Regeling vervallen per 01-01-2024

Openstellingsbesluit Agrarisch natuur- en landschapsbeheer Drenthe 2023

Geldend van 25-11-2022 t/m 31-12-2023

Intitulé

Openstellingsbesluit Agrarisch natuur- en landschapsbeheer Drenthe 2023

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

gelet op artikel 1.2 van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Drenthe 2016 (SVNL 2016);

overwegende dat aanvraagperioden en/of de budgetten voor het begrotingsjaar 2023 ten behoeve van de SVNL 2016 moeten worden vastgesteld;

BESLUITEN:

het Openstellingsbesluit Agrarisch natuur- en landschapsbeheer 2023 vast te stellen.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin dit besluit wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2024.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

Assen, 22 november 2022

Kenmerk 4.2/2022001845

Uitgegeven: 24 november 2022

Openstellingsbesluit Agrarisch natuurbeheer Drenthe 2023

Artikel I

 • A.

  SUBSIDIEPLAFONDS

Voor de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Drenthe 2016 (SVNL 2016) worden voor het begrotingsjaar 2023 de volgende subsidieplafonds vastgesteld:

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb)

Voor subsidies als bedoeld in artikel 3.4 van de SVNL 2016 voor het leefgebied met de aanduiding:

 • a.

  open akkerland: € 3.000.000,-- jaarlijks; totaal voor zes jaar € 18.000.000,--;

 • b.

  open grasland: € 760.000,-- jaarlijks; totaal voor zes jaar € 4.560.000,--;

 • c.

  dooradering: € 1.200.000,-- jaarlijks; totaal voor zes jaar € 7.200.000,--;

 • d.

  Water: € 380.000,-- jaarlijks; totaal voor zes jaar € 2.280.00,--:

  • -

   in deelgebied Hunze en Aa’s: € 220.000,-- jaarlijks; totaal voor zes jaar € 1.320.000,--;

  • -

   In deelgebied Noorderzijlvest € 30.000,-- jaarlijks; totaal voor zes jaar € 180.000,--;

  • -

   In deelgebied Vechtstromen € 100.000,-- jaarlijks; totaal voor zes jaar € 600.000,--;

  • -

   In deelgebied Drents Overijsselse Delta € 30.000,-- jaarlijks; totaal voor zes jaar € 180.000,--.

Bovenstaand subsidieplafond onder d is beschikbaar voor nieuwe projecten welke een bijdrage leveren aan het leefgebied met de aanduiding ‘Water’. Het onderscheid betreft een puur financiële regio.

 • B.

  AANVRAAGPERIODEN EN LOKET VOOR INDIENING

Artikel II

Aanvragen voor subsidies als bedoeld in artikel I van dit besluit kunnen in de periode van 25 november 2022 tot en met 22 december 2022 worden ingediend bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1, 9405 BJ Assen via de link naar het e-formulier voor de gebiedsaanvraag.

Artikel III

De subsidies als opgenomen in dit besluit worden uitsluitend verstrekt voor die onderdelen welke ook door de Europese Commissie zijn of worden goedgekeurd.

Artikel IV

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin dit besluit wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2024.

Artikel V

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit Agrarisch natuur- en landschapsbeheer Drenthe 2023.

Ondertekening