Delegatiebesluit herziening bestemmingsplan "Omgevingsplan Buitengebied Boekel, 2016"

Geldend van 24-11-2022 t/m heden

Intitulé

Delegatiebesluit herziening bestemmingsplan "Omgevingsplan Buitengebied Boekel, 2016"

De raad van de gemeente Boekel;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 augustus 2022

gelet op:

 • De Algemene wet bestuursrecht, gelet op afdeling 10.1.2, artikel 10:13 tot en met artikel 10:21 inzake ‘Delegatie’

 • De Gemeentewet;

 • De Wet ruimtelijke ordening;

 • Het bestemmingsplan "Omgevingsplan Buitengebied Boekel, 2016";

 • Het besluit tot wijziging en aanvulling van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet en van bijlage ll bij de Crisis- en herstelwet (Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet elfde tranche) van 8 juli 2016, artikel l, lid C, onder 3, sub u (zijnde de wijziging van Artikel 7c van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet) waarin aan het vijftiende lid onder meer wordt toegevoegd: 'Buitengebied Boekel, gemeente Boekel, zoals aangegeven op de kaart in bijlage 67';

BESLUIT:

De gemeenteraad van Boekel besluit

 • 1.

  De aan het college gedelegeerde bevoegdheden tot het vaststellen van een herziening van het bestemmingsplan "Omgevingsplan Buitengebied Boekel, 2016" , bekend onder identificatiecode NL.lMRO.0755.Omgevingsplan2016-VA01, bij besluit genomen door de gemeenteraad op 28 maarl2018, in te trekken.

 • 2.

  De bevoegdheid tot het vaststellen van een herziening van het bestemmingsplan "Omgevingsplan Buitengebied Boekel, 2016", bekend onder identificatiecode NL.lMRO.0755.Omgevingsplan2O16-VA01, te delegeren aan het college voor zover het een herziening betreft voor:

  • I.

   Het beschermen van nieuw aangelegde (afschermende) groenelementen door middel van het toekennen van de functie 'Groen'.

  • II.

   Het beschermen van nieuw aangelegde natuur door middel van het toekennen van de functie 'Natuur'.

  • III.

   Het aanpassen van de archeologische venivachtingswaarde met het doel de begrenzing van de vlakken 'Waarde - Archeologie 1', 'Waarde -Archeologie 2' en/of Waarde - Archeologie 3' aan te passen en/of te laten vervallen naar aanleiding van de resultaten van uitgevoerd archeologisch onderzoek.

  • IV.

   Het aanwijzen, wijzigen van een aanwijzing of intrekken van een aanwijzing van een gemeentelijk monument.

  • V.

   Het aanwijzen van karakteristieke en/of cultuurhistorisch waardevolle bebouwing.

  • VI.

   Het aanpassen van de lijst Beschermde bomen Boekel 2017 wanneer de gewenste aanpassing rechtstreeks volgt uit één of meerdere verleende omgevingsvergunningen voor het kappen van bomen en bosgebieden, dan wel meldingen van het kappen van bomen en/of bosgebieden.

  • VII.

   Het aanpassen van de begrenzing van het Natuur Netwerk Brabant en/oÍ de begrenzing Van de Groenblauwe mantel, Wanneer deze gewenste aanpassing rechtstreeks volgt uit de provinciale Verordening Ruimte.

  • VIII.

   Administratieve wijzigingen die noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde hogere wet of regelgeving.

  • IX.

   Het nemen van het herstelbesluit, zoals deze bedoeld is en voortvloeit uit de tussenuitspraak van 17 augustus 2022 (zaaknummer 202100119/1 ) van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, en het nemen van eventueel te volgen herstelbesluiten uit dezelfde zaak, tot het moment van een einduitspraak.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Boekel, gehouden op 6 oktober 2022

de griffier

J.I.M. le Comté

de voorzitter

C.J.M. van den Elsen