Subsidieregeling energiemaatregelen 2022-2023

Geldend van 17-11-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling energiemaatregelen 2022-2023

Het college van burgemeester en wethouders van Oost Gelre,

gelet op het feit dat de raad in de Algemene subsidieverordening aan het college de bevoegdheid heeft toegekend tot het stellen van nadere regels, waarin de te subsidiëren activiteiten, de doelgroepen en de verdeling van de subsidie per beleidsterrein worden omschreven,

besluit vast te stellen de volgende subsidieregeling

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Definities

Aanvrager: In afwijking van het bepaalde in artikel 1 van de algemene subsidieverordening kan op grond van deze regeling ook subsidie worden verleend aan natuurlijke personen die inwoner zijn van de gemeente Oost Gelre.

Voedselbanknorm: het netto besteedbaar inkomen (netto maandinkomen minus vaste lasten) per maand is lager dan de volgende bedragen:

 • a.

  Bij een eenpersoons huishouden: € 300

 • b.

  Bij een tweepersoons huishouden zonder kinderen: € 410

 • c.

  Per inwonend kind: een verhoging van de onder a. en b. genoemde bedragen met € 110

Voor de omvang van het huishouden wordt uitgegaan van het aantal personen dat in de Basisregistratie personen op een bepaald adres staat ingeschreven.

Artikel 2 Subsidieplafond

Het maximale bedrag dat op grond van deze regeling aan subsidie kan worden verleend is € 750.000, waarvan € 250.000 bedoeld is voor subsidie voor inwoners (Hoofdstuk 2) en € 500.000 bedoeld is voor exploitanten van maatschappelijke voorzieningen (Hoofdstuk 3).

Artikel 3 Aanvraag

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen voor het indienen van een aanvraag een formulier vaststellen.

 • 2. Burgemeester en wethouders kunnen van de aanvrager gegevens opvragen, waaronder financiële gegevens in de vorm van inkomensgegevens en gegevens met betrekking tot het energieverbruik en de kosten daarvan, die van belang zijn voor de beoordeling van de aanvraag.

Artikel 4 Duur regeling en voorwaarden

 • 1. Deze regeling geldt voor de periode 1 november 2022 tot 1 juli 2023.

 • 2. Burgemeester en wethouders kunnen voorwaarden verbinden aan de subsidieverstrekking.

Hoofdstuk 2 Subsidie voor inwoners

Artikel 5 Subsidie voor natuurlijke personen

Op grond van het bepaalde in dit hoofdstuk kunnen burgemeester en wethouders subsidie verstrekken aan natuurlijke personen die wonen in de gemeente Oost Gelre (en die daar ook hun hoofdverblijf hebben) die in financiële problemen komen als gevolg van de stijgende energielasten voor hun woning. De aanvrager dient in de Basisregistratie personen op het betreffende adres te staan ingeschreven. Het energiecontract dient op naam van de aanvrager te staan.

Artikel 6 Criteria voor subsidieverlening

 • 1. Subsidie kan worden verstrekt aan huishoudens waarvan het netto besteedbaar inkomen per maand als gevolg van de sinds 1 januari 2022 gestegen energieprijzen onder de voedselbanknorm is komen te liggen. De hoogte van de subsidie is niet afhankelijk van het netto besteedbare inkomen in relatie tot de voedselbanknorm.

 • 2. Aanvragers waarvan het vermogen van het huishouden hoger is dan de vermogensnorm uit de Participatiewet, komen niet voor subsidie in aanmerking.

 • 3. Aanvragers waarvan het bruto maand inkomen hoger ligt dan € 4.650 voor een echtpaar of € 3.100 bij een alleenstaande, komen niet voor subsidie in aanmerking.

 • 4. Het subsidiebedrag per huishouden per maand bedraagt maximaal:

  • a.

   In de maanden november en december 2022: € 60

  • b.

   In de maanden januari 2023 tot en met 1 juli 2023: € 250

 • 5. In beginsel worden de in lid 4 genoemde maximale bedragen verstrekt per aanvrager. De subsidie is echter niet hoger dan het feitelijk verschuldigde gemiddelde maandbedrag (op jaarbasis), voor gas en elektra voor een woning.

 • 6. Indien een aanvrager niet meer voldoet aan het bepaalde in lid 2, 3 en 5 van dit artikel, dient aanvrager dit onverwijld aan het college te melden.

