Regeling collectieve WMO aanvraag voor een eenmalige bijdrage in de kosten voor het creëren van toegankelijke scootmobielstallingen bij bestaande wooncomplexen voor ouderen en woonzorgcomplexen 2022-2029

Geldend van 25-11-2022 t/m heden

Intitulé

Regeling collectieve WMO aanvraag voor een eenmalige bijdrage in de kosten voor het creëren van toegankelijke scootmobielstallingen bij bestaande wooncomplexen voor ouderen en woonzorgcomplexen 2022-2029

Deze regeling is bestemd voor het bouwen van of het aanpassen van bestaande stallingen om geschikte stallingen te creëren voor meerdere scootmobielen bij bestaande wooncomplexen voor ouderen en woonzorgcomplexen binnen de gemeente Gooise Meren. Deze regeling is geldig van 2022-2029.

De gemeenteraad van de gemeente Gooise Meren,

gelezen het voorstel van de het college van burgemeester en wethouders;

gelet op:

 • -

  het feit dat scootmobielen het risico op het ontstaan van brand of een gevaarlijke situatie bij brand kunnen vergroten;

 • -

  scootmobielen in verkeersruimten, die als vluchtroute dienen, een obstakel vormen en in geval van brand of andere calamiteiten het vluchten belemmeren;

 • -

  de regelgeving hierover aangescherpt is, waardoor woningcorporaties bij wooncomplexen bestemd voor ouderen en woonzorgcomplexen waar meerdere scootmobielen op de galerij geplaatst werden, aanpassingen moe(s)ten verrichten;

 • -

  de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

overwegende:

 • -

  dat het voor ouderen en bewoners met een (lichamelijke) beperking noodzakelijk is om gemeenschappelijke ruimten/galerijen in wooncomplexen veilig te kunnen gebruiken;

 • -

  dat het uit het oogpunt van veiligheid, efficiency en participatie wenselijk is om een bijdrage beschikbaar te stellen om deugdelijke stallingen van meerdere scootmobielen bij genoemde wooncomplexen mede mogelijk te maken;

besluit:

 • -

  vast te stellen de ‘regeling collectieve WMO aanvraag voor een eenmalige bijdrage in de kosten voor het creëren van toegankelijke scootmobielstallingen bij bestaande wooncomplexen voor ouderen en woonzorgcomplexen’.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  kosten: de kosten die de eigenaar van een onder d. genoemd wooncomplex naar het oordeel van het college noodzakelijk moet maken voor het realiseren van collectieve scootmobielstallingen;

 • b.

  collectieve scootmobielstallingen: in of bij bestaande genoemde wooncomplexen gecreëerde of te creëren scootmobielstallingen, die ervoor zorgen dat bewoners van het wooncomplex, die aangewezen zijn op het gebruik van een scootmobiel deze in een gezamenlijke stalling bij het wooncomplex kunnen stallen, waar het stallen vóór het aanbrengen of aanpassen van die stalling niet op veilige wijze mogelijk was zonder vluchtwegen te belemmeren.

 • c.

  eigenaren die een aanvraag kunnen doen zijn uitsluitend:

  De Woningcorporatie: een instelling als bedoeld in artikel 19 van de Woningwet.

  Zorgondernemer: de eigenaar die in een wooncomplex specifiek wonen met zorg aanbiedt.

 • d.

  Wooncomplex:

  Met de therm wooncomplex wordt in deze regeling uitsluitend bedoeld een in eenheden gebouwd woningblok met minimaal 24 woningen, speciaal bestemd voor ouderen (huurdersbestand bestaat voor 80% uit 60-plussers op 1 januari 2022 en voor 80% van de woningen wordt doelgericht geselecteerd voor 55-plussers) en/of voor bewoners met een (lichamelijke) beperking, waar deze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze regeling is van toepassing op het verstrekken van een bijdrage voor het in 2022 t/m 2028 opstarten en vervolgens realiseren van collectieve woningaanpassingen gericht op scootmobielstallingen ten behoeve van inwoners die woonachtig zijn in een woning, die deel uitmaakt van een in artikel 1d bedoeld wooncomplex in Gooise Meren. De bijdrage wordt niet verstrekt bij te realiseren nieuwbouw of grootscheepse renovatie van een complex, of bij nieuwbouw en grootscheepse renovatie gerealiseerd na 2018. De woningcorporatie/ zorgondernemer wordt geacht rekening te hebben gehouden in de bouw met de bekend veronderstelde verscherpte brandveiligheidseisen.

