  De 'Procedureverordening advisering tegemoetkoming in planschade 2012' in te trekken.

Verordening nadeelcompensatie Wijk bij Duurstede 2023

Besluit van de raad van de gemeente Wijk bij Duurstede tot vaststelling van de Verordening nadeelcompensatie Wijk bij Duurste-de 2023 (Verordening nadeelcompensatie Wijk bij Duurstede 2023)

De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 oktober 2022 met zaaknummer 381815;

gelet op de artikelen 108 en 149 van de Gemeentewet, titel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 15.1 van de Om-gevingswet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening nadeelcompensatie Wijk bij Duurstede 2023

Artikel 1. Toepassingsbereik

 • 1. Deze verordening heeft betrekking op aanvragen om schadevergoeding als bedoeld in artikel 4:126, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, waarvan de aanvrager stelt dat die wordt veroorzaakt door een bestuursorgaan van de gemeente.

 • 2. Deze verordening heeft geen betrekking op aanvragen om schadevergoeding waarop de ‘Alge-mene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Wijk bij Duurstede’ van toepassing is.

Artikel 2. Heffen recht

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag om schadevergoeding wordt een recht van € 500,00 geheven.

Artikel 3. Aanvraag

 • 1. De aanvrager van schadevergoeding maakt gebruik van een door het bestuursorgaan vastgesteld formulier ‘Aanvraag om tegemoetkoming planschade’ (zie bijlage A).

 • 2. In aanvulling op artikel 4:127 van de Algemene wet bestuursrecht bevat een aanvraag mede:

  • a.

   als het schade betreft wegens winst- of inkomstenderving: jaarrekeningen over het jaar waarin schade is geleden en voor zover van toepassing de drie daaraan voorafgaande jaren en de aanslagen vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting.

  • b.

   als het schade betreft wegens gederfde huurinkomsten: een afschrift van de huurovereen-komst of gebruiksovereenkomst en een eigendomsakte.

Artikel 4. Adviescommissie

 • 1. Het bestuursorgaan wint slechts advies in bij een adviescommissie voor zover dat naar zijn oor-deel noodzakelijk is om op de aanvraag om schadevergoeding te kunnen beslissen.

 • 2. Advies als bedoeld in het eerste lid, wordt in ieder geval niet ingewonnen als:

  • a.

   de aanvraag naar het oordeel van het bestuursorgaan kennelijk ongegrond is, omdat zich kennelijk een weigeringsgrond voordoet als bedoeld in artikel 4:126, tweede lid, van de Al-gemene wet bestuursrecht;

  • b.

   de schade kennelijk niet kan worden toegerekend aan een door het bestuursorgaan geno-men besluit of verrichte handeling;

  • c.

   de aanvraag naar het oordeel van het bestuursorgaan voldoende gelijkenis vertoont met an-dere aanvragen waarvoor al advies is uitgebracht;

  • d.

   de schadevergoeding kennelijk minder bedraagt dan € 500,00, of

  • e.

   naar het oordeel van het bestuursorgaan in de gemeentelijke organisatie voldoende des-kundigheid voor de beoordeling van de aanvraag aanwezig is.

 • 3. Een adviescommissie bestaat uit een of meer deskundigen.

 • 4. Een adviescommissie kan worden benoemd als:

  • a.

   vaste commissie, waarbij de leden door burgemeester en wethouders voor een termijn van maximaal vier jaar worden benoemd met de mogelijkheid tot herbenoeming voor maximaal vier jaar, of;

  • b.

   tijdelijke commissie voor advisering met betrekking tot een of meer aanvragen, door het be-stuursorgaan dat de aanvraag of aanvragen behandelt.

 • 5. Indien het college, na advies te hebben ingewonnen van één deskundige, zoals bedoeld in het derde lid, van oordeel is dat de aanvraag betrekking heeft op planschade vanwege inkomens-derving en er, gezien de complexiteit, aard en omvang van de aanvraag, behoefte bestaat aan extra deskundigheid wordt door het college een extra adviseur aangewezen die deskundig is op het gebied van accountancy of van financieel economische bedrijfsvoering.

 • 6. Indien het college, na advies te hebben ingewonnen van één of meer deskundigen, zoals be-doeld in het derde lid, van oordeel is dat de aanvraag betrekking heeft op planschade vanwege waardevermindering van een onroerende zaak en er, gezien de complexiteit, aard en omvang van de aanvraag, behoefte bestaat aan extra deskundigheid wordt door het college een extra adviseur aangewezen die deskundig is ter zake van de waardering van onroerende zaken en van waardevermindering daarvan als gevolg van een planologische verslechtering.

 • 7. Indien de adviescommissie bestaat uit meerdere deskundigen wijst zij uit haar midden een voor-zitter en rapporteur aan.

Artikel 5. Procedure

 • 1. Als advies wordt ingewonnen bij een adviescommissie, informeert het bestuursorgaan de aan-vrager en belanghebbenden.

