Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en de invordering van leges gemeente Haarlemmermeer 2023

Geldend van 09-12-2022 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges gemeente Haarlemmermeer 2023

De raad van de gemeente Haarlemmermeer;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 27 september 2022, nummer 2022.0001937;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet en artikel 13.1a van de Omgevingswet;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van leges gemeente Haarlemmermeer 2023 ("Legesverordening 2023").

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  kwartaal: een aaneengesloten periode van drie maanden;

 • e.

  half jaar: een aaneengesloten periode van zes maanden;

 • f.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • g.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit;

 • b.

  het verlenen van een dienst op aanvraag of;

 • c.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een document;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager of degene voor wie de aanvraag is gedaan.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 13.6 van de Omgevingswet zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge een wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  het afgeven van bewijzen van onvermogen en verklaringen als bedoeld in artikel 857 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering;

 • d.

  het afgeven van stukken nodig voor de ontvangst van pensioenen, lijfrenten, wachtgelden, lonen, bezoldigingen of aan Nederlandse ridderorden verbonden uitkeringen;

 • e.

  de aan de belanghebbende uitgereikte beschikkingen of afschriften daarvan betreffende aanstelling, benoeming, toekenning van bezoldiging, vergoeding of toelage dan wel verhoging hiervan, bevordering en ontslag met betrekking tot een gemeentelijke functie of dienstverlening voor de gemeente;

 • f.

  de aan belanghebbende uitgereikte beschikkingen of afschriften daarvan betreffende beslissingen op verzoeken om subsidie van de gemeente;

 • g.

  de in onderdeel 1.17.4 van de tarieventabel bedoelde nasporingen en raadplegingen, indien deze geschieden in het openbaar belang door of ten behoeve van besturen van openbare lichamen met uitzondering van bedrijven van die lichamen en de in onderdeel 1.17.4 van de tarieventabel bedoelde nasporingen en raadplegingen met een zuiver wetenschappelijk doel;

 • h.

  de vergunningen voor het innemen van standplaatsen op weekmarkten.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 • 4. Indien op grond van de bij deze verordening behorende tarieventabel een bedrag wordt geheven dat afhankelijk is van tijdsbesteding per tijdseenheid, wordt door de behandelend ambtenaar voorafgaand aan het verrichten van de dienst de verwachte tijdsbesteding meegedeeld aan de aanvrager, waarna de aanvrager de mogelijkheid heeft om van de dienstverlening af te zien.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, worden betaald op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, worden betaald op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving;

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan, onverwijld worden betaald.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst, besluit of handeling wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst, besluit of handeling in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening in de loop van het kalenderjaar, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een tariefsverlaging betreffen;

 • c.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatcourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart);

  • 2.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 3.

   hoofdstuk 4, onderdeel 1.4.3 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 4.

   hoofdstuk 9, onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   hoofdstuk 14 (kansspelen)

 • een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of bij latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

De ‘Legesverordening 2022’ van 11 november 2021 nummer 2021.0002240 en de 1e wijziging van 17 mei 2022 nummer 2022.0000902 worden ingetrokken met ingang van de in artikel 12, derde lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023. Dit geldt voor alle Hoofdstukken van de tarieventabel met uitzondering van Titel 2A en 2B. Indien op voornoemde datum de Omgevingswet nog niet in werking is getreden, treedt Titel 2A van de tarieventabel inwerking en niet Titel 2B. Indien de Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking treedt, treedt Titel 2B van de tarieventabel in werking en niet Titel 2A.

 • 3. Leges voor standplaatsen worden vanaf inwerkingtreding Omgevingswet geheven op grond van Titel 2B. Om die reden vervalt bij inwerking treden Omgevingswet hoofdstuk 12 van Titel 1.

 • 4. De in deze verordening en tarieventabel genoemde normbladen NEN 2580 en NEN 2699 worden bekendgemaakt door terinzagelegging bij de Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NNI), in Delft.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: "Legesverordening 2023".

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 10 november 2022.

De griffier,

J. van der Rhee, B. Ha

De voorzitter,

M. Schuurmans - Wijdeven

Bijlage 1 Tarieventabel 2023 behorende bij de Legesverordening 2023

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Basishuwelijk

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, of registratie van een partnerschap, dan wel voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in de trouwkamer van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur: 

2023

€ 204,60

1.1.2

Ceremonieel huwelijk

Het tarief voor de voltrekking van een huwelijk, of registratie van een partnerschap, dan wel voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, bedraagt cumulatief een keuze voor een locatie (1.1.2.1), een keuze voor een dag en tijd (1.1.2.2) en een keuze voor een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (1.1.2.3)

 

1.1.2.1

Locatie

 

1.1.2.1.1

Trouwkamer

€ 150,00

1.1.2.1.2

Trouwzaal

€ 200,00

1.1.2.1.3

Een huis der gemeente aangewezen op basis van artikel 7 lid 2 Reglement burgerlijke stand Haarlemmermeer 2022 (vaste trouwlocatie)

€ 200,00

1.1.2.1.4

Een huis der gemeente aangewezen op basis van artikel 7 lid 1 Reglement burgerlijke stand Haarlemmermeer 2022 (eenmalige trouwlocatie)

€ 300,00

1.1.2.2

Dag en tijdstip

 

1.1.2.2.1

Maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur

€ 100,00

1.1.2.2.2

Vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur

€ 200,00

1.1.2.2.3

Doordeweekse avond tussen 17.00 en 00.00 uur (niet in het gemeentehuis)

€ 300,00

1.1.2.2.4

Zaterdag (wanneer in het gemeentehuis alleen van 9.00 uur tot en met 16.00 uur)

€ 400,00

1.1.2.2.5

Zon- of feestdag (niet in het gemeentehuis)

€ 500,00

1.1.2.3

Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs)

 

1.1.2.3.1

Gemeentelijke babs

€ 100,00

1.1.2.3.2

Aanwijzing van een babs voor één dag op basis van artikel 4 en artikel 2 lid 4 van het Reglement burgerlijke stand Haarlemmermeer 2022

€ 200,00

1.1.2.3.3

Aanwijzing van een babs voor één dag op basis van artikel 4 en artikel 2 lid 5 van het Reglement burgerlijke stand Haarlemmermeer 2022

€ 400,00

1.1.3

Huwelijk in bijzonder huis der gemeente

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, of registratie van een partnerschap, dan wel voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk door middel van een ceremonie, in een bijzonder huis op grond van artikel 1:64 van het Burgerlijk Wetboek

