Regeling vervallen per 01-01-2024

Heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting Noord-Brabant 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting Noord-Brabant 2023

Provinciale Staten van Noord-Brabant;

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 27 september 2022, nr. 41/22 A;

Gelet op de artikelen 220 en 222 van de Provinciewet;

Overwegende dat Provinciale Staten jaarlijks, als onderdeel van de vaststelling van de begroting voor het komende jaar, een besluit nemen tot vaststelling van het tarief voor de provinciale opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting, bedoeld in artikel 222 van de Provinciewet;

Overwegende dat het tarief van de opcenten vastgelegd dient te worden in een daartoe door Provinciale Staten vast te stellen heffingsverordening;

Besluiten vast te stellen de volgende verordening:

Artikel 1 Tarief opcenten

Het provinciaal opcententarief op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting voor 2023 bedraagt 80,8 opcenten.

Artikel 2 Intrekking

De Heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting Noord-Brabant 2022 wordt ingetrokken.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

Artikel 4 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting Noord-Brabant 2023.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 11 november 2022

Provinciale Staten voornoemd,

de voorzitter,

mr. I.R. Adema

de griffier,

mr. K.A.E. ten Cate