Subsidieregeling voor isolatie van slecht geïsoleerde woningen in het lagere prijssegment

Geldend van 24-01-2023 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling voor isolatie van slecht geïsoleerde woningen in het lagere prijssegment

Het college van burgemeester en wethouders van Oldenzaal;

gelet op titel 4.2 subsidies van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene

subsidieverordening Oldenzaal 2017;

b e s l u i t :

vast te stellen De subsidieregeling voor isolatie van slecht geïsoleerde woningen in het lagere prijssegment.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan:

College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal.

Grondgebonden woning: is een woning die rechtstreeks toegankelijk is op het straatniveau en waarvan één van de woonlagen aansluit op het maaiveld. Het maakt geen onderdeel uit van een VVE, flatgebouw of appartementengebouw.

Woning: uitsluitend een binnen de gemeente Oldenzaal gelegen woonruimte die bestemd is om permanent als zelfstandige woongelegenheid te worden bewoond, dus geen schuren, garages of andere bijgebouwen.

Artikel 2 Doel regeling

Deze subsidieregeling heeft als doel eigenaren van slecht geïsoleerde woningen in het lagere prijssegment in Oldenzaal te ondersteunen door een isolatiemaatregel volledig te vergoeden. Hiermee verwachten we een groot deel van de inwoners met een koopwoning die te maken hebben met energiearmoede te kunnen helpen. Door het isoleren van de woning wordt structureel energie bespaard.

Artikel 3 Voorwaarden vergoeding

Om in aanmerking te komen voor de vergoeding van één isolatiemaatregel gelden de volgende voorwaarden:

 • U bent eigenaar van de koopwoning en deze woning is uw hoofdverblijf of wordt deze uw hoofdverblijf direct na renovatie.

 • De woning is gebouwd in de periode tussen 1930 en 1978.

 • Uw woning is een grondgebonden woning en geen onderdeel van een flat of appartementengebouw.

 • De WOZ-waarde van uw woning is € 185.000 of lager, prijspeil 1-1-2021.

Artikel 4 Subsidie periode en subsidieplafond

 • a.

  Het aanvragen van de subsidie is alleen mogelijk gedurende de inkoopactie die loopt van 24 januari 2023 tot 1 juli 2023.

 • b.

  Het subsidieplafond is € 355.000.

 • c.

  Het bereiken van het subsidieplafond wordt bekend gemaakt op www.oldenzaal.nl en op de site van onze partner “Winst uit je woning”. Aanvragen die na deze bekendmaking worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Artikel 5 maatregelen en vergoeding

 • a.

  Eén isolatiemaatregel wordt vergoed. In de meeste gevallen zal dit spouwmuurisolatie zijn, vloerisolatie is ook mogelijk. Dakisolatie en gevelisolatie komen niet in aanmerking voor deze subsidie.

 • b.

  De maatregel wordt tot een maximum van € 2.000 vergoed. Indien de kosten hoger zijn moet een eigenbijdrage betaald worden door de aanvrager.

Artikel 6 Aanvraag en procedure

 • a.

  U kunt u aanmelden op de site van de inkoopactie van onze partner “Winst uit je woning” voor het traject ”isolatie voor slecht geïsoleerde woningen in het lagere prijssegment”. U volgt de instructies op de site.

 • b.

  Na uw geldige aanmelding volgt er een afspraak met een professioneel onafhankelijk energieadviseur, deze adviseur komt bij u thuis.

 • c.

  U ontvangt een bespaarplan met offertes van de meest rendabele maatregelen, met daarbij de maatregelen waarvoor u subsidie kunt krijgen.

 • d.

  De door u getekende offerte, ontvangen via “Winst uit je woning”, van de maatregel die voor subsidie in aanmerking komt is het moment van de daadwerkelijke subsidieaanvraag.

 • e.

  Na een positieve beoordeling van de subsidieaanvraag, is er sprake van een voorlopige toekenning en wordt het bedrag voor u gereserveerd.

 • f.

  Na uitvoering van de opdracht vindt de definitieve subsidietoekenning plaats en wordt het toegekende bedrag benut om de factuur voor de isolatiemaatregelen mee te betalen. U hoeft de kosten dus niet voor te schieten. Indien de kosten hoger zijn dan € 2000 krijgt u een restfactuur.

Artikel 7 weigeringsgronden

De subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien één of meerdere van onderstaande punten van toepassing is:

 • a.

  Indien geen gebruik gemaakt wordt van de daarvoor bestemde aanmeldmogelijkheid op de site van onze partner “Winst uit je woning” om op basis daarvan een afspraak te maken voor een bezoek van de energieadviseur thuis.

 • b.

  Indien u gebruik maakt van een andere offerte dan die via onze partner “Winst uit je woning” is verstrekt.

 • c.

  Indien u niet aan de voorwaarden van artikel 3 voldoet.

 • d.

  Het subsidieplafond is bereikt of door toekenning van de vergoeding zou worden overschreden.

Artikel 8 wijze van toekenning

 • a.

  De subsidieaanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst van volledig onderte-kende offertes uitgebracht via onze partner ‘Winst uit je woning” voor de maatregel die in aanmerking komt voor subsidie.

 • b.

  Het college heeft onze partner ‘Winst uit je woning’ gemandateerd om op basis van de volledig ondertekende offertes de subsidieaanvraag te beoordelen en bij positieve beoordeling de subsidie toe te kennen.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling loopt van 24 januari 2023 tot 1 juli 2023.

Artikel 10 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling voor isolatie van slecht geïsoleerde woningen in het lagere prijssegment.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van 8 november 2022,

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester