Toetsingskader behorend bij de beleidsregels oplaadinfrastructuur voor elektrische auto’s, 8 november 2022

Geldend van 15-11-2022 t/m heden

Intitulé

Toetsingskader behorend bij de beleidsregels oplaadinfrastructuur voor elektrische auto’s, 8 november 2022

Het is wenselijk een afwegingskader op te stellen voor de afhandeling van particuliere aanvragen voor een oplaadpaal in de openbare ruimte. De gemeente toetst een aanvraag aan deze criteria, waarna de aanvraag wordt gehonoreerd of afgewezen.

Begripsomschrijvingen

Elektrische auto

Een motorvoertuig als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c van de Wegenverkeerswet 1994 dat bij de Rijksdienst voor Wegverkeer staat geregistreerd als auto en geheel of gedeeltelijk door een elektromotor wordt aangedreven waarvoor de elektrische energie geleverd wordt door een batterij en waarvan de batterij (mede) kan worden opgeladen door middel van een voorziening buiten het voertuig;

Oplaadpaal

Openbare voorziening, inclusief alle daarbij behorende en achterliggende installaties, waar een elektrische voertuig kan worden opgeladen; een laadpaal kan één of meer oplaadpunten bevatten; de benodigde laadkabel maakt geen deel uit van de oplaadpaal.

Oplaadpunt

Een op de oplaadpaal aanwezige voorziening waarmee de gebruiker zijn voertuig van stroom kan voorzien.

Oplaadvak

Een vak, ter grootte van een standaard parkeervak, dat uitsluitend bedoeld is om elektrische voertuigen op te laden. Middels een te nemen verkeersbesluit, wordt de betreffende locatie hiervoor bestemd. Het oplaadvak is voorzien van een oplaadpaal om elektrische voertuigen op te kunnen laden. Het oplaadvak wordt aangeduid met het bord E8 uit het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) en de onderborden ’uitsluitend bestemd voor het opladen van elektrisch aangedreven voertuigen’.

Aanvrager

Degene die beschikt over een elektrisch voertuig en als bewoner ingeschreven staat in de gemeentelijke basisadministratie en een verzoek doet tot het plaatsen van laadpaal in de openbare ruimte of

Degene die beschikt over een elektrisch voertuig, niet noodzakelijk woonachtig is in de gemeente maar wel werkzaam is bij een bedrijf gelegen in de gemeente en een verzoek doet tot het plaatsen van laadpaal in de openbare ruimte of

Een bedrijf gelegen in de gemeente dat beschikt over een elektrisch voertuig en een verzoek doet tot het plaatsen van laadpaal in de openbare ruimte.

Service provider

Aanbieder van laaddiensten aan gebruikers zoals de uitgifte van laadpassen.

Infra provider

De aanbieder van laadinfrastructuur zoals een laadpaal.

Interoperabiliteit

De mogelijkheid om met een laadpas van verschillende Service Providers gebruik te maken van een laadpaal van verschillende Infra Providers.

Openbare ruimte

Onder openbare ruimte wordt in dit geval verstaan de gehele gemeente Enschede.

Toetsingscriteria

Parkeergelegenheid op eigen terrein

Indien de aanvrager van een oplaadpaal in de openbare ruimte de beschikking heeft of kan hebben over een eigen parkeergelegenheid, faciliteert de gemeente geen oplaadpaal in de openbare ruimte.

Eén oplaadpaal per aanvraag

Per aanvraag geldt een maximum van één oplaadpaal in de openbare ruimte. De gemeente laat alleen een oplaadpaal plaatsen wanneer het bestaande oplaadnetwerk niet voldoende in de behoefte voorziet.

Openbaarheid oplaadpaal

De oplaadpaal moet 24 uur per dag openbaar toegankelijk zijn, in die zin dat deze voor een ieder met een elektrische auto te gebruiken is en niet op kenteken is gereserveerd.

