Subsidieregeling regenton en compostvat

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling regenton en compostvat

Het college van burgemeester en wethouders van Soest;

gelet op de bepalingen van de Algemene Subsidieverordening Soest 2020, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet;

besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel 1 Werkingsgebied

Inwoners van de gemeente Soest die een regenton en/of een compostvat hebben gekocht bij een deelnemend bedrijf uit Soest, kunnen subsidie aanvragen voor een tegemoetkoming in de kosten van aanschaf van een regenton en/of compostvat.

Artikel 2 Vaststellen subsidiebudget

De gemeenteraad bepaalt jaarlijks bij de vaststelling van de begroting, welke bedragen voor de uitvoering van deze regeling beschikbaar worden gesteld.

Artikel 3 Indieningsvereisten

Om gebruik te maken van de subsidieregeling moeten inwoners:

 • 1.

  Een digitaal aanvraagformulier op de website van de gemeente Soest invullen. Inwoners moeten daarbij aangeven dat zij aan de voorwaarden van subsidieregeling voldoen en het betalingsbewijs uploaden en

 • 2.

  Ieder die gebruik wil maken van deze regeling verklaart ook digitaal op het digitale aanvraagformulier dat hij of zij de regenton of het compostvat uitsluitend aanschaft voor haar of zijn eigen huishouding.

Artikel 4 Besluit

Subsidie wordt verstrekt volgens artikel 13 van de Algemene Subsidieverordening Soest 2020.

Artikel 5 Hoogte van subsidie

 • 1. Het subsidiebedrag over de aanschaf van de regenton of het compostvat wordt alleen uitgekeerd, als de aanschaf is gedaan bij een bedrijf in Soest dat deelneemt aan de subsidieregeling regenton en compostvat. De lijst met deelnemende bedrijven is te vinden op de gemeentelijke website.

 • 2. Elk adres heeft per kalenderjaar recht op één regenton en één compostvat. De aanvraag moet worden gedaan binnen een jaar, na aanschafdatum van de regenton of het compostvat.

 • 3. Per aangeschafte regenton wordt 21 % subsidie over de volgende standaard-accessoires uitgekeerd: de regenton, een regenautomaat en een standaard waar de ton op kan staan.

 • 4. Het maximum subsidiebedrag voor een regenton inclusief accessoires is €100.

 • 5. Per aangeschaft compostvat wordt alleen 21 % subsidie over het compostvat uitgekeerd.

 • 6. Aanvragen die wegens het bereiken van het subsidieplafond niet kunnen worden gehonoreerd, worden aangehouden tot januari van het daarop volgende jaar. Aanvragen die ook in dat jaar niet kunnen worden gehonoreerd wegens het bereiken van het subsidieplafond, worden geweigerd.

Artikel 6 Aanmelding bedrijven

Bedrijven in Soest die willen meedoen aan de subsidieregeling, kunnen zich tijdens de geldigheidsduur van de regeling aanmelden bij de gemeente Soest, afdeling Ruimte.

Artikel 7 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: Subsidieregeling regenton en compostvat.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2023.

Ondertekening

Soest, 18 oktober 2022

Burgemeester en wethouders van Soest,

de secretaris,

L. Vermond

de burgemeester,

R.T. Metz