Regeling vervallen per 18-02-2023

Plaatsingsbesluit cameratoezicht op de Sluis in Heerhugowaard

Geldend van 18-11-2022 t/m 17-02-2023

Intitulé

Plaatsingsbesluit cameratoezicht op de Sluis in Heerhugowaard

[Deze publicatie betreft een rectificatie vanwege een onjuiste datum in beslispunt 2. De oorspronkelijke publicatie is op 18 november 2022 bekendgemaakt, beschikbaar via Gemeenteblad 2022, 515989.]

Overwegende:

dat de burgemeester van Dijk en Waard op grond van artikel 2.77 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), juncto artikel 151c Gemeentewet, de bevoegdheid heeft om te kunnen besluiten tot plaatsing van een camera voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats als dat naar zijn oordeel noodzakelijk is in het belang van de handhaving van de openbare orde;

Proportionaliteit

Uit de informatie van politie blijkt dat er op 18 augustus en 20 september 2022 een woning in deze straat is getroffen door een explosief. Dit incident levert een gevaar op voor de openbare orde. Naar aanleiding van de explosie van 18 augustus 2022 heeft er voor een periode van vier weken een camera gestaan, tot 16 september 2022. Kort daarna heeft er wederom een explosie plaatsgevonden, op 20 september 2022. Naar aanleiding daarvan is de woning voor twee keer vier weken gesloten geweest. De kans op herhaling is echter (nog) niet uit te sluiten en noodzakelijke maatregelen dienen te worden genomen om de kans op verstoringen van de openbare orde en incidenten die de leefbaarheid negatief beïnvloeden te voorkomen. De explosies waren niet alleen gevaarlijk voor de bewoners maar ook voor omwonenden en voorbijgangers. Bewoners voelen zich als gevolg hiervan niet meer veilig in hun woon- en leefomgeving.

Subsidiariteit / andere maatregelen

Ter handhaving van de openbare orde op bovengenoemde locatie zijn de volgende maatregelen getroffen:

 • -

  De politie heeft extra aandacht voor deze locatie;

Belangenafweging

Het inzetten van cameratoezicht is in aanvulling op de bestaande maatregelen noodzakelijk ter handhaving van de openbare orde. De burgemeester heeft het belang van een effectieve handhaving van de openbare orde enerzijds en de daarmee gepaard gaande mogelijke inperking van het recht op privacy anderzijds tegen elkaar heeft afgewogen. In die afweging moet aan het algemene belang om de verstoring van de openbare orde te herstellen meer gewicht worden toegekend dan aan het belang om geen inmenging te dulden in de privacy.

De burgemeester volgt de (verstoringen van de) openbare orde op de Sluis in Heerhugowaard en het besluit tot het instellen van cameratoezicht zal worden ingetrokken indien het cameratoezicht niet meer noodzakelijk is voor de handhaving van de openbare orde.

In overleg met de lokale driehoek is besloten over te gaan tot het plaatsen van cameratoezicht voor de tijdelijke duur van drie maanden.

Besluit

Gelet op artikel 151c Gemeentewet juncto artikel 2.77 APV;

Brengt ter algemene kennis dat de burgemeester op 18 november 2022 heeft besloten:

 • 1.

  Op de Sluis in Heerhugowaard cameratoezicht in te stellen.

 • 2.

  Te bepalen dat dit besluit geldt voor de periode van 18 november 2022 tot en met 18 februari 2023;

 • 3.

  Te bepalen dat dit besluit wordt bekend gemaakt in het Gemeenteblad en direct in werking treedt.

Ondertekening

De heer M.F. Poorter

Burgemeester van Dijk en Waard

Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kan binnen zes weken na publicatie van dit besluit een bezwaarschrift worden ingediend bij de Burgemeester van Dijk en Waard, postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. U kunt een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Noord-Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem