Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld Gemeente Rijswijk 2023

Geldend van 25-11-2022 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld Gemeente Rijswijk 2023

De gemeenteraad;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

d.d. 11 oktober 2022 no. ;

gelet op artikel 229, eerste lid, onder a, van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN MARKTGELD GEMEENTE RIJSWIJK 2023

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan:

 • a.

  standplaats: de ruimte waarvan het gebruik of het genot is verleend door de gemeente;

 • b.

  wachtlijst: de lijst van gegadigden voor een vaste standplaats;

 • c.

  kwartaal: een kalenderkwartaal;

 • d.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘marktgeld’ wordt een recht geheven voor het gebruik van een standplaats op de bij afzonderlijke verordening daarvoor bestemde markten.

Artikel 3 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van degene die van de standplaats gebruik maakt of het genot daarvan heeft.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

Het recht wordt geheven naar de oppervlakte van de standplaats.

Artikel 5 Tarief

Het recht voor elke 2 m² of gedeelte daarvan bedraagt:

 • a)

  per dag of gedeelte daarvan € 3,85

  met een minimum van € 15,65

 • b)

  per kwartaal € 43,00

  met een minimum van € 172,30

Artikel 5a

De kosten van de registratie als gegadigde op de wachtlijst bedragen per kalenderjaar of een gedeelte daarvan € 19,20.

Artikel 6 Tijdstip ontstaan van de belastingschuld

De belasting is verschuldigd bij de aanvang van het gebruik.

Artikel 7 Wijze van heffing

Het marktgeld wordt geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving of nota, waarin het verschuldigde bedrag wordt vermeld.

Artikel 8 Tijdstip van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het onder artikel 5, letter a., bedoelde recht onmiddellijk bij aanbieding van de kennisgeving of nota worden voldaan.

 • 2. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het onder artikel 5, letter b., bedoelde recht uiterlijk op de eerste marktdag van elk kwartaal worden voldaan.

 • 3. De ambtenaar die het recht int, is verplicht voor elke betaling een bewijs af te geven waaruit blijkt dat het verschuldigde is voldaan.

 • 4. Het bewijs van betaling moet op verzoek worden getoond aan de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaren, belast met het toezicht op de heffing en invordering van dit recht.

 • 5. Wanneer aan het bepaalde in het voorgaande lid niet wordt voldaan is opnieuw marktgeld verschuldigd, tenzij tot genoegen van de hiervoor bedoelde ambtenaren wordt aangetoond, dat het kwijtingsbewijs verloren is gegaan.

 • 6. De ambtenaar, als bedoeld in het derde lid, is bevoegd een ieder die nalatig is het verschuldigde te voldoen, van het marktterrein te verwijderen en de ingenomen standplaats te ontruimen.

Artikel 9 Teruggaaf

De belastingplichtige die marktgeld overeenkomstig artikel 5, letter b, heeft voldaan en de standplaats wegens ziekte niet heeft kunnen innemen, wordt teruggaaf van marktgeld verleend over het aantal dagen dat de standplaats niet is ingenomen.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van het marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De ”Verordening Markgeld 2022”, vastgesteld bij raadsbesluit van 9 november 2021 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na de bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 • 4. Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening Marktgeld Gemeente Rijswijk 2023”.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Rijswijk in zijn openbare vergadering van 8 november 2022.

De gemeenteraad,

de griffier,

J.A. Massaar, bpa

de voorzitter,

mr. drs. G.A.A. Verkerk