 • 2. Bij de toepassing van de artikelen 4:7 en 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht wordt naast de aanvrager voor zover van toepassing betrokken:

  • a.

   degene die de activiteit verricht en met wie een overeenkomst als bedoeld in artikel 13.3c, eerste lid, van de Omgevingswet is gesloten, en,

  • b.

   als sprake is van een schadeveroorzakend besluit naar aanleiding van een aanvraag, zoals ge-regeld in artikel 13.3d van de Omgevingswet, de aanvrager van dat besluit of degene die de toegestane activiteit verricht, tenzij:

   • 1°.

    de schadevergoeding redelijkerwijze voor rekening behoort te blijven van het bestuurs-orgaan, of

   • 2°.

    de schadevergoeding voldoende op een andere manier is verzekerd.

Artikel 6. Uitbetaling

Bij geheel of gedeeltelijke toewijzing van een aanvraag om schadevergoeding, wordt de toegewezen schadevergoeding uiterlijk betaald bij het onherroepelijk worden van het besluit op de aanvraag.

Artikel 7. Intrekking oude regeling

De “Procedureverordening advisering tegemoetkoming in planschade 2012” wordt ingetrokken.

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. 1 . Deze verordening treedt gelijktijdig met de Omgevingswet in werking.

 • 2. 2 . Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening nadeelcompensatie Wijk bij Duurstede 2023

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 15 november 2022

De raad voornoemd,

griffier,

J.P. de Groot

voorzitter,

I.P. Meerts

Bijlage A Aanvraag om tegemoetkoming in schade (Nadeelcompensatie) (dit formulier is ook digitaal beschikbaar via www.wijkbijduurstede.nl)

Zaaknummer: Datum ontvangst:

Gegevens van de aanvrager

Naam en voorletters : ...........................................................................................

Correspondentieadres : ...........................................................................................

Postcode en plaats : ...........................................................................................

Telefoon overdag : ...........................................................................................

Faxnummer : .....................................................................................…….

E-mailadres : ...........................................................................................

Bank-/girorekeningnummer : ...........................................................................................

Machtiging

Laat u deze aanvraag om tegemoetkoming in schade door een gemachtigde verzorgen?

 • Nee

 • Ja, vul dan hier de gegevens van die persoon in

Naam en voorletters : ..................................................................................

Functie : ..................................................................................

Correspondentieadres

in Nederland : ..................................................................................

Postcode en plaats : ..................................................................................

Telefoon overdag : ..................................................................................

Faxnummer : ..................................................................................

E-mailadres : ……………………………………….........................................

Lokale en kadastrale aanduiding van het object van schadeclaim

(Kijk voor kadastrale aanduiding in de koopakte van het pand of het perceel of neem contact op met het kadaster.)

Straat en huisnummer : ................................................................................

Postcode en plaats : ................................................................................

Kadastrale aanduiding : ................................................................................

Gemeente : ................................................................................

Sectie en nummer : ................................................................................

Bent u, op het moment dat u de tegemoetkoming in schade aanvraagt, van dit object

 • Eigenaar, sinds datum : ...............................................................................

 • Huurder : ...............................................................................

 • Erfpachter : ...............................................................................

 • Anders, namelijk : ...............................................................................

Gegevens van de eventuele mede-eigenaar

Naam en voorletters : ...........................................................................................

Correspondentieadres : ...........................................................................................

Postcode en plaats : ...........................................................................................

Telefoon overdag : ............................................................................................

Grondslag tegemoetkoming in schade

Maatregel als bedoeld in artikel 15.1 Omgevingswet die volgens u oorzaak is van schade:

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Op welk gebied heeft deze planologische maatregel betrekking?

(U kunt hierbij aangeven op welk perceel of gebied deze maatregel betrekking heeft.)

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Waaruit bestaat de schade naar uw mening: bijvoorbeeld beperking van uitbreidingsmogelijkheden, waardevermindering van uw eigendom of inkomstenderving?

..........................................................................................................................

.........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................

.........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

.........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Indien u stelt dat sprake is van waardevermindering van het object dan dient u:

 • 1.

  het object waarvan u zakelijke gerechtigde bent te omschrijven:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 • 2.

  de datum aan te geven waarop u het eigendom van dit object of een ander zakelijk recht daar-op heeft verworven:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 • 3.

  een kopie van het eigendomsbewijs / contract economische overdracht of vestiging zakelijk recht mee te sturen met deze aanvraag.

Wat is de omvang van de schade?

(U dient met een gemotiveerde onderbouwing aan te geven wat de hoogte is van de gevraagde tegemoetkoming)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.........................................………..................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Ruimte voor eventuele aanvullingen of een nadere toelichting:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Handtekening

Hierbij verklaar ik dat ik het formulier naar waarheid heb ingevuld:

(Als een gemachtigde is aangewezen, moeten zowel de aanvrager als de gemachtigde dit formulier ondertekenen.)

Aanvrager

Datum : ................................................................

Handtekening aanvrager : ................................................................

Gemachtigde

Datum : ..................................................................

Handtekening gemachtigde : ..................................................................

Terugsturen van de aanvraag

Stuur de aanvraag met de gevraagde stukken bij voorkeur digitaal naar:

info@wijkbijduurstede.nl

of naar het volgende adres:

Gemeente Wijk bij Duurstede

Team Fysieke Leefomgeving

Postbus 83

3960 BB Wijk bij Duurstede