Artikel 7 Subsidieverstrekking

 • 1. Uitgangspunt is dat de subsidie op aanvraag wordt vastgesteld en uitbetaald, zonder eerst een subsidie te verlenen en zonder voorschotten, voor aansluitende periodes van 1 maand.

 • 2. Aanvrager is verplicht wijzigingen in zijn persoonlijke situatie die van belang zijn voor de subsidie, onverwijld te melden aan burgemeester en wethouders. Voldoet aanvrager hier niet aan, dan kan de subsidie lager worden vastgesteld en/of worden ingetrokken/gewijzigd ten nadele van de aanvrager.

 • 3. Vaststelling vindt elke maand plaats op basis van de oorspronkelijke aanvraag, dus zonder dat de aanvrager een nieuwe aanvraag hoeft in te dienen. Het voorgaande laat onverlet de verplichting van de aanvrager als bedoeld in lid 2 van dit artikel.

 • 4. Aan de subsidieverstrekking kan de voorwaarde worden verbonden dat een energiecoach en of budgetteringscoach met de aanvrager de (energie)besparingsmogelijkheden van de woning op een rij zet.

 • 5. Maandelijks zal worden bezien of er in relatie tot het subsidieplafond voldoende middelen zijn om de aangevraagde subsidies te voldoen. Wordt het subsidieplafond bereikt, dan zal voor de maand waarin het subsidieplafond wordt bereikt, de resterende subsidie naar evenredigheid worden verdeeld tussen de aanvragers die de desbetreffende maand voor subsidie in aanmerking komen. Burgemeester en wethouder bepalen de exacte verdeelsleutel.

 • 6. Het college kan op elk moment onderzoeken of de aanvrager nog aan de voorwaarden voor subsidieverstrekking voldoet en kan de subsidieverstrekking beëindigen als uit dit onderzoek blijkt dat dit niet het geval is.

Artikel 8 Subsidieplafond

Het maximale bedrag dat op grond van dit hoofdstuk aan subsidie kan worden verleend is in de subsidieperiode van artikel 4 lid 1 is € 250.000.

Artikel 9 Hardheidsclausule

In bijzondere situaties kunnen burgemeester en wethouders afwijken van het bepaalde in dit hoofdstuk.

Hoofdstuk 3 Subsidie voor activiteiten van verenigingen

Artikel 10 Subsidie voor verenigingsactiviteiten

Op grond van het bepaalde in dit hoofdstuk kunnen burgemeester en wethouders subsidie verlenen aan (rechts-)personen die een gebouw hebben in de gemeente Oost Gelre, die geconfronteerd worden met stijgende huisvestingskosten en die die huisvestingskosten in die gebouwen maken ten behoeve van activiteiten van verengingen die gevestigd zijn in de gemeente Oost Gelre.

Artikel 11 Criteria voor subsidieverlening verenigingen en stichtingen met een eigen accommodatie

 • 1. Subsidie kan worden verleend aan verenigingen en stichtingen die gevestigd zijn in de gemeente Oost Gelre (en die hier ook hun activiteiten ontplooien) en die beschikken over een eigen accommodatie. Onder beschikken over een eigen accommodatie wordt verstaan een accommodatie die in eigendom is, waarvoor een opstalrecht of erfpacht recht gevestigd is of die in zijn geheel gehuurd wordt op basis van een schriftelijke huurovereenkomst. Huur voor een (beperkt) aantal uren per week valt hier niet onder.

 • 2. Stichtingen of verenigingen die tot doel hebben het beheer van een accommodatie, niet zijnde woningen, waar verenigingen als bedoeld in lid 1 hun activiteiten ontplooien, komen ook voor subsidie in aanmerking.

 • 3. De maximale hoogte van de subsidie wordt als volgt bepaald:

  100% van de feitelijke energielasten per maand voor zover de variabele kosten (kale tarief) van energie boven de volgende bedragen uitkomen:

  • -

   Elektriciteit: het bedrag boven € 0,25 per kWh * het werkelijke verbruik per maand;

  • -

   Gas: het bedrag boven € 0,50 per m3 * het werkelijke verbruik per maand;

  met een maximum van € 20.000 per vereniging/stichting over de periode van 1 november 2022 tot 1 juli 2023.

 • 4. BTW over de in lid 3 genoemde variabele meerkosten komt ook voor subsidiering in aanmerking.

 • 5. Bij de afweging van de vraag of subsidie zal worden verleend, zullen burgemeester en wethouders bezien of investeringen in duurzaamheid van een accommodatie, eventueel gefinancierd vanuit een gemeentelijk fonds/regeling, doelmatiger zijn dan subsidiëring van de hogere energielasten.