€ 293,00

1.1.4

Trouw- of partnerschapsboekje

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.1.4.1

een (duplicaat) trouwboekje of partnerschapsboekje in een normale uitvoering

€ 12,60

1.1.4.2

een (duplicaat) trouwboekje of partnerschapsboekje in een luxe uitvoering

€ 19,65

1.1.5

Getuigen

Het tarief bedraagt voor het door de gemeente beschikbaar stellen van een getuige voor de huwelijksvoltrekking of de registratie van een partnerschap, per getuige:

€ 21,35

1.1.6

Aanwijzen huis der gemeente

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om een locatie aan te wijzen als huis der gemeente als bedoeld in artikel 7 lid 2 van het Reglement burgerlijke stand Haarlemmermeer 2022

€ 512,00

1.1.7

Wijziging

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een

 

1.1.7.1

dag of tijdstip als bedoeld in artikel 1.1.1 te wijzigen in een andere dag of een ander tijdstip

 

1.1.7.1.1

binnen een periode van 14 dagen voorafgaand aan de daarvoor gereserveerde datum

€ 70,00

1.1.7.1.2

tot 14 dagen voorafgaand aan de daarvoor gereserveerde datum

€ 35,00

1.1.7.2

gekozen locatie, gekozen dag en tijdstip of een gekozen buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand als bedoeld in artikel 1.1.2 te wijzigen in een andere locatie, dag of tijdstip of buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand:

 

1.1.7.2.1

binnen een periode van 14 dagen voorafgaand aan de daarvoor gereserveerde datum

€ 70,00

1.1.7.2.2

tot 14 dagen voorafgaand aan de daarvoor gereserveerde datum

€ 35,00

1.1.7.3

basishuwelijk als bedoeld in artikel 1.1.1 te wijzigen in een ceremonieel huwelijk als bedoeld in artikel 1.1.2 of andersom

 

1.1.7.3.1

binnen een periode van 14 dagen voorafgaand aan de daarvoor gereserveerde datum

€ 70,00

1.1.7.3.2

tot 14 dagen voorafgaand aan de daarvoor gereserveerde datum

€ 35,00

1.1.7.4

getuige te wijzigingen binnen een periode van 14 dagen voorafgaand aan de gereserveerde datum voor een huwelijksvoltrekking, registratie van het partnerschap of omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk

€ 70,00

1.1.8

Annulering

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gereserveerde datum voor een huwelijksvoltrekking, registratie van het partnerschap of omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk te annuleren

 

1.1.8.1

binnen een periode van 14 dagen voorafgaand aan die gereserveerde datum: 75% van de leges als bedoeld in artikel 1.1.1, 1.1.2 of 1.1.3.

 

1.1.8.2

tot 14 dagen voorafgaand aan die gereserveerde datum: 25% van de leges als bedoeld in artikel 1.1.1, 1.1.2 of 1.1.3.

 

1.1.8.3

wanneer het een huwelijksvoltrekking, registratie van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk als bedoeld in artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand betreft

€ 70,00

1.1.9

Aanvullende dienstverlening

Wanneer de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand daartoe beschikbaar is en de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap een half uur of later dan het gereserveerde tijdstip aanvangt bedraagt het tarief voor ieder kwartier of gedeelte daarvan:

€ 51,20

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.2.1

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart ingezetenen

Het tarief bedraagt het maximumtarief zoals dat voor het desbetreffende document is opgenomen in artikel 6 lid 2 van het Besluit paspoortgelden afgerond op een veelvoud van € 0,05 naar beneden voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

2023

 

1.2.1.1

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.2.1.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.2.1.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1.1 (zakenpaspoort)

 

1.2.1.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.2.1.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.2.1.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

 

1.2.1.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.2.1.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.2.1.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen:

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.2.1.5

van een Nederlandse identiteitskaart

 

1.2.1.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.2.1.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.2.1.6

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

 

1.2.2

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart niet-ingezetenen

Het tarief bedraagt het maximumtarief zoals dat voor het desbetreffende document is opgenomen in artikel 6 lid 3 van het Besluit paspoortgelden afgerond op een veelvoud van € 0,05 naar beneden voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.2.1

van een nationaal paspoort

 

1.2.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.2.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.2.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in subonderdeel 1.2.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.2.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.2.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

 

1.2.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.2.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.2.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.2.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart

 

1.2.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.2.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.2.2.6

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

 

1.2.3

Spoed (versnelde uitreiking)

Het tarief bedraagt, voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.5 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen, het maximumtarief zoals dat voor versnelde uitreiking is opgenomen in artikel 6 lid 2 van het Besluit paspoortgelden afgerond op een veelvoud van € 0,05 naar beneden.

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.2.4

Bezorgen

Het tarief bedraagt, voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag voor het bezorgen van een document, van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur op een adres in Nederland (met uitzondering van de Waddeneilanden),

 

1.2.4.1

genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.6, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen, het maximumtarief zoals dat voor bezorgen is opgenomen in artikel 6 lid 2 van het Besluit paspoortgelden afgerond op een veelvoud van € 0,05 naar beneden

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.2.4.2

genoemd in de onderdelen 1.2.2.1 tot en met 1.2.2.5, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen, het maximumtarief zoals dat voor bezorgen is opgenomen in artikel 6 lid 3 van het Besluit paspoortgelden afgerond op een veelvoud van € 0,05 naar beneden

Maximaal door het rijk vastgestelde

tarief

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Rijbewijs afgeven of vernieuwen

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven of vernieuwen van een rijbewijs geldt het maximale tarief zoals dat is bepaald door het Rijk, afgerond op een veelvoud van € 0,05 naar beneden.

2023

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.3.2

Rijbewijs omwisselen

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het omwisselen van een rijbewijs geldt het maximale tarief zoals dat is bepaald door het Rijk, afgerond op een veelvoud van € 0,05 naar beneden.

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.3.3

Spoedlevering

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 en 1.3.2 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met het tarief voor een spoedaanvraag zoals dat is bepaald door het Rijk.

