Verordening op de heffing en de invordering van de lijkbezorgingsrechten Goeree-Overflakkee 2023

Geldend van 24-11-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van de lijkbezorgingsrechten Goeree-Overflakkee 2023

De raad van de gemeente Goeree-Overflakkee;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 oktober 2022;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

vast te stellen: de Verordening op de heffing en de invordering van de lijkbezorgingsrechten Goeree-Overflakkee 2023.

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer, waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van overleden personen;

 • b.

  asbus: een gesloten bus ter berging van as van een overledene;

 • c.

  begraafplaats: alle gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Goeree-Overflakkee;

 • d.

  gedenkteken: nagelvast verbonden voorwerp op het graf;

 • e.

  graf: een zandgraf of keldergraf;

 • f.

  grafbedekking: gedenkteken of beplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats;

 • g.

  grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin één of meerdere overleden personen worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

 • h.

  grafrecht: het uitsluitend recht op het begraven en begraven houden in een particulier graf of particulier kindergraf dan wel het uitsluitend recht tot het doen bijzetten en bijgezet houden van een urn in een particuliere urnennis of particuliere urnenkelder;

 • i.

  huurgraf: een particulier graf dat is uitgegeven voor bepaalde tijd in de voormalige gemeente Oostflakkee op de begraafplaatsen Ooltgensplaat, Den Bommel en Oude-Tonge;

 • j.

  particulier dubbelgraf: twee naast elkaar gelegen enkeldiepe graven (1 laag) waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon een uitsluitend recht is verleend tot:

  - het doen begraven en begraven houden van overleden personen;

  - het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • k.

  particulier graf: een enkeldiep graf (1 laag) of dubbeldiep graf (2 lagen), waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht voor een bepaalde periode is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van overleden personen;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • l.

  particulier kindergraf: een graf, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van levenloos geboren kinderen, alsmede van overleden kinderen tot 12 jaar;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urn met de as van levenloos geboren kinderen, alsmede van kinderen tot 12 jaar;

 • m.

  particuliere urnenkelder: kelder waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen, met of zonder urn;

 • n.

  particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het daarin doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen, bevattende de as van overleden personen;

 • o.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1 De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2 Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Belastingjaar

 • 1 Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2 Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 6 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1 De onderhoudsrechten, bedoeld in 6.3, 6.4, 6.5. en 6.6 van de tarieventabel, worden geheven bij wege van aanslag.

 • 2 Andere rechten dan de onderhoudsrechten bedoeld in 6.3, 6.4, 6.5. en 6.6 van de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende, schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

 • 1 De onderhoudsrechten, bedoeld in 6.3, 6.4, 6.5. en 6.6 van de tarieventabel, zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2 Wanneer de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de rechten bedoeld in 6.3, 6.4, 6.5. en 6.6 van de tarieventabel voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 10,00.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

Andere rechten dan die bedoeld in de artikelen 6 en 7 zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1 In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

 • 2 De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Overgangsrecht

De verordening lijkbezorgingsrechten 2017 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1 Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2 De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening lijkbezorgingsrechten Goeree-Overflakkee 2023’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad

van de gemeente Goeree-Overflakkee op 10 november 2022,

griffier, voorzitter,

drs. G. Brand mr. A. Grootenboer-Dubbelman

Bijlage: Tarieventabel Lijkbezorgingsrechten Goeree-Overflakkee 2023

 
 

Tarieventabel Lijkbezorgingsrechten Goeree-Overflakkee 2023

 
 
 

behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten Goeree-Overflakkee 2023

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 1 Verlenen grafrechten particulier graven

 
 
 
 
 
 
 

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een enkel graf wordt geheven voor een periode van 10 jaar:

€ 600,00

 

1.1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een enkel graf wordt geheven voor een periode van 30 jaar:

€ 1.800,00

 

1.1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een enkel graf wordt geheven voor een periode van 100 jaar:

€ 4.800,00

 

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een dubbelgraf/dubbeldiep graf wordt geheven voor een periode van 10 jaar:

€ 1.200,00

 

1.2.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een dubbelgraf/dubbeldiep graf wordt geheven voor een periode van 30 jaar:

€ 3.600,00

 

1.2.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een dubbelgraf/dubbeldiep graf wordt geheven voor een periode van 100 jaar:

€ 9.600,00

 

1.3

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een enkele grafkelder wordt geheven voor een periode van 30 jaar:

€ 4.007,00

 

1.3.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een enkele grafkelder wordt geheven voor een periode van 100 jaar:

€ 7.130,00

 

1.4

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een dubbele/dubbeldiepe grafkelder wordt geheven voor een periode van 30 jaar:

€ 8.014,00

 

1.4.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een dubbele/dubbeldiepe grafkelder wordt geheven voor een periode van 100 jaar:

€ 14.260,00

 

1.5

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een kindergraf <1 jaar wordt geheven voor een periode van 10 jaar:

€ 150,00

 

1.5.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een kindergraf <1 jaar wordt geheven voor een periode van 30 jaar:

€ 450,00

 

1.5.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een kindergraf <1 jaar wordt geheven voor een periode van 100 jaar:

€ 1.200,00

 

1.6

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een kindergraf 1-12 jaar wordt geheven voor een periode van 10 jaar:

€ 400,00

 

1.6.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een kindergraf 1-12 jaar wordt geheven voor een periode van 30 jaar:

€ 1.200,00

 

1.6.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een kindergraf 1-12 jaar wordt geheven voor een periode van 100 jaar:

€ 3.200,00

 

1.7

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnennis (max. 2 asbussen, met of zonder urn) wordt geheven voor een periode van 10 jaar:

€ 300,00

 

1.7.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnennis (max. 2 asbussen, met of zonder urn) wordt geheven voor een periode van 30 jaar:

€ 900,00

 

1.7.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnennis (max. 2 asbussen, met of zonder urn) wordt geheven voor een periode van 100 jaar:

€ 2.400,00

 

1.8

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnenkelder (max. 4 asbussen) wordt geheven voor een periode van 10 jaar:

€ 300,00

 

1.8.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnenkelder (max. 4 asbussen) wordt geheven voor een periode van 30 jaar:

€ 900,00

 

1.8.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnenkelder (max. 4 asbussen) wordt geheven voor een periode van 100 jaar:

€ 2.400,00

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 2 Gebruik algemene graven

 
 
 

2.1

Voor het gebruiksrecht van een algemeen graf voor een volwassene voor een periode van 15 jaar

€ 600,00

 

2.2

Voor het gebruiksrecht van een algemeen graf voor een volwassene voor een periode van 15 jaar (van toepassing op artikel 13, lid 3 van de beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Goeree-Overflakkee 2023)

€ 600,00

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 3 Verlengen grafrechten

 
 
 

3.1

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een enkel graf voor een periode van 5 jaar

€ 300,00

 

3.1.1

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een enkel graf voor een periode van 10 jaar

€ 600,00

 

3.1.2

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een enkel graf voor een periode van 20 jaar

€ 1.200,00

 

3.2

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een dubbel/dubbeldiep graf voor een periode van 5 jaar

€ 600,00

 

3.2.1

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een dubbel/dubbeldiep graf voor een periode van 10 jaar

€ 1.200,00

 

3.2.2

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een dubbel/dubbeldiep graf voor een periode van 20 jaar

€ 2.400,00

 

3.3

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een kindergraf <1 jaar voor een periode van 5 jaar

€ 75,00

 

3.3.1

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een kindergraf <1 jaar voor een periode van 10 jaar

€ 150,00

 

3.3.2

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een kindergraf <1 jaar voor een periode van 20 jaar

€ 300,00

 

3.4

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een kindergraf 1-12 jaar voor een periode van 5 jaar

€ 200,00

 

3.4.1

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een kindergraf 1-12 jaar voor een periode van 10 jaar

€ 400,00

 