Artikel 12 Criteria voor subsidieverlening eigenaren commerciële accommodaties die verenigingen huisvesten

 • 1. Subsidie kan worden verstrekt aan eigenaren, niet zijnde verenigingen en stichtingen, van gebouwen (niet zijnde woningen) in de gemeente Oost Gelre die een (deel van een) accommodatie op urenbasis beschikbaar stellen aan in de gemeente Oost Gelre gevestigde verenigingen voor sportieve, sociale en/of culturele activiteiten.

 • 2. De maximale hoogte van de subsidie wordt als volgt bepaald:

  • a.

   Een bedrag van € 20 per uur dat een in lid 1 genoemde vereniging gebruik maakt van een sportzaal/hal.

  • b.

   Een bedrag van € 5 per uur een in lid 1 genoemde vereniging gebruik maakt van een andere accommodatie dan een sportzaal/hal.

 • 3. De subsidie bedraagt over de periode van 1 november 2022 tot 1 juli 2023 maximaal:

  • a.

   € 10.000 voor de in lid 2 sub a van dit artikel genoemde accommodaties.

  • b.

   € 5.000 voor de in lid 2 sub b van dit artikel genoemde accommodaties.

 • 4. De aanvrager dient bij de aanvraag een overzicht te geven per maand over de subsidieperiode waaruit blijkt hoeveel uur een vereniging/de verenigingen gebruik maakt/maken van de accommodatie.

Artikel 13 Subsidieverstrekking en vaststelling

 • 1. Subsidieverlening en bevoorschotting zal maandelijks plaatsvinden.

 • 2. Aanvrager is verplicht wijzigingen in zijn situatie die van belang zijn voor de subsidie onverwijld, te melden aan burgemeester en wethouders. Voldoet aanvrager hier niet aan, dan kan de subsidie lager worden vastgesteld en/of worden ingetrokken/gewijzigd ten nadele van de aanvrager

 • 3. Subsidieverlening en subsidiebevoorschotting vindt elke maand plaats op basis van de oorspronkelijke aanvraag, dus zonder dat de aanvrager een nieuwe aanvraag hoeft in te dienen. Het voorgaande laat onverlet de verplichting van de aanvrager als bedoeld in lid 2 van dit artikel.

 • 4. Maandelijks zal worden bezien of er in relatie tot het subsidieplafond voldoende middelen zijn om de aangevraagde subsidies te voldoen. Wordt het subsidieplafond bereikt, dan zal voor de maand waarin het subsidieplafond wordt bereikt, de resterende subsidie naar evenredigheid worden verdeeld tussen de aanvragers die de desbetreffende maand voor subsidie in aanmerking komen. Burgemeester en wethouder bepalen de exacte verdeelsleutel.

 • 5. Indien er een Rijks- of provinciale regeling komt die ook voorziet in een tegemoetkoming in de energielasten van de aanvrager, kan de subsidie voor de periode waarop aanvrager voor die regeling in aanmerking komt, worden verminderd met maximaal het bedrag van de tegemoetkoming van het rijk/de provincie.

 • 6. Ten behoeve van de subsidievaststelling dient de aanvrager binnen 3 maanden na het einde van de subsidieperiode een aanvraag in tot vaststelling. Bij de aanvraag overlegt de aanvrager in ieder geval de volgende gegevens:

  • a.

   Gegevens waaruit het daadwerkelijke energieverbruik in de subsidieperiode blijkt.

  • b.

   Gegevens waaruit de energietarieven blijken die gelden voor aanvrager gedurende de subsidieperiode.

  • c.

   Gegevens waaruit blijkt dat en in welke mate de accommodatie in gebruik is geweest voor activiteiten van verenigingen.

Artikel 14 Subsidieplafond en verdeling

Het maximale bedrag dat op grond van dit hoofdstuk aan subsidie kan worden verleend is € 500.000.

Artikel 15 Hardheidsclausule

In bijzondere situaties kunnen burgemeester en wethouders afwijken van het bepaalde in dit hoofdstuk.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 16 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 november 2022.

Artikel 17 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Subsidieregeling energiemaatregelen 2022-2023”.

Ondertekening

Vastgesteld te Lichtenvoorde op 8 november 2022,

Burgemeester en wethouders,

J. Heerkens

Gemeentesecretaris

A. Bronsvoort

Burgemeester