Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en invordering van begrafenisrechten 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van begrafenisrechten 2023

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 27 september 2022;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

BESLUIT:

de Verordening op de heffing en invordering van begrafenisrechten 2023 vast te stellen.

Artikel 1 Aard van de heffing

Overeenkomstig de bepalingen van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen, voor het begraven van stoffelijke overschotten en het bijzetten van asbussen op die begraafplaatsen, alsmede voor het in verband hiermede van gemeentewege verlenen van diensten.

Artikel 2 Begripsbepalingen

Voor de toepassing wordt in deze verordening verstaan onder:

 • a.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarbij het uitsluitend recht tot begraven bij de gemeente berust;

 • b.

  algemeen kindergraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin geen andere lijken worden begraven dan die van levenloos geborenen en kinderen beneden de leeftijd van 12 jaar, met dien verstande dat de kistlengte niet meer mag bedragen dan 120 cm;

 • c.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • d.

  begraafplaatsen: de begraafplaatsen Selwerderhof, Esserveld, Klein Selwerderhof I, Klein Selwerderhof II, de Zuiderbegraafplaats, de Noorderbegraafplaats en de gemeentelijke begraafplaatsen te Hoogkerk, Leegkerk, Middelbert en Noorddijk, de begraafplaatsen Eshof en de Harenerhof in Haren alsmede Begraafpark Ten Boer;

 • e.

  beheerder: de ambtenaar die belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaats(en) of degene die hem vervangt;

 • f.

  burgemeester: de burgemeester van de gemeente Groningen;

 • g.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen;

 • h.

  graf: een grondgraf, zandgraf of keldergraf bestaande uit een of meerdere grafruimtes;

 • i.

  grafbedekking: gedenkteken en/of grafbeplanting op een graf/ gedenkplaats of bij de verstrooiingsplaats;

 • j.

  grafkelder: een constructie waarin één of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

 • k.

  grafruimte: een ruimte bestemd voor het begraven van een lijk, of van een of meerdere asbussen;

 • l.

  beheersverordening: de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Gemeente Groningen;

 • m.

  incidentele as verstrooiing: het verstrooien van as als bedoeld in de Wet op de Lijkbezorging op een nader daartoe aangegeven plek op de gemeentelijke begraafplaats of op een nadere aangewezen plek buiten de begraafplaats;

 • n.

  begraven van een lijk: het begraven van een lijk in een graf of het plaatsen van een asbus in of op een particulier graf;

 • o.

  particulier foetusgraf voor bepaalde tijd: graf waarin door de rechthebbende een foetus kan worden bijgezet van een levenloos geboren vrucht jonger dan 24 weken;

 • p.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • 2.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen/sierurnen.

 • q.

  particulier kindergraf: een particulier graf voor bepaalde tijd waarin door de rechthebbende geen andere lijken mogen worden begraven dan die van levenloos geborenen en kinderen beneden de leeftijd van 12 jaar, met dien verstande dat de kistlengte niet meer mag bedragen dan 120 cm;

 • r.

  particulier vrije veld graf: een graf op het vrije begraafveld (veld 12, vak 06) van begraafplaats Selwerderhof;

 • s.

  particulier graf voor bepaalde tijd: een particulier graf waarin door de rechthebbende mag worden begraven, doch slechts gedurende een bepaald aantal jaren;

 • t.

  particulier graf voor onbepaalde tijd: een particulier graf waarin door de rechthebbende mag worden begraven tot het tijdstip waarop de begraafplaats als gesloten wordt verklaard;

 • u.

  particulier urnengraf: een graf waarvoor gedurende bepaalde tijd aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen/sierurnen;

 • v.

  particuliere urnennis: een nis waarvoor gedurende bepaalde tijd aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen/sierurnen;

 • w.

  rechthebbende: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier graf of een particulier urnengraf of urnennis dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden;

 • x.

