Regeling vervallen per 27-12-2023

Verordening op de heffing en de invordering van leges ‘s-Hertogenbosch 2023 (Legesverordening ‘s-Hertogenbosch 2023).

Geldend van 10-12-2022 t/m 26-12-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges ‘s-Hertogenbosch 2023 (Legesverordening ‘s-Hertogenbosch 2023).

De Gemeenteraad van de gemeente ’s-Hertogenbosch,

in zijn vergadering van 8 november 2022

gezien het voorstel met reg.nr. 14288060;

gelet op de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente 's-Hertogenbosch, houdende regels betreffende de heffing en de invordering van leges ‘s-Hertogenbosch 2023

Artikel 1. Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van de eerste dag in een kalendermaand tot de eerste dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de eerste dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de eerste dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de eerste dag in een kalenderjaar tot de eerste dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een reisdocument of Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet;

Een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel met bijbehorende bijlage (ROEB-lijst).

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4. Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • 1.

  diensten in het openbaar belang verzocht door openbare besturen of openbare instellingen, met uitzondering van de leges genoemd in titel 1: hoofdstukken 8, 11 en 16, titel 2: alle hoofdstukken en titel 3: hoofdstuk 4.

 • 2.

  het afgeven van:

 • a.

  “attestaties de vita” of “bewijzen van in leven zijn” strekkende tot ontvangst van pensioenen, wachtgelden, lijfrenten en andere periodieke uitkeringen ten laste van publiekrechtelijke lichamen;

 • b.

  beschikkingen op bezwaar- en verzoekschriften terzake van gemeentelijke belastingen;

 • c.

  beschikkingen of afschriften houdende aanstelling, benoeming, bevordering, ontslag, toekenning van bezoldiging, vergoeding of toelage, dan wel verhoging hiervan, betrekkelijk enige gemeentelijke functie of dienstverrichting jegens de gemeente;

 • d.

  beschikkingen of afschriften daarvan, houdende beslissing op een verzoek om subsidie uit de gemeentekas.

  • 1.

   het in behandeling nemen van een aanvraag voor een uittreksel of afschrift uit de registers van de burgerlijke stand en/of het in behandeling nemen van een aanvraag voor een uittreksel uit de basisregistratie personen, mits de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging heeft afgegeven waarvoor een eigen bijdrage verschuldigd is ter hoogte van het bedrag genoemd in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a van het Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand dan wel artikel 2a, tweede lid, aanhef en onder a van het Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand.

  • 2.

   het verstrekken van een exemplaar van de bescheiden, genoemd in titel 1, hoofdstuk 2, lid 1, van de bij deze verordening behorende Tarieventabel, aan politieke partijen welke aan de laatst gehouden verkiezingen voor de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch hebben deelgenomen.

  • 3.

   het verstrekken van losse raadsvoorstellen of commissievoorstellen tot een maximum van drie per vergadering.

  • 4.

   diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald.

  • 5.

   diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, slechts voor het deel van de aanvraag dat betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

  • 6.

   het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets).

  • 7.

   diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.

Artikel 5. Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel met de daarbij behorende bijlage (ROEB-lijst), met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6. Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7. Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 6:

 • a.

  mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

 • b.

  schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen veertien dagen na de dagtekening van de kennisgeving;

 • c.

  langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen veertien dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

 • d.

  langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen veertien dagen na dagtekening van de kennisgeving.

  • 1.

   De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8. Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9. Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10. Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   titel 1: hoofdstuk 4 (Identiteitsbewijzen / Reispapieren);

  • 2.

   titel 1: hoofdstuk 5 (Rijbewijzen);

  • 3.

   titel 1: hoofdstuk 6, vijfde lid (verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 4.

   titel 1: hoofdstuk 14 (Wet op de kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11. Overgangsrecht en slotbepalingen

 • 1.

  De ''Legesverordening 2022” wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 13. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 2023.

Tarieventabel 2023

behorende bij de “Verordening van de gemeenteraad van de gemeente ’s-Hertogenbosch, houdende regels betreffende de heffing en de invordering van leges”, geldend vanaf 1 januari 2023.

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE DIENSTVERLENING

Paragraaf 1.1 Burgerlijke stand

Artikel 1.1 Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap met ceremonie

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:

a.

maandag tot en met vrijdag

€ 623,00

b.

zaterdag op het Stadhuis, Perron-3 (Rosmalen) en Empel (voormalig gemeentehuis)

€ 1047,65

c.

zaterdag op de overige trouwlocaties

€ 474,05

d.

zondag op het Stadhuis, Perron-3 (Rosmalen) en Empel (voormalig gemeentehuis)

€ 1.256,55

e.

zondag op de overige trouwlocaties

€ 628,30

Artikel 1.2 Huwelijksvoltrekking zonder ceremonie

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap zonder ceremonie van maandag tot en met vrijdag, alleen op het Stadskantoor

€ 179,65

Artikel 1.3 Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op:

a.

maandag tot en met vrijdag op het Stadskantoor

€ 98,70

b.

maandag tot en met vrijdag op het Stadhuis, Perron-3 (Rosmalen) en Empel (voormalig gemeentehuis) en overige trouwlocaties

€ 623,00

c.

zaterdag op het Stadhuis, Perron-3 (Rosmalen) en Empel (voormalig gemeentehuis)

€ 1047,65

d.

zaterdag op de overige trouwlocaties

€ 474,05

e.

zondag op het Stadhuis, Perron-3 (Rosmalen) en Empel (voormalig gemeentehuis)

€ 1256,55

f.

zondag op de overige trouwlocaties

€ 628,30

Artikel 1.4 Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap in een huis der gemeente

Indien de kandidaten de huwelijksvoltrekking of de registratie van een partnerschap willen houden in een gebouw dat nog niet is aangewezen als huis der gemeente, worden de onder 1.1 en 1.3 opgenomen leges verhoogd met

€ 125,00

Artikel 1.5 Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk in een huis der gemeente

Indien de kandidaten een geregistreerd partnerschap om willen zetten in een huwelijk in een gebouw dat nog niet is aangewezen als huis der gemeente, worden de onder 1.1 en 1.3 opgenomen leges verhoogd met

