Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2023

Geldend van 29-11-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2023

De raad van de gemeente Barneveld;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nummer 2371;

gelet op artikel 224 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2023

Artikel 1. Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  vakantie-onderkomens: woningen en andere verblijven, niet-zijnde mobiele kampeeronderkomens of stacaravans, in hoofdzaak bestemd voor en gebezigd als verblijf voor vakantie- en andere recreatieve doeleinden;

 • b.

  mobiele kampeeronderkomens: tenten, vouwwagens, kampeerauto’s, toercaravans en soortgelijke onderkomens dan wel soortgelijke voertuigen welke bestemd zijn dan wel gebezigd worden als verblijf voor vakantie en andere recreatieve doeleinden;

 • c.

  niet-beroepsmatig verhuurde ruimten: woningen en andere verblijven, of gedeelten daarvan, niet-zijnde mobiele kampeeronderkomens of stacaravans, welke niet in hoofdzaak bestemd zijn als verblijf voor vakantie en andere recreatieve doeleinden, doch wel in bepaalde perioden van het jaar voor die doeleinden worden verhuurd dan wel te huur aangeboden;

 • d.

  vaste standplaats: een terrein of terreingedeelte dat bestemd is voor het gedurende een jaar plaatsen van een zelfde mobiel kampeeronderkomen of stacaravan.

 • e.

  seizoenplaats: een terrein of terreingedeelte dat bestemd is voor het gedurende een seizoen plaatsen van een zelfde mobiel kampeeronderkomen of stacaravan.

Artikel 2. Belastbaar feit

Onder de naam ‘toeristenbelasting’ wordt een directe belasting geheven voor het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn ingeschreven.

Artikel 3. Belastingplicht

 • 1. Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf als bedoeld in artikel 2.

 • 2. De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene die verblijf houdt als bedoeld in artikel 2.

 • 3. Als er geen persoon is aan te wijzen die gelegenheid biedt tot verblijf, is degene belastingplichtig die verblijf houdt als bedoeld in artikel 2.

Artikel 4. Maatstaf van heffing

De belasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen in het belastingjaar.

Artikel 5. Forfaitaire berekeningswijze van de maatstaf van heffing

 • 1. Het aantal personen dat heeft overnacht, wordt met betrekking tot:

  • a.

   mobiele kampeeronderkomens en stacaravans op vaste standplaatsen bepaald op 2,3 personen;

  • b.

   mobiele kampeeronderkomens en stacaravans op seizoen standplaatsen bepaald op 2,5 personen.

 • 2. Het aantal malen dat door de in het eerste lid bedoelde personen is overnacht wordt:

  • a.

   ingeval verblijf wordt gehouden op vaste standplaatsen, bepaald op 81,4;

  • b.

   ingeval verblijf wordt gehouden op seizoenplaatsen, bepaald op 74,8.

 • 3. Het aantal malen dat wordt overnacht en het aantal personen dat verblijf houdt in vakantieonderkomens, niet beroepsmatig – verhuurde ruimten, in mobiele kampeeronderkomens op een niet, in het eerste lid onderdelen a en b, bedoelde standplaats wordt bepaald op het werkelijk aantal overnachtingen en het werkelijk aantal personen dat verblijf houdt. Bij aanwezigheid van een betrouwbare verhuuradministratie van de belastingplichtige wordt daarbij aangesloten.

Artikel 6. Opteren voor niet forfaitaire maatstaf van heffing

In afwijking van het bepaalde in artikel 5 wordt op een door de belastingplichtige bij de aangifte gedane aanvraag de maatstaf van heffing vastgesteld op het werkelijke aantal overnachtingen, indien blijkt dat dit aantal lager is dan het op de voet van artikel 5 berekende aantal.

Artikel 7. Belastingtarief

Het tarief bedraagt per overnachting € 1,14.

Artikel 8. Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 9. Vrijstellingsbepalingen

De belasting wordt niet geheven ter zake van het verblijf door degene die:

 • a.

  als verpleegde of verzorgde in een inrichting tot verpleging of verzorging van zieken, van gebrekkigen, van hulpbehoevenden of van ouden van dagen verblijft;

 • b.

  verblijf houdt in een gemeubileerde woning indien hij ter zake van het verblijf in of het ter beschikking houden van die woning forensenbelasting is verschuldigd;

 • c.

  van een vreemdeling als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000, die rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van artikel 8, letters c, d, f, g en h, van voornoemde wet, en voorzover deze persoon verblijf houdt in een gelegenheid als bedoeld in artikel 2 van de Verordening, onder verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers.

Artikel 10. Wijze van heffing

 • 1. De belasting wordt geheven bij wege van aanslag.

 • 2. Na de aanvang van het belastingjaar kan aan de belastingplichtige een voorlopige aanslag worden opgelegd tot ten hoogste het bedrag waarop de aanslag over dat jaar vermoedelijk zal worden vastgesteld.

Artikel 11. Aanslaggrens

Belastingbedragen van minder dan € 10,- worden niet geheven.

Artikel 12. Termijn van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet moet een voorlopige aanslag worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de derde maand volgend op die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

 • 2. De overige aanslagen moeten worden betaald binnen één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet.

Artikel 13. Kwijtschelding

Bij de invordering van deze belasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 14. Aanmeldingsplicht

De belastingplichtige, bedoeld in artikel 3, eerste lid, is gehouden, voordat hij voor de eerste maal na het inwerking treden van deze verordening gelegenheid tot overnachten verschaft, zulks schriftelijk te melden aan de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen gemeenteambtenaren, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdelen b en d van de Gemeentewet.

Artikel 15. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De ‘Verordening toeristenbelasting 2022’ van 10 november 2021, nr. 1691 E, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 • 4. Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening toeristenbelasting 2023’.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van 9 november 2022.

De raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,