Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige en WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie Huizen 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige en WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie Huizen 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen;

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, hoofdstuk IV van de Wet WOZ en artikel 253 van de Gemeentewet en het bepaalde over de belastingplicht in de verordening onroerende-zaakbelastingen, de verordening rioolheffing, de verordening afvalstoffenheffing;

b e s l u i t :

vast te stellen:

Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige en WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie Huizen 2023

1. Inleiding

Belastingplichtige

In sommige gevallen brengen de wettelijke regels met zich dat meer personen belastingplichtig kunnen zijn voor één belastingobject. In de gevallen waarin dat voorkomt mag de aanslag ten name van één van de belastingplichtigen worden gesteld. In deze gevallen hanteert de gemeente Huizen een voorkeursvolgorde bij de aanwijzing van de belastingplichtige die de aanslag op zijn of haar naam krijgt.

Deze voorkeursvolgorde is gebaseerd op veronderstelde betaalcapaciteit en doelmatige c.q. doeltreffende heffing en invordering en wordt toegepast voor zover de gegevens voorhanden of te achterhalen zijn.

De in de voorkeursvolgorde neergelegde criteria bevatten geen limitatieve opsomming. Het zijn richtlijnen voor de meest voorkomende gevallen.

WOZ-belanghebbende

In sommige gevallen brengen de wettelijke regels met zich dat voor een onroerende zaak in de zin van artikel 16 van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) meer personen belanghebbende zijn. Op grond van artikel 24 van de Wet WOZ mag de bekendmaking van de WOZ-beschikking aan een van de belanghebbenden plaatsvinden. In deze gevallen hanteert de gemeente Huizen een voorkeursvolgorde bij de aanwijzing van de belanghebbende die de WOZ-beschikking op zijn of haar naam krijgt.

De in de voorkeursvolgorde neergelegde criteria bevatten geen limitatieve opsomming. Het zijn richtlijnen voor de meest voorkomende gevallen, waarbij beoogd is de ontvanger van de WOZ-beschikking gelijk te laten zijn aan de belastingplichtige die de aanslag onroerende-zaakbelastingen op zijn of haar naam krijgt.

2. Voorkeursvolgorde

 • 1. Met betrekking tot de gemeentelijke belastingen die worden geheven van genothebbenden krachtens eigendom, bezit of beperkt recht wordt, indien er met betrekking tot één roerende of onroerende zaak verschillende categorieën genothebbenden zijn, de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:

  • 1.

   de beperkt gerechtigde, waarbij de volgende voorkeursvolgorde geldt:

   • 1.1

    de vruchtgebruiker c.q. gerechtigde krachtens recht van gebruik en bewoning;

   • 1.2

    de opstaller, met uitzondering van degene die een afhankelijk opstalrecht, dan wel een opstalrecht ten behoeve van de aanleg en het onderhoud van onder- of bovengrondse leidingen heeft;

   • 1.3

    de erfpachter;

  • 2.

   de eigenaar of de appartementsgerechtigde;

  • 3.

   degene die op andere wijze als genothebbende naar voren komt, daaronder begrepen de bezitter.

 • 2. Met betrekking tot de gemeentelijke belastingen die worden geheven van genothebbenden krachtens eigendom, bezit of beperkt recht wordt, indien er terzake van één onroerende zaak één of meer personen zijn binnen éénzelfde categorie genothebbenden, de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:

  • 1.

   degene die ook als gebruiker wordt aangemerkt;

  • 2.

   degene die in de gemeente Huizen woont of is gevestigd;

  • 3.

   degene die in Nederland woont of gevestigd is;

  • 4.

   degene die het grootste aandeel in het genotsrecht heeft;

  • 5.

   een natuurlijk persoon boven een niet-natuurlijk persoon;

  • 6.

   bij gelijke aandelen de oudste in leeftijd;

  • 7.

   de eerstgerechtigde in de volgorde die door het kadaster wordt aangehouden;

 • 3. Met betrekking tot de onroerende-zaakbelastingen die worden geheven van de gebruikers van niet-woningen, wordt de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:

  • 3.1

   degene die ook als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van het belastingobject wordt aangemerkt;

  • 3.2

   degene die het huurcontract van het belastingobject op naam heeft;

  • 3.3

   degene die volgens het handelsregister het langst het adres van het belastingobject als vestigingsadres voert;

  • 3.4

   degene die een nutsvoorziening van het belastingobject op naam heeft;

  • 3.5

   degene die op andere wijze als gebruiker naar voren komt.

