Regeling vervallen per 01-01-2024

Tijdelijke verordening draagvlakmeting Stad aardgasvrij Goeree-Overflakkee

Geldend van 13-09-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Tijdelijke verordening draagvlakmeting Stad aardgasvrij Goeree-Overflakkee

De raad van de gemeente Goeree-Overflakkee;

overwegende dat het gewenst is om in het kader van de proeftuin Stad Aardgasvrij binnen het Programma Aardgasvrije Wijken onder de hierna te noemen rechthebbenden een draagvlakmeting te houden teneinde de democratische legitimiteit en waardering van een bepaald voornemen vast te kunnen stellen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 september 2022;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de navolgende Tijdelijke verordening draagvlakmeting Stad aardgasvrij Goeree-Overflakkee.

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • kiesgerechtigde: een natuurlijk of rechtspersoon, zijnde:

  • 1°.

   de eigenaar dan wel een van de eigenaren;

  • 2°.

   in het geval van een woning van woningcorporatie Oost West Wonen: de hoofdgebruiker dan wel een van de hoofdgebruikers; of

  • 3°.

   in het geval degene die als eigenaar in het Kadaster staat geregistreerd is overleden en degene op wie de eigendom is overgegaan niet als zodanig in het Kadaster staat geregistreerd: de hoofdgebruiker dan wel een van de hoofdgebruikers;

 • van een verblijfsobject met aardgasaansluiting op een adres binnen het projectgebied zoals bepaald in het adresoverzicht in bijlage 2 bij de Tijdelijke subsidieregeling Stad aardgasvrij Goeree-Overflakkee;

 • verblijfsobject: kleinste binnen een of meer panden gelegen en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte eenheid van gebruik die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte, onderwerp kan zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen en in functioneel opzicht zelfstandig is, zoals bedoeld in artikel 1, lid m, van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen.

Artikel 2 Peildatum

Als peildatum voor de vraag of al dan niet sprake is van een kiesgerechtigde, wordt gehanteerd twee weken voor de draagvlakmeting.

Artikel 3 Draagvlakmeting

 • 1. Met betrekking tot de vraag of de levering van aardgas aan de verblijfsobjecten van de kiesgerechtigden al dan niet zo spoedig mogelijk, doch niet voor 2025 en uiterlijk in 2030 zal worden gestaakt, met als alternatief voor verwarming waterstofgas of all-electric, wordt onder de kiesgerechtigden door middel van een stemming een draagvlakmeting gehouden.

 • 2. Per verblijfsobject kan ten hoogste een stem worden uitgebracht.

 • 3. Een kiezer dient op de dag van de stemming de leeftijd van achttien jaar te hebben bereikt.

Artikel 4 Datum/data stemming

De stemming vindt plaats op (een) bij besluit van burgemeester en wethouders te bepalen tijdstip(pen).

Artikel 5 Vraagstelling draagvlakmeting

Aan de kiesgerechtigden wordt de vraag voorgelegd of zij met betrekking tot hun verblijfsobjecten instemmen met het zo spoedig mogelijk, doch niet voor 2025 en uiterlijk in 2030 niet langer ontvangen van aardgas.

Artikel 6 Procedure voorbereiding, stemming, uitslagbepaling en bekendmaking

Op de procedure ter voorbereiding, stemming, en de vaststelling en bekendmaking van de uitslag van de stemming zijn de hoofdstukken E, paragrafen 2 en 4, J, L, N, paragraaf 1, en P, paragrafen 1 en 4, van de Kieswet van overeenkomstige toepassing, voor zover bij deze verordening niet anders is bepaald.

Artikel 6a Afwijking Kieswet

 • 1. In afwijking van artikel J 12, eerste lid, van de Kieswet zijn gedurende de zitting steeds de voorzitter en een lid aanwezig.

