Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2022

Geldend van 25-11-2022 t/m 31-12-2022 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2022

De raad van de gemeente Barendrecht;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 juni 2022;

gelet op het advies van de commissie Algemene Zaken en Financiën van 27 juni 2022;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN AFVALSTOFFENHEFFING EN REINIGINGSRECHTEN 2022

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Artikel 1 Inleidende bepaling

Krachtens deze verordening worden geheven:

 • a.

  een afvalstoffenheffing;

 • b.

  reinigingsrechten.

Artikel 2 Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder grof bedrijfsafval: afvalstoffen, met uitzondering van autowrakken, afkomstig van bedrijven en instellingen, welke door aard, omvang of hoeveelheid niet periodiek worden ingezameld.

Hoofdstuk II Afvalstoffenheffing

Artikel 3 Aard van de belasting en belastbaar feit

 • 1. Onder de naam ‘afvalstoffenheffing’ wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer.

 • 2. De afvalstoffenheffing als bedoeld in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het gebruik van een perceel ten aanzien waarvan krachtens de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 4 Voorwerp van de belasting

 • 1. Voorwerp van de belasting is een perceel.

 • 2. Als perceel wordt aangemerkt:

  • a.

   de onroerende zaak, bedoeld in artikel 16, onder a, c, d en f, van de Wet waardering onroerende zaken;

  • b.

   de roerende zaak, welke duurzaam een aan plaats gebonden is.

  • c.

   een gedeelte van een in onderdeel b bedoelde roerende zaak dat blijkens zijn indeling is bestemd om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt

  • d.

   een samenstel van twee of meer in onderdeel b bedoelde roerende zaken of in onderdeel c bedoelde gedeelten daarvan die bij dezelfde belastingplichtige in gebruik zijn en die, naar de omstandigheden beoordeeld, bij elkaar behoren.

  • e.

   het binnen de gemeente gelegen deel van de in onderdeel b bedoelde roerende zaak, van een in onderdeel c bedoeld gedeelte daarvan of van een in onderdeel d bedoeld samenstel.

Artikel 5 Belastingplicht

 • 1. De belasting wordt geheven van degene die naar de omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruik maakt van een perceel

 • 2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder ‘gebruik maken’ verstaan gebruik maken in de zin van artikel 15.33 Wet milieubeheer.

Artikel 6 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De belasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in hoofdstuk 1.1 en hoofdstuk 1.2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 7 Belastingtijdvak

Met betrekking tot de belasting die per jaar wordt geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 8 Wijze van heffing

 • 1. De belasting bedoeld in hoofdstuk 1.1 van de tarieventabel wordt geheven bij wege van aanslag.

 • 2. De belasting bedoeld in hoofdstuk 1.2 van de tarieventabel wordt geheven door middel van een mondelinge dan wel een schriftelijke gedagtekende kennisgeving. Het gevorderd bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1. De belasting bedoeld in hoofdstuk 1.1 van de tarieventabel is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting bedoeld in hoofdstuk 1.1 van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing van de belasting bedoeld in hoofdstuk 1.1 van de tarieventabel voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 9,--.

 • 4. Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar van een ander perceel gebruik maakt.

 • 5. Belastingbedragen van minder dan € 9,-- worden niet geheven.

 • 6. Voor de toepassing van de bepalingen in het derde en het vijfde lid, wordt het totaal van op één aanslagbiljet verenigde verschuldigde bedragen aangemerkt als één belastingbedrag.

 • 7. De belasting bedoeld in hoofdstuk 1.2 is verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening.

Artikel 10 Termijnen van betalen

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de aanslag worden betaald uiterlijk drie maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2. In afwijking van het eerste lid geldt, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in tien gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3. De belasting moet worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 8, tweede lid:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van het uitreiken van de kennisgeving, dan wel ingeval van toezending daarvan, binnen twee weken na dagtekening van de kennisgeving.

 • 4. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in voorgaande leden gestelde termijnen.

Hoofdstuk III Reinigingsrechten

Artikel 11 Belastbaar feit

Onder de naam “reinigingsrechten” worden rechten geheven zowel voor het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten als voor het gebruik van voor de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen, werken of inrichtingen die bij de gemeente in beheer of in onderhoud zijn.

Artikel 12 Voorwerp van de belasting

 • 1. Voorwerp van de belasting is een perceel.

 • 2. Als perceel wordt aangemerkt:

  • a.

   de onroerende zaak, bedoeld in artikel 16, onder a, c, d en f, van de Wet waardering onroerende zaken;

  • b.

   de roerende zaak, welke duurzaam een aan plaats gebonden is.

  • c.

   een gedeelte van een in onderdeel b bedoelde roerende zaak dat blijkens zijn indeling is bestemd om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt

  • d.

   een samenstel van twee of meer in onderdeel b bedoelde roerende zaken of in onderdeel c bedoelde gedeelten daarvan die bij dezelfde belastingplichtige in gebruik zijn en die, naar de omstandigheden beoordeeld, bij elkaar behoren.

