Beleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente Stein 2022

Geldend van 25-03-2023 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente Stein 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stein

gelet op:

 • -

  titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 35 van de Participatiewet;

overwegende dat:

 • -

  het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag;

 • -

  het daarom wenselijk is voor dit doel aanvullende beleidsregels vast te stellen op de Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Stein

besluit vast te stellen de Beleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente Stein 2022.

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Participatiewet;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stein;

 • c.

  inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in artikel 1 van de Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Stein 2020;

 • d.

  peildatum: de eerste dag van de volledige maand voorafgaand aan de aanvraagdatum maar niet later dan 1 december 2022;

 • e.

  referteperiode: de volledige maand vanaf de peildatum;

 • f.

  huishouden: de alleenstaande, alleenstaande ouder of gezin zoals bedoeld in artikel 4 onderdeel a, b of c van de wet, die een zelfstandige woonruimte bewoond.

Artikel 2: Doelgroep eenmalige energietoeslag

 • 1. De eenmalige energietoeslag van € 1.800 is bedoeld voor een huishouden met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 • 2. Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 3. Een huishouden heeft een laag inkomen als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 130% van de toepasselijke bijstandsnorm.

 • 4. Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die:

  • a.

   in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet;

  • b.

   jonger is dan 21 jaar en geen aanvullende bijzondere bijstand voor het voeren van een zelfstandig huishouden ontvangt;

  • c.

   is uitgesloten van het recht op bijstand op grond van artikel 13 lid 1, lid 2 onder a, b en d, lid 3 en lid 4 Participatiewet; of

  • d.

   staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) als ingezetene met alleen een briefadres (dak- en thuislozen);

 • 5. Er wordt bij meerdere huishoudens op hetzelfde adres maar aan één huishouden de energietoeslag verstrekt.

Artikel 3: Ambtshalve toekenning

 • 1. In aanvulling op artikel 2 wordt de energietoeslag ambtshalve (aanvullend) verstrekt aan huishoudens, die:

  • a.

   algemene bijstand ontvangen;

  • b.

   een uitkering ontvangen op grond van de Bbz 2004, IOAW of IOAZ;

  • c.

   gebruik maken van de bijzondere bijstand of

  • d.

   op grond van de op 11 september 2022 vastgestelde Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022, de energietoeslag van € 1.300 al is toegekend.

Artikel 4: Aanvraag

 • 1. Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag kunnen een aanvraag indienen met gebruikmaking van het aanvraagformulier.

 • 2. Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag kan worden ingediend tot en met 30-06-2023.

Artikel 5: Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 6. Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1. Deze Beleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente Stein november 2022 treden in werking een dag na de datum van bekendmaking en werken terug tot en met 1 januari 2022;

 • 2. De op 12 april 2022 vastgestelde Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 Stein worden ingetrokken met ingang van 1 januari 2022;

 • 3. De Beleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente Stein november 2022 vervallen met ingang van 1 juli 2023.

Artikel 7. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als:

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente Stein 2022

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 8 november 2022

Het college van burgemeester en wethouders,

M.F.H. Leurs-Mordang,

burgemeester

Drs. J.H.J. Sanders

gemeentesecretaris

Toelichting

Artikel 1

Deze beleidsregel is gebaseerd op

 • artikel 35 van de Participatiewet;

 • titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • de handreiking eenmalige energietoeslag 2022 d.d. 15 maart 2022 en 19 juli 2022 van Stimulansz.

Artikel 2

In dit artikel wordt de gemeentelijke beleidsvrijheid ingevuld.

Hoogte van de toeslag en differentiatie naar leefsituatie

Het kabinet heeft met VNG en Divosa afgesproken dat wordt ingezet op het bereiken van maximaal 800.000 huishoudens met een eenmalige energietoeslag van € 1.300.- als richtbedrag. Wij volgen deze aanbeveling. Van differentiatie op deze energietoeslag naar leefsituatie zien wij af omwille van de beoogde eenvoud van de regeling.

Gemeenten hebben de mogelijkheid om een tweede verhoging van de eenmalige energietoeslag 2022, te verstrekken aan huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Daarmee is de hoogte van de eenmalige energietoeslag 2022 op € 1.800 gesteld.

Toepassing vermogenstoets

In het belang van een snelle uitvoerbaarheid van de regeling en vanwege het feit dat het merendeel van de huishoudens met een laag inkomen geen of nauwelijks vermogen heeft, wordt het vermogen van de aanvrager en eventuele partner buiten beschouwing gelaten.