€ 125,00

Artikel 1.6 Aanwijzing buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag

Indien de kandidaten voor de huwelijksvoltrekking of de registratie van een partnerschap gebruik maken van een door hen genoemde persoon welke nog niet door de gemeente ‘s-Hertogenbosch is aangewezen als ambtenaar van de burgerlijke stand, worden de onder 1.1 en 1.3 opgenomen leges verhoogd met

€ 67,55

Artikel 1.7 Annuleren of wijzigen datum

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gereserveerde datum voor de huwelijksvoltrekking, registratie van het partnerschap of omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk te annuleren of te wijzigen:

€ 28,85

Artikel 1.8 Kosteloze voltrekking huwelijk of registratie partnerschap

De onder artikel 1.1, 1.2 en 1.3 opgenomen leges worden niet geheven op de dagen en uren welke door de ambtenaar van de burgerlijke stand zijn aangewezen voor kosteloze voltrekking van een huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Artikel 1.9 Trouwboekje of partnerschapsboekje

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapsboekje:

€ 40,85

Het tarief bedraagt voor het vermelden van de personalia van een kind in een trouwboekje in kalligrafisch schrift:

€ 12,50

Artikel 1.10 Overige dienstverlening

1.

het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

2.

Bij toezending van een stuk als bedoeld onder f, anders aangevraagd dan via de daarvoor beschikbaar gestelde webformulieren wordt het wettelijk verschuldigde tarief verhoogd met

€ 4,15

3.

het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning om een stoffelijk overschot op- of her te begraven

€ 72,80

Paragraaf 1.2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Artikel 1.11 Paspoorten of andere reisdocumenten

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van:

 

a.

een nationaal paspoort, faciliteitenpaspoort en zakenpaspoort:

 

1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,85

2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,85

b.

een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 58,85

Artikel 1.12 Nederlandse identiteitskaart

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van:

a.

een Nederlandse identiteitskaart:

1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 70,35

2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 37,95

b.

een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

€ 34,25

Artikel 1.13 Modaliteiten

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

a.

voor spoedlevering van een in de artikelen 1.11 en 1.12 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die artikelen genoemde bedragen:

€ 53,00

b.

voor het bezorgen van een in de artikelen 1.11 en 1.12 genoemd document, zijnde een toeslag op de in de artikelen 1.11 en 1.12 en onder a genoemde bedragen: € 9,95

Bij meerdere bezorgingen voor een gezin of samenlevingsvorm op hetzelfde adres en op hetzelfde tijdstip geldt een maximum van € 9,95. Bij het uitreiken van de documenten dienen alle personen aanwezig te zijn. Bovendien dienen in dit geval alle aanvragen op hetzelfde tijdstip aan de balie ingediend te worden.

Paragraaf 1.3 Rijbewijzen

Artikel 1.14 Rijbewijzen

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 44,65

2.

Het tarief genoemd in lid 1 geldt tot aan de verhoging van de rijkskostencomponent door de invoering van de Wet digitale overheid (34.792). Vanaf de inwerkingtreding van genoemde wet geldt dan een tarief van

€ 48,15

Artikel 1.15 Modaliteiten

1.

Het tarief genoemd in artikel 1.14 wordt:

a.

bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

Paragraaf 1.4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens

Artikel 1.16 Definities

1.

Voor de toepassing van artikel 1.17 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van een of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd of de verstrekking van een of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

Artikel 1.17 Verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

a.

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 11,65

b.

tot het verstrekken van gegevens, anders aangevraagd dan via de daarvoor beschikbaar gestelde webformulieren wordt het bedrag onder a verhoogd met behandelingskosten van:

€ 4,15

c.

tot het doorzenden van de aanvraag tot het verstrekken van gegevens aan derden, per aanvraag

€ 15,85

d.

tot het verstrekken van een meertalig modelformulier voor uittreksels uit de Basisregistratie Personen

€ 11,65

Artikel 1.18 Modaliteiten

a.

De tarieven als genoemd in artikel 1.17 lid a worden bij een spoedlevering per verstrekking vermeerderd met

€ 14,10

b.

Indien een uittreksel/informatie via de daarvoor beschikbaar gestelde webformulieren is aangevraagd, worden de leges van de genoemde stukken in artikel 1.17 lid a van dit hoofdstuk per verstrekking verlaagd met:

€ 1,30

Artikel 1.19 Op verzoek doornemen basisregistratie personen

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, het persoonskaartenregister of archiefkaartenregister voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 21,20

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van een persoonslijst

€ 21,20

Artikel 1.20 Papieren verstrekking

1.

In afwijking van de artikelen 1.17 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen:

€7,50

Paragraaf 1.5 Bestuursstukken

Artikel 1.21 Verordeningen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

a.

een exemplaar van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 31,50

b.

een exemplaar van de Bouwverordening

€ 31,50

c.

een exemplaar van de Brandveiligheidsverordening

€ 34,10

Aanvullingsbladen van de in dit artikel vermelde verordeningen:

d.

voor elke eerste bladzijde of gedeelte daarvan van elke aanvulling

€ 2,50

e.

voor elke overige bladzijde of gedeelte daarvan

€ 0,50

Paragraaf 1.6 Overige publiekszaken

Artikel 1.22 Overige publiekszaken

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

a.

Voor het waarmerken van originele stukken indien de aanvrager de noodzakelijkheid hiervoor aantoont en het daarnaast onmogelijk is om op eenvoudige wijze een duplicaat van het origineel te verkrijgen, per stuk

€ 11,65

b.

tot het legaliseren van een handtekening

€ 11,65

Paragraaf 1.7 Gemeentearchief

Artikel 1.23 Afschrift of uittreksel uit gemeentearchief

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een geauthentiseerde reproductie van een authentiek afschrift/uittreksel:

a.

Per akte of set bijlagen uit de Burgerlijke Stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

b.

Per akte uit andere archieven

€ 34,95

Paragraaf 1.8 Bijzondere wetten

Artikel 1.24 Huisvestingswet 2014

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

1.

een vergunning voor het in gebruik nemen van een standplaats als bedoeld in artikel 2.2 van de Huisvestingsverordening

€ 59,35

Artikel 1.25 Leegstandswet

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 50,70

2.

