NADERE REGEL REISKOSTENVERGOEDING OEKRAÏENSE ONTHEEMDEN

Geldend van 01-07-2022 t/m heden

Intitulé

NADERE REGEL REISKOSTENVERGOEDING OEKRAÏENSE ONTHEEMDEN

Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 8 november 2022;

Gelet op artikel 3, artikel 6 derde lid, artikel 7 derde lid, artikel 8 derde lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Moerdijk, 

 

Gelet op artikel 6 eerste lid sub e van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne, 

b e s l u i t

vast te stellen de volgende nadere regel:

Nadere regel Reiskostenvergoeding Oekraïense Ontheemden van de gemeente Moerdijk

Artikel 1. Definities

 • Oekraïense ontheemden: Vluchtelingen die onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne vallen. 

 • IND: Immigratie- en Naturalisatiedienst. 

 • Stickerlocatie: Een door de IND ingerichte locatie in Nederland. Op deze locatie kunnen Oekraïense ontheemden een bewijs van verblijf aanvragen. 

 • Bewijs van verblijf: Formeel document van de IND in de vorm van een speciale sticker of 0-document (pasje).

Artikel 2. Beleidsdoel

Het rijk heeft gemeenten gevraagd om reiskostenvergoeding te verstrekken aan Oekraïense ontheemden om hun bewijs van verblijf op te kunnen halen. Oekraïense ontheemden worden hiermee financieel in staat gesteld om naar deze locatie te kunnen reizen. 

 

Artikel 3. Subsidiabele activiteiten

Het door Oekraïense ontheemden op eigen gelegenheid afreizen naar één van de stickerlocaties van de IND. 

 

Artikel 4. Doelgroep

Oekraïense ontheemden die in gemeente Moerdijk staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). 

Artikel 5. Subsidievoorwaarden

 • 1.

  Oekraïense ontheemden kunnen de reiskostenvergoeding aanvragen voor zichzelf en voor hun minderjarige kinderen. 

 • 2.

  Oekraïense ontheemden die op het moment van aanvraag werken kunnen geen aanspraak maken op de reiskostenvergoeding. Zij kunnen wel een aanvraag doen voor hun minderjarige kinderen. 

 • 3.

  Een bewijs van verblijf wordt voor een vaste periode verleend. Per periode kan per persoon slechts eenmaal een vergoeding worden aangevraagd.  

Artikel 6. Aanvraag

In overeenstemming met in artikel 6 lid drie van de Algemene subsidieverordening gemeente Moerdijk moet een aanvraag alleen de volgende informatie bevatten: 

 • a.

  Een duidelijk leesbare foto/scan van het verkregen rechtsbewijs (IND-sticker of O-document) 

 • b.

  In het geval van een IND-sticker een duidelijk leesbare foto/scan van het paspoort of ander identiteitsdocument dat gekoppeld is aan de IND-sticker. 

 

Artikel 7. Bepaling subsidiehoogte

De vergoeding bedraagt €34,- per persoon. 

 

Artikel 8. Aanvraagtermijn

De aanvraag kan het gehele jaar worden ingediend. 

 

Artikel 9. Beslistermijn

Het college beslist binnen 3 weken na ontvangst van de volledige aanvraag. 

Artikel 10. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze nadere regel treedt in werking op de dag na publicatie en werkt terug tot en met 1 juli 2022.

 • 2.

  Deze nadere regel wordt aangehaald als: Reiskostenvergoeding Oekraïense Ontheemeden van de gemeente Moerdijk.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk in de vergadering van 8 november 2022.

De secretaris,

Ir. J.C. Slagboom,

De burgemeester,

A.J. Moerkerke