Het recht op de energietoeslag wordt alleen op basis van het inkomen bepaald.

Laag inkomen

We kiezen voor een inkomensgrens van 130% van de toepasselijke bijstandsnorm.

In artikel 31, tweede lid, van de Participatiewet worden een aantal inkomensbestanddelen opgesomd die niet tot de middelen worden gerekend. Deze middelen worden ook voor het recht op eenmalige energietoeslag buiten beschouwing gelaten. Toeslagen als huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag worden dus niet als inkomen aangemerkt. Dit geldt ook voor speciale regelingen op basis van de corona-(steun)maatregelen, zoals de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor ondernemers en de zorgbonus voor zorgpersoneel. Ook bijzondere bijstand telt niet mee als inkomen.

Wij kiezen er voor om huishoudens die zijn toegelaten tot schuldhulpverlening ongeacht de hoogte van het inkomen in aanmerking te laten komen, omdat zij slechts het ‘vrij te laten bedrag’ te besteden hebben (95% van de bijstandsnorm).

Voor het vaststellen van het inkomen van de student wordt rekening gehouden met het maximale bedrag dat de student kan lenen van DUO voor het levensonderhoud. Dit bedrag wordt meegeteld in het totale inkomen. Daarnaast wordt onder inkomen verstaan alle middelen genoemd in artikel 31 van de Participatiewet.

Uitsluitingen

De energietoeslag is een vorm van categoriale bijzondere bijstand en dus gelden ook de uitsluitingsgronden van de bijstand.

Het recht op de energietoeslag is op grond van artikel 11 PW (rechthebbenden) beperkt tot Nederlanders en daarmee gelijkgestelden, die woonachtig zijn en rechtmatig verblijven in Nederland. Daarnaast zijn ook de uitsluitingsgronden van artikel 12 (Onderhoudsplicht ouders 18 t/m 20-jarigen) en 13 (Uitsluiting van bijstand) van de PW van toepassing.

Personen met een uitkering volgens de inrichtingsnorm worden uitgesloten, omdat de instelling voorziet in de energiekosten.

Personen met alleen een briefadres (dak- en thuislozen) worden uitgesloten van de eenmalige energietoeslag omdat zij geen energiekosten hebben.

Op het moment dat er sprake is van meerdere huishoudens op één adres, terwijl er sprake is van 1 energiecontract op dit adres, wordt de energietoeslag betaald aan de hoofdbewoner.

Artikel 3

Met de invoering van het vijfde lid onder artikel 35 van de Participatiewet wordt geregeld dat de gemeente de eenmalige energietoeslag ook ambtshalve kan vaststellen en verstrekken. Een schriftelijke aanvraag is dan niet nodig. Om de uitvoeringskosten te beperken wordt de energietoeslag waar mogelijk ambtshalve toegekend.

Aan huishoudens waar de energietoeslag van € 800,- al is uitbetaald ontvangen een ambtshalve nabetaling van € 500,-. Ook als het huishouden is verhuisd naar een andere gemeente.

Aan huishoudens waar de energietoeslag 2022 van € 1.300 is betaald, ontvangen een ambtshalve nabetaling van € 500. Ook als het huishouden is verhuisd naar een andere gemeente.

Artikel 4

Aan een deel van de doelgroep kan de energietoeslag niet ambtshalve worden toegekend. Dit is aan de huishoudens met lage inkomens die (op dit moment) geen gebruikmaken van een uitkering of minimaregelingen van de gemeente. Denk hierbij aan werkende armen, inwoners met een uitkering van UWV, AOW-gerechtigden zonder aanvullend pensioen en zelfstandigen met een laag inkomen. Deze inwoners kunnen de energietoeslag zelf aanvragen.

Artikel 5

Het hanteren van een inkomensgrens voor het recht op de energietoeslag betekent dat huishoudens met een inkomen net boven die inkomensgrens niet in aanmerking zullen komen voor de energietoeslag. De verhoging van het richtbedrag van de energietoeslag van oorspronkelijk € 200,-, naar € 800,- en vervolgens naar € 1.300,-, maakt het verschil in tegemoetkoming tussen rechthebbenden en net-niet-rechthebbenden groot. Deze net-niet-rechthebbenden kunnen echter in vergelijkbare mate te maken hebben met energiearmoede. Voor deze groep kan op individuele basis maatwerk geleverd worden met individuele bijzondere bijstand.

Artikel 6

Aanvragen van de energietoeslag kan uiterlijk tot en met 30 juni 2023