Beleidsregels voor de automatische incasso van de gemeentelijke belastingen Huizen 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels voor de automatische incasso van de gemeentelijke belastingen Huizen 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen;

gelet op de van toepassing zijnde bepalingen in het Burgerlijk Wetboek en voor zover van toepassing de Gemeentewet en de Invorderingswet 1990;

b e s l u i t :

vast te stellen:

Beleidsregels voor de automatische incasso van de gemeentelijke belastingen Huizen 2023

Artikel 1. Begripsomschrijving

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  Automatische incasso: het afschrijven van een bedrag van het IBAN (International Bank Account Number) van de belastingschuldige ten gunste van de gemeente Huizen;

 • b.

  Aanslag: het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen;

 • c.

  Belastingjaar: het tijdvak van 1 januari tot en met 31 december van een jaar;

 • d.

  Belastingschuldige: natuurlijke- of niet natuurlijke persoon, die is aangeslagen voor gemeentelijke belastingen;

 • e.

  Dagtekening: de datum, zoals aangegeven op het aanslagbiljet;

 • f.

  Formele belastingschuld: het totaalbedrag aan gemeentelijke belastingen dat op het aanslagbiljet staat vermeld en daadwerkelijk moet worden voldaan;

 • g.

  Incassant: de gemeente Huizen;

 • h.

  Machtiging: een schriftelijke groene machtigingskaart of online machtigingsformulier via DigiD van de belastingschuldige aan gemeente Huizen om bedragen gemeentelijke belastingen van zijn IBAN af te schrijven.

Artikel 2. Doel van de automatische incasso

Het doel van de automatische incasso is de betaling van de formele belastingschuld van de belastingschuldige gedurende het belastingjaar te spreiden door deze in maximaal negen maandelijkse termijnen te incasseren.

Artikel 3. Gemeentelijke belastingen

Automatische incasso is mogelijk voor de volgende gemeentelijke belastingen: onroerende-zaakbelasting, afvalstoffenheffing, rioolheffing, jaarlijks onderhoudsrecht graf, hondenbelasting.

Artikel 4 Deelname aan de automatische incasso

 • 1. Deelname aan de automatische incasso is alleen mogelijk door of ten behoeve van belastingschuldigen, indien het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet gecombineerde belastingaanslagen meer bedraagt dan € 90,00 en minder dan € 10.000,00.

 • 2. Incassant kan de deelname aan de automatische incasso weigeren, indien omstandigheden worden geconstateerd of vermoed die het regelmatig verloop van het incasseren van de termijnbedragen belemmeren of zouden kunnen belemmeren.

 • 3. Incassant kan aanvullende voorwaarden stellen voordat hij deelname toestaat.

Artikel 5. Machtiging tot automatische incasso

 • 1. De machtiging tot automatische incasso vindt plaats door:

  • a.

   het inleveren bij of toezenden aan incassant van een door de belastingschuldige ingevulde en ondertekende groene machtigingskaart;

  • b.

   het via de website van incassant door de belastingschuldige online invullen van het machtigingsformulier en versturen via DigiD.

 • 2. De machtiging tot automatische incasso moet binnen 14 dagen na dagtekening van het aanslagbiljet worden ontvangen door incassant.

  Indien de machtiging tot automatische incasso later wordt ontvangen, kan dit gevolgen hebben voor het aantal incassotermijnen en de hoogte van de termijnbedragen. Zie hiervoor art. 6 lid 3.

 • 3. De doorlopende machtiging tot automatische incasso wordt, bij gebruik, zonder tegenbericht ieder jaar stilzwijgend verlengd.

 • 4. Indien de machtiging tot automatische incasso wordt ontvangen nadat voor het aanslagbiljet reeds een aanmaning is verstuurd, wordt een eerste aanbetaling gevraagd voor deelname.

 • 5. Het verlenen van een machtiging tot automatische incasso is niet meer mogelijk als voor het aanslagbiljet een dwangbevel is uitgevaardigd.

Artikel 6. Termijnen en termijnbedrag

 • 1. Indien de machtiging tot automatische incasso is verleend voor de verzending van het aanslagbiljet of stilzwijgend is verlengd, dan wordt het termijnbedrag vastgesteld over een periode van maximaal negen incassotermijnen. Het bedrag is telkens een negende gedeelte van de aanslag. De data van de incassotermijnen staan vermeld op het aanslagbiljet.

 • 2. Indien de machtiging tot automatische incasso binnen 14 dagen na dagtekening van het aanslagbiljet wordt ontvangen, dan wordt de aanslag in maximaal negen termijnen geïncasseerd.

 • 3. Indien de machtiging tot automatische incasso later dan 14 dagen na dagtekening van het aanslagbiljet wordt ontvangen, dan wordt het termijnbedrag berekend naar evenredigheid van het aantal nog te vervallen incassotermijnen, binnen het betreffende belastingjaar, dat na verwerking van de machtiging nog overblijft.

 • 4. De incassant stelt belastingschuldige voor de eerste afschrijving, door middel van het toezenden van een prenotificatie, in kennis van de data van de termijnen.

 • 5. Wanneer het oorspronkelijke aanslagbedrag in de loop van het belastingjaar gewijzigd wordt door een vermindering, dan wordt het op dat moment nog resterende openstaande bedrag verdeeld over de resterende incassotermijnen.

Artikel 7. Tijdstip van afschrijving

 • 1. De incassant zal het termijnbedrag automatisch afschrijven op of omstreeks de laatste werkdag van iedere maand, doch niet eerder dan in de laatste week van iedere maand en niet later dan de eerste week van de eerstvolgende maand. Dit met uitsluiting van calamiteiten of problemen van automatiseringstechnische aard.

 • 2. Het is niet mogelijk om individuele afspraken te maken over het tijdstip van incasseren.

Artikel 8. Ontbindende voorwaarden

De automatische incasso wordt door incassant beëindigd indien:

 • 1.

  de automatische incasso gedurende twee opeenvolgende incassotermijnen niet slaagt;

 • 2.

  de belastingschuldige surseance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement is gesteld, naar het buitenland vertrekt of dreigt te vertrekken of indien er anderszins omstandigheden worden geconstateerd die een regelmatig verloop van de incasso zouden kunnen belemmeren;

 • 3.

  Bij de in het voorgaande onder 1 en 2 genoemde gevallen wordt de totaalschuld van de aanslagbiljet(ten) direct invorderbaar;

 • 4.

  Incassant stelt de belastingschuldige schriftelijk op de hoogte van het niet kunnen uitvoeren van een automatische incasso en van de beëindiging;

 • 5.

  Na beëindiging van de automatische incasso door incassant kan de incassoregeling voor de betreffende aanslag niet meer worden hervat.

Artikel 9. Overlijden

 • 1. Bij overlijden van de belastingschuldige wordt de automatische incasso zover mogelijk voortgezet.

 • 2. De erven kunnen de machtiging tot automatische incasso beëindigen op de wijze zoals in artikel 13 is vastgelegd.

Artikel 10. Echtscheiding

 • 1. Echtscheiding, ontbinding van de samenleving of vertrek, beëindigd de automatische incasso niet.

 • 2. Als door de in het eerste lid genoemde omstandigheden niet meer kan worden geïncasseerd van het IBAN waarvoor de machtiging is afgegeven, dan dient de belastingschuldige incassant hiervan direct in kennis te stellen door:

  • a.

   het IBAN te wijzigen op de wijze zoals in artikel 12 is vastgelegd;

  • b.

   de machtiging tot automatische incasso te beëindigen zoals in artikel 13 is vastgelegd.

 • 3. Als niet aan het bepaalde van het tweede lid wordt voldaan, loopt de automatische incasso door op het bij incassant bekend zijnde IBAN en worden reeds geïncasseerde bedragen niet terugbetaald.

Artikel 11. Verhuizing

 • 1. Verhuizing van de belastingschuldige beëindigd de automatische incasso niet.

 • 2. Als de verhuizing gevolgen heeft voor de hoogte van het aanslagbedrag van de belastingschuldige, dan wordt de incassering van de termijnen aangepast zoals beschreven in artikel 6, lid 5.

Artikel 12. Wijziging IBAN

 • 1. Wijzigingen betreffende het IBAN moeten door de belastingschuldige aan incassant worden doorgegeven:

  • a.

   schriftelijk via de groene en rode machtigingskaart;

  • b.

   online via invullen van het wijzigingsformulier en versturen via DigiD.

 • 2. Wijzigingen van het IBAN moeten uiterlijk de 15e dag van de maand zijn ontvangen door incassant.

 • 3. Voor wijzigingen van het IBAN die ná de 15e dag van de maand binnenkomen kan niet gegarandeerd worden dat de wijziging is verwerkt voordat de incasso-opdracht van betreffende maand wordt opgestart. Deze wijzigingen worden in ieder geval in de maand daaropvolgend doorgevoerd.