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.3.4

Verhoging

Het tarief als genoemd in onderdeel 1.3.1 en 1.3.2 wordt bij het, anders dan door overmacht, niet bij de aanvraag van een nieuw rijbewijs kunnen overleggen van het eerder verstrekte rijbewijs vermeerderd met:

€ 25,10

1.3.5

Gezondheidsverklaring

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een gezondheidsverklaring het door het CBR gehanteerde tarief vermeerderd met een bedrag van

€ 4,90

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

1.4.1

Verstrekking

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking verstaan: verstrekking van één of meer gegevens over één persoon waarvoor de Basisregistratie Personen moet worden geraadpleegd, alsmede het op verzoek op schrift stellen van de bevindingen van deze raadpleging, ongeacht de aanwezigheid van de gevraagde informatie.

2023

 

1.4.2

Verstrekkingen Basisregistratie Personen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking en niet aangevraagd via Digid:

€ 16,25

1.4.2.2

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking en aangevraagd via Digid:

€ 5,00

1.4.2.3

om een meertalig modelformulier woon- en/of verblijfplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200)

€ 19,35

1.4.3

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 7,50

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de Basisregistratie Personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 17,85

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister (vervallen)

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van de Wet open overheid (Woo) (vervallen)

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

Verstrekkingen van bestuursstukken

2023

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

1.7.1.1

het verstrekken van een afschrift van

 

1.7.1.1.1

de gemeentebegroting:

€ 30,40

1.7.1.1.2

de gemeenterekening:

€ 30,40

1.7.1.1.3

het burgerjaarverslag:

€ 30,40

1.7.1.1.4

de Algemene Plaatselijke Verordening (APV):

€ 10,95

1.7.1.1.5

de bouwverordening van de gemeente:

€ 30,40

1.7.1.2

het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op

 

1.7.1.2.1

de verslagen van de raadsvergaderingen:

€ 309,95

1.7.1.2.2

de stukken behorende bij de raadsvergaderingen:

€ 309,95

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Verstrekkingen van een plan

2023

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een fotokopie van een plan of soortgelijk stuk in het kader van de ruimtelijke ordening, zoals bestemmingsplan, beheersverordening, voorbereidingsbesluit, streekplan, structuurplan, stadsvernieuwingsplan of wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

 

1.8.1.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde:

€ 0,10

1.8.1.2

in formaat A3:

€ 0,15

1.8.2

Overige verstrekkingen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit

 

1.8.2.1

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet:

€ 34,30

1.8.2.2

een inschrijving in het rijksmonumentenregister die aan de

gemeente verzonden is, als bedoeld in artikel 3.3, vijfde lid,

van de Erfgoedwet

€ 34,30

1.8.2.3

Vervallen

 

1.8.2.4

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a en b van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen:

€ 34,30

1.8.3

Inlichtingen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.3.1

tot het handmatig verstrekken van inlichtingen uit het bedrijven- en/of bodembestand met betrekking tot de gesteldheid van de bodem en/of de aan-/afwezigheid van ondergrondse tanks, per kadastraal perceel:

€ 102,80

1.8.3.2

tot het digitaal verstrekken van inlichtingen uit het bedrijven- en/of bodembestand met betrekking tot de gesteldheid van de bodem en/of de aan-/afwezigheid van ondergrondse tanks, per kadastraal perceel:

€ 35,35

1.8.3.3

inzake de bestemming van een perceel, per kadastraal perceel:

€ 58,80

1.8.3.4

inzake de toekomstige planologische ontwikkelingen, per kadastraal perceel:

€ 58,80

1.8.3.5

inzake de monumentale status van de opstal, per kadastraal perceel:

€ 58,80

1.8.3.6

inzake toepassing van de Wet voorkeursrecht gemeenten, per kadastraal perceel:

€ 58,80

1.8.3.7

inzake toepassing van artikel 14 – 20 Woningwet, per kadastraal perceel:

€ 58,80

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9.1

Verklaring omtrent het gedrag

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een verklaring omtrent het gedrag natuurlijke personen geldt het maximale tarief zoals dat is opgenomen in artikel 1 van de Regeling vergoeding verklaring omtrent het gedrag en gedragsverklaring aanbesteden, afgerond op € 0,05 naar beneden.

2023

Maximaal tarief vastgesteld bij MR

1.9.2

Legalisatie handtekening

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het legaliseren van een handtekening

€ 7,05

1.9.3

Waarmerken documenten

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het waarmerken van documenten

€ 7,05

Hoofdstuk 10 Historisch archief

1.10.1

Verstrekkingen uit het historisch archief (gemeentearchief)

2023

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een

 

1.10.1.1

Onderzoek in opdracht

 

- eenvoudig onderzoek (waaronder schriftelijk/e-mail verzoeken om kopieën), per kwartier of deel daarvan:

€ 11,20

- complex onderzoek, per half uur of deel daarvan

€ 29,30

1.10.1.2

Fotokopieën

 

- gemaakt door medewerker, A4:

€ 0,30

- gemaakt door medewerker, A3:

€ 0,55

- kopieën via Digitale Stamboom of Genlias

 

- per bestelling:

€ 4,95

- per akte burgerlijke stand

€ 2,40

1.10.1.3

Prints

 

- print microfilm/microfiche zelfbediening, A4 en A3:

€ 0,55

- print microfilm/microfiche, gemaakt door een medewerker, A4:

€ 1,05

- print microfilm/microfiche, gemaakt door een medewerker, A3:

€ 1,25

- print digitale camera:

 

in de webwinkel

€ 1,05

- fotoprint 13x18 cm:

€ 6,65

- fotoprint 20x24 cm:

€ 8,35

- posterprint mat A3:

€ 13,45

- posterprint mat A2:

€ 16,80

- posterprint mat A1:

€ 27,00

- posterprint mat A0:

€ 47,45

- posterprint foto A3:

€ 20,80

- posterprint foto A2:

€ 28,20

- posterprint foto A1:

€ 45,15

- posterprint foto A0:

€ 79,10

- posterprint Hahne A3:

€ 33,35

- posterprint Hahne A2:

€ 45,15

- posterprint Hahne A1:

€ 72,30

- posterprint Hahne A0:

€ 147,00

1.10.1.4

Digitale foto’s

 

- digitale foto’s inclusief repro-opname of scan origineel tot A3:

€ 11,20

NB: voor historische verenigingen aangesloten gemeenten:

€ 5,50

- alle overige opnamen: maatwerk tegen uurtarief, per uur:

€ 56,45

- digitaal fotobestand, exclusief opname, per e-mail, als download of op CD-ROM:

€ 6,65

NB: voor historische verenigingen aangesloten gemeenten:

€ 3,25

1.10.1.5

Uitleningen

 

- lichten verzendklaar maken van archiefstukken voor raadpleging elders, per half uur of deel daarvan, exclusief verzekering:

€ 30,40

- uitleningen voor tentoonstellingen, in passe-partout en lijst, per object:

€ 33,75

1.10.1.6

Gebruiksrechten

 

- bij publicatie in een oplaag van 1 tot en met 50 exemplaren:

€ 0,00

- bij publicatie in een oplaag van meer dan 50 exemplaren of op Internet, per object:

€ 28,20

- bij expositie van afdrukken of langdurige projectie van dia’s, per object:

€ 28,20

1.10.1.7

Depotverhuur

 

-per strekkende meter plank per jaar:

€ 28,20

1.10.1.8

Spoedopdrachten

 

- per opdracht:

€ 28,20

1.10.1.9

Administratie- en portokosten

 

- administratiekosten (bij bestellingen die niet contant worden betaald):

€ 6,65

- portokosten bij verzenden per post worden de feitelijke portokosten in rekening gebracht

 

NB: geldt niet voor bestellingen via Digitale Stamboom en Genlias

 

Hoofdstuk 11 Gemeentegarantie (vervallen)

Hoofdstuk 12 Standplaatsen

1.12.1

Standplaatsen

2023

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 6.31 van de Verordening fysiek domein, geldig voor

 

1.12.1.1

een dag:

€ 50,35

1.12.1.2

een week:

€ 75,55

1.12.1.3

een maand:

€ 150,90

1.12.1.4

een kwartaal:

€ 227,25

1.12.1.5

een half jaar:

€ 252,40

1.12.1.6

een jaar of langer:

€ 505,25

Hoofdstuk 13 Winkeltijdenwet (vervallen)

Hoofdstuk 14 Kansspelen

1.14.1

Speelautomaten

2023

1.14.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen

 

1.14.1.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat:

€ 63,15

1.14.1.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten, voor de eerste speelautomaat:

€ 63,15

en voor iedere volgende kansspelautomaat:

€ 37,90

1.14.1.2

Indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan 12 maanden of langer dan 12 maanden, maar ten hoogste drie jaar, worden de in onderdeel 1.14.1.1.1 en 1.14.1.1.2 genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd.

 

1.14.2

Loterij

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen:

€ 100,85

1.14.3

Speelautomatenhal

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning tot het (doen) exploiteren van een speelautomatenhal als bedoeld in de geldende APV:

€ 2.100,60

1.14.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel bij de in onderdeel 1.14.3 bedoelde vergunning:

€ 245,75

Hoofdstuk 15 Telecommunicatie

1.15.1

Telecommunicatie

2023

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet:

€ 113,50

1.15.2

Verhoging

 

1.15.2.1

Het in onderdeel 1.15.1 vermelde tarief wordt verhoogd indien

 

1.15.2.1.1

het werkzaamheden betreft in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met:

€ 2,55

1.15.2.1.2

het werkzaamheden betreft in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met:

€ 1,25

1.15.2.1.3

met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, tot:

€ 219,20

1.15.2.1.4

de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 van de Telecommunicatiewet, met:

€ 207,00

1.15.2.1.5

met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

1.15.2.2

Indien een begroting als bedoeld in 1.15.2.1.5 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

1.15.3

Projecten met meer dan 10.000 meter tracélengte

€ 23,50

Bij projecten met meer dan 10.000 meter tracélengte bedraagt het tarief per aangesloten adres:

Hoofdstuk 16 Verkeer en vervoer

1.16.1

Parkeren

2023

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.16.1.1

om een bewoners-, mantelzorg-, autodeel-, of zorgverlenersvergunning voor het parkeren op een belanghebbendenplaats of parkeerapparatuurplaats als bedoeld in de artikelen 3 en 4 van de geldende Parkeerverordening

€ 70,50

1.16.1.2

om een bezoekersvergunning voor het parkeren op een belanghebbendenparkeerplaats of parkeerapparatuurplaats als bedoeld in de artikelen 3 en 4 van de geldende Parkeerverordening :

€ 2,35

1.16.1.3

om een bewoners-, mantelzorg-, autodeel-, of zorgverlenersontheffing voor het parkeren in een parkeerschijfzone als bedoeld in artikel 4 van de geldende parkeerverordening:

€ 70,50

1.16.1.4

om een bezoekersontheffing voor het parkeren in een parkeerschijfzone als bedoeld in artikel 4 van de geldende Parkeerverordening:

€ 2,35

1.16.1.5

om een bedrijfsvergunning voor het parkeren op een belanghebbendenparkeerplaats of parkeerapparatuurplaats als bedoeld in de artikelen 3 en 4 van de geldende Parkeerverordening:

€ 185,00

1.16.1.6

om een bedrijfs- of werknemersontheffing voor het parkeren in een parkeerschijfzone als bedoeld in artikel 8 van de geldende Parkeerverordening

€ 185,00

1.16.1.7

het aanbrengen van markering, paal en borden ter aanduiding van een nieuwe belanghebbendenparkeerplaats (bord E9 uit bijlage I Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 + kentekenbord + bord wegsleepregeling)

€ 358,40

1.16.1.8

Vervallen

 

1.16.1.9

om een gehandicaptenparkeerkaart (inclusief medisch advies) als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en artikel 2 lid 1 van de Regeling Gehandicaptenparkeerkaart:

€ 231,30

1.16.1.10

tot het aanbrengen van markering, paal en borden ter aanduiding van een nieuwe gehandicaptenparkeerplaats als bedoeld in artikel 26 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV) (bord E6 uit bijlage 1 RVV 1990 + kentekenbord) (= inclusief verwijderingsbijdrage):

€ 443,10

1.16.1.11

om een gehandicaptenparkeerkaart (exclusief medisch advies) als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en artikel 2 lid 2 van de Regeling Gehandicaptenparkeerkaart:

€ 70,45

1.16.1.12

tot het verplaatsen van een bestaande gehandicaptenparkeerplaats binnen de gemeente:

€ 231,30

1.16.1.13

tot het wijzigen van een onderbord met kenteken:

€ 93,60

1.16.2

Vervallen

 

1.16.3

Tijdelijk verkeersbesluit

 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een tijdelijk verkeersbesluit zoals bedoeld in artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994:

€ 277,20

1.16.4

Ontheffing

 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag

1.16.4.1

om een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990:

€ 100,85

1.16.4.2

om een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen:

€ 33,45

1.16.4.3

een wijziging van een kenteken voor ontheffingen bedoeld in dit artikel:

€ 23,55

1.16.4.4

meer dan één ontheffing als bedoeld in artikel 1.16.4.1, per ontheffing:

€ 23,55

1.16.4.5

om een ontheffing als bedoeld in artikel 29 lid 1 Wet vervoer gevaarlijke stoffen:

€ 567,80

Hoofdstuk 17 Diverse vergunningen en diensten

1.17.1

Gedrukte stukken, kaarten en tekeningen

2023

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van gedrukte stukken of van kaarten en tekeningen, voor zover niet elders in deze of een andere belastingverordening van de gemeente dan wel in andere rechtsregels afzonderlijk genoemd,

 

1.17.1.1

per zwart-wit kopie van

 

1.17.1.1.1

formaat A4:

€ 0,10

1.17.1.1.2

formaat A3:

€ 0,15

1.17.1.1.3

formaat A2:

€ 2,75

1.17.1.1.4

formaat A1:

€ 3,30

1.17.1.1.5

formaat A0:

€ 3,85

1.17.1.2

per kleurenkopie van

 

1.17.1.2.1

formaat A4:

€ 0,80

1.17.1.2.2

formaat A3:

€ 1,55

1.17.1.2.3

per kleurenkopie van A0, A1, A2:

€ 40,00

1.17.2

Overige stukken

 

1.17.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daar niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina:

€ 10,00

1.17.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daar niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina:

€ 10,00

1.17.3

Naspeuring

 

1.17.3.1

(Verplaatst naar artikel 1.4.4)

 

1.17.3.2

Het tarief bedraagt voor het door of vanwege de gemeente doen van een nasporing in het archief of andere documentatiebronnen van de gemeente, ongeacht het resultaat van die nasporing, voor zover deze diensten niet in deze tarieventabel of in andere belastingverordeningen van de gemeente dan wel in andere rechtsregels zijn genoemd, voor elk daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan:

€ 14,70

1.17.4

Vuurwerk

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het in de uitoefening van een bedrijf of nevenbedrijf consumentenvuurwerk ter beschikking stellen dan wel voor het ter beschikking stellen aanwezig houden als bedoeld in de geldende APV:

€ 151,80

1.17.5

Afvalstoffenverordening 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning

 

1.17.5.1

voor het inzamelen van van derden afkomstige huishoudelijke afvalstoffen als bedoeld in artikel 31 van de Afvalstoffenverordening inzake

 

1.17.5.1.1

oud papier:

€ 100,85

1.17.5.1.2

textiel:

€ 302,95

1.17.5.1.3

tenzij aan de aanvrager van de vergunning tevens subsidie is toegekend op basis van de gemeentelijke subsidieregeling voor de inzameling van van derden afkomstige huishoudelijke afvalstoffen. In dat geval is het tarief voor het inzamelen van van derden afkomstige huishoudelijke afvalstoffen als bedoeld in artikel 31 van de Afvalstoffenverordening niet verschuldigd.

 

1.17.5.2

om huishoudelijke afvalstoffen die ter inzameling gereed staan, te doorzoeken of te verwijderen als bedoeld in artikel 36 van de geldende Afvalstoffenverordening:

€ 100,85

Hoofdstuk 18 Leegstandwet

1.18.1

Leegstandwet

2023

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.18.1.1

om een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet:

€ 196,55

1.18.1.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet:

€ 98,25

Hoofdstuk 19 Huisvestingswet

1.19.1

Huisvestingswet

2023

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.19.1.1

om een huisvestigingsvergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Huisvestigingswet 2014:

€ 0,00

1.19.1.2

tot indeling in een urgentiecategorie als bedoeld in artikel 13, tweede lid van de Huisvestigingswet 2014:

€ 0,00

1.19.2

Opkoopbescherming

 

1.19.2.1

een vergunning of ontheffing in het kader van de opkoopbescherming als bedoeld in de geldende huisvestingsverordening Haarlemmermeer:

€ 200,00

Hoofdstuk 20 Openstellingsvergunning tunnel

1.20.1

Openstellingsvergunning tunnel

2023

1.20.1.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 8 van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels bedraagt het tarief:

€ 171.040,70

1.20.1.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 8a van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels bedraagt het tarief:

€ 171.040,70

Hoofdstuk 21 In deze titel niet benoemde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of andere diensten

1.21.1

Beschikkingen en vergunningen

2023

1.21.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een beschikking op verzoekschriften, vergunning of ontheffing, dan wel van elk een ander stuk, voor zover deze stukken niet afzonderlijk en met naam in deze tabel of in een andere belastingverordening van de gemeente dan wel in andere rechtsregels zijn genoemd, per beschikking, vergunning, ontheffing of stuk:

€ 111,80

1.21.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een, niet in deze titel met name genoemde vergunning, ontheffing, verklaring en dergelijke, ingevolge de geldende APV of Vfd:

€ 111,80

Titel 2A Dienstverlening vallend onder de fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Aanneemsom:

 

De in dit hoofdstuk genoemde bouw-/aanlegkosten worden bepaald op basis van de door de aanvrager van de omgevingsvergunning bij zijn aanvraag of de indiener van een melding daarbij over te leggen opgave van de aannemingssom, als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), van het uit te voeren werk,

exclusief omzetbelasting. De overgelegde aanneemsom voor het uit te voeren werk wordt getoetst op volledigheid, onder andere aan de hand van normblad NEN 2699, uitgave 2017, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

Indien een opgave van een aanneemsom ontbreekt, worden de bouw-/aanlegkosten geraamd aan de hand van de bouwkosten als bedoeld in normblad NEN 2699, uitgave 2017, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. De bouw-/aanlegkosten worden voor de te heffen leges naar beneden afgerond op een veelvoud van € 500,00.

2.1.2

Bouwkosten:

 

De bouwkosten, zoals bedoeld in het normblad NEN 2699, uitgave 2017, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd, exclusief omzetbelasting.

Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt, wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

De bouwkosten worden voor de te heffen leges naar beneden afgerond op een veelvoud van € 500,00.

2.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.3.1

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3.2

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2 Initiatief, conceptaanvraag of globaal haalbaarheidsonderzoek

2.2.1

Initiatief

2023

2.2.1.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek geven van een advies inhoudende de beoordeling van een initiatief dat valt in de reguliere voorbereidingsprocedure:

Dit tarief geldt niet voor initiatieven met betrekking tot energietransitie, zoals bedoeld in hoofdstuk 12 van deze titel.