Artikel 3 Activiteiten

Een bijdrage wordt uitsluitend verstrekt voor het aanleggen van een volwaardige stallingsplaats voor meerdere scootmobielen in of nabij een wooncomplex. De stalling voldoet aan de veiligheidseisen uit het geldende Bouwbesluit, alsmede aan de eisen genoemd in bijlage 1 behorende bij deze regeling. De route naar de stalling is geschikt voor bewoners die de scootmobiel gebruiken. De bijdrage kan ook verstrekt worden op stallingen die als gevolg van het verscherpen van de brandveiligheidseisen recent aangepast zijn (na 1 januari 2018, behalve bij genoemde nieuwbouw en/of grootscheepse renovatie).

Artikel 4 Doelgroep

De bijdrage wordt uitsluitend verstrekt aan woningcorporaties en zorgondernemers. De aanvrager dient eigenaar te zijn van het desbetreffende wooncomplex waarvoor de bijdrage wordt aangevraagd.

Artikel 5 Kosten die voor een bijdrage in aanmerking komen zijn:

 • 1. Uitsluitend kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar het oordeel van burgemeester en wethouders noodzakelijk zijn voor het realiseren van de activiteiten, bedoeld in artikel 3, komen voor een bijdrage in aanmerking.

 • 2. Voor 80% van de redelijk gemaakte kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 3 komen in aanmerking voor vergoeding. Voor iedere beschikbaar gestelde € 5.000 wordt minimaal één scootmobielplek gerealiseerd.

 • 3. Met de eenmalige bijdrage moet een stalling voor het aantal aanwezige en in de nabije toekomst te verwachten scootmobielen gerealiseerd worden. Mocht er in de toekomst een piek ontstaan dan gaan verhuurders in gesprek met bewoners om scootmobielen te delen. Er ontstaat niet opnieuw een recht op een bijdrage van de gemeente.

 • 4. Er is geen eerdere bijdrage voor de stallingen verstrekt door de gemeente Gooise Meren of door de gemeenten Naarden, Bussum of Muiden. Eventueel kan hiervoor een bedrag verrekend worden bij een aanvraag waarbij opnieuw extra benodigde stallingsplaatsen gerealiseerd worden.

Artikel 6 Aanvraag

 • 1. Aanvragen worden ingediend via een digitaal adres van de gemeente Gooise Meren.

 • 2. Een plan van aanpak met kostenraming maakt onderdeel uit van de aanvraag en wordt opgesteld volgens de instructies die zijn opgenomen in bijlage 1, deze vindt u onderaan deze regeling samen met een toelichting.

Artikel 7 Aanvraagtermijn

 • 1. Een aanvraag voor bouwactiviteiten die starten in het jaar 2022 kan worden ingediend tot en met 31 oktober 2022; dit is zo elk jaar opvolgend tot en met 2028. Dit is het laatste jaar waarin de bijdrage kan worden aangevraagd. Op een aanvraag volgt binnen 8 weken een besluit. Voor bouwactiviteiten die gestart zijn na het aanscherpen van de regels in 2018 kan ook tot 31 oktober 2022 een aanvraag ingediend worden.

 • 2. Als de bouwactiviteiten later starten dan het jaar van de aanvraag, kan de kan de toegekende bijdrage één jaar worden overgeheveld. Dit kan alleen als de vertraging niet te wijten aan de aanvrager.

 • 3. Als een aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 8 De hoogte van de bijdrage

 • 1. Een bijdrage bedraagt per wooncomplex ten hoogste € 50.000; het bedrag dat beschikbaar wordt gesteld is een maximum van 80% van de totale (ver)bouwkosten. De kosten voor de stalling welke door de gemeente zijn gefinancierd mogen op geen enkele wijze aan een huurder/gebruiker worden doorberekend. Voor iedere beschikbaar gestelde € 5.000 wordt minimaal een plek voor een scootmobielstalling gecreëerd.

 • 2. Voor de jaren 2022 tot en met 2028 wordt per wooncomplex een bedrag van ten hoogste € 50.000 verleend.

Artikel 9 Plafond in de bijdrage

Het plafond van de bijdragen voor de stallingen bedraagt voor de gemeente van 2022 tot en met 2028 maximaal € 100.000 per kalenderjaar.

