Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en inning van haven- en kadegelden 2023

Geldend van 30-11-2022 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Kampen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en inning van haven- en kadegelden 2023
Citeertitel Verordening haven- en kadegelden 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De ‘Verordening haven- en kadegelden 2022’ van de gemeente Kampen, vastgesteld op 11 november 2021 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 16, het tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. De datum van ingang van heffing is 1 januari 2023.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-11-2022 01-01-2024 nieuwe regeling

10-11-2022

gmb-2022-513347

94441-2022