  (sier)urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;

 • y.

  uitsluitend recht tot begraven: het recht om in een particulier graf één of meer lijken te doen begraven of begraven te houden;

 • z.

  urnenmuur: een muur met urnennissen;

 • aa.

  urnennis: een nis waarin urnen kunnen worden geplaatst;

 • bb.

  verstrooiingsplaats, strooiveld of strooibos: een plaats waarop as wordt verstrooid;

 • cc.

  vrij begraafveld: een veld waarop men, behoudens een minimale door de beheerder te bepalen afstand tot andere graven, vrij is in de keus van de locatie en oriëntatie van het graf en het type monument (A,B of C);

 • dd.

  partnergraf: een graf, bestaande uit twee graven naast elkaar, bestemd voor het begraven van twee met namen aangeduide overledenen, dan wel één overledene en één asbus/urn naast elkaar. In een partnergraf worden twee overledenen naast elkaar (en niet boven elkaar) begraven. Alleen de rechthebbende kan degene aanwijzen, die na overlijden in een partnergraf mogen worden begraven of bijgezet. Een partnergraf wordt uitgegeven met de uitvaart van één van de overledenen.

Artikel 3 Belastingplicht

De in artikel 1 bedoelde rechten worden geheven van de rechthebbende op de grafruimte of van degene, die in deze verordening genoemde bevoegdheden en/of diensten aanvraagt, dan wel van degene die van deze bevoegdheden en/of diensten gebruik maakt.

Artikel 4 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5 Maatstaf van heffing, belastingtarief, wijze van heffing en termijnen van betaling

 • 1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening opgenomen tarieventabellen.

 • 2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 • 3. De in de tarieventabellen opgenomen verschuldigde rechten worden geheven bij wege van aanslag. Zij zijn invorderbaar in één termijn, welke vervalt vier weken na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 4. In afwijking van het bepaalde in het derde lid worden de in de tarieventabellen opgenomen jaarlijkse rechten voor onderhoud voor het eerste jaar waarover zij verschuldigd zijn, alsmede de overige in deze verordening genoemde rechten, geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving, nota of ander schriftelijk stuk. Zij dienen te worden voldaan in één termijn, welke vervalt vier weken na de dagtekening van het schriftelijk stuk.

Artikel 6 Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De ‘Verordening begrafenisrechten 2022’ van 10 november 2021, nr. 5c, vervalt met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 • 4. Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening begrafenisrechten 2023’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 9 november 2022.

de burgemeester,

Koen Schuiling

griffier,

Josine Spier

Bijlage 1 Tarieventabel 1 als bedoeld in artikel 5, lid 1

begraafplaatsen Selwerderhof, Esserveld, Klein Selwerderhof I, Klein Selwerderhof II, de Zuiderbegraafplaats, de Noorderbegraafplaats en de gemeentelijke begraafplaatsen te Hoogkerk, Leegkerk, Middelbert en Noorddijk, de begraafplaatsen Eshof en de Harenerhof in Haren, Begraafpark Ten Boer.

Hoofdstuk 1 Algemeen

1.1

Voor alle op grond van deze tabel berekende grafrechten geldt dat deze op hele euro's worden afgerond

 

Hoofdstuk 2 Grafrechten

2.1

Voor het verkrijgen van het uitsluitend recht tot het begraven in een bepaalde grafruimte wordt geheven:

 

2.1.1

indien het betreft een particulier graf voor onbepaalde tijd bestaande uit:

drie verdiepingen op Selwerderhof

€ 20.359

vermeerderd met, voor elke m² grond, een gedeelte van een m² voor een gehele gerekend, welke ingevolge het bepaalde in artikel 10 tweede lid, van de Nadere Regels beschikbaar wordt gesteld

€ 1.021

twee verdiepingen op Selwerderhof

€ 17.814

een verdieping op Selwerderhof

€ 12.723

een verdieping op begraafplaats Hoogkerk en Noorddijk

€ 6.372

2.1.2

indien het betreft een particulier graf voor bepaalde tijd uitgegeven voor de tijd van 30 jaar bestaande uit:

Drie verdiepingen op Selwerderhof

€ 3.805

Drie verdiepingen op een vrij begraafveld op Selwerderhof

€ 5.708

Twee verdiepingen op Selwerderhof en begraafpark Ten Boer

€ 3.330

Twee verdiepingen op een vrij begraafveld op Selwerderhof

€ 4.995

Twee verdiepingen op Esserveld

€ 9.988

Twee verdiepingen op de Zuiderbegraafplaats, Noorderbegraafplaats, Eshof en Harenerhof

€ 4.995

Een verdieping op Selwerderhof en begraafpark Ten Boer. Dit tarief geldt ook voor graven waarin op Islamitische wijze wordt begraven.