Als aanvragen als bedoeld in het eerste lid gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in die onderdelen bedoelde leges slechts eenmaal geheven. Dit geldt ook als het gaat om een geheel van huurwoningen bestemd voor sloop of renovatie waarvoor gelijktijdig aanvragen worden ingediend.

Artikel 1.26 Wet op de kansspelen

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

a.

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50

b.

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€ 56,50

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34,00

c.

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

€ 226,50

d.

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat

€ 226,50

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 136,00

2.

Het eerste lid, onderdelen a en b, is van overeenkomstige toepassing als de vergunning geldt voor een tijdvak korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd respectievelijk verhoogd worden.

3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 59,10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een:

4.

aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren of doen exploiteren van een speelgelegenheid als bedoeld in artikel 2 van de Verordening op de speelautomatenhallen ’s-Hertogenbosch 2018

€ 881,95

5.

aanvraag tot het verlenen van een gewijzigde vergunning tot het exploiteren of doen exploiteren van een speelgelegenheid als bedoeld in artikel 2 van de Verordening op de speelautomatenhallen 's-Hertogenbosch 2018

€ 256,95

Artikel 1.27 Telecommunicatiewet

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek in verband met het verkrijgen van instemming, per voorgenomen aaneengesloten (graaf/ blaas/ boor/ pers)werkzaamheden (of combinatie daarvan) inzake kabels en of leidingen ten dienste van een openbaar elektronisch communicatienetwerk tot 1.500 meter aaneengesloten tracélengte:

€ 563,25

2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van toestemming, per aaneengesloten (graaf/ blaas/ boor/ pers)werkzaamheden (of combinatie daarvan) van niet ingrijpende aard of spoedeisende werkzaamheden, inzake kabels en of leidingen:

€ 74,00

3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning, per voorgenomen aaneengesloten (graaf/ blaas/ boor/ pers)werkzaamheden (of combinatie daarvan) inzake kabels of leidingen, op, in en boven openbare door de gemeente beheerde gronden, uitgezonderd voor kabels ten dienste van een openbaar elektronisch communicatienetwerk tot 1500 meter aaneengesloten tracélengte:

€ 563,25

4. a

In afwijking van het gestelde in de leden 1 en 3, wordt bij projecten met een aaneengesloten tracélengte vanaf 1.500 meter, door het college van burgemeester en wethouders een begroting opgesteld van de kosten voor de te voeren procedure. Deze kosten worden inclusief onderbouwing, voorafgaand aan de aanvraagbehandeling, schriftelijk medegedeeld aan de aanvrager.

b.

De aanvraag wordt in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Artikel 1.28 Verkeer en Vervoer

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

a.

voor de afgifte van een Europese gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het “Besluit administratieve bepalingen in het wegverkeer”

€ 110,00

b.

voor het opnieuw afgeven van een Europese gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld onder lid a. van dit hoofdstuk indien de Europese gehandicaptenkaart wordt vermist of indien vervanging nodig is in verband met verminking van het document

€ 110,00

c.

voor het aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken bij het huis- of werkadres

€ 153,20

d.

voor de afgifte van een vergunning voor het rijden op busbanen of busstroken

€ 34,65

e.

voor de afgifte van een nieuwe vergunning voor het rijden op busbanen of busstroken, indien de verstrekte vergunning is verloren of ontvreemd

€ 34,65

f.

voor het afgeven van een langlopende ontheffing landbouwvoertuig (geldigheid 3 jaar)

€ 30,00

g.

voor het afgeven van een dagontheffing voor de milieuzone per kenteken voor maximaal 12 maal per kalenderjaar, per dagontheffing

€ 32,10

h.

om voor één kenteken van een voertuig voor een geldigheidsduur langer dan 3 maanden per kalenderjaar ontheffing voor de milieuzone te verkrijgen

€ 188,55

i.

voor de afgifte van een toegangssticker voor het Selectief Toegangsysteem als bedoeld in artikel 6 tot en met 9 van de "Beleidsregels ontheffingen motorvoertuigen ’s-Hertogenbosch 2021"

€ 10,00

j.

voor de afgifte van een toegangspas voor het Selectief Toegangsysteem als bedoeld in Artikel 6 tot en met 9 van de "Beleidsregels ontheffingen motorvoertuigen ’s-Hertogenbosch 2021" is éénmalig een borg verschuldigd. Als de toegangspas weer wordt ingeleverd wordt de borg terugbetaald. De borg bedraagt:

€ 20,00

k.

voor de afgifte van een dagontheffing voor het parkeerverbod in de binnenstad als bedoeld in artikel 5 van de "Beleidsregels ontheffingen motorvoertuigen ’s-Hertogenbosch 2021" per dag:

€ 25,00

l.

voor de afgifte van een taxi-ontheffing

€ 15,30

m.

Voor het afgeven van een dagontheffing voor de geslotenverklaring en het plaatsen van een voertuig op het erf van het centrum van Rosmalen per dag:

€ 2,50

n.

het afgeven van elke andere vergunning of ontheffing, verleend op grond van de Wegenverkeerswet, het Wegenverkeersreglement, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens of een daarop steunende regeling, met uitzondering van de aanvragen tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in dit hoofdstuk

€ 15,30

Paragraaf 1.9 Diversen

Artikel 1.29 Nasporing gegevens milieu en omgevingsvergunningen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.

Het tarief bedraagt voor het op verzoek verrichten van naspeuringen in en het verstrekken van gegevens uit de in het archief respectievelijk in het informatiesysteem berustende stukken terzake van bestemmingsplangegevens en omgevingsvergunningen, zoals van bouwtekeningen, voor ieder daaraan besteed c.q. aangevangen kwartier:

€ 21,80

2.

De op grond van dit hoofdstuk verschuldigde leges worden verhoogd met de leges voor fotokopieën van stukken, zoals vermeld in hoofdstuk 1, artikel 1.30.

Artikel 1.30 Gewaarmerkte afschriften, kopieën, stukken of uittreksels

a.

kopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

1.

