Regeling vervallen per 01-01-2023

Regeling tarieven en voorwaarden voor het in het gebruik geven van: De gemeentelijke sporthallen, gymzalen, sportterreinen, tennispark en zwembad 2022 - 2023.

Geldend van 01-04-2022 t/m 31-12-2022

Intitulé

Regeling tarieven en voorwaarden voor het in het gebruik geven van: De gemeentelijke sporthallen, gymzalen, sportterreinen, tennispark en zwembad 2022 - 2023.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling:

Overheidsorganisatie

GemeenteVelsen

Officiële naam regeling

Regeling tarieven en voorwaarden voor het in het gebruik geven van:

De gemeentelijke sporthallen, gymzalen, sportterreinen, tennispark en zwembad 2022 - 2023

Citeertitel

Regeling sporthallen, gymzalen, sportterreinen, tennispark en zwembad 2022 - 2023

Besloten door

College van burgemeester en wethouders

Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)

Zwembad De Heerenduinen 1 augustus 2023, sporthallen, gymzalen, sportterreinen 1 juli 2023. Tennispark Velserbeek 1 oktober 2022.

Onderwerp

Sport

Opmerkingen m.b.t. de regeling:

Geen.

Grondslagen:

Tarievennota sportaccommodaties gemeente Velsen

Begroting gemeente Velsen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving):

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen:

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht

Betreft

aangepaste regeling

Ontstaansbron:

datum ondertekening;

bron bekendmaking

Inwerkingtreding: datum ondertekening;

bron bekendmaking

Voorstel

gemeenteraad

1 augustus 2022

Zwembad De Heerenduinen

n.v.t.

1 april 2022

Tennispark Velserbeek

n.v.t.

1 juli 2022

Sporthallen, gymzalen, sportterreinen

n.v.t.

Geconsolideerde tekst van de regeling:

REGELING TARIEVEN EN VOORWAARDEN VOOR HET IN GEBRUIK GEVEN VAN DE GEMEENTELIJKE SPORTACCOMMODATIES 2022 - 2023.

Artikel 1

Deze regeling verstaat onder:

Sportloket Velsen: de afdeling die namens de gemeente Velsen de sportaccommodatie in gebruik geeft,

Het afdelingshoofd: het hoofd van Sportloket Velsen.

Sporthallen: de bij de gemeente in eigendom en beheerde sporthallen.

Gymzalen/sportzalen: de bij de gemeente in eigendom en beheerde zalen voor bewegingsonderwijs en sport.

Sportterreinen: de bij de gemeente in eigendom en beheerde sportterreinen.

Sleutelverhuur: tijdens het gebruik is er geen toezicht door medewerkers van de gemeente Velsen/Sportloket Velsen. De huurder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor, tijdens en direct na het gebruik van de accommodatie.

(Gymnastiek)materialen: de voor het onderwijs en sportactiviteiten benodigde materialen.

Het seizoen: het door de landelijke sportbonden voor de bij hen aangesloten verenigingen vastgestelde jaarlijkse periode voor de beoefening van een tak van sport.

Wedstrijd: een wedstrijd of andere sportgebeurtenis, gespeeld volgens de in de reglementen van de landelijke sportbonden vastgestelde tijdsduur.

Het terrein: een voor een wedstrijd afgebakend terrein ter grootte van een speelveld van een officiële afmeting.

Een uur: een klokuur (onderwijs)

De gebruiker: de vereniging, club of instelling of particulier persoon aan wie de in artikel 2 bedoelde toestemming is verleend.

Artikel 2

De sporthallen, gymzalen, sportterreinen, tennispark en hetzwembadworden door het college van burgemeester en wethouders in gebruik gegeven.

Van de sporthallen en gymzalen met daarbij behorende (gymnastiek)materialen, het zwembad en de sportterreinen mag gebruik worden gemaakt na, vooraf, door of namens het college van burgemeester en wethouders verleende toestemming en uitsluitend gedurende de tijd waarvoor toestemming is verleend.

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd in bijzondere gevallen, waarin deze regeling niet voorziet en bij enig geschil te beslissen.

Artikel 3

Voor het in gebruik geven van de sportaccommodaties gelden de volgende algemene voorwaarden en bepalingen:

De gebruiker (huurder):

Gebruikt de accommodatie voor het aangegeven doel en aanvaard deze in de staat waarin deze zich bevindt.

Zorgt dat alle toestellen en materialen na het gebruik op de daarvoor bestemde plaatsen worden opgeborgen.

Zorgt dat de gebruikte kleed - en wasruimten en alle overige ruimten in nette en opgeruimde staat worden achtergelaten.

Is verplicht bij het ontstaan van beschadigingen of bij constateren van beschadigingen aan het gebouw of de inventaris daarvan onmiddellijk melding te maken bij het personeel of dit zo spoedig mogelijk te melden bij Sportloket Velsen.

Is aansprakelijk voor alle schade, welke door zijn schuld of nalatigheid wordt toegebracht aan het gebouw of de inventaris. Herstel van de schade en bijkomende kosten geschiedt door of namens de gemeente voor rekening van de gebruiker, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling noodzakelijk is.

Heeft kennis genomen dat het afdelingshoofd en de medewerkers van Sportloket Velsen en door het college van burgemeester en wethouders aangewezen personen altijd onbeperkte toegang tot de accommodaties hebben.

Heeft kennis genomen van het feit dat er bij de entrees en in het overdekte deel van het zwembad, de sporthallen (inclusief horeca) en gymzalen niet mag worden gerookt.

Neemt kennis dat de gemeente niet aansprakelijkheid is voor vermissing van goederen, schade of ongevallen welke op enige wijze voor de gebruiker, diens leden of toeschouwers enz. voortvloeit uit het gebruik van de sporthal, gymzaal, sportterreinen of zwembad en de daarbij behorende inrichting en accommodatie. De gebruiker vrijwaart de gemeente uitdrukkelijk tegen alle aanspraken, welke ter zake van dergelijke vermissingen, schade of ongevallen ten opzichte van laatstgenoemde worden gemaakt.

Mag niet zonder voorafgaande toestemming van het zwembad/ Sportloket Velsen

het gehuurde geheel of gedeeltelijk onderverhuren of in gebruik geven aan derden;

eigen materiaal of gereedschap in de sporthal/gymzaal/zwembad plaatsen, opslaan of opbergen;

in of aan de sporthal/gymzaal/zwembad reclameborden, bekendmakingen of andere aanduidingen van blijvende aard aan te brengen. Aankondigingen van tijdelijke aard mogen alleen op vooraf aangegeven plaatsen en voor een bepaalde tijdsduur worden aangebracht.

Draagt zorg (indien nodig) voor de vereiste vergunningen. Weigering of intrekking van een vergunning laat een overeenkomst voor in gebruikgeving niet vervallen.

Verleent de gemeente het recht om in bijzondere gevallen gebruik te maken van de accommodatie op verhuurde uren. Hiervan wordt tenminste twee weken van te voren schriftelijk of per mail melding gemaakt aan de gebruiker.

Is verplicht toestemming te verlenen, dat gedurende de uren, dat de accommodatie in gebruik is gegeven, onderhoudswerkzaamheden en dergelijke kunnen worden verricht, zonder dat hij hierdoor aanspraak kan maken op vermindering van de door hem verschuldigde vergoeding.

Heeft kennis genomen dat Sportloket Velsen toezicht houdt op de naleving van de gestelde voorwaarden, bepalingen en gegeven aanwijzingen.

Heeft kennis genomen dat bij niet naleving van de voorwaarden het gebruik onmiddellijk kan worden beëindigd, zonder recht op terugbetaling van de verschuldigde vergoeding.

Heeft kennis genomen dat de gemeente het recht heeft deze voorwaarden indien noodzakelijk te wijzigen of aan te vullen.