 • 2. In afwijking van de artikelen L 2 en L 3 van de Kieswet kan:

  • a.

   een kiesgerechtigde eigenaar zijn stem tevens als volmachtstem laten uitbrengen door de hoofdgebruiker van het desbetreffende verblijfsobject;

  • b.

   een kiesgerechtigde hoofdgebruiker als bedoeld in artikel 1, eerste gedachtestreep, aanhef en onder 2e, zijn stem tevens als volmachtstem laten uitbrengen door een andere gebruiker van het desbetreffende verblijfsobject;

  • c.

   een kiesgerechtigde hoofdgebruiker als bedoeld in artikel 1, eerste gedachtestreep, aanhef en onder 3e, zijn stem tevens als volmachtstem laten uitbrengen door een andere gebruiker van het desbetreffende verblijfsobject.

 • 3. Een kiezer mag, in afwijking van artikel L 4 van de Kieswet, niet meer dan drie aanwijzingen als gemachtigde aannemen.

Artikel 7 Keukentafelstemmen

 • 1. Kiesgerechtigden kunnen stemmen op het adres van het verblijfsobject waaraan zij als zodanig zijn verbonden.

 • 2. Burgemeester en wethouders stellen nadere regels vast over de wijze waarop de stemming als bedoeld in het eerste lid verloopt.

Artikel 8 Uitslag stemming

 • 1. Het centraal stembureau berekent de uitslag van de stemming en geeft aan hoeveel stemmen voor en tegen het zo spoedig mogelijk, doch niet voor 2025 en uiterlijk in 2030 niet langer ontvangen van aardgas en daarmee voor de overstap naar waterstof of een individuele oplossing zijn uitgebracht alsmede het aantal blanco en ongeldige stemmen en het aantal stemmen bij volmacht. Het centraal stembureau stelt vast of sprake is van voldoende draagvlak als bedoeld in artikel 9.

 • 2. Het centraal stembureau brengt de uitslag over aan de raad, vergezeld van het proces-verbaal, en maakt beide onverwijld bekend op een algemeen toegankelijke wijze.

 • 3. De raad doet op basis van het door het centraal stembureau vastgestelde proces-verbaal een uitspraak over of de stemming op wettige wijze is geschied.

Artikel 9 Voldoende draagvlak

Van voldoende draagvlak is sprake indien uit de draagvlakmeting blijkt dat ten minste 70% van de kiesgerechtigden zich heeft uitgesproken voor het zo spoedig mogelijk, doch niet voor 2025 en uiterlijk in 2030 niet langer ontvangen van aardgas en daarmee voor de overstap naar waterstof of een individuele oplossing.

Artikel 10 Strafbepaling

Met een hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie wordt gestraft degene die:

 • a.

  stembiljetten, volmachtbewijzen of stempassen namaakt of vervalst met het oogmerk deze als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

 • b.

  stembiljetten, volmachtbewijzen of stempassen die hij zelf heeft nagemaakt of vervalst of waarvan de valsheid of vervalsing hem, toen hij deze ontving, bekend was, opzettelijk als echt en onvervalst gebruikt of door anderen doet gebruiken;

 • c.

  stembiljetten, volmachtbewijzen of stempassen voorhanden heeft met het oogmerk om deze wederrechtelijk te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

 • d.

  als gemachtigde stemt voor een persoon, wetende dat deze is overleden;

 • e.

  bij de stemming door gift of belofte een kiesgerechtigde omkoopt om volmacht te geven tot het uitbrengen van zijn stem;

 • f.

  stelselmatig personen aanspreekt of anderszins persoonlijk benadert ten einde hen te bewegen het formulier op hun oproepingskaart, bestemd voor het stemmen bij volmacht, te ondertekenen en deze kaart af te geven.

Artikel 11 Werkingsduur

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking en geldt tot zes maanden na het sluiten van de stembus.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Tijdelijke verordening draagvlakmeting Stad aardgasvrij Goeree-Overflakkee.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad

van de gemeente Goeree-Overflakkee op 10 november 2022

griffier, voorzitter,

drs. G. Brand mr. A. Grootenboer-Dubbelman