€ 186,95

2.2.1.2

Het tarief bedraagt voor het op verzoek geven van een advies inhoudende de beoordeling van een initiatief dat valt in de uitgebreide voorbereidingsprocedure:

Dit tarief geldt niet voor initiatieven met betrekking tot energietransitie, zoals bedoeld in hoofdstuk 12 van deze titel.

€ 373,95

2.2.2

Conceptaanvraag

 

2.2.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een conceptaanvraag wanneer het een plan betreft dat valt in de reguliere voorbereidingsprocedure :

€ 231,30

2.2.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een conceptaanvraag wanneer het een plan betreft dat valt in de uitgebreide voorbereidingsprocedure en geen bouwplan betreft als bedoeld in artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening:

€ 231,30

2.2.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een conceptaanvraag wanneer het een plan betreft dat valt in de uitgebreide procedure én een bouwplan betreft als bedoeld in artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening:

€ 4.629,40

2.2.3

Globaal haalbaarheidsonderzoek

 

2.2.3.1

Het tarief bedraagt voor een aanvraag tot het instellen van een globaal haalbaarheidsonderzoek waarvoor een akkoordverklaring is getekend:

€ 4.629,40

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3.1

Omgevingsvergunning

2023

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 9 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.2

Bouwactiviteiten

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.2.1

indien de bouwkosten minder dan € 8.143,52 bedragen:

€ 258,58

2.3.2.2

indien de bouwkosten € 8.143,52 tot € 25.000,00 bedragen:

€ 258,58

 

vermeerderd met:

3,18%

 

over de bouwkosten voor zover deze de € 8.143,52 te boven gaan.

 

2.3.2.3

indien de bouwkosten € 25.000,00 tot € 250.000,00 bedragen:

€ 794,13

 

vermeerderd met:

3,79%

 

over de bouwkosten voor zover deze de € 25.000,00 te boven gaan.

 

2.3.2.4

indien de bouwkosten € 250.000,00 tot € 1.000.000,00 bedragen:

€ 9329,10

 

vermeerderd met:

3,18%

 

over de bouwkosten voor zover deze de € 250.000,00 te boven gaan.

 

2.3.2.5

indien de bouwkosten € 1.000.000 of meer bedragen:

€ 33.153,00

 

vermeerderd met:

2,14%

 

over de bouwkosten voor zover deze de € 1.000.000,00 te boven gaan,

€ 650.000

met een maximumbedrag aan leges van

 

Indien door één belastingplichtige in één kalenderjaar meerdere aanvragen worden ingediend, bedraagt het maximumbedrag aan leges, ongeacht het aantal aanvragen per kalenderjaar.

Belastingplichtigen waarvan de aandelen voor 70% of meer in eigendom zijn van dezelfde moedermaatschappij worden voor de toepassing van deze bepaling gelijkgesteld aan één belastingplichtige.

Indien een belastingplichtige aanvrager een onderneming betreft met meerdere dochterondernemingen waarin belastingplichtige een lager (aandelen)belang heeft dan 95% kan door de onderliggende ondernemingen geen optelling van de leges in een kalenderjaar worden gedaan.

€ 1.300.000

2.3.2.6

en het een flitsvergunning voor een dakkapel of een kozijnwijziging betreft:

€ 163,00

2.3.3

Extra welstandstoets

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.2 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is:

€ 193,50

2.3.4

Verplicht advies agrarische commissie

 
 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.2 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

 

2.3.4.1

voor een nader advies op een eerder uitgebracht advies:

€ 468,65

2.3.4.2

inzake nieuwe vestigingen en/of beoordeling van een bedrijfsplan:

€ 937,40

2.3.4.3

voor een ander dan in leden 1 en 2 genoemd advies bestaande bedrijven:

€ 799,50

2.3.5

Beoordeling aanvullende gegevens

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.2 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen:

€ 99,15

2.3.6

Aanlegactiviteiten

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 557,95

2.3.7

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in 2.3.2 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.7.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 1, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 294,95

2.3.7.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 2, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking):

 

2.3.7.2.1

indien de bouwkosten minder dan € 25.000 bedragen:

€ 294,95

2.3.7.2.2

indien de bouwkosten € 25.000 of meer bedragen:

€ 578,60

2.3.7.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking)

€ 6.365,45

2.3.7.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 1.139,70

2.3.7.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 462,75

2.3.7.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 462,75

2.3.7.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 352,75

2.3.8

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.8.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 1, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 294,95

2.3.8.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 2, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking en tijdelijke afwijking):

€ 578,60

2.3.8.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 6.365,45

2.3.8.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 1.139,70

2.3.8.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

462,75

2.3.8.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

462,75

2.3.8.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

352,75

2.3.9

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, voor bouwwerken met een bruto vloeroppervlak als bedoeld in het normblad NEN 2580, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.9.1

van 0 tot en met 100 m²:

471,70

2.3.9.2

101 tot en met 500 m²:

€ 562,70

plus per m²:

2.3.9.3

501 tot en met 5.000 m²:

€ 868,45

plus per m²:

2.3.9.4

5.001 tot en met 50.000 m²:

€ 1.324,60

plus per m²:

2.3.9.5

meer dan 50.000 m²:

€ 2.845,90

plus per m²:

2.3.10

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.10.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de geldende Erfgoedverordening aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.10.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 353,55

2.3.10.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 353,55

2.3.10.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of artikel 3.15 van de Verordening fysiek domein gemeente Haarlemmermeer 2018, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 252,05

2.3.11

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk, in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 353,55

2.3.13

Aanleggen of veranderen weg

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van artikel 6.2, eerste lid, van de geldende Verordening fysiek domein een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 479,50

2.3.14

Gebruik openbare plaats

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het gebruiken van een openbare plaats anders dan overeenkomstig de publieke functie daarvan waarvoor op grond van artikel 6.1, eerste lid, van de geldende Verordening fysiek domein een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder j of k, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 479,50

2.3.15

Uitweg/inrit

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van artikel 6.3, eerste lid, van de geldende Verordening fysiek domein een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 322,60

2.3.16

Kappen

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van artikel 6.14, eerste lid, van de geldende Verordening fysiek domein een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 72,55

met een opslag van

€ 24,05

per te kappen boom voor iedere vierde boom of meer.

