Privacyreglement cameratoezicht publieksruimten, gebouwen en terreinen

Geldend van 23-11-2022 t/m heden

Intitulé

Privacyreglement cameratoezicht publieksruimten, gebouwen en terreinen

Het college van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;

gezien het advies van CST d.d. 14 november 2022;

gelet op artikelen 4, 5, 6, 15, 16, 17, 21 en 24 van de Algemene verordening persoonsgegevens;

besluit:

Artikel 1 - Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  beheerder: degene aan wie de verwerkingsverantwoordelijke de dagelijkse zorg voor deze persoonsregistratie heeft opgedragen;

 • b.

  derde: eenieder die niet behoort tot de organisatie van de beheerder, met uitzondering van de geregistreerde;

 • c.

  gebouwen, terreinen en bedrijfsruimten: de door de gemeente Pijnacker-Nootdorp gebruikte gebouwen, terreinen en bedrijfsruimten;

  • d.

   betrokkene

 • d.

  geregistreerde: de natuurlijke persoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt;: de natuurlijke persoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt;

 • e.

  incident: een inbreuk op de veiligheid en gezondheid van medewerkers en andere betrokkenen die zich op terreinen of in gebouwen van de gemeente Pijnacker-Nootdorp begeven respectievelijk op zaken die zich op terreinen en in gebouwen van de gemeente Pijnacker-Nootdorp bevinden;

 • f.

  persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;

 • g.

  publieksruimten: alle voor het publiek direct of indirect toegankelijke ruimten, niet zijnde de kantoorruimten;

 • h.

  verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;

 • i.

  verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens, voor zover zulks geheel of gedeeltelijk steunt op gegevens welke in deze persoonsregistratie zijn opgenomen;

 • j.

  verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;

 • k.

  wet: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG).

Artikel 2 - Beheer van de camerabeelden

 • 1. Verwerkingsverantwoordelijke voor deze verwerking van persoonsgegevens is het college van burgemeester en wethouders van Pijnacker-Nootdorp.

 • 2. Als beheerder van deze registratie van persoonsgegevens is aangewezen het Afdelingshoofd Interne Dienstverlening/Bedrijfsvoering.

 • 3. Het beheer van de camerabeelden, opgenomen in een bestand, is opgedragen aan door de beheerder aangewezen medewerker(s).

 • 4. Op deze registratie is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Op deze verwerking is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Artikel 3 - Verwerkingsdoeleinden

 • 1. De gemeente verzamelt en verwerkt de beeldinformatie uitsluitend voor:

  • a.

   de bescherming van de veiligheid en gezondheid van medewerkers en andere betrokkenen die zich op terreinen of in gebouwen van de gemeente Pijnacker-Nootdorp begeven;

  • b.

   de beveiliging van de toegang tot terreinen en gebouwen van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;

  • c.

   de bewaking van zaken die zich op terreinen en in gebouwen van de gemeente Pijnacker-Nootdorp bevinden;

  • d.

   het onderbouwd en gericht intern onderzoek dan wel aangifte doen van beveiligingsincidenten en/of opsporing van strafbare feiten. Zie ‘Ontvangers van persoonsgegevens’.

 • 2. De camerabeelden worden uitsluitend bewaard en eventueel bekeken voor de registratie van diefstal, vernieling, agressie en/of fraude.

Artikel 4 - Categorieën verwerking persoonsgegevens

 • 1. De gemeente verwerkt uitsluitend:

  • a.

   beeldinformatie1 van de ingangen van gebouwen op het terrein en de zich daarop bevindende medewerkers en andere betrokkenen en zaken;

  • b.

   gegevens met betrekking tot het tijdstip, de datum en de plaats waarop de opnamen zijn gemaakt;

  • c.

   beeldinformatie van de publieksruimte.

 • 2. De bovengenoemde gegevens worden verkregen uit het camerabewakingssysteem dat is gericht op de publieksruimte en camera’s bij de ingangen van gebouwen en terreinen van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. De exacte locatie van de camera’s is bekend bij de beheerder.

 • 3. De camera’s in de publieksruimte zijn voor iedereen zichtbaar geplaatst en daar waar mogelijk voorzien van TFT-scherm waarop de "live" beelden te zien zijn. Tevens is bij de ingang van de publieksruimte melding gemaakt van het cameratoezicht.

Artikel 5 - Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

De gemeente kan beeldinformatie en gegevens met betrekking tot het tijdstip, de datum en de plaats waar de opnamen zijn gemaakt, verstrekken aan:

 • a.

  de politie of Officier van Justitie, voor zover het de opsporing van strafbare feiten betreft (bijvoorbeeld bij het doen van aangifte);

 • b.

  derden als dit verenigbaar is met het doel van het cameratoezicht en uitsluitend met inachtneming van de bepalingen in de AVG. Een verzoek hiertoe dient schriftelijk dan wel per email ingediend te worden bij de Functionaris voor Gegevensbescherming.

