Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en de invordering van Marktprecariobelasting 2023

Geldend van 24-11-2022 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van Marktprecariobelasting 2023

De raad van de gemeente Deventer,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober 2022, nummer 2022-667

Gelet op artikel 228 van de Gemeentewet;

BESLUIT

Vast te stellen de

Verordening op de heffing en de invordering van Marktprecariobelasting 2023.

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

markt: de door het college ingestelde warenmarkt, als bedoeld in de vigerende Marktverordening / Verordening fysieke leefomgeving van de gemeente Deventer en de overige markten in de gemeente Deventer;

standplaats: de ruimte die voor de duur van de markt is aangewezen voor het uitoefenen van de markthandel;

vaste standplaats: de standplaats die voor onbepaalde tijd ter beschikking is gesteld aan een

vergunninghouder;

dagplaats: de standplaats die per marktdag beschikbaar wordt gesteld aan een

vergunninghouder;

vergunninghouder: degene aan wie door het college vergunning is verleend voor het innemen

van een standplaats;

marktmeester: de persoon die als zodanig is aangewezen door het college.

dag: een periode van 24 uren, aanvangende te 0.00 uur, of een gedeelte daarvan;

week: periode van zeven achtereenvolgende dagen, beginnende met de maandag.

maand: kalendermaand.

jaar: kalenderjaar.

Artikel 2 Aard van de heffing en belastbaar feit

Onder de naam Marktprecariobelasting wordt een belasting geheven ter zake van het, in verband met het innemen van een standplaats op de markt, hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond op de dag, de plaats en gedurende de tijd dat ter plaatse een markt wordt gehouden.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1. De belasting wordt geheven van degene van wie of ten behoeve van wie de in artikel 2 bedoelde voorwerpen aanwezig zijn.

 • 2. Ter zake van een vaste plaats wordt als belastingplichtige, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt de vergunninghouder.

Artikel 4 Tarieven

1.1

De belasting voor het hebben van voorwerpen als bedoeld in artikel 2 bedraagt voor de dinsdag-, woensdag- of donderdagmarkt in Deventer of de zaterdagmarkt in Bathmen per m²:

 

1.1.1

voor een dag of een gedeelte van een dag

€ 1,12

 

doch met een minimum van

€ 8,97

1.1.2

bij een vergunning zonder tijdsbepaling of voor een jaar of langer verleend,

 
 

voor elk jaar.

€ 44,68

2.1

De belasting voor het hebben van voorwerpen als bedoeld in artikel 2 bedraagt voor de vrijdag – of zaterdagmarkt op de Brink per m²

 

2.1.1

voor een dag of een gedeelte van een dag

€ 1,56

 

doch met een minimum van

€ 12,54

2.1.2

bij een vergunning zonder tijdsbepaling of voor een jaar of langer verleend,

 
 

voor elk jaar.

€ 61,40

3.1

De belasting voor het hebben van voorwerpen als bedoeld in artikel 2 bedraagt voor de jaarlijkse Goede vrijdagmarkt, en de Kerstmarkt, per m²

 

3.1.1

voor een dag of een gedeelte van een dag

€ 1,61

 

doch met een minimum van

€ 13,01

Artikel 5 Meetvoorschrift

 • 1. Voor de toepassing van artikel 4, eerste lid, wordt de som van de oppervlakte van de voorwerpen in aanmerking genomen, ongeacht of een voorwerp zich in, op of boven de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond bevindt.

 • 2. De oppervlakte van ieder voorwerp wordt bepaald op tenminste 0,5 m2. De som van de oppervlakte van de voorwerpen wordt bepaald op ten hoogste de oppervlakte van de standplaats, waarbij een deel van een eenheid als een volle eenheid wordt aangemerkt.

Artikel 6 Tussentijdse aanvang van de belastingplicht

Indien de belastingplicht voor een vaste plaats in de loop van het jaar aanvangt, wordt in het geval dat de belastingplichtige kiest voor de belastingheffing per jaar, de belasting berekend over het aantal volle weken van het jaar dat resteert bij aanvang van de belastingplicht

Artikel 7 Ontstaan van de belastingplicht

De belasting is verschuldigd bij de aanvang van de belastingplicht.

Artikel 8 Ontheffing

Indien de belasting wordt geheven per jaar, wordt over het aantal dagen dat van de vaste standplaats geen gebruik is gemaakt, ontheffing verleend indien:

 • a.

  de aan de belastingplichtige verleende vergunning is ingetrokken;

 • b.

  de belastingplichtige aantoont dat hij ten gevolge van ziekte gedurende een aaneengesloten periode van tenminste een maand de vaste standplaats niet heeft kunnen innemen;

 • c.

  de belastingplichtige is geschorst.

Artikel 9 Heffingstijdvak en wijze van heffing

 • 1. De heffing van de belasting vindt plaats:

  • a.

   bij wege van aanslag indien het betreft een vaste standplaats;

  • b.

   bij wege van schriftelijke gedagtekende kennisgeving in de overige gevallen.

 • 2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de naar jaartarieven geheven precariobelasting voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde precariobelasting als er in dat tijdvak, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 10 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet een aanslag uiterlijk drie maanden na dagtekening van het aanslagbiljet betaald zijn.

 • 2.

  • a.

   In afwijking van het eerste lid moet bij een automatische betalingsincasso, mogelijk bij een aanslagbedrag vanaf € 30 tot € 5000, de aanslag betaald worden in zoveel gelijke termijnen als nog resteren in het lopende belastingjaar. Het aantal termijnen bedraagt ten minste drie en ten hoogste tien maanden. De eerste termijn vervalt op de 25e dag van de maand na de dagtekening van het aanslagbiljet. De volgende termijnen telkens een maand later tot maximaal het eind van het jaar.

  • b.

   In afwijking van het eerste lid kan op verzoek bij een aanslagbedrag minder dan € 30 en meer dan € 5000, betaald worden door middel van automatische betalingsincasso. Het aantal incasso termijnen is dan maximaal drie termijnen. De eerste termijn vervalt op de 25e dag van de maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en de volgende termijnen telkens een maand later tot maximaal het eind van het belastingjaar.

 • 3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 11 Kwijtschelding

Van de belasting wordt geen kwijtschelding als bedoeld in artikel 26 van de Invorderingswet 1990 verleend.

Artikel 12 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1. De Verordening Marktprecariobelasting 2022 vastgesteld door de raad van Deventer op 10 november 2021, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt 1 dag na de dag van de bekend¬making in werking.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 • 4. Deze verordening wordt aangehaald als: "Verordening Marktprecariobelasting 2023".

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 9 november 2022

De raad voornoemd,

de griffier,

A. Kerver

de voorzitter,

R.C. König