€ 2.378

Een verdieping op een vrij begraafveld op Selwerderhof

€ 3.568

Een verdieping op Esserveld

€ 7.134

Een verdieping op de Zuiderbegraafplaats, Noorderbegraafplaats, Eshof en Harenerhof

€ 3.568

Een verdieping op de begraafplaatsen te Hoogkerk en Noorddijk

€ 1.190

Een partnergraf

het tweevoud van het tarief voor een eenverdiepingsgraf

2.1.3

Indien het betreft een graf op Selwerderhof anders dan voor directe begraving.

dezelfde rechten als voor een zelfde soort graf op Selwerderhof dat wordt gebruikt voor directe begraving

2.1.4

Indien het betreft een particulier kindergraf voor bepaalde tijd, uitgegeven voor de tijd van 30 jaar. Dit tarief geldt ook voor kindergraven waarin op Islamitische wijze wordt begraven.

€ 951

2.1.5

Indien het betreft een particulier foetusgraf op Selwerderhof bestaande uit één verdieping, uitgegeven voor de tijd van 30 jaar.

€ 476

2.2

Voor het verkrijgen van het uitsluitend recht tot bijzetten van een asbus, wordt geheven:

2.2.1

indien het betreft een particulier urnengraf op het urnenveld of in de urnenmuur op Selwerderhof en begraafpark Ten Boer

Uitgegeven voor de tijd van 30 jaar

€ 1.647

Uitgegeven voor de tijd van 20 jaar

€ 1.099

Uitgegeven voor de tijd van 15 jaar

€ 825

Uitgegeven voor de tijd van 10 jaar

€ 549

Uitgegeven voor de tijd van 5 jaar

€ 275

2.2.2

indien het betreft een particulier urnengraf op het vrije veld van Selwerderhof

Uitgegeven voor de tijd van 30 jaar

€ 2.471

Uitgegeven voor de tijd van 20 jaar

€ 1.648

Uitgegeven voor de tijd van 15 jaar

€ 1.237

Uitgegeven voor de tijd van 10 jaar

€ 825

Uitgegeven voor de tijd van 5 jaar

€ 413

2.2.3

indien het betreft een particulier urnengraf op het urnenveld op Esserveld

Uitgegeven voor de tijd van 30 jaar

€ 4.944

Uitgegeven voor de tijd van 20 jaar

€ 3.295

Uitgegeven voor de tijd van 15 jaar

€ 2.472

Uitgegeven voor de tijd van 10 jaar

€ 1.648

Uitgegeven voor de tijd van 5 jaar

€ 825

2.2.4

indien het betreft een particulier urnengraf op het urnenveld of in de urnenmuur op Harenerhof en Eshof

Uitgegeven voor de tijd van 30 jaar

€ 2.471

Uitgegeven voor de tijd van 20 jaar

€ 1.647

Uitgegeven voor de tijd van 15 jaar

€ 1.236

Uitgegeven voor de tijd van 10 jaar

€ 824

Uitgegeven voor de tijd van 5 jaar

€ 412

2.2.5

indien het betreft een particulier urnengraf op het urnenveld of in de urnenmuur op begraafplaats Hoogkerk en Noorddijk

Uitgegeven voor de tijd van 30 jaar

€ 825

Uitgegeven voor de tijd van 20 jaar

€ 549

Uitgegeven voor de tijd van 15 jaar

€ 412

Uitgegeven voor de tijd van 10 jaar

€ 275

Uitgegeven voor de tijd van 5 jaar

€ 137

2.3

Voor een verlenging van het uitsluitend recht tot begraven in een particuliere grafruimte voor bepaalde tijd, waarvan het aantal beschikbare huurjaren op het moment van begraven minder dan 10 jaar is, wordt geheven per verlengingsjaar een tiende deel van het tarief voor verlenging met 10 jaar (zie hieronder bij 2.4).

2.4

Voor elke verlenging met 10 jaar van het uitsluitend recht tot begraven in een particuliere grafruimte voor bepaalde tijd, wordt geheven een derde deel van het actuele tarief voor het verkrijgen van het uitsluitend recht tot begraven in een zelfde type graf op dezelfde begraafplaats voor de tijd van 30 jaar (zie hierboven bij 2.1.2).

2.5

Voor elke verlenging met 10 jaar van het uitsluitend recht tot begraven in een particulier kindergraf wordt geheven een derde deel van het actuele tarief voor het verkrijgen van het uitsluitend recht tot begraven voor de tijd van 30 jaar in een zelfde type graf op dezelfde begraafplaats (zie hierboven bij 2.1.4).

2.6

Voor elke verlenging met 5 jaar van het uitsluitend recht tot bijzetten van een asbus in een particulier urnengraf op een urnenveld of in een urnenmuur, wordt geheven het zelfde tarief als het actuele tarief voor het verkrijgen van het uitsluitend recht tot bijzetten van een asbus in een zelfde soort graf op dezelfde begraafplaats uitgegeven voor de tijd van 5 jaar (zie 2.2).

2.7

Voor elke verlenging met 10 jaar van het uitsluitend recht tot bijzetten van een asbus in een particulier urnengraf op een urnenveld of in een urnenmuur, wordt geheven het tweevoud van het actuele tarief voor het verkrijgen van het uitsluitend recht tot bijzetten van een asbus in een zelfde soort graf op dezelfde begraafplaats (zie 2.2).

2.8

Voor elke verlenging met 10 jaar van het uitsluitend recht tot begraven in een particulier foetusgraf op Selwerderhof, wordt geheven een derde deel van het actuele tarief voor het verkrijgen van het uitsluitend recht tot begraven in een particulier foetusgraf op Selwerderhof voor de tijd van 30 jaar (zie hierboven bij 2.1.7).

Hoofdstuk 3 Begraafrechten

3.1

Voor het begraven van een stoffelijk overschot op maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.00 uur wordt geheven, indien het betreft:

het begraven in een particulier graf of een algemene grafruimte op alle gemeentelijke begraafplaatsen.

€ 881

Het begraven in een particulier kindergraf

€ 352

Het begraven in een algemeen kindergraf.

€ 131

Het begraven in een particulier foetusgraf.

€ 177

3.2

In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt:

voor het begraven van stoffelijke overschotten van levenloos geborenen of kort na de geboorte overleden zuigelingen van een meervoudige geboorte, die in één kist worden begraven, slechts éénmaal het recht geheven;

voor het begraven van stoffelijke overschotten van levenloos geborenen of kort na de geboorte overleden zuigelingen tot 24 weken, die tegelijk met de bij – of kort na – de bevalling overleden moeder in één kist worden begraven, wordt geen recht geheven.

3.3

Voor het plaatsen/bijzetten van een asbus op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur, wordt geheven, indien het betreft:

het plaatsen/bijzetten in een particulier graf voor onbepaalde of bepaalde tijd

€ 177

het plaatsen/bijzetten in een particulier kindergraf.

€ 177

het plaatsen/bijzetten in een daartoe bestemde particuliere grafruimte op het urnenveld, in een urnengraf of in een urnennis

€ 91

het plaatsen/bijzetten van een sierurn op een particulier graf voor bepaalde of onbepaalde tijd

€ 91

3.4

In afwijking van het bepaalde in het derde lid wordt:

voor het gelijktijdig bijzetten van meerdere urnen in een particuliere urnengrafruimte anderhalf maal het recht geheven;

voor het gelijktijdig bijzetten van meerdere urnen in een particulier graf voor bepaalde of onbepaalde tijd anderhalf maal het recht geheven.

Hoofdstuk 4 Begraafrechten buiten gewone uren

4.1

Voor het begraven van stoffelijke overschotten of het bijzetten van asbussen worden de in hoofdstuk 3 vermelde rechten geheven, verhoogd met:

a. 50% indien het begraven of bijzetten geschiedt op maandag tot en met vrijdag na 16.00 uur;

b. 100% indien het begraven of bijzetten geschiedt op zaterdag en op maandag tot en met vrijdag voor 09.00 uur.

c. 150% indien het begraven of bijzetten geschiedt op zondag.