Artikel 13. Beëindiging machtiging tot automatische incasso

 • 1. De machtiging tot automatische incasso kan altijd door de belastingschuldige schriftelijk via de rode machtigingskaart, of online via het invullen van het intrekkingsformulier en versturen via DigiD, worden beëindigd.

 • 2. Indien de belastingschuld na het beëindigen van de machtiging tot automatische incasso nog niet geheel is voldaan, geldt de betaaltermijn voor niet-automatische betaling, overeenkomstig de verordeningen.

 • 3. Wanneer de in het tweede lid genoemde betaaltermijn inmiddels is verstreken, moet de belasting-schuldige de resterende belastingschuld na zijn beëindiging van de machtiging tot automatische incasso onmiddellijk betalen.

 • 4. Lid 2 en 3 van dit artikel zijn van toepassing op elke vorm van beëindiging van de automatische incasso.

 • 5. Beëindigingen van de machtiging tot automatische incasso moet uiterlijk de 15e dag van de maand zijn ontvangen door incassant.

 • 6. Voor beëindigingen van de machtiging tot automatische incasso die ná de 15e van de maand binnenkomen kan niet gegarandeerd worden dat de beëindiging is verwerkt voordat de incasso-opdracht van betreffende maand wordt opgestart. Deze beëindigingen worden in ieder geval in de maand daaropvolgend doorgevoerd.

 • 7. Indien gedurende een aansluitende periode van drie jaar ten behoeve van belastingschuldige geen daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van de verleende machtiging tot automatische incasso, wordt door incassant de machtiging tot automatische incasso beëindigd.

Artikel 14. Terugstorting

 • 1. Indien de belastingschuldige het niet eens is met een afgeschreven termijnbedrag, dan kan deze, binnen acht weken na automatische incasso, de bankinstelling opdracht geven het termijnbedrag op zijn rekening terug te storten.

 • 2. Indien geen automatische incasso van een termijnbedrag kan plaatsvinden, met inbegrip van het geval dit een gevolg is van een opdracht tot terugstorting door de belastingschuldige, geeft incassant de belastingschuldige schriftelijk te kennen dat het desbetreffende bedrag tegelijk met het volgende termijnbedrag door middel van automatische incasso zal worden geïncasseerd.

Artikel 15. Betalingsregeling

Indien de belastingschuldige na beëindiging van de automatische incasso, om welke reden dan ook, alsnog voor de resterende belastingschuld een betalingsregeling wenst, dient hij hiertoe direct een verzoek in te dienen bij incassant.

Artikel 16. Automatische incasso bij indienen van een bezwaarschrift

In de periode dat een bezwaarschrift in behandeling is wordt de automatische incasso niet stopgezet. Als blijkt dat het bezwaarschrift (gedeeltelijk) gegrond is, wordt het oorspronkelijke aanslagbedrag gewijzigd. Het op dat moment nog openstaande bedrag wordt verdeeld over de resterende incassotermijnen. Is het aanslagbedrag volledig automatisch geïncasseerd, dan wordt het te veel geïncasseerde bedrag terugbetaald.

Artikel 17. Automatische incasso bij indienen van een kwijtscheldingverzoek

In de periode dat een kwijtscheldingsverzoek in behandeling is, wordt de automatische incasso niet stopgezet. Als blijkt dat (gedeeltelijke) kwijtschelding wordt toegekend, wordt het oorspronkelijke aanslagbedrag gewijzigd. Het op dat moment nog openstaande bedrag wordt verdeeld over de resterende incassotermijnen. Is het aanslagbedrag volledig automatisch geïncasseerd dan wordt het te veel geïncasseerde bedrag terugbetaald.

Artikel 18. Zelf overgemaakte betalingen

 • 1. Door de belastingschuldige zelf overgemaakte betalingen voor de aanslag waarvoor automatische incasso loopt, worden afgeboekt op de aanslag.

 • 2. Deze betaling wordt gezien als vervanging van de nog niet betaalde incassotermijn(en).

Artikel 19. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Dit incassoreglement treedt in werking op 1 januari 2023.

 • 2. Het incassoreglement van 30 oktober 2014 wordt ingetrokken met ingang van de in het eerste lid genoemde datum.

 • 3. Dit incassoreglement wordt aangehaald als: ‘Incassoreglement gemeente Huizen 2023’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders,

Op 13 september 2022.

de secretaris,

de burgemeester,