Dient de aanwijzingen van het afdelingshoofd/management of in zijn opdracht in functie optredende personeelsleden over het gebruik van de accommodatie direct en stipt op te volgen.

Artikel 4

Tarieven voor het gebruik van de sporthallen en gymzalen tijdens de reguliere openingstijden van 08.00 - 23.00 uur.

Tarief per uur, voor het gebruik van de sporthallen:

vanaf 1 juli 2022

vanaf 1 januari 2023

Incidenteel tarief: overige gebruikers

€ 57,00

€ 59,85

Seizoentarief (>40 weken): plaatselijke sportverenigingen

€ 53,00

€ 55,65

Competitietarief: sportbonden en/of verenigingen

€ 57,00

€ 59,85

Onderwijstarief

€ 53,00

€ 55,65

Tarief per uur, voor het gebruik van de gymzalen:

vanaf 1 juli 2022

vanaf 1 januari 2023

Incidenteel

 

 

Sportverenigingen (gem. Velsen) & overig

€ 16,75

€ 17,60

Voortgezet onderwijs

€ 19,00

€ 19,00

Commercieel

€ 33,50

€ 35,20

Seizoen (minimaal 40 weken)

 

 

Sportverenigingen (gem. Velsen) & overig

€ 12,70

€ 13,35

Voortgezet onderwijs

€ 12,70

€ 13,35

Artikel 5

Voor het in gebruik geven van de sporthallen en gymzalen gelden de volgende aanvullende algemene voorwaarden en bepalingen:

De accommodatie wordt alleen gebruikt onder verantwoording van gekwalificeerde en bevoegde personen van 18 jaar of ouder, die toezien op netjes en ordelijk gebruik van de hele accommodatie. De gebruiker verklaart kennis te hebben genomen van het calamiteiten -/ontruimingsplan van de accommodatie met bijbehorende BHV-verplichtingen. Voor de gymzalen geldt sleutelverhuur, de gebruiker dient zelf zorg te dragen voor EHBO-materialen.

In een gymzaal mogen niet meer dan 50 personen gelijktijdig aanwezig zijn. Voor de sporthallen gelden de maximum aantallen zoals vermeld in de desbetreffende gebruiksvergunningen (op aanvraag).

De gebruiker zorgt zelf voor spelmateriaal als ballen, shuttles en dergelijke.

De gebruiker ziet toe dat de zaal niet wordt betreden met staatschoeisel.

De gebruiker verwijdert personen uit de accommodatie, die aanstoot geven, de orde verstoren of de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengen, dan wel handelen in strijd met een of meer van deze voorwaarden.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van een mobiele telefoon (i.v.m. calamiteiten).

Fietsen, bromfietsen en motorrijtuigen mogen niet binnen de accommodatie worden geplaatst. Voor schade aan, of vermissing van deze voertuigen stelt de gemeente zich niet aansprakelijk.

Het ontsteken van open vuur zoals het branden van kaarsen in de accommodatie is verboden.

In en om de accommodaties is cameratoezicht, dit is ter de bescherming van de eigendommen van de sportaccommodaties, evenals die van de gebruikers van het terrein en de sportaccommodaties.

Aanvullende bepalingen bij sleutelverhuur:

Sportloket Velsen stelt het gebruik van gymzalen en sporthallen aan huurder ter beschikking onder de noemer "sleutelverhuur", wat betekent dat er tijdens het gebruik in principe geen toezicht is door medewerkers van Sportloket Velsen en de huurder verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de organisatie voor, tijdens en direct na het gebruik van de accommodatie. Huurder dient aan alle algemene voorwaarden en aan de (aanvullende) bepalingen te voldoen.

Huurder zorgt zelf voor het openen en sluiten van de accommodatie en ziet erop toe dat na gebruik de accommodatie netjes wordt achtergelaten. De lichten uit en de (nood)deuren op slot. In geval van aanwezigheid van een inbraakalarminstallatie dient deze bij openen en sluiten van de accommodatie conform de voorschriften te worden bediend.

Huurder, gebruikers zullen zich niet in de accommodatie ophouden buiten de tijden genoemd in de huurovereenkomst.

Huurder zal de sleutel (of andere transponder) niet aan derden in handen geven noch derden tot de accommodatie toelaten. Huurder mag geen duplicaten van sleutels laten maken

Artikel 6

Tarieven voor het gebruik van zwembad De Heerenduinen tijdens de reguliere openingstijden.

Vrij zwemmen (recreatief zwemmen)

vanaf 1 juli 2022

vanaf 1 januari 2023

Kinderen 0 en 1 jaar

gratis

gratis

Los bad Kinderen tot 16 jaar

€ 5,20

€ 5,45

Los bad Volwassenen

€ 5,70

€ 6,00

Los bad Daluren

€ 5,20

€ 5,45

Discozwemmen/Drijf Inn

€ 6,70

€ 7,00

10-badenkaart Kinderen tot 16 jaar

€ 46,80

€ 49,03

10-badenkaart Volwassenen

€ 51,30

€ 53,96

10-badenkaart Daluren

€ 46,80

€ 49,03

25-badenkaart Kinderen tot 16 jaar

€ 104,00

€ 108,95

25-badenkaart Volwassenen

€ 114,00

€ 119,90

25-badenkaart Daluren

€ 104,00

€ 108,95

50-badenkaart Kinderen tot 16 jaar

€ 182,00

€ 190,66

50-badenkaart Volwassenen

€ 199,50

€ 209,83

50 badenkaart Daluren

€ 182,00

€ 190,66

* Meerbadenkaarten blijven 1 jaar geldig na tariefwijziging.

Zwemles

vanaf 1 juli 2022

vanaf 1 januari 2023

Leskaart 1 maand - tot 16 jaar - incl.entree, (2x per week, 30 min.)

€ 51,80

€ 54,40

Leskaart 1 maand - tot 16 jaar - incl. entree, (2x per week, 45 min.)

€ 77,60

€ 81,50

Leskaart 1 maand - volwassenen - incl. entree, (1x per week, 45 min.)

€ 41,60

€ 43,70

Wedstrijdbassin

vanaf 1 juli 2022

vanaf 1 januari 2023

Seizoentarief (min. 40 wk) per uur

€ 118,00

€ 123,90

Incidenteel tarief per uur

€ 193,80

€ 203,50

Doelgroepenbassin

vanaf 1 juli 2022

vanaf 1 januari 2023

Seizoentarief (min. 40 wk) per uur

€ 42,30

€ 44,40

Incidenteel tarief per uur

€ 70,60

€ 74,10

Artikel 7

Voor het in gebruik geven van zwembad De Heerenduinen gelden de volgende aanvullende algemene voorwaarden en bepalingen:

Gebruikers/ huurders dienen het gestelde in de wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ en BHVBZ) strikt na te leven.

Gebruikers/ huurders dienen tijdens hun activiteiten zelf voor voldoende toezicht conform WHVBZ, in zowel kwalitatieve als kwantitatieve zin (toezichtplan), te zorgen

Het gebruik en de toegang (door verenigingen/huurders) dient plaats te hebben onder verantwoording van daartoe bevoegde personen. Tevens dient het kader (trainers, instructeurs, e.a.) van zwemverenigingen en zwemorganisaties in het bezit te zijn van een ‘’ Verklaring betreffende het gedrag” (VOG). Ongeacht het doel waarvoor het zwembad wordt gebruikt, dient de leiding een minimale leeftijd te hebben van 18 jaar. Zij zullen toezien op orde en netheid. De gebruiker verklaart kennis te hebben genomen van het calamiteiten-/ontruimingsplan van het zwembad met bijbehorende verplichtingen.

Personen, die aanstoot geven, de orde verstoren of de hygiëne of de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengen, dan wel handelen in strijd met een of meer van deze voorwaarden, moeten door de huurder of kunnen door het dienstdoend personeel uit het zwembad worden verwijderd.

Artikel 8

Tarieven voor het gebruik van de gemeentelijke sportterreinen.

Sportvelden

vanaf 1 juli 2022

vanaf 1 januari 2023

Voetbalveld, (voor wedstrijd, training, of een gedeelte van het veld)

€ 4.258,90

€ 4.471,80

Voetbal kunstgrasveld contract A

€ 8.517,80

€ 8.943,60

Voetbal kunstgrasveld contract B

€ 12.776,70

€ 13.415,40

Hockey kunstgrasveld

€ 6.880,70

€ 7.224,70

Honk- softbalveld, Korfbalveld, Rugbyveld

€ 3.406,30

€ 3.576,60

Handbalveld

€ 2.560,80

€ 2.688,80

Atletiekcomplex Groeneveen

€ 14.718,50

€ 15.454,40

Tennispark Velserbeek

1 april 2022 - 1 okt. 2022

Seizoen

 

Tarief: per baan/uur/week

€ 216,00

Tarief: per baan (voor 09.00 uur)

€ 108,00

Incidenteel

 

Tarief: per baan/uur

€ 15,25

Het in gebruik geven van de tennisparken De Heerenduinen, Rooswijk, Hofgeest en Groeneveen geschiedt door burgemeester en wethouders onder door hen vast te stellen voorwaarden, aan respectievelijk de tennisverenigingen LTC De Heerenduinen, LTC de Gieteling, LTC Hofgeest en LTC Groeneveen (huurovereenkomsten).

Artikel 9

De gebruiker van de sportterreinen dient de volgende werkzaamheden uit te voeren:

voetbal, hockey en rugby:

uitzetten van de speelvelden voor de aanvang van het seizoen;

belijnen van de speelvelden voor de aanvang van en tijdens het seizoen;

verwijderen en herplaatsen van doelen aan het einde respectievelijk het begin van het seizoen;

onderhoud en vervangen van doelen, doelnetten, hoekvlaggen, dug-outs, lichtinstallaties, tribunes evenals door de gebruiker aangebrachte voorzieningen;

maaien van plekken op en rond de velden die onbereikbaar zijn voor de maaimachines, het verwijderen van papier en ander afval en het herstel van bespelingschade aan de velden uiterlijk de dag na gespeelde wedstrijden en trainingen;

totale onderhoud en beheer van de kleedgelegenheden kantines en overige opstallen;

m.b.t. kunstgrasvelden: bovenstaande werkzaamheden voor zover van toepassing;

bij A-contract kunstgras geldt dat verenigingen tevens de reguliere dagelijkse onderhoudswerkzaamheden (borstelen, vegen, e.d. van de kunstgrasmat) uitvoeren.

honkbal en softbal:

uitzetten van de speelvelden voor de aanvang van het seizoen;

belijnen van de speelvelden voor de aanvang van en tijdens het seizoen;

onderhoud en vervangen van honken, backstops, dug-outs, lichtinstallaties, tribunes evenals door de gebruiker aangebrachte voorzieningen;

maaien van plekken op en rond de velden die onbereikbaar zijn voor de maaimachines, het verwijderen van papier en ander afval en het herstel van bespelingschade aan de velden uiterlijk de dag na gespeelde wedstrijden en trainingen;

aanslepen van de half verharde gedeelten van de speelvelden;

totale onderhoud en beheer van de kleedgelegenheden, kantines en overige opstallen;

zo nodig besproeien van de speelvelden op aanwijzing van medewerkers van Sportloket Velsen.

atletiek:

onderhoud en vervangen van sportmateriaal, lichtinstallaties, tribunes, evenals door de gebruiker aangebrachte voorzieningen;

het verwijderen van papier en ander afval;

maaien van plekken op en rond het complex die onbereikbaar zijn voor de maaimachines;

totale onderhoud en beheer van de kleedgelegenheden kantines en overige opstallen.

overige takken van sport:

onderhoud en vervangen van doelen, doelnetten, korven en ander sportmateriaal;

dug-outs, lichtinstallaties, tribunes evenals door de gebruiker aangebrachte voorzieningen;

het verwijderen van papier en ander afval;

maaien van plekken op en rond het complex die onbereikbaar zijn voor de maaimachines;

totale onderhoud en beheer van kleedgelegenheden kantines en overige opstallen.

Indien de in het eerste lid bedoelde werkzaamheden niet naar genoegen van het afdelingshoofd worden uitgevoerd, worden deze door de gemeente voor rekening van de gebruikers verricht.

De kosten van verbruik van water, gas en elektriciteit evenals die van opstalverzekering, verontreinigingsheffing en ozb/rio-belastingen voor de totale kleed- en kantineaccommodatie en de lichtinstallaties komen voor rekening van de gebruikers.

De gebruiker dient de werkzaamheden te onderhouden met goed en veilig onderhouden materiaal/ gereedschap welke jaarlijks wordt gekeurd. Jongeren onder de 18 jaar mogen hier niet (zelfstandig) mee werken. Tijdens het gebruik is het dragen van beschermingsmiddelen/-kleding verplicht (bijv. gehoorbescherming).

Artikel 10

Gebruik van de accommodaties buiten de reguliere openingstijden en in de zomervakantie is alleen mogelijk na toestemming van Sportloket Velsen.

De accommodaties worden in gebruik gegeven per heel uur.

Voor bijzondere evenementen, anders dan voor sportdoeleinden en voor gebruik van de accommodatie op erkende feestdagen, wordt het tarief (met toeslagen) per geval vastgesteld.

Betaling en annulering: betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Incidentele annuleringen (per datum) door de seizoengebruiker zijn niet mogelijk. Wel is er een meldingsplicht indien er geen gebruik wordt gemaakt. In overige gevallen geldt de annuleringsregeling; annulering binnen 14 dagen: 100% van de kosten; annulering binnen 31 dagen: 50% van de kosten; annulering overig: 10% van de kosten.

Artikel 11

Voor het in gebruik geven van de sportterreinen gelden de volgende aanvullende algemene voorwaarden en bepalingen:

De gebruiker is verplicht de sportterreinen in overeenstemming met hun bestemming te gebruiken.

Het is niet toegestaan de sportveldverlichting te laten branden tussen 23.00 uur en 07.00 uur en als er geen sport beoefend wordt of onderhoud plaatsvindt (art. 3.148 Activiteitenbesluit/ Ministerie van Infrastructuur en Milieu).

Bij geluidsproductie op en rond de velden (niet zijnde het niet elektronisch versterkt stemgeluid van de sporters c.a.) is van kracht het “Activiteitenbesluit Geluid” voor sportterreinen (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) en de regelgeving in het kader van het gemeentelijk geluidbeleid.

Gedurende de periode van tenminste 12 aaneengesloten weken in de periode van medio mei tot medio september zijn de zijn de natuurgrassportterreinen vanwege het groot onderhoud in het algemeen niet beschikbaar.

Aan het einde van het seizoen, in overleg met Sportloket Velsen, dient al het sportmateriaal te zijn verwijderd, zodat het groot onderhoud ongehinderd kan plaatsvinden. Eventuele schade aan machines ontstaan door nog aanwezig sportmateriaal, b.v. doelpennen, zijn voor rekening van de gebruiker.

Het door de gebruiker in incidentele gevallen (b.v. voor een wedstrijd) in gebruik geven of verhuren van een sportterrein aan derden, is alleen toegestaan na toestemming van Sportloket Velsen.

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd de sportterreinen overdag in gebruik te geven aan onderwijsinstellingen, zonder dat gemeente enige vorm van vergoeding verschuldigd is. Voor het gebruik van de club-/kleedaccommodaties door het onderwijs geldt een aparte regeling.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het keuren van wedstrijd- en trainingsvelden.

