Verordening Duurzaamheidslening maatschappelijke organisaties

Geldend van 29-11-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening Duurzaamheidslening maatschappelijke organisaties

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • A.

  Aanvrager: een hiertoe gemachtigde (rechts)persoon of maatschappelijke organisatie vertegenwoordigend, die een aanvraag doet voor een Duurzaamheidslening maatschappelijke organisaties. Bij twee of meer rechtspersonen gelden de gezamenlijke rechtspersonen als aanvrager;

 • B.

  Maatschappelijke organisatie: organisatie in de gemeente Scherpenzeel, die actief is op het gebied van sport en/of cultuur en tevens eigenaar/huurder en gebruiker is van een te (ver)bouwen accommodatie;

 • C.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Scherpenzeel;

 • D.

  Duurzaamheidslening: een lening die, na toewijzing door het college, kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen, die worden getroffen in c.q. aan het onroerend goed van aanvrager;

 • E.

  Duurzaamheidsmaatregelen: maatregelen, die bijdragen aan de verduurzaming van het onroerend goed, als bedoeld in artikel 5 lid 1;

 • F.

  Werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen als bedoeld in artikel 5, lid 1, (eventueel) vermeerderd met de kosten van een energieadvies, legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Duurzaamheidsleningen en de kosten van door een deskundig vakbedrijf ter zake van deze duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren, verminderd met de eigen inbreng en de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen in deze kosten.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is van toepassing op bestaand, te verbouwen en nieuw te bouwen onroerend goed, dat geschikt en bestemd is voor gebruik voor uitoefening van de functie van de maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk. Vrijstaande bijgebouwen op het perceel behorende bij dit onroerend goed vallen ook onder deze verordening.

Artikel 3 Budget

In het kader van de in deze verordening gestelde beleidsdoelen, stelt de raad van de gemeente Scherpenzeel het maximum aan beschikbare Stimuleringsleningen per jaar vast. Er is een maximum van €300.000 aan leningen per jaar beschikbaar.

Artikel 4 Bevoegdheid college

Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Duurzaamheidslening toe te kennen. Het college kan aan een toewijzingsbesluit nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 5 Duurzaamheidsmaatregelen

Het college besluit aanvrager een duurzaamheidslening toe te kennen indien uit de bij de aanvraag ingediende bescheiden blijkt dat met het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan één of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen:

 • -

  een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van CO2-uitstoot;

 • -

  het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening.

Artikel 6 Aanvraag

 • 1. Een aanvraag wordt schriftelijk bij het college ingediend en gaat vergezeld van:

  • a.

   een kopie van de samenvatting van een energieadvies;

  • b.

   een opgave van de te treffen duurzaamheidsmaatregelen;

  • c.

   een opgave van de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave (op basis van offertes);

  • d.

   een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

  • e.

   jaarcijfers van de maatschappelijke organisatie.

 • 2. Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

Artikel 7 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 2. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 3. Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 4. Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die mee aan aanvrager.

 • 5. Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene Wet bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig beslissen) is niet van toepassing op dit artikel.

 • 6. Het toe te kennen bedrag kent een minimum van € 2.500 en een maximum van

 • a. € 160.000 per maatschappelijke organisatie.

 • 7. Het rentepercentage van de lening is 0,5% op jaarbasis.

 • 8. De lening wordt annuïtair afgelost.

 • 9. De lening heeft een looptijd van 10 jaar.

 • 10. De aanvrager geeft een onderpand. Het onderpand is afhankelijk van vele factoren, zoals de hoogte van de lening en de looptijd van de lening.

Artikel 8 Afwijzen aanvraag

Het college wijst een aanvraag in ieder geval af, indien:

 • a.

  het aantal te verstrekken leningen als bedoeld in artikel 3 niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • b.

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • c.

  de aanvraag wordt ingediend ná het treffen, dan wel starten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen;

 • d.

  naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan.

Artikel 9 Intrekking toekenning

Het college kan een besluit waarin wordt voorzien in de toekenning van een Stimuleringslening geheel of gedeeltelijk intrekken indien:

 • a.

  de aanvrager niet voldoet aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

 • b.

  de Stimuleringslening is toegekend of vastgesteld op grond van door de aanvrager onjuiste verschafte gegevens.

Artikel 10 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

Duurzaamheidslening maatschappelijke organisaties

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad van 1 november 2022

B.S. van Ginkel-Schuur

griffier

M.W. Jaeger

voorzitter