Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2023

Geldend van 29-11-2022 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2023

De raad van de gemeente Barneveld;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nummer 2371 ;

gelet op de artikel 226 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2023

Artikel 1. Belastbaar feit

Onder de naam `hondenbelasting' wordt een directe belasting geheven ter zake van het houden van een hond binnen de gemeente.

Artikel 2. Belastingplicht

 • 1. Belastingplichtig is de houder van een hond.

 • 2. Als houder wordt aangemerkt degene die onder welke titel dan ook een hond onder zich heeft, tenzij blijkt dat een ander de houder is.

 • 3. Het houden van een hond door een lid van het huishouden wordt aangemerkt als het houden van een hond door een door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar aan te wijzen lid van dat huishouden.

Artikel 3. Maatstaf van heffing en tarief

 • 1. De belasting wordt geheven naar het aantal honden dat wordt gehouden.

 • 2. De belasting bedraagt per belastingjaar:

  • a.

   voor een eerste hond € 53,70;

  • b.

   voor een tweede hond € 74,30;

  • c.

   voor iedere hond boven het aantal van twee € 91,90.

 • 3. In afwijking van het tweede lid bedraagt de belasting voor honden, gehouden in een kennel, per belastingjaar, per kennel € 128,00. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt onder kennel verstaan een inrichting als bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, van het Besluit houders van dieren, bestemd en gebruikt voor het fokken van honden voor de verkoop of aflevering van nakomelingen.

Artikel 4. Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5. Wijze van heffing

De belasting wordt geheven bij wege van aanslag.

Artikel 6. Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1. De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2. Indien de belastingplicht in de loop van het jaar aanvangt, dan wel het aantal honden in de loop van het belastingjaar toeneemt, is de belasting, respectievelijk de hogere belasting ter zake van het toegenomen aantal honden, verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, respectievelijk de toename van het aantal honden, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, dan wel het aantal honden in de loop van het belastingjaar vermindert, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht respectievelijk de vermindering van het aantal honden, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij blijkt dat het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 10,-.

 • 4. Belastingbedragen van minder dan € 10,- worden niet geheven. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt het totaal van op één aanslagbiljet verenigde verschuldigde bedragen hondenbelasting of andere heffingen aangemerkt als één belastingbedrag.

Artikel 7. Vrijstellingen

De belasting wordt niet geheven ter zake van honden:

 • a.

  die zijn opgeleid tot en dienen als blindengeleidehond en door een blind persoon worden gehouden;

 • b.

  die verblijven in een hondenasiel. Onder een hondenasiel wordt verstaan: aan één locatie gebonden ruimte of ruimtes bestemd of gebruikt voor het in bewaring houden van honden die zwervend zijn aangetroffen, dan wel waarvan door de eigenaar permanent afstand is gedaan, welke locatie als inrichting is aangemeld overeenkomstig artikel 3.7, eerste lid, van het Besluit houders van dieren;

 • c.

  die uitsluitend ten verkoop of aflevering in voorraad worden gehouden in een inrichting als bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, van het Beluit houders van dieren;

 • d.

  die jonger zijn dan drie maanden, voor zover zij tezamen met de moederhond worden gehouden;

 • e.

  die zijn opgeleid tot en dienen als assistentiehond en door een persoon met een fysieke of mentale beperking worden gehouden.

Artikel 8. Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet moet een aanslag worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de derde maand volgend op die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

 • 2. In afwijking in zoverre van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen of als het aanslagbiljet maar een aanslag bevat het bedrag daarvan, meer is dan € 50,- doch minder is dan € 5.000-, en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in acht gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand, volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens één maand later.

 • 3. In afwijking in zoverre van het eerste en het tweede lid geldt, ingeval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen of als het aanslagbiljet maar een aanslag bevat het bedrag daarvan, minder is dan € 50,- doch meer is dan € 5.000,-, dat de aanslagen moeten worden betaald in één termijn, welke termijn vervalt op de laatste dag van de maand, volgend op die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

 • 4. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 9. Kwijtschelding

Bij de invordering van deze belasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10. Inwerkingtreding en citeerartikel

 • 1. De "Verordening hondenbelasting Barneveld 2022" van 10 november 2021, nr. 1691 C, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 • 4. Deze verordening kan worden aangehaald als de `Verordening hondenbelasting 2023'.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van 9 november 2022.

De raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,