 • 4. Met betrekking tot de afvalstoffenheffing wordt de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:

  • 4.1

   degene die ook als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van het belastingobject wordt aangemerkt;

  • 4.2

   degene die volgens de basisregistratie personen het langst staat ingeschreven op het adres van het belastingobject, mits deze bewoner 18 jaar of ouder is;

  • 4.3

   de oudste, in geval van gelijktijdige inschrijving op het adres;

  • 4.4

   degene die op andere wijze als gebruiker van het belastingobject naar voren komt.

 • 5. WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie:

  • 1.

   Op WOZ-beschikkingen ten aanzien van genothebbenden krachtens eigendom, bezit of beperkt recht zijn de Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie zoals die gelden voor de belastingen die worden geheven van genothebbenden krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van overeenkomstige toepassing.

  • 2.

   Op WOZ-beschikkingen ten aanzien van gebruikers van niet-woningen zijn de Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie zoals die gelden voor de onroerende-zaakbelastingen die worden geheven van gebruikers van niet-woningen van overeenkomstige toepassing.

  • 3.

   Op WOZ-beschikkingen ten aanzien van gebruikers van woningen (huurders) zijn de Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie zoals die gelden voor de afvalstoffenheffing van overeenkomstige toepassing.

 • 6. Indien aanslagen van verschillende gemeentelijke belastingen worden verenigd op één aanslagbiljet, worden deze in onderstaande volgorde ten name gesteld van de belastingplichtige die:

  • 6.1

   ingevolge de onderdelen 1 en 2 kan worden aangewezen;

  • 6.2

   ingevolge onderdeel 3 kan worden aangewezen;

  • 6.3

   ingevolge onderdeel 4 kan worden aangewezen.

 • 7. De onderdelen 1 tot en met 6 vinden geen toepassing indien:

  • 7.1

   de aanslag kan worden opgelegd aan degene die met betrekking tot het voorgaande belastingtijdvak of kalenderjaar de aanslag heeft gekregen, gezorgd heeft dat de aanslag betaald is en nog steeds belastingplichtig is;

  • 7.2

   bij de afdeling Financiën bekend is dat één van de belastingplichtigen de desbetreffende aanslag op zijn/haar naam wil hebben en dit er niet toe leidt dat de belasting niet kan worden betaald dan wel ingevorderd.

 • 8. Indien de belasting wordt geheven over een belastingtijdvak, is bij de toepassing van de voorkeursvolgorde beslissend de situatie bij de aanvang van dat tijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 9. Aangezien de voorkeursvolgorde erop is gericht de aanslag op te leggen aan een belastingplichtige die in staat geacht mag worden om de belasting te betalen, kan ook tot een andere keuze gekomen worden dan uit de voorkeursvolgorde zou volgen.

 • 10. Indien al een aanslag aan een belastingplichtige is opgelegd, kunnen wijzigingen pas plaatsvinden met ingang van het eerstvolgende belastingtijdvak.

 • 11. Indien een belasting niet wordt geheven bij wege van aanslag, maar op andere wijze, is het bepaalde in de onderdelen 1 tot en met 10 van overeenkomstige toepassing.

3. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze beleidsregels treden in werking op 1 januari 2023.

 • 2. De beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige en WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie van 27 oktober 2016 worden ingetrokken met ingang van de in het eerste lid genoemde datum.

 • 3. Deze beleidsregels worden aangehaald als ‘Beleidsregels aanwijzen belastingplichtige en WOZ-belanghebbende Huizen 2023’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders,

Op 13 september 2022.

de secretaris,

de burgemeester,