Regeling vervalt per 31-12-2025

Subsidieregeling verduurzaming maatschappelijk vastgoed gemeente Opsterland

Geldend van 20-07-2023 t/m 30-12-2025

Intitulé

Subsidieregeling verduurzaming maatschappelijk vastgoed gemeente Opsterland

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Opsterland houdende regels omtrent het verlenen van subsidie voor verduurzamen maatschappelijk vastgoed binnen de gemeente Opsterland.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Opsterland;

gelet op artikel 3, derde lid, van de Algemene subsidieverordening Opsterland 2017;

besluit vast te stellen de

Subsidieregeling verduurzaming maatschappelijk vastgoed Opsterland

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

adres: adres als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen;

 • -

  Asv: Algemene subsidieverordening Opsterland 2017;

 • -

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  college; college van burgemeester en wethouders van de gemeente Opsterland;

 • -

  energiebesparende maatregelen: het nemen van verduurzamingsmaatregelen, niet zijnde gedragsmaatregelen, die aantoonbaar direct leidt tot energiebesparing of reductie van koolstofdioxide-emissies;

 • -

  maatschappelijk vastgoed: onroerende zaak met een publieksfunctie in eigendom van een stichting, vereniging of coöperatie die activiteiten verrichten op het gebied van:

  • a.

   dorpshuizen;

  • b.

   sport;

  • c.

   zwembaden;

  • d.

   musea;

  • e.

   kunst en cultuur;

  • f.

   kerken;

  • g.

   tropische kas;

  • h.

   bibliotheken.

 • -

  publieksfunctie: openbaar toegankelijk voor het publiek of bedoeld voor gemeenschappelijk gebruik;

Artikel 2 Doel van de subsidieregeling

Deze regeling heeft tot doel de energieprestaties van bestaand maatschappelijk vastgoed binnen de gemeente Opsterland te verbeteren.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie wordt slechts verstrekt aan stichtingen, verenigingen of coöperaties die eigenaar, erfpachter of opstalhouder zijn van bestaand maatschappelijk vastgoed in de gemeente Opsterland.

Artikel 4 Activiteiten waarvoor een subsidie kan worden verstrekt

 • 1. Het college verstrekt subsidie voor een investering in en de uitvoering van energiebesparende maatregelen, die het maatschappelijk vastgoed verduurzamen.

 • 2. Op grond van deze subsidieregeling wordt slechts subsidie verstrekt voor activiteiten die worden uitgevoerd na 1 januari 2022.

Artikel 5 Aanvraagperiode

Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend vanaf de dag na publicatie van deze subsidieregeling.

Artikel 6 De aanvraag

Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend door middel van een door het college vastgesteld digitaal aanvraagformulier.

Artikel 7 Toetsingscriteria

Subsidie wordt slechts verstrekt indien en voor zover de verduurzamingsmaatregel de energieprestaties van het maatschappelijk vastgoed aantoonbaar verbeterd.

Artikel 8 Subsidiabele kosten en maximale subsidie

 • 1. Voor subsidie komen in aanmerking de kosten voor de uitvoering van de energiebesparende maatregelen.

 • 2. De subsidie, bedraagt 40% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 40.000.

 • 3. Gevolgkosten en andere dan in het eerste lid genoemde kosten, zijn subsidiabel tot maximaal 10% van de totale begroting.

 • 4. In afwijking van het tweede lid, bedraagt de subsidie 40% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 80.000, indien er twee of meer maatschappelijk vastgoederen ingeschreven staan op hetzelfde adres of in eigendom zijn van twee of meer eigenaars, erfpachters of opstalhouders van maatschappelijk vastgoed.

Artikel 9 Niet-subsidiabele kosten

Geen subsidie wordt verstrekt voor:

 • a.

  kosten ten behoeve van het opstellen van de aanvraag;

 • b.

  verrekenbare of compensabele belastingen, heffingen of lasten.

Artikel 10 Subsidieplafond

Het college stelt het subsidieplafond vast.

Artikel 11 Wijze van verdeling

 • 1. Het college verdeelt het, in artikel 10 bedoelde bedrag op volgorde van binnenkomst van de complete aanvragen.

 • 2. Als de aanvrager, op grond van artikel 4:5 van de Awb, de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt met betrekking tot de verdeling als datum van ontvangt van de aanvraag de datum waarop de aanvraag compleet is.

 • 3. Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreven als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag is ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn door middel van loting gerangschikt.

Artikel 12 Weigeringsgronden

Het college wijst een aanvraag voor een subsidie als bedoeld in artikel 3, eerste lid, af voor zover:

 • a.

  de subsidie wordt aangevraagd voor activiteiten die zijn uitgevoerd voor 1 januari 2022;

 • b.

  voor dezelfde activiteit eerder subsidie is verstrekt op grond van deze subsidieregeling;

 • c.

  de aanvrager niet behoort tot de in artikel 3 bedoelde doelgroep;

 • d.

  de te verstrekken subsidie minder dan € 400 bedraagt.

Artikel 13 Subsidieverplichting

 • 1. De subsidie ontvanger is verplicht:

  • a.

   de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt binnen 24 maanden na subsidieverlening te realiseren;

  • b.

   het college te informeren wanneer de activiteiten zijn verricht waarvoor de subsidie is verleend, op de in de verleningsbeschikking aangegeven wijze.

 • 2. Indien de uitvoering van de activiteiten binnen de termijn, bedoelt in het eerste lid, buiten de schuld van de subsidieontvanger niet mogelijk is, kan het college die termijn op schriftelijk en gemotiveerd verzoek van de subsidieontvanger eenmaal met ten hoogste twaalf maanden verlengen.

Artikel 14 Verantwoording

De subsidieontvanger legt verantwoording af over de besteding van de subsidie op de wijze die in de verleningsbeschikking is beschreven, conform artikel 18 van de Asv.

Artikel 15 Vaststelling

De subsidie wordt vastgesteld binnen 13 weken nadat de volledige vaststellingsaanvraag door het college is ontvangen.

Artikel 16 Slotbepaling

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 december 2022.

 • 2. Deze subsidieregeling vervalt op 31 december 2025 met dien verstande dat zijn van toepassing blijft op aanvragen die voor die datum zijn ontvangen.

 • 3. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling verduurzaming maatschappelijk vastgoed Opsterland

Ondertekening

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Opsterland op 15 november 2022.

burgemeester en wethouders,

de waarnemend gemeentesecretaris,

Sandra van ’t Hooge.

de burgemeester,

Lex Roolvink.