A0-formaat in zwart - wit (afmeting 84,1 x 118,9 cm)

€ 6,60

2.

A1-formaat in zwart - wit (afmeting 59,4 x 84,1 cm)

€ 4,95

3.

A2-formaat in zwart - wit (afmeting 42,0 x 59,4 cm)

€ 3,90

4.

A3-formaat in zwart - wit (afmeting 29,7 x 42,0 cm)

€ 0,20

5.

A4-formaat in zwart - wit (afmeting 21,0 x 29,7 cm)

€ 0,10

b.

kopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

1.

A0-formaat in kleur (afmeting 84,1 x 118,9)

€ 9,15

2.

A1-formaat in kleur (afmeting 59,4 x 84,1 cm)

€ 7,45

3.

A2-formaat in kleur (afmeting 42,0 x 59,4 cm)

€ 6,20

4.

A3-formaat in kleur (afmeting 29,7 x 42,0 cm)

€ 0,30

5.

A4-formaat in kleur (afmeting 21,0 x 29,7 cm)

€ 0,20

c.

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 11,65

d.

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 11,65

e.

een gunstige beschikking op aanvragen van een vergunning of ontheffing, dan wel van elk ander stuk of verklaring in het persoonlijke belang van de aanvrager opgemaakt voor zover deze stukken niet afzonderlijk en met name in de volgende hoofdstukken van deze verordening of in een andere belastingverordening van deze gemeente, dan wel in andere rechtsregels zijn genoemd: per afgegeven stuk

€ 11,65

Artikel 1.31 Diverse vergunningen, beschikkingen of andere afgiften

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

a.

De afgifte van een minicontainer welke is bestemd voor de inzameling van huishoudelijk afval bij:

een gebruikte container

€ 47,35

een nieuwe container

€ 81,80

De leges onder a. worden in rekening gebracht, indien de eerder uitgereikte minicontainer wordt vermist of door onzorgvuldig handelen van de gebruiker onbruikbaar is en vervangen moet worden.

HOOFDSTUK 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Paragraaf 2.1 Algemene bepalingen

Artikel 2.1 Definities

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

Aanlegkosten: Het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economische verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

Bouwkosten:

a. Het totaal van de kosten voor het fysiek realiseren van het bouwwerk dat volgt uit de normkostenberekening op basis van de in bijlage 1 bij deze tarieventabel opgenomen ROEB-lijst.

b. Uitsluitend voor zover de in de aanvraag begrepen type bouwwerk niet is opgenomen in de bijlage 1 weergegeven ROEB-lijst wordt onder bouwkosten het volgende verstaan:

de op het aanvraagformulier omgevingsvergunning opgegeven geschatte aanneemsom exclusief BTW. Deze geschatte aanneemsom dient overeen te komen met de prijs die een derde in het economische verkeer moet betalen voor het tot stand brengen van het type bouwwerk exclusief omzetbelasting. Indien er een aanneemsom ingevolge de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Staatscourant 2012, 1567) bekend is, dan worden de bouwkosten gelijk gesteld aan de aanneemsom exclusief BTW.

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Zonneveld: een project met grondgebonden zonnepanelen, alsmede een project met zonnepanelen op water.

Paragraaf 2.2 Voorfase

Artikel 2.2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.

Om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning:

€ 62,05

2.

Indien het betreft de beoordeling van een conceptaanvraag om omgevingsvergunning voor de realisatie van een zonneveld, in afwijking van artikel 2.2.1, bedraagt het tarief:

als voorschot op het bedrag als genoemd in art. 2.3.3.6 en/of 2.9.2

€ 1.000,- per hectare (bruto-oppervlak)

Paragraaf 2.3 Omgevingsvergunning

Artikel 2.3.1 Bouwactiviteiten

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in deze paragraaf en paragraaf 2.4 van dit hoofdstuk. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

1.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief indien de bouwkosten:

a.

minder bedragen dan € 102.126,-:

2,8% van die bouwkosten met een minimum van

€ 99,00

b.

€ 102.126,- bedragen of meer, doch minder dan € 512.855,-:

€ 2.859,53 vermeerderd met 2,4% van het bedrag waarmee die bouwkosten

€ 102.126, - te boven gaan.

c.

€ 512.855,- bedragen of meer, doch minder dan € 5.654.865,-

€ 12.717,00 vermeerderd met 1,8% van het bedrag waarmee die bouwkosten

€ 512.855, - te boven gaan.

d.

€ 5.654.865,- bedragen of meer, doch minder dan € 22.622.851,-

€ 105.273,20 vermeerderd met 1,3% van het bedrag waarmee die bouwkosten

€ 5.654.865, - te boven gaan

e.

€ 22.622.851,- bedragen of meer, doch minder dan € 113.117.011,-

€ 325.857,00 vermeerderd met 0,65% van het bedrag waarmee die bouwkosten

€ 22.622.851, - te boven gaan;

f.

€ 113.117.011,- bedragen of meer

€914.069,00,-

2.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit ten behoeve van het realiseren van een zonneveld, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief per MWp (aan te duiden met 1 decimaal achter de komma):

€ 10.000,-

Artikel 2.3.1.2 Extra welstandstoets

Niet van toepassing

Artikel 2.3.1.3 Verplicht advies agrarische commissie

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie wordt beoordeeld:

€ 1.006,45

Artikel 2.3.1.4 Achteraf ingediende aanvraag

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit, verhoogd met 25% met en minimum van:

€ 59,35

Artikel 2.3.1.5 Beoordeling aanvullende gegevens

Niet van toepassing

Artikel 2.3.2 Aanlegactiviteiten

1.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 99,60

Artikel 2.3.3 Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit (exclusief benodigde onderzoeken)

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

1.

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 332,00

2.

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking), waarbij de aanvraag ook betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief 0,2% van die bouwkosten met een minimum van € 332,= en een maximum van

€ 9.030,00,-.

3

Indien het een aanvraag betreft voor het bouwen van meer dan één woning, wordt het bedrag wat als gevolg van artikel 2.3.3.2 in rekening wordt gebracht, verhoogd met

€ 500,00 per woning.

4.

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 9.030,00

5.