Tenaamstelling elektrische auto

Aan een verzoek wordt alleen medewerking verleend indien het elektrische auto op naam staat van de aanvrager, dan wel dat er een leasecontract kan worden overgelegd.

Locatie oplaadpaal

Een oplaadpaal wordt geplaatst op strategische locatie in de bebouwde kom op maximaal 250 meter (hemelsbreed) van de aanvrager. Hierbij wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met natuurlijke barrières zoals kanalen, spoorlijnen en rijkswegen De voorkeur gaat uit naar centrale, goed bereikbare plekken in de wijk, waarbij het aannemelijk is dat de locatie door meerdere gebruikers gedeeld kan worden. Er worden bij voorkeur geen oplaadpalen geplaatst aan drukke invalswegen. De gemeente maakt een inschatting van de parkeersituatie. We reserveren alleen bestaande parkeerplaatsen als oplaadlocatie voor elektrische voertuigen.

De aanvrager van een oplaadvoorziening in de openbare ruimte krijgt in principe binnen twee weken, maar uiterlijk binnen vier weken na aanvraag uitsluitsel over de definitieve locatie van de oplaadvoorziening waarna een verkeersbesluit genomen wordt voor de betreffende locatie.

Spreiding van oplaadpalen

Bij de plaatsing van oplaadpalen gaat de gemeente uit van een spreiding in de woonwijken op basis van een indicatieve strategische plankaart. Bij de plaatsing van een oplaadpaal wordt de overlap met andere oplaadpalen zo minimaal mogelijk gehouden op basis van de maximale loopafstand van 250 meter hemelsbreed. Per oplaadpaal moeten twee parkeerplekken kunnen worden bediend (bij voorkeur vakken met haaksparkeren). De gemeente zorgt ervoor dat twee parkeervakken na de honorering van een aanvraag aangewezen worden als een oplaadplek voor elektrische voertuigen. Het college neemt hiertoe een verkeersbesluit en volgt hierbij de gebruikelijke bezwaar- en beroepsprocedure op basis van de Wegenverkeerswet 1994.

Parkeren en laden

Het oplaadvak is uitsluitend bestemd voor het opladen van elektrische auto’s. Het is niet toegestaan om er te parkeren met een conventionele auto. Dit staat aangegeven met het E8 verkeersbord en de onderborden ’uitsluitend bestemd voor het opladen van elektrisch aangedreven voertuigen’. Voorwaarde is dat het elektrische auto middels een oplaadkabel met de oplaadpaal verbonden is.

Handhaving:

Indien een niet elektrische auto op een laadplek voor elektrische auto’s staat, kunnen bevoegde ambtenaren van de gemeente (BOA’s) of politie op basis van de RVV, handhavend optreden. Dit geldt ook voor een elektrisch voertuig dat niet door middel van de laadkabel verbonden is met de laadpaal. Het juiste gebruik is: als een elektrisch voertuig met de kabel aangesloten is op het oplaadpunt en ook daadwerkelijk aan het laden is. Daarnaast wordt ook gehandhaafd op het fiscaal regime, parkeervergunning, blauwe zone en andere restricties die voor alle bestuurders van motorvoertuigen gelden.

Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van bovenstaande beleidsregel indien toepassing van de beleidsregel leidt tot ongekende hardheid.

Technische voorwaarden

De plaatsing van een oplaadpaal op de betreffende locatie moet technisch mogelijk zijn. Daarbij valt te denken aan de aanwezigheid van kabels en leidingen en het voorhanden zijn van een netwerk.

Inwerkingtreding

Dit toetsingskader treedt in werking op de dag na bekendmaking. Het Toetsingskader bij besluit van 28 juni 2022 vastgesteld, is per datum van inwerkingtreding van dit toetsingskader ingetrokken.

Ondertekening

Enschede, 8 november 2022,

Burgemeester en Wethouders van Enschede,

de Secretaris, de Burgemeester,

(K. Meijer) (R. Bleker)