De gebruiker dient er voor zorg te dragen, dat de fietsen, c.q. bromfietsen in de daarvoor bestemde stalling geplaatst worden, auto’s mogen niet op het complex worden geparkeerd.

De kantineaccommodaties zullen niet zonder medeweten en toestemming van gemeentewege voor andere dan bij de sportvereniging behorende activiteiten worden gebruikt (zie APV en beleid paracommercie).

Het aanbrengen van opstallen of het uitbreiden van bestaande gebouwen op of aan het terrein is alleen toegestaan na verkregen toestemming van het college van burgemeester en wethouders.

De gebruiker is verplicht bij beëindiging van de in gebruikgeving het terrein met inbegrip van de daartoe behorende opstallen van de gemeente te ontruimen en schoon op te leveren. Bij het in gebreke blijven daarvan zal een en ander door het college van burgemeester en wethouders geschieden, terwijl de kosten daarvan ten laste van de gebruiker komen.

De gebruiker is verantwoordelijk voor alle, tijdens het gebruik, aan terreinen en opstallen van de gemeente aangerichte schade, welke door hem en op zijn kosten zal worden hersteld. Bij nalatigheid zal dit gebeuren door de gemeente op kosten van de gebruiker.

De gebruiker zal de gemeente niet aansprakelijk stellen voor enige schade of letsel toegebracht aan de gebruiker en diens leden tijdens of door het gebruik van het terrein, de kleedgelegenheid en andere opstallen.

De gebruiker vrijwaart de gemeente voor aanspraken van derden wegens schade of letsel door of tijdens het gebruik van het terrein en accommodaties aan hen toegebracht.

Onverminderd het bepaalde in de punten 14, 15 en 16, heeft het college van burgemeester en wethouders het recht de in gebruikgeving onmiddellijk als beëindigd te beschouwen, indien de gebruiker zijn verplichtingen niet nakomt, zonder dat het nodig zal zijn hem door sommatie of soortgelijk akte in gebreke te stellen. Tot schadeloosstelling aan de gebruikers is de gemeente in dit geval niet verplicht. De door de gemeente gemaakte kosten kunnen in rekening worden gebracht.

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd zonder nadere ingebrekestelling onmiddellijk en op kosten van de gebruiker tot afbraak en verwijdering over te gaan van alles, wat door de gebruiker zonder toestemming of in strijd met enige voorwaarde aan het terrein of op de opstallen is aangebracht.

Het afdelingshoofd en de in zijn opdracht in functie optredende personeelsleden, hebben te allen tijde vrije toegang tot de terreinen, de kleedgelegenheid en andere opstallen.

De gebruiker moet de aanwijzingen van het afdelingshoofd of van een door hem aan te wijzen ambtenaar betreffende het gebruik van terreinen en opstallen onverwijld en stipt opvolgen.

Sportloket Velsen kan over de terreinen, kleedgelegenheden en/of andere opstallen beschikken of deze aan derden in gebruik afstaan, wanneer een gebruiker, aan wie een (de) sportterrein(en) en/of sportaccommodatie(s) een seizoen in gebruik is (zijn) gegeven, dat (die) terrein(en) en/of accommodatie(s) niet nodig heeft/hebben voor het spelen van wedstrijden en/of trainingen. Over het hierbij gebruik maken van eigendommen van de betrokken gebruiker zal de Sportloket Velsen van tevoren met deze een regeling treffen.

Artikel 12

Deze regeling treedt in werking op 1 juli 2022 (start sportseizoen) voor de sporthallen, gymzalen, sportterreinen, zwembad (1 augustus 2022) en tennispark (1 april 2022) en kan worden aangehaald als "Regeling sportaccommodaties 2022 - 2023".

Op de datum van inwerkingtreding vervallen de eerder vastgestelde regelingen.

Ondertekening

Vastgesteld door Burgemeesters en wethouders van Velsen

Namens dezen,

R. van der Bent