Nadere regel subsidie initiatieven Schepenbuurt en Cartesiusweg gemeente Utrecht

Geldend van 01-04-2023 t/m heden

Intitulé

Nadere regel subsidie initiatieven Schepenbuurt en Cartesiusweg gemeente Utrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

 • gelet op artikel 156 lid 3 Gemeentewet;

 • gelet op artikel 3 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Utrecht;

Overwegende dat:

 • door het invoeren van betaald parkeren in deze buurten er extra financiële middelen beschikbaar zijn voor bewonersinitiatieven

Besluiten vast te stellen de volgende Nadere regel subsidie initiatieven Schepenbuurt en Cartesiusweg

Artikel 1 Definities

Deze nadere regel verstaat onder:

 • a.

  Cartesiusweg: de adressen met huisnummer 25 tot en met 125 aan de Cartesiusweg.

 • b.

  Collectief belang: er is sprake van collectief belang als iedereen mee kan doen aan een initiatief.

 • c.

  College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht.

 • d.

  Draagvlak: steun van mensen voor de uitvoering van een initiatief.

 • e.

  Initiatiefaanvraag: het verzoek om in aanmerking te komen voor ondersteuning vanuit het Fonds initiatieven Schepenbuurt en Cartesiusweg naar aanleiding van invoering betaald parkeren.

 • f.

  Initiatiefnemer: natuurlijke of rechtspersoon die een initiatiefaanvraag indient.

 • g.

  Inzet: bijdrage van de initiatiefnemers en/of deelnemers aan een initiatief bij de uitvoering in geldelijke middelen, natura of capaciteit.

 • h.

  Schepenbuurt: alle adressen aan de Fregatstraat, de Loggerstraat, de Barkasstraat, de Galjoenstraat, het Aakplein, de Schoenerstraat, de Tjalkstraat en de huisnummers 129, 131, 133, 135, 137, 139 en 141 aan de Cartesiusweg.

Artikel 2 Doel

Deze nadere regel heeft als doel om initiatieven waarbij mensen zich inzetten voor elkaar en voor hun leefomgeving van bewoners uit de Schepenbuurt en Cartesiusweg te ondersteunen.

Artikel 3 Eisen aan de subsidieaanvrager

De subsidie kan worden aangevraagd door:

 • een natuurlijke persoon en een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid, die;

 • 1.

  woont in de Schepenbuurt of Cartesiusweg.

 • 2.

  een onderneming heeft in de Schepenbuurt of Cartesiusweg.

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

Het college stelt in 2023 eenmalig € 20.000,- beschikbaar. Het budget blijft beschikbaar voor aanvragen totdat de € 20.000,- aan aanvragen is toegekend. De verdeling van het budget is naar rato van het aantal parkeerplaatsen in de Schepenbuurt en Cartesiusweg. Voor de Schepenbuurt is een bedrag van € 17.500,- en voor de Cartesiusweg € 2.500,- beschikbaar.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

De volgende activiteiten komen voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  De activiteiten van het initiatief stimuleren mensen om zich vrijwillig in te zetten voor elkaar en/ of hun leefomgeving in de Schepenbuurt of de Cartesiusweg.

 • b.

  De activiteiten van het initiatief richten zich op een doelgroep die ruimer is dan alleen de initiatiefnemers; het gaat om een collectief belang van de Schepenbuurt en Cartesiusweg.

Artikel 6 Eisen aan de subsidieaanvraag

Voor de subsidieaanvraag gelden de volgende eisen:

 • a.

  De aanvraag van de subsidie wordt ingediend met DigiD en/of e-herkenning via het digitale loket bij burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, met daarbij de volgende informatie:

  • a.

   De gegevens van de initiatiefnemer te weten, naam en voorletters, woonadres, postadres, telefoon, en zo mogelijk het e-mailadres.

  • b.

   Een activiteitenplan, waarin staan aangegeven:

o de activiteit(en)

o de doelgroep

o de te behalen resultaten

o de inzet van de initiatiefnemer en deelnemers, in geld ( cofinanciering), natura of capaciteit

o de periode of datum van de activiteit(en)

o een overzicht van de inkomsten en uitgaven

o documentatie om het draagvlak aan te tonen

o de samenwerking met andere organisaties en partners

o de omvang van de ondersteuning die de initiatiefnemer aan de gemeente vraagt

 • b.

  De subsidieaanvraag moet voldoen aan de volgende eisen:

  • a.

   Voor een initiatiefaanvraag waarbij de ondersteuning - bij verlening - in de vorm van een subsidie plaats zal vinden, gelden aanvullende administratieve regels zoals vastgelegd in de geldende Algemene Subsidieverordening.

Artikel 7 Indieningstermijn subsidieaanvraag

De aanvragen kunnen gedurende het gehele jaar worden ingediend met DigiD en/of e-herkenning via het digitale loket bij burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht. Een aanvraag wordt tijdig ingediend, in ieder geval, vóór de geplande datum van uitvoering van de activiteiten.

Artikel 8 Maximaal subsidiebedrag per aanvraag/aanvrager

Per aanvraag/aanvrager wordt maximaal € 2.000,-- subsidie verleend.

Artikel 9 Beoordeling subsidieaanvraag

De aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst van de volledige aanvraag. Bij de beoordeling van initiatiefaanvragen gelden de volgende criteria:

 • a.

  Voor het initiatief is sprake van eigen inzet, in de vorm van geld, natura of eigen capaciteit. De eigen inzet moet zich in redelijke mate verhouden tot de gevraagde ondersteuning.

 • b.

  Voor het initiatief is er aantoonbaar een draagvlak in de Schepenbuurt of Cartesiusweg.

 • c.

  Hoe groter de ondersteuning is die wordt gevraagd, des te zwaarder de eis voor het aantonen van het draagvlak.

 • d.

  De uitvoering van het initiatief vindt plaats binnen de Schepenbuurt of Cartesiusweg.

 • e.

  De kosten van de uitvoering van de initiatieven die redelijkerwijs voortvloeien uit normale bedrijfsinvesteringen komen niet aanmerking voor ondersteuning.

 • f.

  Loonkosten komen niet in aanmerking komen voor ondersteuning

 • g.

  Er wordt bij straat- en buurtfeesten geen financiële bijdrage verstrekt voor eten en drinken.

 • h.

  Bij initiatieven voor verkeersmaatregelen en voor aanpassingen in de openbare ruimte geldt het aantonen van draagvlak als voldoende eigen inzet.

 • i.

  Er wordt geen financiële bijdrage verstrekt in de vorm van een vrijwilligersvergoeding.

Artikel 10 Besluitvorming

Bij de besluitvorming geldt de volgende procedure. Het college beslist binnen vier weken na de datum van indiening van een complete initiatiefaanvraag over het ondersteunen van een initiatief uit de Schepenbuurt of Cartesiusweg. Het college kan deze termijn één keer met vier weken verlengen.

Artikel 11 Voorwaarden aan subsidieverlening

Voorwaarden aan subsidieverlening zijn:

 • a.

  De initiatiefnemer zorgt voor de vergunningen die nodig zijn voor de uitvoering van de activiteit van het initiatief.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze nadere regel treedt in werking vanaf 1 april 2023.

Artikel 13 Citeertitel

Deze nadere regel wordt aangehaald als Nadere regel subsidie initiatieven Schepenbuurt en Cartesiusweg.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, in de vergadering van 1 november 2022.

De burgemeester,

Sharon A.M. Dijksma

De secretaris,

Gabriëlle G.H.M. Haanen