Regeling vervallen per 01-02-2023

Subsidieregeling Inruilen Brom- en Snorfietsen met verbrandingsmotor

Geldend van 01-12-2022 t/m 31-01-2023

Intitulé

Subsidieregeling Inruilen Brom- en Snorfietsen met verbrandingsmotor

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tilburg;

Gelet op de Algemene subsidieverordening van de gemeente Tilburg

Besluit:

De hierna uitgewerkte regeling voor het inruilen van brom- en snorfietsen met verbrandingsmotor ouder dan 1 januari 2013 vast te stellen:

Het college:

 • 1.

  Stelt de subsidieregeling 'Inruilen Brom- en Snorfietsen met verbrandingsmotor' vast met daarin een subsidie van € 300,- voor het demoteren van een brom-/snorfiets met verbrandingsmotor ouder dan 1 januari 2013 en een tweede component subsidie van € 300,- voor de aanschaf van een fiets;

 • 2.

  Informeert de raad met de bijgevoegde raadsbrief over de inruilregeling brom- en snorfietsen.

Karakter regeling

Artikel 1

 • 1. Deze subsidieregeling is een regeling als bedoeld in art.2, lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Tilburg;

 • 2. De bepalingen uit de in artikel 1 eerste lid genoemde verordening zijn van toepassing, voor zover daar in deze regeling niet van wordt afgeweken.

Begripsomschrijvingen

Artikel 2

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  College: het college van B&W van de gemeente Tilburg;

 • 2.

  Subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies zoals bedoeld in artikel 4:22 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • 3.

  RDW: Rijksdienst voor het Wegverkeer;

 • 4.

  KvK: Kamer van Koophandel.

Subsidie

Artikel 3

 • 1. Subsidie wordt verleend aan inwoners van de gemeente Tilburg die eigenaar zijn van een brom- of snorfiets met verbrandingsmotor, die deze brom-of snorfiets laten slopen. Een brom- of snorfiets met benzinemotor is een tweewieler voorzien van een geel of blauw kenteken. Het slopen gebeurt door een RDW-erkend bedrijf. Op de website www.rdw.nl staan de werkwijze en locaties van erkende sloopbedrijven. Het laten slopen (oftewel demonteren) is veelal gratis. Indien het sloopbedrijf om een vergoeding vraagt voor de demontage, komen deze kosten voor rekening van de eigenaar van de brom- of snorfiets. Wanneer de eigenaar recent zijn brom- of snorfiets heeft laten demonteren, met datum na 1 juli 2021, kan de eigenaar ook nog gebruik maken van deze regeling.

 • 2. Indien de eigenaar van de brom- of snorfiets na het demonteren overgaat tot de aanschaf van een vervangende fiets, ontvangt de eigenaar een tweede component subsidie. De fiets kan zowel een gewone (tweedehands) fiets zijn als een (tweedehands) elektrische fiets. De aanvrager koopt de (tweedehands) fiets bij een leverancier met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK).

 • 3. De gemeente Tilburg neemt de subsidieaanvraag in behandeling wanneer de aanvrager voldoet aan alle voorwaarden zoals genoemd in artikel 5 en alle gevraagde bewijsstukken zoals genoemd in artikel 5 zijn ingediend.

Subsidieplafond en hoogte van de subsidie

Artikel 4

 • 1. Voor de in artikel 3 genoemde activiteiten is een subsidiebudget beschikbaar van € 100.000- (prijspeil 2021);

 • 2. Het in het eerste lid genoemde bedrag geldt als subsidieplafond als bedoeld in art. 4.22 Awb. De hoogte van de te verlenen subsidie staat omschreven in artikel 5.2.

Subsidievoorwaarden

Artikel 5

 • 1. Subsidie wordt alleen verleend als aan de volgende criteria wordt voldaan:

  • a.

   De aanvrager staat ingeschreven als inwoner van de gemeente Tilburg;

  • b.

   De aanvrager is 16 jaar of ouder;

  • c.

   De aanvrager kan middels zijn of haar kentekenbewijs aantonen dat hij of zij vanaf 1 oktober 2020 eigenaar is van de brom-of snorfiets met een verbrandingsmotor;

  • d.

   De brom-of snorfiets is vóór 1 januari 2013 ingeschreven in het kentekenregister van de RDW;

  • e.

   De aanvrager mag niet eerder gebruik hebben gemaakt van deze subsidieregeling;

  • f.

   Indien de aanvrager er voor kiest een vervangende fiets te kopen, mag de fiets zowel een gewone fiets zijn als elektrisch, en de fiets mag zowel nieuw zijn als tweedehands. De leverancier van de fiets (ook de tweedehands) moet ingeschreven staan bij de KvK.

 • 2. Het te verlenen subsidiebedrag voor de aanvrager bestaat uit twee delen:

  • a.