 

2.3.17

Handelsreclame

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging, of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, waarvoor ingevolge artikel 6.20 van de geldende Verordening fysiek domein een vergunning of ontheffing is vereist, en indien niet tevens sprake is van een activiteit als bedoeld onder 2.3.2, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten, indien de activiteit bestaat uit:

2.3.17.1

het maken of voeren van die handelsreclame bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder h, van de Wabo:

€ 99,15

2.3.17.2

het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat die handelsreclame aan de onroerende zaak wordt gemaakt of gevoerd, bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder i, van de Wabo:

€ 99,15

2.3.19

Vervallen

 

2.3.20

Vervallen

 

2.3.21

Andere activiteiten

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 149,25

2.3.22

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief

2.3.22.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.22.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

2.3.23

Beoordeling bodemrapport

 

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld

2.3.23.1

voor de beoordeling van een historisch bodemonderzoek voor teeltruimten en bedrijfsruimten zonder bodembedreigende handelingen (glastuinbouw):

€ 184,25

2.3.23.2

voor de beoordeling van een historisch en verkennend bodemonderzoek:

€ 421,90

2.3.23.3

voor de beoordeling van een nader bodemonderzoek:

€ 421,90

2.3.23.4

voor de beoordeling van een saneringsonderzoek als bedoeld in de Wet bodembescherming:

€ 748,95

2.3.23.5

voor de evaluatie van een sanering als bedoeld in de Wet bodembescherming:

€ 748,95

2.3.23.6

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:

€ 430,30

2.3.23.7

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:

€ 430,30

2.3.24

Verklaring van geen bedenkingen

 

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

€ 730,00

2.3.25

Gedoogbeschikking

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gedoogbeschikking voor het tijdelijk zonder

2.3.25.1

omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk c.q. in afwijking van een verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk bouwen, verbouwen of wijzigen van een bouwwerk, als bedoeld in dit hoofdstuk:

€ 1.082,00

2.3.25.2

gebruiksvrijstelling gebruiken van gronden:

€ 1.082,00

Hoofdstuk 4 Intrekking omgevingsvergunning (vervallen)

Hoofdstuk 5 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.5.1

Wijziging omgevingsvergunning

2023

2.5.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het bouwen van een bouwwerk in afwijking van een eerder ingediend bouwplan waarvoor reeds een vergunning is verleend, worden de voor de oorspronkelijke vergunning geheven leges verrekend met het bedrag dat is verschuldigd door toepassing van het tarief vermeld bij onderdeel 2.3.2, met dien verstande dat het tarief nimmer minder bedraagt dan:

€ 277,35

2.5.1.2

Het bepaalde in onderdeel 2.5.1.1 vindt geen toepassing indien de afwijking zodanig is, dat in feite gesproken moet worden van een nieuw (bouw)plan.

 

Hoofdstuk 6 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.6.1

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2023

2.6.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening:

€ 13.113,05

2.6.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening:

€ 4.091,10

Hoofdstuk 7 Sloopmelding (vervallen)

Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of andere diensten, alsmede tenaamstelling

2.8.1

Niet genoemde Wabo-diensten

2023

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking als bedoeld in of krachtens de Wabo, voor zover daarvoor niet elders in deze titel een tarief is opgenomen:

€ 149,25

Hoofdstuk 9 Vermindering

2.9.1

 

2023

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door verzoek om een advies inhoudende de beoordeling van een initiatief als bedoeld in deze titel voor hetzelfde bouwplan, dan wel het aangevraagde bouwplan in overeenstemming is met het advies naar aanleiding van het initiatief, worden de ter zake van het initiatief geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning als bedoeld in deze titel, mits een ontvankelijke aanvraag voor een (bouw)plan binnen één jaar na de reactie van het college van burgemeester en wethouders op het initiatief is ingediend.

 

2.9.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een conceptaanvraag als bedoeld in deze titel voor hetzelfde bouwplan, dan wel het aangevraagde bouwplan in overeenstemming is met het advies naar aanleiding van de concept aanvraag, worden de ter zake van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning als bedoeld in deze titel, mits een ontvankelijke aanvraag voor een (bouw)plan binnen één jaar na de reactie van het college van burgemeester en wethouders op de conceptaanvraag is ingediend.

 

Hoofdstuk 10 Teruggaaf

2.10.1

Teruggaaf

2023

Teruggaaf van de geheven leges is mogelijk van de in dit hoofdstuk genoemde gevallen conform onderstaande berekening met dien verstande dat het verschuldigde legesbedrag nooit minder zal bedragen dan, met uitzondering van de situatie genoemd in artikel 2.10.5.

€ 277,40

2.10.2

Intrekken aanvraag omgevingsvergunning voor activiteit bouw, aanleg of sloop

40%

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit de activiteit bouw, aanleg of sloop, als bedoeld in de onderdelen 2.3.2, 2.3.6, 2.3.10 en 2.3.11, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op een teruggaaf van:

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

Bij intrekking van een incomplete aanvraag geldt de regeling van onderdeel 2.10.5.

2.10.3

Intrekken verleende omgevingsvergunning voor activiteit bouw, aanleg of sloop

25%

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit de activiteit bouw, aanleg of sloop, als bedoeld in de onderdelen 2.3.2, 2.3.6, 2.3.10 en 2.3.11, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits op het tijdstip van het verzoek tot teruggaaf nog niet met de bouwwerkzaamheden is begonnen en het verzoek tot intrekking van de vergunning is ingediend binnen een termijn van 6 maanden na verlening van de vergunning. De teruggaaf bedraagt:

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.10.4

Weigeren van een omgevingsvergunning voor activiteit bouw, aanleg of sloop

 

2.10.4.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit de activiteit bouw, aanleg of sloop, als bedoeld in de onderdelen 2.3.2, 2.3.6, 2.3.10 en 2.3.11, weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van: van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

25%

2.10.4.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.10.4.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

2.10.5

Buiten behandeling stellen

 
 

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning incompleet is en niet verder in behandeling wordt genomen omdat de aanvrager, na daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld, de aanvraag niet of onvoldoende heeft aangevuld, bedraagt de teruggaaf:

75%

van de verschuldigde leges, met dien verstande dat het resterende te betalen legesbedrag nooit minder bedraagt dan:

€ 56,90

en nooit meer bedraagt dan:

€ 855,05

Deze regeling geldt ook wanneer een nog incomplete aanvraag wordt ingetrokken.