Artikel 6 - Toegang tot de beeldinformatie

Directe toegang tot de beeldinformatie hebben:

 • a.

  de beheerder;

 • b.

  de door de beheerder aangewezen medewerkers;

 • c.

  voor het uitvoeren van systeembeheeractiviteiten: de door de beheerder aangewezen medewerkers van de gemeente of medewerkers van een onderhoudsfirma.

Artikel 7 - Bewaartermijnen

De beeldinformatie en de gegevens met betrekking tot het tijdstip, de datum en de plaats waar de opnamen zijn gemaakt, worden maximaal vier weken bewaard waarna ze automatisch overschreven worden, tenzij:

 • a.

  de beeldinformatie verband houdt met een incident. In dat geval worden de beeldinformatie en de gegevens met betrekking tot het tijdstip, de datum en de plaats waar de opnamen zijn gemaakt, bewaard tot het onderzoek naar of de behandeling van het incident is afgesloten;

 • b.

  een inzageverzoek is ingediend en de beeldinformatie nog niet is gewist. In dat geval worden de beeldinformatie en de gegevens met betrekking tot het tijdstip, de datum en de plaats waar de opnamen zijn gemaakt bewaard totdat is beslist op het inzageverzoek en - voor zover het verzoek wordt gehonoreerd - de betrokkene inzage in de beeldinformatie en de gegevens met betrekking tot het tijdstip, de datum en de plaats waar de opnamen zijn gemaakt, heeft gehad.

Artikel 8 - Beveiligingsmaatregelen

De beeldinformatie en de gegevens met betrekking tot het tijdstip, de datum en de plaats waar de opnamen zijn gemaakt, zijn door fysieke, softwarematige en organisatorische maatregelen beveiligd. Die maatregelen zijn beschreven in het Privacy beleid gemeente Pijnacker-Nootdorp en het Informatiebeveiliging beleid en betreffen onder meer, maar niet uitsluitend:

 • a.

  het gebruik van magneetsloten voor medewerkers met vaste werktijden;

 • b.

  het gebruik van een bezoekersbalie, bezoekersregistratie, zichtbare bezoekerspassen en bezoekersbegeleiding;

 • c.

  automatische overschrijving beeldinformatie;

 • d.

  beveiligde opslag en verbindingen;

 • e.

  autorisatieprofielen van medewerkers.

Artikel 9 - Informeren van betrokkenen

Medewerkers en andere betrokkenen hebben het recht om geïnformeerd te worden over de verwerking van persoonsgegevens in verband met cameratoezicht (beeldinformatie). Contactgegevens van de FG, welke persoonsgegevens worden verwerkt, het doel en de grondslag van de verwerking zijn te vinden in deze bijzondere privacyverklaring en in de algemene privacyverklaring van de gemeente. Verder treft de gemeente aanvullende maatregelen om medewerkers en andere betrokkenen te informeren over het doel en de grondslag van cameratoezicht op terreinen en in gebouwen van de gemeente, zoals:

 • a.

  het plaatsen van een informatieartikel op het Intranet;

 • b.

  het plaatsen van informatiestickers bij alle ingangen;

 • c.

  het plaatsen van dit reglement op de gemeentewebsite.

Artikel 10 - Protocol bij recht op inzage van de betrokkene

Medewerkers en andere betrokkenen hebben het recht om aan de gemeente te vragen of [in dit verband] zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt. Medewerkers en andere betrokkenen hebben aldus de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, zijn/haar gegevens worden verwerkt. Medewerkers en andere betrokkenen kunnen dit recht uitoefenen door een inzageverzoek in te dienen. De gemeente heeft voor inzageverzoeken een procedure vastgesteld in het document ‘Procedure verzoeken van betrokkenen’.

Artikel 11 - Protocol bij recht op gegevenswissing

Medewerkers en andere betrokkenen hebben het recht om verwijdering van persoonsgegevens te vragen. De gemeente hoeft niet altijd aan het verzoek te voldoen. De gemeente zal toetsen of er een wettelijke uitzonderingsgrond van toepassing is waardoor de persoonsgegevens niet verwijderd mogen worden. Indien er geen uitzonderingsgrond aanwezig is dan moet de gemeente overgaan tot verwijdering van de persoonsgegevens. De gemeente heeft voor verzoeken om gegevenswissing een procedure vastgesteld in het document ‘Procedure verzoeken van betrokkenen’.

Artikel 12 Slotbepaling

Dit privacyreglement kan worden aangehaald als ‘Privacyreglement cameratoezicht publieksruimten, gebouwen en terreinen’.

Artikel 15 Inwerkingtreding reglement

Het reglement treedt in werking na publicatie op de gemeentelijke website en in het gemeenteblad.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van 15 november 2022.

het college van Pijnacker-Nootdorp,

Edwin Wernke

secretaris a.i.

Björn Lugthart

burgemeester


Noot
1

Het doel van de verwerking, het cameratoezicht, is gericht op bescherming, beveiligingen bewaking en is niet gericht op identificatie, profilering of anderszins. Identificatie zal uitsluitend kunnen plaatsvinden bij een incident, zoals diefstal, vernieling, agressie en/of fraude.