3.4.2

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een kindergraf 1-12 jaar voor een periode van 20 jaar

€ 800,00

 

3.5

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een urnennis voor een periode van 5 jaar

€ 150,00

 

3.5.1

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een urnennis voor een periode van 10 jaar

€ 300,00

 

3.5.2

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een urnennis voor een periode van 20 jaar

€ 600,00

 

3.6

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een urnenkelder voor een periode van 5 jaar

€ 150,00

 

3.6.1

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een urnenkelder voor een periode van 10 jaar

€ 300,00

 

3.6.2

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een urnenkelder voor een periode van 20 jaar

€ 600,00

 

3.7

Voor het verlengen van een huurgraf in Ooltgensplaat, Den Bommel, Oude-Tonge

(particulier graf uitgegeven voor bepaalde tijd)

Voor een periode van 5 jaar

€ 600,00

 

3.7.1

Voor het verlengen van een huurgraf in Ooltgensplaat, Den Bommel, Oude-Tonge

(particulier graf uitgegeven voor bepaalde tijd)

Voor een periode van 10 jaar

€ 1.200,00

 

3.7.2

Voor het verlengen van een huurgraf in Ooltgensplaat, Den Bommel, Oude-Tonge

(particulier graf uitgegeven voor bepaalde tijd)

Voor een periode van 20 jaar

€ 2.400,00

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 4 Begraven

 
 
 
 
 
 
 

4.1

Voor het begraven van een overledene jonger dan <1 jaar wordt geheven:

€ 100,00

 

4.2

Voor het begraven van een overledene van 1-12 jaar wordt geheven:

€ 500,00

 

4.3

Voor het begraven van een overledene vanaf 12 jaar wordt geheven:

€ 1.150,00

 

4.4

Voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht als bedoeld in 4.1 t/m 4.3 verhoogd met:

€ 200,00

 

4.5

Onder buitengewone uren wordt verstaan zaterdagmiddag na 12.00 uur en een tijdstip dat gelegen is buiten 9.00 – 16.00 uur op werkdagen.

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 5 Bijzetten van asbussen en urnen

 
 
 
 
 
 

5.1

Voor het bijzetten van een tweede en elke volgende asbus in een bestaande urnennis of urnenkelder wordt per asbus of urn geheven:

€ 275,00

 

5.2

Voor het bijzetten van een asbus of urn in een bestaand graf wordt per asbus of urn geheven:

€ 275,00

Hoofdstuk 6 Grafbedekking en onderhoud

 
 
 
 

6.1

Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen of vernieuwen van een gedenkteken wordt geheven:

€ 100,00

6.2

Voor het verlenen van toestemming voor het uitbreiden of wijzigen van een al geplaatst voorwerp op een graf:

€ 30,00

6.3

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van de voorwerpen, als bedoeld in 6.1 wordt geheven per jaar:

Dit geldt voor de graven in de voormalige gemeente Oostflakkee voor graven uitgegeven voor 01-01-2013

€ 50,00

6.4

Het recht als bedoeld in 6.3 kan worden afgekocht tot de afloop van de graftermijn. Dit is het resterende aantal jaren maal het bedrag:

€ 43,00

6.5

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van beplantingen daaronder niet begrepen het onderhoud van een gedenkteken wordt geheven per jaar: Dit geldt voor de graven in de voormalige gemeente Oostflakkee voor particuliere graven uitgegeven voor 01-01-2013.

€ 21,00

6.6

Het recht als bedoeld in 6.5 kan worden afgekocht tot de afloop van de graftermijn. Dit is het resterende aantal jaren maal het bedrag:

€ 19,00

 
 
 

Hoofdstuk 7 Opgraven en ruimen

 
 
 
 
 

7.1

Voor het opgraven en/of opnieuw begraven van een overleden persoon, de overblijfselen van een overleden persoon, een asbus of urn wordt geheven het bedrag dat ingeschakelde externe dienstverleners hiervoor aan de gemeente berekenen, volgens vooraf verstrekte opgave.