Gemeenschappelijke regeling toezicht openbaar onderwijs gemeenten Bergen, Gennep en Land van Cuijk 2022

Geldend van 01-12-2022 t/m heden

Intitulé

Gemeenschappelijke regeling toezicht openbaar onderwijs gemeenten Bergen, Gennep en Land van Cuijk 2022

De raden van de gemeenten Bergen, Gennep en Land van Cuijk, voor zover zij voor hun eigen gemeente bevoegd zijn,

Overwegende dat:

het bestuur van het openbaar onderwijs in hun gemeenten is ondergebracht in Stichting Invitare openbaar onderwijs;

het in verband daarmee wenselijk is de uitoefening van bevoegdheden van raden als bedoeld in artikel 48 Wet primair onderwijs te coördineren en daartoe een gemeenschappelijke regeling aan te gaan;

voor de uitvoering van publiekrechtelijke taken een publiekrechtelijke regeling als een gemeenschappelijke regeling de voorkeur verdient boven een privaatrechtelijke regeling;

dat de raden de uitvoerende bevoegdheden willen mandateren aan de centrumgemeente (Land van Cuijk) en de bestuurlijke aansturing op hoofdlijnen willen regelen via een portefeuillehouderoverleg;

Gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Gelet op het bepaalde in artikel 48 van de Wet op het primair onderwijs:

BESLUITEN:

Aan te gaan de volgende Gemeenschappelijke regeling toezicht openbaar onderwijs gemeenten Bergen, Gennep en Land van Cuijk 2022:

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   Regeling: deze gemeenschappelijke regeling;

  • b.

   Centrumgemeente: de gemeente Land van Cuijk;

  • c.

   Gemeenteraad: een aan deze regeling deelnemende gemeenteraad;

  • d.

   Deelnemer: de aan de regeling deelnemende gemeente;

  • e.

   Het Overlegorgaan: Het Overlegorgaan toezicht openbaar onderwijs als bedoeld in artikel 5 van deze regeling;

  • f.

   Stichting: Stichting Invitare openbaar onderwijs;

  • g.

   School: de door de stichting in stand gehouden school.

Artikel 2 Mandaat Centrumgemeente

 • 2.1 De gemeenteraden van de gemeenten Bergen, Gennep en Land van Cuijk mandateren de taken die aan hen zijn toegekend op grond van artikel 48 van de Wet op het primair onderwijs en de daarbij behorende bevoegdheden aan het college van burgemeester en wethouders van de centrumgemeente.

Artikel 3 Taken en bevoegdheden centrumgemeente

 • 3.1 De centrumgemeente coördineert en oefent de bevoegdheden van de gemeenteraad uit als bedoeld in artikel 48 van de Wet op het primair onderwijs en in de statuten van de stichting, met uitzondering van de opheffing van scholen en met inachtneming van het advies van het Overlegorgaan toezicht openbaar onderwijs.

 • 3.2 De bevoegdheden als bedoeld in het vorige lid zijn:

  • a.

   Het houden van toezicht op de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs;

  • b.

   Het al of niet verlenen van goedkeuring aan de begroting en jaarrekening van de stichting wegens strijd met het algemeen belang, waaronder het financiële belang van de deelnemende gemeenten;

  • c.

   Het al of niet instemmen met de wijziging van de statuten van de stichting;

  • d.

   Benoeming leden raad van toezicht van de stichting;

  • e.

   Het ontslaan van leden van de raad van toezicht bij:

   • verwaarlozing van hun taak of onvoldoende functioneren;

   • onverenigbaarheid van functies of belangen;

   • wijziging van de omstandigheden of andere redenen op grond waarvan zijn handhaving als lid redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd.

  • f.

   Het schorsen van leden van de raad van toezicht.

  • g.

   Het zelf voorzien in het bestuur in geval van ernstige verwaarlozing door het college van bestuur of het functioneren van het college van bestuur in strijd met de wet.

  • h.

   Het doen van een voorstel aan de raden tot ontbinding van de stichting op verzoek van het bestuur of in geval van ernstige verwaarlozing door het bestuur of het functioneren van het bestuur in strijd met de wet.

 • 3.3 Besluiten van de centrumgemeente in het kader van de in lid 3.1 en lid 3.2 genoemde bevoegdheden worden niet voor een zienswijze als bedoeld in artikel 10 lid 5 van de Wet gemeenschappelijke regelingen aan de gemeenteraden voorgelegd.

 • 3.4 Bij de voorbereiding, uitvoering en/of evaluatie van beleid inzake de uitvoering van de in lid 3.1 en lid 3.2 genoemde bevoegdheden kunnen naast leden van het college van bestuur van de stichting, leden van de raad van toezicht van de stichting, leden van de (g)mr als bedoeld in artikel 2 van de statuten van de stichting en één of meerdere extern deskundigen worden betrokken.

Artikel 4 Informatieplicht

 • 4.1 De centrumgemeente geeft de gemeenteraden alle informatie die een of meer leden van die gemeenteraden schriftelijk verlangen.

 • 4.2 Een verzoek om inlichtingen te verschaffen en/of verantwoording af te leggen kan uitsluitend worden geweigerd indien de uitzonderingen van hoofdstuk 5 van de Wet open overheid van toepassing zijn.

 • 4.3 Jaarlijks wordt een afschrift van het besluit tot het al of niet verlenen van goedkeuring als bedoeld in artikel 3.2 sub b toegestuurd aan de gemeenteraden.

