Rentebesluit gemeente Huizen 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Intitulé

Rentebesluit gemeente Huizen 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen;

gelet op artikel 31 van de Invorderingswet 1990 en de artikelen 231 en 249 tot en met 257 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen:

Beleidsregels invorderingsrente gemeentelijke belastingen Huizen 2023

Artikel 1.

Het percentage van de invorderingsrente volgt het percentage dat op grond van artikel 29 van de Invorderingswet 1990 wordt vastgesteld voor verschuldigde rijksbelastingen.

Artikel 2.

  • 1. Bij de invordering van de gemeentelijke belastingen is de ministeriële regeling bedoeld in artikel 31 van de Invorderingswet 1990 van overeenkomstige toepassing.

  • 2. In afwijking van de in het eerste lid bedoelde regeling wordt geen invorderingsrente in rekening gebracht indien deze per betaling het bedrag van € 25,00 niet te boven gaat.

Artikel 3.

  • 1. Deze beleidsregels treden in werking op 1 januari 2023.

  • 2. Deze beleidsregels worden aangehaald als ‘Rentebesluit gemeente Huizen 2023’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders,

Op 13 september 2022.

de secretaris,

de burgemeester,