 

Hoofdstuk 11 Toetsing pilot Crisis- en herstelwet en Omgevingswet

2.11.1

Vervallen

 

2.11.2

Het tarief voor het toetsen aan het Bouwbesluit voor de pilot parapluvergunning Omgevingswet bedraagt:

van de leges als bedoeld in artikel 2.3.2

30%

Hoofdstuk 12 Initiatieven energietransitie

 
 

2023

2.12.1

Globaal Haalbaarheidsonderzoek

Het tarief bedraagt voor een aanvraag tot het instellen van een globaal haalbaarheidsonderzoek voor een initiatief voor een grootschalige zonneakkers (groter dan 10 hectare) waarvoor een akkoordverklaring is getekend:

€ 8.870,90

2.12.2

Toetsing participatieplan op beleidskader lokaal eigenaarschap en begeleiding en opstellen overeenkomst grootschalige zonneakkers

Het tarief bedraagt voor de toetsing van een participatieplan op beleidskader voor lokaal eigenaarschap en het opstellen van een overeenkomst tussen gemeente en initiatiefnemer voor een grootschalige zonneakker (groter dan 10 hectare) waarvoor een akkoordverklaring is getekend.

€ 33.792,00

2.12.3

Overige initiatieven voor zonnepanelen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een kleinschalig of middelgroot initiatief voor zonneakkers (<10 ha), zonnecarports en zon in (weg)- en spoorbermen:

€ 512,00

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Aanvragen

2023

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning

 

3.1.1.1

op grond van artikel 3 van de Alcoholwet:

€ 740,95

3.1.1.2

ten behoeve van het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in de geldende APV:

€ 597,50

3.1.1.3

een aanvraag om een wijziging van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in de geldende APV:

 

Onder een wijziging wordt verstaan: een wijziging van rechtsvorm, beheerder of naam.

€ 242,05

3.1.1.4

een aanvraag om een terrasvergunning als bedoeld in de geldende APV:

€ 164,20

3.1.2

Ontheffingen

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing

3.1.2.1

als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet:

€ 126,10

3.1.2.2

voor incidentele wijzigingen van het sluitingsuur in verband met bruiloften, partijen, enzovoorts als bedoeld in de geldende APV:

€ 148,10

3.1.3

Melding

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet:

€ 103,40

3.1.4

Vervallen

 

3.1.5.1

Aanhangsel

 

3.1.5.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Alcoholwet:

€ 245,75

3.1.5.1.2

Wanneer tegelijkertijd meer dan één aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel voor een ander horecabedrijf of ander slijtersbedrijf met dezelfde leidinggevenden wordt ingediend, bedraagt het tarief voor iedere extra aanvraag als bedoeld onder artikel 3.1.5.1.1:

€ 33,75

3.1.5.2

Lokaliteit

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het toevoegen van een lokaliteit als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet:

€ 245,75

3.1.6

Buiten behandeling stellen

 

Indien een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 3.1.1 incompleet (niet-ontvankelijk) is en niet verder in behandeling wordt genomen omdat de aanvrager, na daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld, de aanvraag niet of onvoldoende heeft aangevuld, bedraagt het tarief:

€ 115,65

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen

3.2.1

Evenementenvergunning

2023

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25 van de geldende APV (evenementenvergunning), indien het betreft

 

3.2.1.1

een A-evenement (regulier) als bedoeld in artikel 2:24, lid 3 onder b van de APV:

€ 102,40

3.2.1.2

een B-evenement (aandacht) als bedoeld in artikel 2:24, lid 3 onder c van de APV:

€ 1.024,00

3.2.1.3

een C-evenement (risicovol) als bedoeld in artikel 2:24, lid 3 onder d van de APV:

€ 10.240,00

3.2.24

Buiten behandeling stellen

 

Indien een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 3.2.1 incompleet (niet-ontvankelijk) is en niet verder in behandeling wordt genomen omdat de aanvrager, na daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld, de aanvraag niet of onvoldoende heeft aangevuld, bedraagt het tarief:

€ 113,85

3.2.53

Advieskosten externe deskundige bij gemotoriseerde evenementen

 

Indien bij de behandeling van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 3.2.1 van deze tarieventabel een advies over het veiligheidsplan aan een externe deskundige moet worden gevraagd, worden voor dit advies de daar genoemde tarieven verhoogd met

3.2.53.1

wanneer het een nieuw advies betreft:

n.v.t.

3.2.53.2

wanneer het een herhaling van een advies betreft:

n.v.t.

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3.1

Exploitatievergunning

2023

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om

 

3.3.1.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in de geldende APV, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.1.2

 

3.3.1.1.1

voor een seksinrichting:

€ 1.108,15

3.3.1.1.2

voor een escortbedrijf:

€ 870,50

3.3.1.2

wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in de geldende APV

 

3.3.1.2.1

voor een seksinrichting:

€ 101,90

3.3.1.2.2

voor een escortbedrijf:

€ 101,90

3.3.2

Vervallen

 

Hoofdstuk 4 Commerciële uitlaatactiviteiten

3.4.1

Vergunning commerciële uitlaatactiviteiten

2023

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het voor commerciële doeleinden uitlaten van honden als bedoeld in artikel 6.6 van de geldende Verordening fysiek domein:

€ 221,05

Hoofdstuk 5 Winkeltijdenwet

3.5.1

Ontheffingen

2023

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

3.5.1.1

het verkrijgen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet:

€ 100,85

3.5.1.2

het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in de artikelen 6, 7, 9, en 10 van de geldende Verordening winkeltijden Haarlemmermeer:

€ 50,10

3.5.1.3

het wijzigen van een in de vorige onderdelen bedoelde ontheffing:

€ 50,10

Hoofdstuk 6 Kinderopvang

3.6.1

Kinderopvang

2023

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

3.6.1.1

het in exploitatie nemen van een kindercentrum of gastouderbureau als bedoeld in artikel 1.45, eerste lid, Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen:

€ 780,95

3.6.1.2

het bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.45, tweede lid, Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen:

€ 669,25

3.6.1.3

het in exploitatie nemen van een peuterspeelzaal als bedoeld in artikel 2.2 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen:

€ 669,25

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of andere diensten

3.7.1

Niet benoemde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of andere diensten

2023

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing, beschikking of andere dienst die onder de werkingssfeer van de Europese Dienstenrichtlijn valt:

€ 219,80