Indien het een aanvraag betreft voor het bouwen van meer dan één woning, wordt het bedrag wat als gevolg van artikel 2.3.3.4 in rekening wordt gebracht, verhoogd met

€ 500,00 per woning.

6.

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) voor de realisatie van een zonneveld bedraagt het tarief in afwijking van artikel 2.3.3.4

€ 4.000,00 per hectare (bruto-oppervlak)

7.

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 332,00

8.

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 332,00

9.

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 332,00

10.

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 332,00

11.

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 332,00

Artikel 2.3.4 Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouw- of aanlegactiviteit (exclusief benodigde onderzoeken)

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

1.

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 332,00

2.

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 332,00

3.

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 9.030,00

4.

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 332,00

5.

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 332,00

6.

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 332,00

7.

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 332,00

8.

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 332,00

Artikel 2.3.5 In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief indien de bruto-vloeroppervlakte van het gebouw bedraagt:

a.

minder dan 250 m²

€ 1.127,00

b.

250 tot 500 m²

€ 1.932,00

c.

500 tot 1.00 m²

€ 2.533,00

d.

1.000 tot 2.500 m²

€ 2.932,00

e.

2.500 m ² of meer

€ 3.334,00

De leges onder e worden verhoogd met € 0,03 voor elke m² waarmee de bruto-vloeroppervlakte de 2.500 m² overschrijdt.

Artikel 2.3.6 Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Monumentenverordening ’s-Hertogenbosch 2002 aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 5, van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

1.

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument:

€ 332,00

2.

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 332,00

3.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of de Monumentenverordening ’s-Hertogenbosch 2002 aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

€ 201,00

Artikel 2.3.7 Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 201,00

Artikel 2.3.8 Aanleggen of veranderen weg

Niet van toepassing

Artikel 2.3.9 Uitweg/Inrit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:5 van de Algemene plaatselijke verordening ’s-Hertogenbosch 2016 een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 100,00

Artikel 2.3.10 Kappen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de Verordening Bomen, Water en Groen ’s-Hertogenbosch 2021 een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief per te kappen boom:

€ 100,00

Met een maximum van

€ 1.000,00

Artikel 2.3.11 Handelsreclame

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of artikel van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, en indien niet tevens sprake is van een activiteit als bedoeld in onderdeel 2.3.1.1 (bouwactiviteit), bedraagt het tarief:

1.

indien de activiteit bestaat uit het maken of voeren van die handelsreclame bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder h, van de Wabo

€ 100,00

Artikel 2.3.12 Opslag van roerende zaken

Niet van toepassing

Artikel 2.3.13 Natura 2000-activiteiten

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het

€ 4.099,00

Artikel 2.3.14 Wet Natuurbescherming

1.

Indien een aanvraag tot het behandelen van een aanvraag omgevingsvergunning tevens betrekking heeft op een ontheffingsaanvraag voor het verrichten van handelingen als bedoeld in de artikelen 3.3, eerste lid, 3.4, tweede lid, 3.8 eerste lid, 3.9, tweede lid, en 3.10, tweede lid, van de Wet natuurbescherming ten behoeve van het realiseren of wijzigen van infrastructurele werken, het realiseren of wijzigen van windmolens of ruimtelijke ontwikkeling waarbij meer dan 50 woningen worden gesloopt, gerealiseerd of gerenoveerd:

€ 6.922,00

2.

Indien een aanvraag tot het behandelen van een aanvraag omgevingsvergunning tevens betrekking heeft op een ontheffingsaanvraag voor het verrichten van handelingen als bedoeld in de artikelen 3.3, eerste lid, 3.4, tweede lid, 3.8 eerste lid, 3.9, tweede lid, en 3.10, tweede lid, van de Wet natuurbescherming anders dan bedoeld onder 3a en 3b, die niet uitsluitend ziet op het belang van één particuliere aanvrager:

€ 5.064,00

3.

Een ontheffingsaanvraag als bedoeld onder 2.3.14.2 die uitsluitend ziet op het belang van één particuliere aanvrager:

€ 2.242,00

Artikel 2.3.15 Andere activiteiten

Niet van toepassing

Artikel 2.3.16 Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

1.

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

2.

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

Artikel 2.3.17 Beoordeling bodemrapport

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

1.

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 255,00

2.

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 255,00

Artikel 2.3.18 Advies

Niet van toepassing

Artikel 2.3.19 Verklaring van geen bedenkingen

Niet van toepassing

Artikel 2.3.20 Ontheffing geluidhinder Bouwbesluit 2012

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verlenen van een ontheffing voor het verrichten van handelingen bij bouw of sloopactiviteiten die tot geluidsoverlast leiden:

€ 326,00

Paragraaf 2.4 Wet Geluidhinder

Artikel 2.4 Wet geluidhinder

1.

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het vaststellen van een hogere grenswaarde in het kader van de Wet geluidhinder is, naast de leges voor omgevingsvergunningen en verhogingen van de leges voor omgevingsvergunningen dan wel leges voor bijzondere procedures (zoals leges voor herziening/wijziging bestemmingsplan, e.d.) een bedrag verschuldigd van:

€ 2.201,00

2.

Het bedrag zoals hierboven genoemd wordt bij woongebouwen per wooneenheid verhoogd met:

€ 100,00

Paragraaf 2.5 Vermindering

Vervallen

Paragraaf 2.6 Teruggaaf

Artikel 2.6.1 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

1.

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van één maand na het in behandeling nemen ervan

70 %

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

2.

indien de aanvraag wordt ingetrokken na één maand na het in behandeling nemen ervan

60 %

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

3.

indien de aanvraag wordt ingetrokken op verzoek van het bevoegd gezag

100 %

Artikel 2.6.2 Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 24 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

40 %

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

Artikel 2.6.3 Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, sloopactiviteiten of afwijken van het bestemmingsplan

1.

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

50 %

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit planologisch strijdig gebruik als bedoeld in de onderdelen 2.3.3 en 2.3.4, weigert, dan bedragen de leges

€ 166,00

3.

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 en 2.5.3.2 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

Artikel 2.6.4 Minimumbedrag voor teruggaaf

Een bedrag minder dan € 53,00 wordt niet teruggegeven.

