Maximale subsidieplafonds voor 2023

Geldend van 26-11-2022 t/m heden

Intitulé

Maximale subsidieplafonds voor 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde,

gelezen het voorstel van afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling en Ondersteuning d.d. 7 november 2022;

Gelet op artikel 5, lid 2 van de Algemene subsidieverordening Zeewolde 2012

Besluit

  • 1.

    De maximale subsidieplafonds 2023 voor te verstrekken subsidies in 2023 vast te stellen op een totaalbedrag van € 2.509.500,-.

Ondertekening

Aldus besloten en vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde op 15 november 2022.

Zeewolde,

Burgemeester en Wethouders voornoemd,

de secretaris,

K.C. Hamstra

de burgemeester,

G.J. Gorter

Bijlage I Subsidieplafonds 2023, indexering met personeel 1,25%, zonder personeel 1,4%

 
 

Plafonds 2022

Plafonds 2023

 
 

P + 2,5% index

P + 1,25% index

Subsidieplafonds 2023, indexering met personeel 1,25%, zonder personeel 1,4%

 

ZP + 1,7% index

ZP + 1,4% index

Beleidstaak

ZP/P

Afronding

Afronding

Bevordering toerisme

zp

€ 158.400

€ 160.600

Onderwijsbegeleiding

p

€ 116.300

€ 97.500

Peuterspeelzalen

p

€ 207.800

€ 101.300

Overige sportaangelegenheden

zp

€ 48.500

€ 49.200

Sportpark "De Horst"

zp

€ 75.400

€ 76.500

Muziekonderwijs

p

€ 63.700

€ 64.500

Amateur kunstbeoefening

zp

€ 27.400

€ 27.800

Bevordering beeldende kunst/podiumkunst

zp

€ 6.200

€ 6.300

Carillon Kerkelijk centrum

zp

€ 19.100

€ 19.400

Bibliotheek Zeewolde

p

€ 595.800

€ 603.200

Evenementen

zp

€ 79.500

€ 80.600

Natuurvoorlichting/-educatie

zp

€ 5.200

€ 5.300

Geïntegreerd jeugdbeleid

p

€ 156.500

€ 354.400

Maatschappelijke dienstverlening/opvang

p

€ 281.800

€ 298.700

Samenlevingsopbouwwerk

p

€ 219.900

€ 151.800

Jeugdgezondheidszorg, maatwerk

p

€ 81.400

€ 82.400

Bijstandverlening

zp

€ 3.700

€ 3.800

Inburgering

p

€ 27.200

€ 27.500

Schuldhulpverlening

p

€ 290.100

€ 293.700

Overige uitgaven volkshuisvesting

zp

€ 4.900

€ 5.000

Totaal

 

€ 2.468.800

€ 2.509.500

Bezwaar maken

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit kunnen binnen zes weken een bezwaarschrift indienen.

U kunt dit schriftelijk doen bij de burgemeester en wethouders, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde.

Ook kunt u online bezwaar maken via het digitale bezwaarformulier op www.zeewolde.nl/bezwaar. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig als digitale handtekening.

In het bezwaarschrift moet u motiveren waarom u het niet eens bent met het besluit en u moet het ondertekenen. Wilt u verder uw telefoonnummer en e-mailadres vermelden en bovenaan de brief duidelijk vermelden dat het om een bezwaarschrift gaat?

Voorlopige voorziening

U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U moet dan een kopie van het bezwaarschrift meesturen.

U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij deze rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor de behandeling van een voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen. De griffie van de rechtbank informeert u over de hoogte van dit bedrag en over de manier van betalen.

Meer informatie vindt u op onze website www.zeewolde.nl/bezwaar