   Een vergoeding voor het laten demonteren van de brom- of snorfiets met verbrandingsmotor van €300,-. De sloop heeft na 1 juli 2021 plaatsgevonden;

  • b.

   Indien de aanvrager direct na de demontage een fiets aanschaft (dit is een keuze), ontvangt de aanvrager een tweede deel subsidie van maximaal €300,-. Indien de aanschafwaarde van de fiets lager is dan €300,- dan wordt de aanschafwaarde van de fiets uitgekeerd;

  • c.

   Het maximale bedrag dat uitgekeerd kan worden, bedraagt €600,-.

 • 3. De bewijsstukken op een rijtje:

  • a.

   Kentekenbewijs waaruit blijkt dat de aanvrager vanaf 1 oktober 2020 eigenaar is van de gesloopte brom- of snorfiets;

  • b.

   Het demontage bewijs van de brom- of snorfiets op naam en datum door een RDW-erkend bedrijf, waarbij de sloop na 1 juli 2021 heeft plaatsgevonden;

  • c.

   Factuur van de aangekochte fiets op naam en datum, van een leverancier die staat ingeschreven bij de KvK, waarbij de fiets na de sloop van de brom- of snorfiets is aangekocht.

Eisen aan de subsidieaanvraag

Artikel 6

De aanvraag wordt ingediend op een door of namens het College vastgesteld aanvraagformulier ‘Aanvraagformulier Subsidieregeling Inruilen Brom- en Snorfietsen met verbrandingsmotor’ waarop is vermeld welke stukken moeten worden overlegd.

Procedure en beoordeling aanvraag

Artikel 7

 • 1. Procedure en beoordeling

  • a)

   De regeling gaat in op 1 december 2022. De regeling eindigt op 1 februari 2023 of eerder indien het subsidieplafond is bereikt. De regeling kan dus voor de sluitingstermijn van 1 februari 2023 stoppen. Er kan dan geen aanvraag meer ingediend worden. De eigenaar die zijn aanvraag indient, mag er op vertrouwen dat het subsidieplafond nog niet is bereikt en het budget dus toereikend is voor zijn aanvraag;

  • b)

   Een subsidieaanvraag behoort via de website van de gemeente Tilburg te geschieden: www.tilburg.nl/subsidieregelingen;

  • c)

   Het college neemt de aanvraag in behandeling indien de op het aanvraagformulier gevraagde gegevens volledig zijn ingevuld, aan de voorwaarden wordt voldaan (artikel 5.1) en de gevraagde documenten zijn toegevoegd (artikel 5.3);

  • d)

   Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen;

  • e)

   De subsidieaanvragen worden beoordeeld op basis van de in artikel 5 genoemde criteria;

  • f)

   De aanvragen worden eerst getoetst. Daarna ontvangt de aanvrager, binnen 3 weken na de aanvraag, het besluit van het College over de subsidieverlening.

 • 2. Aanvullende voorwaarden voor de verlening van de subsidie

  • a)

   De behandelaar controleert de aanvraag op de gestelde voorwaarden. Bij het ontbreken van de genoemde bewijsstukken in artikel 5.3 wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. De aanvrager wordt hier schriftelijk van op de hoogte gesteld;

  • b)

   Bij een volledige en juiste aanvraag ontvangt de aanvrager een positieve beschikking;

  • c)

   De leverancier van de fiets staat ingeschreven bij de KvK (Kamer van Koophandel). Dit is een Handelsregister en de basisregistratie waarin alle bedrijven en rechtspersonen ingeschreven staan. Alle andere organisaties die deelnemen aan het economisch verkeer staan ook in dit register. Via www.kvk.nl kan worden gecontroleerd of een leverancier ingeschreven staat. De fiets mag zowel in een fysieke winkel als online aangeschaft worden;

  • d)

   Binnen vier weken na ontvangst van het demontage bewijs ontvangt de aanvrager het subsidie bedrag €300, of;

  • e)

   Binnen vier weken na ontvangst van het demontage bewijs en factuur van de aangekochte fiets ontvangt de aanvrager het subsidie bedrag van maximaal €600,-.

Onvoorziene omstandigheden en hardheidsclausule

Artikel 8

 • 1. Het College heeft het recht om bij overschrijding en/of onder uitputting de maximale bijdrage per subsidie ontvanger bij te stellen met als doel zo veel mogelijk aanvragen te honoreren binnen het subsidieplafond;

 • 2. Het College kan in individuele gevallen ontheffing verlenen van één of meer verplichtingen van deze verordening.

Slotbepalingen

Artikel 9

Deze regeling treedt in werking op 1 december 2022. De regeling eindigt op 1 februari 2023 of eerder indien het subsidieplafond is bereikt.

Ondertekening