Artikel 2.6.5 Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.18 en 2.3.19 wordt geen teruggaaf verleend.

Artikel 2.6.6 Teruggaaf legesdeel verzoek vaststellen hogere grenswaarde in het kader van de Wet Geluidhinder

1. Indien de aanvraag voor een hogere grenswaarde door de aanvrager wordt ingetrokken na het in behandeling nemen van het verzoek, bedragen de verschuldigde leges 50% van het oorspronkelijke bedrag.

2. Indien de aanvraag voor een hogere grenswaarde leidt tot een weigering van het gehele verzoek tot het vaststellen van een hogere grenswaarde bedraagt de teruggaaf van de leges 50% van het oorspronkelijke bedrag.

Paragraaf 2.7 Intrekking omgevingsvergunning

Niet van toepassing

Paragraaf 2.8 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Artikel 2.8.1 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 59,00

Paragraaf 2.9 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Artikel 2.9 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen, wijzigen of uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in respectievelijk artikel 3.1, eerste lid; artikel 3.6, eerste lid, onder a en artikel 3.6, eerste lid, onder b van de Wet ruimtelijke ordening (exclusief benodigde onderzoeken)

€9.030,00

2.

Indien een aanvraag tot het vaststellen, wijzigen of uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in respectievelijk artikel 3.1, eerste lid; artikel 3.6, eerste lid, onder a en artikel 3.6, eerste lid, onder b van de Wet ruimtelijke ordening, de realisatie van een zonneveld betreft, bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen, in afwijking van artikel 2.9.1 (exclusief benodigde onderzoeken)

€ 4.000,- per hectare (bruto-oppervlak)

Bijlage bij tarieventabel Leges, hoofdstuk 2

Overzicht bouwkosten ten behoeve van berekeningen voor de bouwleges-toets

Vastgesteld in het ROEB-overleg van 15 september 2020

De vermelde prijzen gelden per eenheid zoals vermeld

2021

Excl. BTW (euro)

2021

Incl. 21 % BTW (euro)

2021

Eenheid (bruto)

1.WONINGEN

1.1 Rijtjeswoningen

225,00

272,25

Per m3

1.2 Halfvrijstaande woningen

272,00

329,12

Per m3

1.3 Vrijstaande woningen / appartementen

304,00

367,84

Per m3

1.4 Bungalows

324,00

392,04

Per m3

1.5 Woonwagens (nieuw en verplaatst)

204,00

246,84

Per m3

1.6 (Tijdelijke) woonunit

204,00

246,84

Per m3

1.7 Recreatiewoning

204,00

246,84

Per m3

2.WONINGUITBREIDINGEN EN VERBOUWINGEN

2.1 Uitbreiding woonruimte / dakopbouw

309,00

373,89

Per m3

2.2 Uitbreiding bergruimte / garage

136,00

164,56

Per m3

2.3 Kelder

283,00

342,43

Per m3

2.4 Serre

612,00

740,52

Per m2

2.5 Verandering woonruimte (inpandig)

142,00

171,82

Per m3

2.6 Dakkapel

1.171,00

1.416,91

Per m1

2.7 Gevelwijziging

633,00

765,93

Per m2

2.8 Nieuw dak

126,00

152,46

Per m2

3.BIJGEBOUWEN

3.1 Berging/garage met plat dak

142,00

171,82

Per m3

3.2 Berging/garage met kapconstructie

131,00

158,51

Per m3

3.3 Carport/Overkapping

168,00

203,28

Per m2

3.4 Tuinhuisje (prefab)

157,00

189,97

Per m2

3.5 Zwembad

209,00

252,89

Per m3

4.TUIN EN STRAATMEUBILAIR

4.1 Houten schutting/pergola

74,00

89,54

Per m1

4.2 Gemetselde tuinmuur

131,00

158,51

Per m1

4.3 Schotelantenne

1.056,00

1.277,76

Per st.

4.4 Hout + metselwerk tuinmuur

100,00

121,00

Per m1

4.5 Gaashekwerk

53,00

64,13

Per m1

5.BEDRIJFSHALLEN

- Gemetselde wandconstructie: geldt voor gehele pand (geen opsplitsing)

5.1 Bedrijfshal hoogte tot en met 3m

105,00

127,05

Per m3

5.2 Bedrijfshal hoogte tussen 3 en 6m

63,00

76,23

Per m3

5.3 Tussenvloer in de hal extra

142,00

171,82

Per m2

5.4 Bedrijfskantoor in de hal

215,00

260,15

Per m3

-Systeembouw: geldt voor gehele pand (geen opsplitsing)

