Openstellingsbesluit Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016, onderdeel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, beheerjaren 2023-2028

Geldend van 25-11-2022 t/m heden

Intitulé

Openstellingsbesluit Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016, onderdeel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, beheerjaren 2023-2028

Gedeputeerde Staten van Limburg

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en artikel 1.2 van de Subsidieverordening

Natuur- en Landschapsbeheer 2016 bekend dat zij in hun vergadering van 8 november 2022 hebben vastgesteld:

Openstellingsbesluit Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016, onderdeel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, beheerjaren 2023-2028

Artikel 1 Doelgroep en subsidiabele activiteiten

 • 1. Aan aanvragers als bedoeld in artikel 3.1 van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016 (hierna: SVNL) kan subsidie worden verstrekt voor beheeractiviteiten gericht op behoud en versterking van een leefgebied.

 • 2. Subsidie kan gelet op artikel 3.1 van de SVNL worden aangevraagd door een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid bestaande uit landbouwers en andere grondgebruikers van landbouwgrond.

 • 3. De vereniging dient te beschikken over een certificaat collectief agrarisch natuurbeheer 2023, afgegeven door de Stichting Certificering Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer, of verbindt zich door het indienen van een aanvraag er tevens toe om binnen één jaar een aanvraag tot verkrijging van het hiervoor bedoelde certificaat in te dienen bij de hiervoor genoemde Stichting.

Artikel 2 Subsidieplafonds

 • 1. Voor subsidies als bedoeld in artikel 3.2 van de SVNL, onderdeel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, wordt een subsidieplafond vastgesteld voor de leefgebieden met de volgende aanduiding:

  • Open Grasland

  • Open Akkerland

  • Dooradering

  • Waterbeheergebieden

  • Klimaatbeheergebieden

 • 2. Het subsidieplafond bedoeld in het eerste lid bedraagt voor de volledige periode 2023 tot en met 2028 in totaal € 69.004.943, te verdelen over de verschillende leefgebieden. Per begrotingsjaar is in totaal € 11,5 miljoen beschikbaar.

 • 3. Voor de hieronder genoemde bedragen worden de subsidies verleend onder voorbehoud:

  • € 16 miljoen, onder het voorbehoud dat door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit deze middelen voor indexering van de tarieven beschikbaar worden gesteld; en

  • € 5,4 miljoen (middelen voor beheerjaar 2028), onder het voorbehoud dat deze middelen door Europese financiering beschikbaar worden gesteld conform het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en het Nationaal Strategisch Plan 2028.

Artikel 3 Aanvraagperiode en loket voor indiening

 • 1. Onder verwijzing naar artikel 3.1 van de SVNL kunnen aanvragen voor subsidies als bedoeld in artikel 1 van dit besluit in de periode van 14 november 2022 tot en met 30 december 2022 worden ingediend bij de Provincie Limburg, Limburglaan 10, 6229 GA Maastricht.

 • 2. Een subsidieaanvraag kan uitsluitend worden ingediend door gebruikmaking van het aanvraagformulier ‘Gebiedsaanvraag Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Aanvraagperiode 2023-2028’, dat geplaatst is op de website van de Provincie Limburg: www.limburg.nl/subsidies>actuele subsidieregelingen.

 • 3. Het aanvraagformulier dient volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te worden en te zijn voorzien van alle bijlagen zoals aangegeven op het formulier en dient te worden verzonden naar het adres: Gedeputeerde Staten van Limburg, Cluster Subsidies, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht). Een aanvraag per e-mail dient uitsluitend te worden verzonden naar: postbus@prvlimburg.nl.

Artikel 4 Goedkeuringen

De subsidies als bedoeld in artikel 1 van dit besluit worden uitsluitend verleend voor die onderdelen die ook door de Europese Commissie en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zijn of worden goedgekeurd. Voor het agrarisch natuurbeheer geldt dat het Nationaal Strategisch Programma voor de Nederlandse invulling van het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB-NSP) moet zijn goedgekeurd door bovengenoemde instellingen.

Artikel 5 Natuurbeheerplan Limburg 2023

De subsidies bedoeld in artikel 1 in dit besluit worden uitsluitend verstrekt voor zover het perceel/terrein als subsidiabel is aangemerkt in het Natuurbeheerplan Limburg 2023.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 14 november 2022.

Artikel 7 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016, onderdeel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, beheerjaren 2023-2028

Ondertekening

Maastricht, d.d. 8 november 2022

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

De heer E.G.M. Roemer

Wnd. Secretaris,

De heer drs. T.H.C. Schulpen