Artikel 10 Wijze van verdeling

Honorering van volledig aangevulde aanvragen die in aanmerking komen voor een bijdrage, geschiedt op volgorde van indiening bij het college, totdat het in artikel 9 vastgestelde plafond is bereikt. De niet toegekende aanvragen als gevolg van het bereiken van het plafond worden op volgorde als eerste aanvraag in het opvolgende kalenderjaar behandeld. Dit geldt tot en met 2027. De regeling eindigt in 2028 bij het bereiken van beschikbaar gestelde bijdragen tot een bedrag van € 100.000.

Artikel 11 Weigeringsgronden

 • 1. Het college kan een bijdrage weigeren indien:

  • a.

   de door de gemeente geïnvesteerde bijdrage aan de realisatie van de stalling leidt tot een verhoging van de huur- of servicekosten voor bewoners. De kosten voor het gebruik van elektriciteit zijn hiervan uitgesloten, deze komen normaliter ten koste van de gebruiker;

  • b.

   het wooncomplex gebouwd/uitgebreid gerenoveerd is in het jaar 2018 of later;

  • c.

   het wooncomplex en/of de stalling naar verwachting niet tot ten minste 2045 als zodanig zal worden gebruikt.

  • d.

   de woningen in het wooncomplex niet geschikt zijn voor bewoning door bewoners die binnen de eigen woning zijn aangewezen op het gebruik van een rollator of buiten de eigen woning zijn aangewezen op het gebruik van een scootmobiel.

  • e.

   de aanvraag is ingediend ten behoeve van:

   • 1°.

    een wooncomplex met onzelfstandige woonruimten; of

   • 2°.

    een instelling in de zin van Wet toelating zorginstellingen;

  • f.

   eventueel benodigde vergunningen niet voor de aanvraagdatum zijn verkregen;

  • g.

   de aanpassingskosten minder dan € 1.000 bedragen;

  • h.

   volgens het ingediende plan van aanpak de aangevraagde bijdrage onvoldoende oplossing biedt voor de beschreven problematiek of de problematiek onvoldoende duidelijk is gemaakt;

  • i.

   volgens de ingediende begroting de aanvrager niet minimaal 20 procent van de aanpassingskosten voor eigen rekening neemt.

 • 2. Het college kan een bijdrage ook weigeren als voor de aanpassingskosten uit andere bronnen een vergoeding kan worden verkregen.

Artikel 12 Verplichtingen voortvloeiend uit de verstrekte bijdrage

 • 1. Het college verbindt aan de bijdrageverlening de verplichting dat de collectieve scootmobielstallingen worden gerealiseerd volgens de geldende wettelijke eisen en aan de eisen genoemd in bijlage 1.

 • 2. Het college verbindt aan bijdrageverlening de verplichting dat de activiteiten, bedoeld in artikel 3, worden gestart uiterlijk zes maanden nadat de bijdrage is verleend.

 • 3. Het college verbindt aan de bijdrageverlening de verplichting dat de activiteiten, zoals bedoeld in artikel 3 volledig zijn gerealiseerd binnen 18 maanden na het besluit tot het verlenen van de bijdrage.

 • 4. Het college verbindt aan de bijdrageverlening de verplichting dat de aard van het gebruik van de scootmobielstalling waarvoor de bijdrage is verleend, gedurende ten minste 20 jaar vanaf de bijdrageverlening niet verandert. Is dit wel het geval dan kan een terugvordering worden geëist.

Artikel 13 Bevoorschotting

Een gedeelte van 50% van het bedrag wordt binnen 14 dagen na het verleningsbesluit beschikbaar gesteld in de vorm van een voorschot. Nadat de stalling gerealiseerd en gereed gemeld is kan deze binnen 28 dagen geïnspecteerd worden als toetsing op de aanvraag en op bereikbaarheid voor bewoners. Is alles volgens aanvraag en geldende eisen uit bijlage 1 gerealiseerd, dan wordt de rest van de bijdrage overgemaakt.

Artikel 14 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van artikel 12 lid 2 en 3 van deze regeling, als toepassing daarvan naar het oordeel van het college leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 15 Inwerkingtreding

 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie.

 • 2. Deze regeling vervalt op 1 januari 2029 maar blijft van toepassing op reeds verstrekte bijdragen en op volledige aanvragen die voor 1 oktober 2028 zijn ingediend. Als het plafond in 2028 bereikt is, is er geen aanspraak meer op een bijdrage in 2029.

Artikel 16 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling collectieve WMO aanvraag voor een eenmalige bijdrage in de kosten voor het creëren van toegankelijke scootmobielstallingen bij bestaande wooncomplexen voor ouderen en woonzorgcomplexen 2022-2029

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 25 mei 2022

Bijlage 1

Instructies Plan van Aanpak en eisen aan de scootmobielstallingen en toelichting, horend bij de ‘Regeling collectieve WMO aanvraag voor een eenmalige bijdrage in de kosten voor het creëren van toegankelijke scootmobielstallingen bij bestaande wooncomplexen voor ouderen en woonzorgcomplexen 2022-2029

Periode uitvoering activiteiten:

 • -

  in de kalenderjaren 2022-2029

 • -

  omvang Plan van Aanpak, maximaal 4 A4’s exclusief evt tekeningen.

Inhoud Plan van Aanpak:

door het beantwoorden van onderstaande vragen in het formulier stelt u uw Plan van Aanpak op

Kader:

Het Plan van Aanpak dient te worden opgesteld aan de hand van de ‘Regeling collectieve WMO aanvraag voor een eenmalige bijdrage in de kosten voor het creëren van toegankelijke scootmobielstallingen bij bestaande wooncomplexen voor ouderen en woonzorgcomplexen 2022-2029’

Stel uw Plan van Aanpak op aan de hand van de onderstaande indeling en instructies.

Wooncomplex & collectieve woningaanpassing stalling scootmobiels

Geef een beschrijving van het wooncomplex. Geef daarbij ten minste aan:

 • -

  het bouwjaar van het wooncomplex;

 • -

  het aantal woningen en aantal bewoners;

 • -

  of het wooncomplex naar verwachting tot ten minste 2045 als wooncomplex zal worden gebruikt.

Geef een kwantitatieve analyse met betrekking tot de in het wooncomplex woonachtige ouderen (60 plussers) en bewoners met een (lichamelijke) beperking die gebruik maken van een scootmobiel.

Geef een onderbouwing van de bestaande stallingsproblematiek van scootmobielen, gelet op het aantal oudere bewoners en/of bewoners met een (functie)beperking die gebruik (willen) maken van een scootmobiel.

Geef een onderbouwing van de gewenste situatie (incl. aantal te realiseren stallingsplaatsen en situering stalling.

Geef de startdatum van de bouwwerkzaamheden en de termijn waarbinnen de realisatie daarvan dient te zijn afgerond.

Geef een beknopte technische onderbouwing van de stallingaanpassing, inclusief eventueel benodigde vergunningen. De scootmobielstalling dient minimaal te voldoen aan de gestelde eisen in bijlage 2.

Begroting

Geef een financiële onderbouwing van de aanvraag, die in ieder geval een specificatie bevat van:

 • -

  de totale kosten

 • -

  de kosten die voor rekening van de eigenaar komen van het wooncomplex en

 • -

  de kosten waarvoor de gemeente om een bijdrage wordt gevraagd.

Geef hierbij ook een verklaring dat de realisatie van de woningaanpassing niet leidt tot een verhoging van de huur- en/of servicekosten voor bewoners, althans niet voor de hoogte van het door de gemeente ingebrachte bedrag. Kosten voor elektriciteit zijn hiervan uitgesloten, deze komen normaliter voor rekening van de gebruiker.

Eisen scootmobielstallingen

Te allen tijde dienen de plannen te voldoen aan het Bouwbesluit. Aanvullend op de eisen van het Bouwbesluit, die besloten liggen in de afgegeven vergunning, wordt aanvullend het onderstaande geëist.

(In) de stallingsruimte moet:

 • -

  voor scootmobielen regendicht zijn en afsluitbaar zijn tegen diefstal en vandalisme;

 • -

  voorzien zijn van doorgangen in de route naar de stallingsplek die minimaal 90 cm breed zijn;

 • -

  hoogteverschillen in de ondergrond mogen niet hoger zijn dan 2 cm. Indien er hoogteverschillen van meer dan 2 cm overbrugd moeten worden, dient dit met een hellingbaan opgelost te worden;

 • -

  als er zich deuren in de toegangsroute bevinden, moeten deze makkelijk te openen zijn (bijv. voorzien van elektrische deuropeners).

Een stallingsplek voor een scootmobiel moet:

 • -

  voorzien zijn van een wandcontactdoos om de scootmobiel op te laden;

 • -

  voorzien zijn van een mogelijkheid om de oplader op te plaatsen;

 • -

  naast de geparkeerde scootmobiel voldoende ruimte aanwezig zijn om in- en uit te stappen (minimaal 80 cm vrije ruimte); deze ruimte mag elkaar overlappen (1 ruimte voor 2 scootmobielen).