5.5 Hal hoogte tot en met 6m

63,00

76,23

Per m3

5.6 Hal hoogte tussen 6 tot en met 9m

53,00

64,13

Per m3

5.7 Hal hoger dan 9 m, opp. kleiner dan 5.000 m2

48,00

58,08

Per m3

5.8 Hal hoger dan 9 m, opp. tussen 5.000 en 10.000 m2

48,00

58,08

Per m3

5.9 Hal hoger dan 9 m, opp. tussen 10.000 en 20.000 m2

42,00

50,82

Per m3

5.10 Hal hoger dan 9 m, opp. groter dan 20.000 m2

42,00

50,82

Per m3

5.11 Tussenvloer in de hal extra

89,00

107,69

Per m2

5.12 Kantoorvloer in de hal extra

136,00

164,56

Per m2

5.13 Open loods

136,00

164,56

Per m2

5.14 Semi-permanente unit

215,00

260,15

Per m3

5.15 Romneyloods

30,00

36,30

Per m3

6.OVERIGE GEBOUWEN

6.1 Kantoor

304,00

367,84

Per m3

6.2 Showroom

178,00

215,38

Per m3

6.3 Winkel

304,00

367,84

Per m3

6.4 Bouwmarkt

136,00

164,56

Per m3

6.5 Horeca

277,00

335,17

Per m3

6.6 Sporthal

272,00

329,12

Per m3

6.7 Kleedgebouwen

251,00

303,71

Per m3

6.8 Scholen / kinderdagverblijven

241,00

291,61

Per m3

6.9 Noodscholen

199,00

240,79

Per m3

6.10 Zorgfunctie (kleinschalig)

361,00

436,81

Per m3

6.11 Interne wijzigingen overige gebouwen

105,00

127,05

Per m3

6.12 Gevelwijzigingen overige gebouwen

638,00

771,98

Per m3

7.TUINBOUWKAS

7.1 Verwarmde kas

48,00

58,08

Per m2

7.2 Onverwarmde kas

32,00

38,72

Per m2

8.VARKENSSTAL

8.1 Stal fokzeugen en biggen (traditioneel metselwerk)

418,00

505,78

Per m2

8.2 Stal voor vleesvarkens (traditioneel metselwerk)

387,00

468,27

Per m2

8.3 Stal voor fokzeugen (groepshuisvesting op stro)

272,00

329,12

Per m2

*Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

72,60

Per m2

9.KOEIENSTAL

9.1 Stal voor vleeskalveren (traditioneel metselwerk)

377,00

456,17

Per m2

9.2 Grupstal (traditioneel metselwerk)

304,00

367,84

Per m2

9.3 Ligboxenstal (traditioneel metselwerk)

324,00

392,04

Per m2

*Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

72,60

Per m2

9.4 Gedeelte voor melkinrichting, installatie en tank

643,00

778,03

Per m2

10.KIPPENSTAL

10.1 Vleeskuikens (traditioneel metselwerk)

314,00

379,94

Per m2

10.2 Legkippen (traditioneel metselwerk)

335,00

405,35

Per m2

*Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

72,60

Per m2

11.PAARDENSTAL

11.1 Paardenstal (traditioneel metselwerk)

633,00

765,93

Per m2

11.2 Manege (rijhal) (traditioneel metselwerk)

309,00

373,89

Per m2

*Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

72,60

Per m2

12.OVERIGE AGRARISCHE BEDRIJFSGEBOUWEN

12.1 Opslagloods agrarische (spouwmuur traditioneel)

225,00

272,25

Per m2

12.2 Opslagloods (houten gevels)

121,00

146,41

Per m2

12.3 Opslagloods (beton gevels)

121,00

146,41

Per m2

12.4 Prefab werktuigen/opslagloods (stalen gevels)

100,00

121,00

Per m2

12.5 Prefab veldschuur open (stalen gevels)

58,00

70,18

Per m2

12.6 Aardappelloods (incl. kelderventilatie + inrichting)

345,00

417,45

Per m2

12.7 Champignonkwekerij (incl. basisinrichting)

622,00

752,62

Per m2

12.8 Nertsen

152,00

183,92

Per m1

13. MEST SILO / KELDER

13.1 Bovengronds van staal en/of hout systeembouw

41,00

49,61

Per m3

13.2 Mest kelder (losse kelder)

142,00

171,82

Per m2

13.3 Sleufsilo

257,00

310,97

Per m1

14. (PARKEER)KELDER

14.1 Gedeeltelijk boven- of ondergronds

183,00

221,43

Per m3

14.2 Geheel ondergronds

246,00

297,66

Per m3

14.3 Geheel bovengronds

115,00

139,15

Per m3

14.4 (Parkeer)kelder onder gebouw

121,00

146,41

Per m3

HOOFDSTUK 3 DIENSTVERLENING VALLEND ONDER EUROPESE DIENSTENRICHTLIJN

Paragraaf 3.1 Horeca

Artikel 3.1 Exploitatie alcoholvrije horeca

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

a.

een aanvraag tot het verlenen van een exploitatievergunning voor een alcoholvrije horecaonderneming als bedoeld in artikel 2.1. van de Horecaverordening 's-Hertogenbosch 2017:

€ 575,70

b.

een verzoek tot het laten bijschrijven van een leidinggevende op het aanhangsel van de exploitatievergunning van een alcoholvrije horecaonderneming zoals bedoeld in artikel 2.3 lid 5 van de Horecaverordening 's-Hertogenbosch 2017:

€ 325,60

Artikel 3.2 Uitoefenen horeca- of slijtersbedrijf

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

a.

een aanvraag tot het verlenen van een alcoholwetvergunning als bedoeld in artikel 3 van de Alcoholwet:

€ 899,35

b.

een aanvraag tot het verlenen van een alcoholwetvergunning als bedoeld in artikel 3 van de Alcoholwet met bijbehorende exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2.1 van de Horecaverordening 's-Hertogenbosch 2017:

€ 1.060,30

c.

een aanvraag tot het verlenen van een alcoholwetvergunning als bedoeld in artikel 4 van de Alcoholwet met bijbehorende exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2.1 van de Horecaverordening 's-Hertogenbosch 2017:

€ 780,15

d.

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet (wijziging inrichting):

€ 423,50

e.

een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Alcoholwet:

€ 375,30

f.

een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Alcoholwet door een paracommerciële rechtspersoon:

€ 262,70

Artikel 3.3 Exploitatie terras

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

a.

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning of een gewijzigde vergunning voor de exploitatie van een horecaterras als bedoeld in artikel 4.1 van de Horecaverordening 's-Hertogenbosch 2017:

€ 497,00

b.

een aanvraag tot het verlenen van een verkleining van de vergunning voor de exploitatie van een horecaterras als bedoeld in artikel 4.1 van de Horecaverordening 's-Hertogenbosch 2017

€ 280,15

c.

een aanvraag tot het overschrijven van de vergunning voor de exploitatie van een horecaterras als bedoeld in artikel 4.1 van de Horecaverordening 's-Hertogenbosch 2017

€ 105,95

Artikel 3.4 Ontheffingen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

a.

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing nachtzaak als bedoeld in artikel 5.2 van de Horecaverordening 's-Hertogenbosch 2017 en een ontheffing van de openingstijden voor studentensociëteiten als bedoeld in artikel 5.4 van de Horecaverordening ’s-Hertogenbosch 2017:

€ 374,40

b.

een aanvraag tot het verlenen van een weekendontheffing als bedoeld in artikel 5.5 van de Horecaverordening 's-Hertogenbosch 2017:

€ 416,00

c.

