Verordening op de heffing en de invordering van een forensenbelasting

Geldend van 23-11-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van een forensenbelasting

De raad van de gemeente Achtkarspelen;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 oktober 2022, punt nr. 4.2;

gelet op artikel 223 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van een forensenbelasting.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder woning:

een gemeubileerde woning als bedoeld in artikel 223 van de Gemeentewet.

Artikel 2 Belastbaar feit en belastingplicht

  • 1. Onder de naam "forensenbelasting" wordt een directe belasting geheven van de natuurlijke personen, die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, er op meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden.

  • 2. Of iemand in de gemeente hoofdverblijf heeft, wordt naar de omstandigheden beoordeeld.

Artikel 3 Vrijstellingen

Niet belastingplichtig is degene die ter tijdelijke waarneming van een openbare betrekking of ter bijwoning van de vergaderingen van een vertegenwoordigend openbaar lichaam, waarvan hij het lidmaatschap bekleedt, dan wel ingevolge last of bevel van de overheid, buiten de gemeente van zijn hoofdverblijf vertoeft.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

De belasting bedraagt per woning € 524,00.

Artikel 5 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 7 Termijnen van betaling

De aanslagen moeten worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de 3e maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1. De Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting jaar 2022 van 4 november 2021, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

  • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

  • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

  • 4. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening forensenbelasting".

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Achtkarspelen van 3 november 2022.

De griffier,

dhr. mr. G.J. Andringa

De voorzitter,

dhr. mr. O.F. Brouwer