  • e.

   het binnen de gemeente gelegen deel van de in onderdeel b bedoelde roerende zaak, van een in onderdeel c bedoeld gedeelte daarvan of van een in onderdeel d bedoeld samenstel.

Artikel 13 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 14 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in hoofdstuk 2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 • 3. De tarieven, genoemd in dit hoofdstuk van de tarieventabel zijn exclusief BTW.

Artikel 15 Belastingtijdvak

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 16 Wijze van heffing

De rechten bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel worden geheven bij wege van aanslag.

Artikel 17 Ontstaan van de belastingschuld en de heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

 • 1. De rechten bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2. Indien de belastingplicht voor de rechten bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel in de loop van het belastingjaar aanvangt, zijn de rechten verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3. Indien de belastingplicht voor de rechten bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 9,--.

 • 4. Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar een ander perceel in gebruik neemt.

 • 5. Ter zake van de belasting als bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel worden belastingbedragen van minder dan € 9,-- niet geheven.

 • 6. Voor de toepassing van de bepalingen in het derde en het vijfde lid, wordt het totaal van op één aanslagbiljet verenigde verschuldigde bedragen aangemerkt als één belastingbedrag.

Hoofdstuk IV Aanvullende bepalingen

Artikel 18 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De “Verordening reinigingsheffingen 2022” vastgesteld bij raadsbesluit 21 december 2021 wordt ingetrokken met ingang van 5 juli 2022.

 • 2. Deze verordening treedt na bekendmaking daarvan met terugwerkende kracht in werking met ingang van de datum genoemd in het derde lid.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

 • 4. Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening reinigingsheffingen 2022”.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Barendrecht, gehouden op 5 juli 2022.

De griffier,

C.M. Krouwel

De voorzitter,

drs. G. Veldhuijzen

Bijlage 1: Tarieventabel Reinigingsheffingen 2022 behorende bij de VERORDENING REINIGINGSHEFFINGEN 2022

Hoofdstuk 1.1Maatstaven en jaarlijkse tarieven afvalstoffenheffing

1.1.1

De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar voor een éénpersoonshuishouden

€ 168,48

1.1.2.

De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar voor een tweepersoonshuishouden

€ 269,52

1.1.3.

De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar voor een huishouden met meer dan twee personen

€ 301,44

1.1.4.

Het aantal personen dat gebruik maakt van het perceel wordt bepaald naar de situatie per 1 januari van het belastingjaar dan wel op het moment van het ontstaan van de belastingplicht

 

Hoofdstuk 1.2Maatstaven en overige tarieven afvalstoffenheffing

1.2.1

Het recht voor het op de aangegeven dag op verzoek verwijderen van grof huishoudelijk afval bedraagt per keer (max. 3m3 per keer)

€ 20,00

1.2.2

Het recht voor het op de aangegeven dag op verzoek verwijderen van grove tuinafvalstoffen per aanvraag (max. 3m3 per keer) buiten de geplande inzamelrondes

€ 20,00

1.2.3

Indien kwijtschelding gemeentelijke belasting is verleend, wordt restitutie voor het inzamelen van grof huishoudelijk of grof tuinafval verleend voor maximaal € 40,- ( 2 keer € 20).

 

1.2.4

Eenmalig kwijtschelding voor het inzamelen van grof huishoudelijk afval na overlijden.

 

1.2.5

Het op aanvraag omwisselen van een minicontainer, voor de eerste keer gratis en daarna per keer

€ 75,00

1.2.6

Voor het op aanvraag verstrekken van een vervangende minicontainer als gevolg van beschadiging of verlies door eigen schuld

€ 75,00

1.2.7

Voor het verstrekken van een minicontainer

€ 75,00

1.2.8

Onverminderd het bepaalde in de vorige artikelen, bedraagt de belasting voor het verstrekken van een nieuwe afvalpas.

€ 20,00

1.2.9

Op aanvraag van inwoner kostbaarheden uit de ondergrondse container halen

€ 75,00

Hoofdstuk 2Maatstaven en jaarlijkse tarieven reinigingsrechten

2.1.

Het recht als bedoeld in artikel 12 voor het al dan niet periodiek aanbieden van restafval en grondstoffen in de daarvoor bestemde voorzieningen en gebruik van het afval aanbiedstation voor bedrijfsafval van beperkte omvang of hoeveelheid, bedraagt per jaar

Exclusief BTW

€ 301,44

Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Tarieventabel reinigingsheffingen 2022” vastgesteld bij raadsbesluit 21 december 2021 wordt ingetrokken met ingang van 5 juli 2022.

 • 2.

  Deze tarieventabel treedt na bekendmaking daarvan met terugwerkende kracht in werking met ingang van de datum genoemd in het derde lid.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Tarieventabel reinigingsheffingen 2022”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Barendrecht van 5 juli 2022.

De griffier,

C.M. Krouwel

De voorzitter,

drs. G. Veldhuijzen