 • 4.4 Van de overleggen van het Overlegorgaan worden verslagen gemaakt door de centrumgemeente. Deze verslagen worden toegezonden aan de deelnemende gemeenten.

Artikel 5 Overlegorgaan toezicht openbaar onderwijs

 • 5.1 De raden wijzen de portefeuillehouder onderwijs aan als lid van het Overlegorgaan.

 • 5.2 Indien een lid ophoudt portefeuillehouder onderwijs te zijn voor de aanwijzende gemeente houdt het tevens op lid te zijn van het Overlegorgaan.

 • 5.3 In een vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

 • 5.4 Het Overlegorgaan wijst uit zijn midden een voorzitter aan alsmede een plaatsvervanger.

 • 5.5 Het Overlegorgaan wordt in zijn werkzaamheden ambtelijk ondersteund door de centrumgemeente.

Artikel 6 Taken en bevoegdheden Overlegorgaan toezicht openbaar onderwijs

 • 6.1 Het Overlegorgaan brengt jaarlijks advies uit aan het college van de centrumgemeente over de besluiten genoemd in artikel 3.2.

 • 6.2 Adviezen als bedoeld in het voorgaande lid komen bij meerderheid van stemmen tot stand waarbij elk lid een stem heeft. Een blanco stem wordt als een niet uitgebrachte stem beschouwd.

 • 6.3 Over personen wordt schriftelijk gestemd over zaken mondeling.

 • 6.4 Indien de stemmen staken bij een stemming is de stem van de centrumgemeente doorslaggevend.

 • 6.5 Wordt bij stemming over personen, een benoeming betreffende, de vereiste meerderheid niet verkregen, dan vindt herstemming plaats over de personen die de meeste stemmen op zich verenigd hebben. Indien bij deze stemming de stemmen opnieuw staken, dan beslist het lot.

Artikel 7 Vergaderfrequentie Overlegorgaan

 • 7.1 Het Overlegorgaan vergadert jaarlijks tenminste 2 keer en voorts zo dikwijls als de voorzitter of het Overlegorgaan dit nodig acht.

 • 7.2 Het Overlegorgaan vergadert tevens indien ten minste 2 leden hiertoe aan de voorzitter om verzoeken.

Artikel 8 Quorum overleg Overlegorgaan

 • 8.1 De vergadering vindt geen doorgang indien niet ten minste de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

 • 8.2 In geval een vergadering op grond van het vorige lid geen doorgang vindt, belegt de voorzitter een nieuwe vergadering.

 • 8.3 De voorzitter roept de leden schriftelijk op tot de vergadering.

Artikel 9 Openbaarheid vergaderingen overlegorgaan

 • 9.1 De vergaderingen van het Overlegorgaan zijn openbaar.

 • 9.2 De deuren worden gesloten wanneer een derde deel van de aanwezige leden daarom verzoekt of de voorzitter het nodig oordeelt.

 • 9.3 Het overlegorgaan beslist vervolgens of met gesloten deuren wordt vergaderd.

Artikel 10 Toetreding en uittreding

 • 10.1 Tot deze regeling kunnen andere gemeenten toetreden die een of meerdere scholen hebben overgedragen aan de stichting. Deze dienen daartoe een verzoek in bij de centrumgemeente dat gemeenteraden vervolgens hierover adviseert. Een gemeente kan toetreden indien alle deelnemende raden daarmee instemmen.

 • 10.2 Een deelnemer kan uit de regeling treden. De uittreding kan alleen plaatsvinden per 31 december van enig jaar en dient tenminste tien maanden voor de datum van uittreding aan alle deelnemers schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

 • 10.3 Uittreding geschiedt van rechtswege zodra de stichting niet langer een of meer scholen op het grondgebied van de gemeente in stand houdt.

 • 10.4 Uittreding uit deze regeling brengt geen financiële gevolgen met zich mee voor de uittredende gemeente.

Artikel 11 Onvoorziene gevallen

 • 11.1 In alle gevallen de gemeenschappelijke regeling betreffende waarin de regeling niet voorziet, beslist de centrumgemeente met inachtneming van het advies van het Overlegorgaan.

Artikel 12 Evaluatie

 • 12.1 Er vindt geen evaluatie als bedoeld in artikel 11a van de Wet gemeenschappelijke regelingen van deze regeling plaats.

Artikel 13 Opheffing regeling

 • 13.1 De regeling wordt opgeheven indien de stichting ophoudt te bestaan.

 • 13.2 De regeling kan worden opgeheven indien alle raden hiermee instemmen.

Artikel 14 Wijziging regeling

 • 14.1 De regeling kan worden gewijzigd indienen alle deelnemende raden hiermee instemmen.

Artikel 15 Ingangsdatum en duur van de regeling

 • 15.1 De regeling treedt in werking met ingang van 1 december 2022.

 • 15.2 De regeling wordt getroffen voor onbepaalde tijd.

Artikel 16 Opheffen bestaande regeling

 • 16.1 De Gemeenschappelijke regeling toezicht openbaar onderwijs gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en St. Hubert 2015 wordt met ingang van 1 december 2022 opgeheven.

Artikel 17 Slotbepaling

 • 17.1 De regeling wordt aangehaald als Gemeenschappelijke regeling toezicht openbaar onderwijs gemeenten Bergen, Gennep en Land van Cuijk 2022.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Bergen van 8 november 2022:

De raad voornoemd,

Griffier

voorzitter

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Land van Cuijk van 3 november 2022:

De raad voornoemd,

Griffier

voorzitter

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Gennep van 7 november 2022:

De raad voornoemd,

Griffier

voorzitter