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van de sluitingstijden voor sport- en jeugdorganisaties, buurthuizen en wijkcentra als bedoeld in artikel 5.3 van de Horecaverordening 's-Hertogenbosch 2017:

€ 82,60

d.

een aanvraag tot het verlenen van een tijdelijke ontheffing van het verbod op het schenken van alcohol als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet:

Voor de eerste artikel 35 Alcoholwet ontheffing:

€ 154,75

En voor iedere volgende artikel 35 Alcoholwet ontheffing:

€ 25,00

e.

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing en/of toestemming op basis van de Horecaverordening 's-Hertogenbosch 2017 voor zover niet elders omschreven:

€ 142,55

Paragraaf 3.2 Seksbedrijven

Artikel 3.5 Vergunning seksbedrijf

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor

a.

een vergunning voor de exploitatie van een seksinrichting of escortbedrijf als bedoeld in artikel 3:4 van de Algemene plaatselijke verordening ’s-Hertogenbosch 2016:

€ 920,65

b.

een wijziging van de vergunning voor de exploitatie van een seksinrichting of escortbedrijf als bedoeld in artikel 3:4 van de Algemene Plaatselijke Verordening ’s-Hertogenbosch 2016 voor zover het niet de inrichting of de exploitant betreft

€ 378,85

Paragraaf 3.3 Winkeltijdenwet

Artikel 3.6 Ontheffing winkeltijden

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

a.

een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet:

€ 166,80

Paragraaf 3.4 Organiseren evenement of markt

Artikel 3.7 Organiseren evenement

1. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.10, van de Algemene plaatselijke verordening ’s-Hertogenbosch 2016 (evenementenvergunning), als het betreft:

a.

een A-evenement:

€ 63,45

b.

een B-evenement:

€1.546,25

c.

een C-evenement:

€3.146,40

2. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een geluidsontheffing:

a.

als bedoeld in artikel 4.4 van de Algemene Plaatselijke Verordening ’s-Hertogenbosch 2016:

€ 31,45

b.

als bedoeld in artikel 4.4 van de Algemene Plaatselijke Verordening ’s-Hertogenbosch 2016 en de aanvraag voor een geluidsontheffing onderdeel is van een aanvraag voor een B of C evenement:

€ 160,20

Paragraaf 3.5 Standplaatsen

Artikel 3.8 Standplaatsen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 5:14 van de Algemene plaatselijke verordening ’s-Hertogenbosch voor het hebben van:

1. een vaste standplaats, seizoensstandplaats of promotiestandplaats:

€ 143,90

2. Als een aanvraag om een vaste-standplaatsvergunning, te verlenen via het selectiestelsel, niet leidt tot vergunningverlening, bestaat aanspraak op teruggaaf van 50% van de op grond van het eerste lid verschuldigde leges.

Artikel 3.9 Marktstandplaatsvergunning

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een marktstandplaatsvergunning als bedoeld in artikel 5 Marktreglement:

€ 143,90

2.

Als een aanvraag om een marktstandplaatsvergunning, te verlenen via het selectiestelsel, niet leidt tot vergunningverlening, bestaat aanspraak op teruggaaf van 50 % van de op grond van het eerste lid verschuldigde leges.

Paragraaf 3.6 Huisvestingswet 2014

Artikel 3.10 Vergunning onttrekken woonruimte

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het onttrekken van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 21, lid 1 onder a, van de Huisvestingswet 2014 en artikel 3.1 aanhef en onder a van de Huisvestingsverordening:

€ 120,60

Artikel 3.11 Vergunning samenvoegen woonruimte

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het samenvoegen van woonruimte met andere woonruimte als bedoeld in artikel 21, lid 1 onder b, van de Huisvestingswet 2014 en artikel 3.1 aanhef en onder b van de Huisvestingsverordening:

€ 120,60

Artikel 3.12 Vergunning omzetten zelfstandige in onzelfstandige woonruimte

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het omzetten van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 21, lid 1 onder c, van de Huisvestingswet 2014 en artikel 3.1 aanhef en onder c van de Huisvestingsverordening:

€ 120,60

Artikel 3.13 Vergunning verbouwen woonruimte tot meer woonruimten

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het verbouwen van woonruimte tot twee of meer woonruimten als bedoeld in artikel 21, lid 1 en onder d, van de Huisvestingswet 2014 en artikel 3.1 aanhef en onder d van de Huisvestigingsverordening:

€ 120,60

Artikel 3.14 Verhuurvergunning opkoopbescherming

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning om een beschermde woonruimte te verhuren binnen een periode van vier jaar na de datum van inschrijving in de openbare registers van de akte van levering van die woonruimte aan de nieuwe eigenaar, als bedoeld in artikel 41, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014 en artikel 3b.1, eerste lid van de Huisvestingsverordening:

€ 120,60

Paragraaf 3.7 Diversen

Artikel 3.15 Diversen

1. Het tarief bedraagt voor de afgifte van:

a. een vergunning voor het inzamelen van oude materialen en afvalstoffen, geldig voor één jaar:

€ 72,00

b. een vergunning als bedoeld in artikel 2:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ’s-Hertogenbosch 2016, zoals het plaatsen van goederen op de openbare weg:

€ 72,00

c. een ventvergunning als bedoeld in artikel 5:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening ’s-Hertogenbosch 2016:

€ 118,15

d. een kampeerontheffing als bedoeld in artikel 4:9 lid 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ’s-Hertogenbosch 2016:

€ 99,85

2. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het:

a. verlenen van een exploitatievergunning voor een bedrijf als bedoeld in artikel 2:39 van de Algemene Plaatselijke Verordening ’s-Hertogenbosch 2016:

€ 722,40

b. wijzigen van een exploitatievergunning voor een bedrijf als bedoeld in artikel 2:39 van de Algemene Plaatselijke Verordening ’s-Hertogenbosch 2016:

€ 378,85

Paragraaf 3.8 In dit hoofdstuk niet benoemd besluit

Artikel 3.16 Niet benoemd besluit op aanvraag

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in dit hoofdstuk niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking:

€ 14,35

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 8 november 2022

De griffier,

Drs. W. Amesz

De voorzitter,

Drs. J.M.L.N. Mikkers