Verordening vestigen uitsluitend recht voor specifieke diensten gemeente Land van Cuijk 2022

Geldend van 21-11-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Verordening vestigen uitsluitend recht voor specifieke diensten gemeente Land van Cuijk 2022

De Raad van de gemeente Land van Cuijk;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 september 2022;

gelet op artikel 147, eerst lid en 149 van de Gemeentewet, artikel 1.1 in samenhang met artikel 2.24 sub a Aanbestedingswet 2012 en artikel 11 van de Europese richtlijn 2014/24/EU;

besluit:

 • 1.

  Vervallen te verklaren de navolgende verordeningen:

  • -

   Verordening gunning groenonderhoudswerkzaamheden & schoonmaak en cateringactiviteiten Cuijk d.d. 16 december 2007;

  • -

   Verordening gunning groenonderhoudswerkzaamheden, schoonmaak en overige (facilitaire) diensten Grave d.d. 24 juni 2008;

  • -

   Verordening vestigen alleenrecht voor specifieke diensten met een sociale dimensie Mill en Sint Hubert d.d. 31 maart 2011;

  • -

   Verordening vestigen uitsluitend recht voor specifieke diensten Boxmeer d.d. 13 december 2018;

  • -

   Verordening gunning groenonderhoudswerkzaamheden & schoonmaak en overige (facilitaire) diensten Sint Anthonis d.d. 17 maart 2008;

 • 2.

  vast te stellen de navolgende verordening overeenkomstig de volgende bepalingen:

Verordening vestigen uitsluitend recht voor specifieke diensten gemeente Land van Cuijk 2022

Artikel 1. Definitie

In deze verordening wordt verstaan onder uitsluitend recht: een recht dat bij wettelijk voorschrift of bij besluit van een bestuursorgaan aan een onderneming wordt verleend, waarbij voor die onderneming het recht wordt voorbehouden om binnen de gemeente Land van Cuijk een dienst te verrichten of een activiteit uit te oefenen.

Artikel 2. Reikwijdte toekenning uitsluitend recht

Voor specifieke diensten met een sociale dimensie op het gebied van groenonderhoud in de openbare ruimte, schoonmaak, catering en overige facilitaire diensten in gemeentelijke gebouwen, kan een uitsluitend recht worden toegekend aan een onderneming.

Artikel 3. Aanwijzing

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders kan een onderneming aanwijzen die de in artikel 2 genoemde werkzaamheden uitvoert.

 • 2. De opdrachtverstrekking vindt plaats op basis van een overeenkomst waarin wordt bepaald welke werkzaamheden, tegen welke condities en voorwaarden, voor welke marktconforme tarieven en gedurende welke periode worden uitgevoerd.

 • 3. Het college van burgemeester en wethouders is te allen tijde bevoegd de in lid 1 van dit artikel bedoelde aanwijzing in te trekken.

Artikel 4. Vervallen verklaren oude regelingen

De volgende regelingen worden vervallen verklaard:

 • -

  Verordening gunning groenonderhoudswerkzaamheden & schoonmaak en cateringactiviteiten Cuijk d.d. 16 december 2007;

 • -

  Verordening gunning groenonderhoudswerkzaamheden, schoonmaak en overige (facilitaire) diensten Grave d.d. 24 juni 2008;

 • -

  Verordening vestigen alleenrecht voor specifieke diensten met een sociale dimensie Mill en Sint Hubert d.d. 31 maart 2011;

 • -

  Verordening vestigen uitsluitend recht voor specifieke diensten Boxmeer d.d. 13 december 2018;

 • -

  Verordening gunning groenonderhoudswerkzaamheden & schoonmaak en overige (facilitaire) diensten Sint Anthonis d.d. 17 maart 2008.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de vijfde dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

Artikel 6. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening vestigen uitsluitend recht voor specifieke diensten gemeente Land van Cuijk 2022’.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Land van Cuijk

in zijn openbare vergadering van 3 november 2022.

De griffier,

Richard van der Weegen

De voorzitter,

Wim Hillenaar