Bodemkwaliteitskaart Zoetermeer 2021

Geldend van 16-12-2022 t/m heden

Intitulé

Bodemkwaliteitskaart Zoetermeer 2021

[Een deel van de tekst van deze bekendmaking is overeenkomstig artikel 7 lid 2 Bekendmakingswet bekendgemaakt en hier beschikbaar: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dc-2022-83 .]

De raad van de gemeente Zoetermeer;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 augustus 2022 Gelet op de artikelen 44, 47 en 53 van het Besluit bodemkwaliteit;

heeft op 17 oktober 2022 besloten:

 • 1.

  De Bodemkwaliteitskaart Zoetermeer 2021 inclusief bodemfunctiekaart, beleidsregels PFAS en het omgaan met bagger vast te stellen, waarbij er 3 wijzigingen zijn:

  • a.

   De bermen van de gemeentelijke hoofdwegstructuur zijn toegevoegd als aparte zone en hebben de functie 'lndustrie';

  • b.

   b. Een deel van het industrieterrein Dwarstocht is herontwikkeld als woonwijk en heeft daarom nu de functie 'Wonen' gekregen;

  • c.

   De Nieuwe Driemanspolder valt gedeeltelijk in de functieklasse 'Wonen' en 'lndustrie'. Dit betreft namelijk toekomstig te ontwikkelen extensief recreatieterrein volgens het vigerende bestemmingsplan Nieuwe Driemanspolder waardoor het nu mogelijk wordt vrijkomende baggerspecie met klasse lndustrie te mogen toepassen.

 • 2.

  De Nota Bodembeheer Midden-Holland en Zoetermeer 2016-2021 en de Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer 2016-2021in te trekken.

Dit besluit treedt in werking twee weken na de bekendmaking daarvan . Tenzij over dit besluit een inleidend verzoek tot het houden van een referendum wordt gedaan.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 oktober 2022.

De griffier,

drs. R. Blokland MCM

De voorzitter,

drs. M.J. Bezuijen