TOELICHTING

Algemeen

Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk ervoor zorg te dragen dat ouderen en mensen met een lichamelijke (functie)beperking zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Velen van hen willen ook graag zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Om langer zelfstandig te kunnen wonen zijn soms aanpassingen nodig. Met deze regeling wil de gemeente collectieve aanpassingen gericht op het veilig stallen van scootmobielen in specifieke wooncomplexen stimuleren.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 3 Activiteiten

De bijdrage wordt beschikbaar gesteld voor collectieve woningaanpassingen in woonzorgcomplexen gericht op het verhelpen van stallingsproblematiek van scootmobielen en die veroorzaakt wordt door brandveiligheidseisen. Primair is deze regeling gericht op het creëren van stallingsmogelijkheden van scootmobielen. Het creëren van brandveilige stallingsmogelijkheden past bij het beleid om mensen zich zo lang mogelijk in zelfstandigheid te laten verplaatsen. Woningaanpassingen die in het collectief kunnen worden geregeld zorgen ervoor dat in een later stadium maatwerkvoorzieningen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 niet nodig zijn en hiermee wordt voorkomen dat cliënten hun scootmobiel niet langer kunnen gebruiken. De aanpassingen waarvoor een bijdrage wordt aangevraagd, moeten passen binnen het doel van regeling, zoals verwoord in artikel 3. De opsomming in artikel 3 is limitatief.

Artikel 6 Aanvraag

Aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend via het digitale adres van de gemeente. De aanvraag wordt ingediend door een daartoe bevoegd persoon. Dit moet blijken uit de verklaring of inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Tevens dient de aanvrager de aanvragen in en ontvangt hij de betreffende beschikkingen. De aanvrager is verantwoordelijk voor de uitvoering van de activiteiten die zijn opgenomen bij het beschikbaar stellen van de bijdrage. Hij ontvangt een deel van de bijdrage. Ook een eventuele lagere vaststelling en/of terugvordering zullen aan hem zijn gericht. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot de aanvraag van de verstrekking vloeien, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, voort uit zijn hoedanigheid als aanvrager.

Artikel 8 De hoogte van de bijdrage

Per wooncomplex wordt maximaal een bedrag van € 50.000 beschikbaar gesteld. Per kalenderjaar wordt maximaal een bedrag van € 100.000 in totaal beschikbaar gesteld. Dit betekent dat afhankelijk van de kosten per wooncomplex de aanvrager bij meerdere wooncomplexen een scootmobielstalling of aanpassingen kan realiseren.

Artikel 10 Wijze van verdeling

In artikel 9 is een financieel plafond opgenomen. In artikel 10 is opgenomen hoe met dit plafond wordt omgegaan.

Artikel 11 Weigeringsgronden

Een bijdrage kan allereerst worden geweigerd als niet wordt voldaan aan de voorwaarden, zoals opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht en in deze regeling, dit geldt ook voor de opgenomen eisen in de bijlage.

Daarnaast is er een aantal algemene weigeringsgronden opgenomen in dit artikel.

Er wordt vermeld dat de bijdrage geweigerd kan worden als volgens het ingediende plan van aanpak de aangevraagde bijdrage onvoldoende oplossing biedt voor de beschreven problematiek. Uit het gevraagde plan van aanpak moet blijken dat de oplossing die de aanvrager voor ogen heeft effectief is voor de bestaande stallingsproblemen, zowel op inhoud als omvang van de problematiek.

Ook wordt vermeld dat voor zover er sprake is van financiering van de collectieve woningaanpassingen vanuit een andere bron, een beroep op deze regeling niet mogelijk is. Met deze bron wordt niet gedoeld op de mogelijkheden van financiering vanuit een lening van een bank. Verstrekking is uitsluitend mogelijk voor het deel dat niet door middel van bekostiging door derden wordt gedekt.

Artikel 12 Verplichtingen

In dit artikel wordt vermeld dat voldaan moet worden aan de geldende wet- en regelgeving die van toepassing is op dergelijke woningaanpassingen in wooncomplexen. Met name het geldende Bouwbesluit is hierbij van belang, maar ook de regels voor het veilig stallen van een scootmobiel, zie ook de eisen in deze bijlage.