Hoofdstuk 5 Bekisting bij Islamitische graven

5.1

Voor het maken en plaatsen van een bekisting in een volwassenen grafruimte voor een islamitisch graf, wordt geheven:

€ 216

5.2

Voor het maken en plaatsen van een bekisting in een kindergrafruimte voor een islamitisch graf, wordt geheven:

€ 108

Hoofdstuk 6 Gebruik orgel, geluids- en multimedia installatie

6.1

Voor het gebruik van het in de aula op Selwerderhof aanwezige orgel tijdens een rouwplechtigheid wordt geheven:

€ 123

6.2

Voor het gebruik van de in de aula op Selwerderhof aanwezige geluids- en multimedia installatie tijdens een rouwplechtigheid wordt geheven:

€ 65

6.3

Voor het gebruik maken van de geluidsinstallatie bij de grafruimte wordt geheven:

€ 36

Hoofdstuk 7 Gebruik Aula

7.1

Voor het gebruik, in samenhang met een begrafenis op een gemeentelijke begraafplaats, van de aula op Selwerderhof langer dan een uur wordt per extra kwartier of een gedeelte daarvan geheven:

€ 245

7.2

Voor het gebruik, zonder samenhang met een begrafenis op een gemeentelijke begraafplaats, van de aula op Selwerderhof wordt per uur geheven:

€ 312

Hoofdstuk 8 Stichten graf- en urnenkelders

8.1

Voor de afvoer van grond ten behoeve van het stichten van een grafkelder in een graf voor onbepaalde tijd wordt geheven:

voor een enkele grafkelder van een verdieping

€ 595

voor een enkele grafkelder van twee verdiepingen

€ 677

voor een enkele grafkelder van drie verdiepingen

€ 761

voor een dubbele grafkelder het tweevoud van de tarieven voor een enkele grafkelder

8.2

Indien voor een grafkelder in een graf voor onbepaalde tijd gebruik wordt gemaakt van meer dan twee particuliere grafruimten, worden de in het eerste lid genoemde rechten voor elke grafruimte meer verhoogd met:

€ 334

8.3

urnenkelder, het vervoer van de grond en het gebruik van de urnenkelder wordt per grafruimte geheven:

€ 311

8.4

Voor het reinigen en wit verven van een urnenkelder wordt geheven:

€ 36

Hoofdstuk 9 Aanbrengen grafbedekking

9.1

Voor het afgeven van een vergunning bedoeld in artikel 22 van de Beheersverordening, ter zake van het plaatsen of vernieuwen van de voorwerpen, wordt geheven:

9.1.1

Voor het doen plaatsen van een grafsteen op een grafruimte, niet zijnde een particulier kindergraf of een particuliere urnengrafruimte of een particuliere foetusgrafruimte op Selwerderhof:

€ 166

9.1.2

Voor het doen plaatsen van een grafsteen op een particulier kindergraf, een particuliere urnengrafruimte of op een particuliere foetusgrafruimte op Selwerderhof:

€ 82

9.1.3

Voor het doen planten van heesters en andere gewassen op een graf zonder zerk:

€ 166

9.2

Voor een op een grafruimte op Selwerderhof door de gemeente aangebrachte betonstrook, als bedoeld in artikel 11.4c van de Nadere Regels, wordt geheven:

€ 48

Hoofdstuk 10 Aanbrengen beplanting

10.1

Voor een door de gemeente aan te brengen strook met tuingrond, gazon en bloemstrook op een grafruimte met een staande steen op Selwerderhof (verplichting bij grafbedekking type B overeenkomstig artikel 11 van de Nadere regels beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Gemeente Groningen), niet zijnde een particulier kindergraf of een algemene kindergrafruimte, wordt geheven:

€ 180

Hoofdstuk 11 Lichten en herplaatsen grafbedekking

11.1

Voor het lichten en herplaatsen van een opstal wegens een begraving of een ruiming op verzoek de rechthebbende of een asbus bijzetting, niet zijnde een asbusbijzetting in een particulier graf op het urnenveld of in een urnenmuur, wordt geheven:

€ 264

11.2

Voor het lichten en herplaatsen van een opstal wegens een tweede, derde of vierde asbus bijzetting in een particulier graf voor bepaalde tijd op het urnenveld of in een urnenmuur, wordt geheven:

€ 72

11.3

Voor het lichten en herplaatsen van een opstal wegens het opgraven of verwijderen van een asbus uit een particulier graf voor bepaalde tijd op het urnenveld of uit een urnennis, wordt geheven:

€ 72

Hoofdstuk 12 Onderhouden grafbedekking

12.1

Voor het van gemeentewege schoonhouden van de op de particuliere grafruimten geplaatste voorwerpen (typen A,B of C overeenkomstig artikel 11 van de Nadere regels beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Gemeente Groningen), eenvoudige herstellingen daaronder begrepen, alsmede het onderhouden van de daarop aanwezige beplantingen wordt, indien het betreft een voorwerp of beplanting op een particuliere grafruimte, niet zijnde een particulier kindergraf of een particulier graf voor bepaalde tijd op het urnenveld, per belastingjaar geheven:

voor een liggende steen/zerk of graftuin (A)

€ 63

voor een liggende steen/zerk met bloembak of ander niet nader omschreven voorwerp (A+)

€ 126

voor een staande steen/monument (B)

€ 48

voor een staande steen/monument met graftuin (B+)

€ 145

voor een combinatie van een staande steen met dekplaat (C)

€ 85

voor een combinatie van een staande steen en een liggende grafbedekking met extra onderdelen als banden of gruis of niet nader omschreven voorwerpen (C+)

€ 129

voor een combinatie als C of C+, aangevuld met een bloembak of graftuin of met een staande steen die hoger is dan 1,5 meter (C++)

€ 182

voor een staande steen/zerk met een omrastering van smeedwerk

€ 235

voor een liggende steen/zerk met een omrastering van smeedwerk

€ 189

12.2

Indien het een voorwerp of beplanting betreft op een particulier kindergraf wordt 2/3 van de in het eerste lid genoemde bedragen geheven

12.3

Indien de opstal zich uitstrekt over meer dan één particuliere grafruimte, wordt ten aanzien van elke grafruimte meer bovendien de helft van het ingevolge het eerste lid c.q. het tweede lid verschuldigde recht geheven

12.4

Indien het een particulier graf voor bepaalde tijd op het urnenveld betreft, wordt voor het schoonhouden van de grafsteen en het maaien van het gras - en/of het verwijderen van onkruid rondom de grafsteen, per belastingjaar geheven:

€ 54

12.5

Indien na het verstrijken van de termijn van 30 jaar het uitsluitend recht tot begraven met 10 jaar wordt verlengd, worden de rechten voor het schoonhouden en het onderhouden per belastingjaar in rekening gebracht.

12.6

Voor het herstellen van een verzakking van een graf zonder grafbedekking wordt geheven:

€ 53

12.7

Voor het verven van letters en/of symbolen

€ 68

Hoofdstuk 13 Inschrijven, overschrijven en uitschrijven

13.1

Voor het inschrijven van het uitsluitend recht tot begraven wordt geheven:

€ 24

13.2

Voor het inschrijven van een overledene in het gemeentelijke register wordt geheven:

€ 24

13.3

Voor het overschrijven van het uitsluitend recht tot begraven wordt geheven:

€ 47

Hoofdstuk 14 Verstrooien van as

14.1

Voor het incidenteel verstrooien van de as uit een asbus op één van de begraafplaatsen wordt per verstrooiing geheven:

€ 91

14.2

Voor het gelijktijdig verstrooien van as uit meerdere asbussen op één van de begraafplaatsen wordt anderhalf maal het recht geheven.

14.3

Voor het door de gemeente aanbrengen van een door nabestaanden aangeleverde gedenkplaat op Selwerderhof, Harenerhof en Ten Boer na een asverstrooiing, wordt geheven:

€ 48