Verordening op de heffing en de invordering van Begraaf- en Crematierechten 2023

Geldend van 17-11-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van Begraaf- en Crematierechten 2023

De raad van de gemeente Zeist;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 september 2022;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van begraaf- en crematierechten 2023

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Begraafplaats: Zeister Bosrust aan de Woudenbergseweg 46, 3707 HX te Zeist;

 • b.

  Crematorium: het crematorium en de daarbij behorende terreinen van Zeister Bosrust;

 • c.

  Graf: een zandgraf of een keldergraf;

 • d.

  Grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere overledenen of levenloos geborenen worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

 • e.

  Asbus: een bus ter berging van as van een overledene of levenloos geborene;

 • f.

  Urn: een voorwerp ter berging van een of meerdere asbussen;

 • g.

  Particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van overledenen of levenloos geborenen;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • -

   het doen verstrooien van as;

 • h.

  Algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van overledenen of levenloos geborenen;

 • i.

  Particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen bijzetten of bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • -

   het doen verstrooien van as;

 • j.

  Algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 • k.

  Particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • l.

  Particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om overledenen te gedenken;

 • m.

  Verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

 • n.

  Grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats, voor het gebruik van het crematorium en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats of het crematorium.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

 • a.

  het opgraven van een overledene of levenloos geborene en overblijfselen van een overledene of levenloos geborene, zoals bedoeld in onderdeel 2.3, indien dit geschiedt op rechtelijk gezag.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Belastingjaar

 • 1. Met betrekking tot de rechten genoemd in het gehele hoofdstuk 1, en de onderdelen 1 en 2 van hoofdstuk 6 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de in het betreffende artikel genoemde periode.

 • 2. Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 6, onderdelen 3, 4 en 5 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

 • 3. Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalender jaar.

Artikel 7 Wijze van heffing

De rechten als bedoeld in de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende aanslag of gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

De rechten als in de tarieventabel genoemd zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening, of bij de aanvang van het gebruik van bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van de aanslag of schriftelijke kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van begraaf- en crematierechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Overgangsrecht

De ‘Verordening Begraaf- en Crematierechten 2022’ vastgesteld bij raadsbesluit van 9 november 2021, laatstelijk gewijzigd op 19 april 2022, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de ‘Verordening Begraaf- en Crematierechten 2023’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 8 november 2022.

mr. J. Janssen,

griffier

drs. J.J.L.M. Janssen,

voorzitter

Bijlage 1 Tarieventabel

Tarieventabel behorende bij de Verordening Begraaf- en Crematierechten 2023

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf (particulier graf) wordt geheven:

 

1.1.1

- in klasse A, voor een periode van 15 jaar

8.932,00

1.1.2

- in klasse B, voor een periode van 15 jaar

4.020,00

1.1.3

- in klasse C, voor een periode van 15 jaar

2.010,00

1.1.4

- in klasse D, voor een periode van 15 jaar

1.228,00

1.1.5

- in klasse F, voor een periode van 15 jaar

447,00

1.2

Voor een periode van langer dan 15 jaar, in eenheden van 5 jaar, tot een maximum periode van 100 jaar, wordt geheven:

 

1.2.1

- in klasse A, voor een periode van 5 jaar

2.978,00

1.2.2

- in klasse B, voor een periode van 5 jaar

1.340,00

1.2.3

- in klasse C, voor een periode van 5 jaar

670,00

1.2.4

- in klasse D, voor een periode van 5 jaar

410,00

1.2.5

- in klasse F, voor een periode van 5 jaar

150,00

1.3

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf (particulier urnengraf) wordt geheven:

 

1.3.1

- voor een urnengraf/columbarium, voor een periode van 5 jaar

228,00

1.3.2

- voor een urnengraf, inclusief lessenaar, voor een periode van 5 jaar

336,00

1.3.3

- voor een periode van langer dan 5 jaar, in eenheden van 5 jaar, tot een maximum periode van 100 jaar, wordt geheven voor een eenheid van 5 jaar: een recht gelijk aan het bedrag dat wordt geheven in het onderdeel 1.3.1.

 

1.4

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnennis (particuliere urnennis, inclusieff sluitsteen) wordt t geheven:

 

1.4.1

- voor een nis voor maximaal 2 urnen of asbussen, voor een periode van 5 jaar

336,00

1.4.2

- voor een nis voor 3 of 4 urnen of asbussen, voor een periode van 5 jaar

449,00

1.4.3

- voor een periode van langer dan 5 jaar, in eenheden van 5 jaar, tot een maximum

periode van 100 jaar, wordt geheven voor een eenheid van 5 jaar: een recht gelijk aan

het bedrag dat wordt geheven in de onderdelen 1.4.1 en 1.4.2.

 

1.5

Voor het verlengen van het uitsluitend recht bedoeld in de voorgaande onderdelen 1.1 en 1.2 wordt geheven:

 

1.5.1

- voor een periode van 5 jaar: een recht gelijk aan de bedragen genoemd in onderdeel

1.2

 

1.5.2

- voor een periode van 10, 15 of 20 jaar: een recht gelijk aan het bedrag dat wordt

geheven voor het verlenen van het uitsluitend recht voor die periode

 

1.6

Voor het verlengen van het uitsluitend recht bedoeld in de voorgaande onderdelen 1.3 en 1.4 wordt geheven:

 

1.6.1

- voor een periode van 5 jaar: een recht gelijk aan het bedrag bedoeld in onderdeel 1.3.1, 1.3.2, 1.4.1 en 1.4.2

 

1.6.2

- voor een periode van 10, 15 of 20 jaar: een recht gelijk aan het bedrag dat wordt

geheven voor het verlenen van het uitsluitend recht voor die periode

 

1.7

Indien door het college van burgemeester en wethouders wordt toegestaan dat wordt afgeweken van de volgorde zoals die voor de uitgifte van grafruimte is bepaald, worden de rechten als bedoeld in onderdeel 1.1 verhoogd met:

150,00

 
 

Hoofdstuk 2 Begraven

2.1

Voor het (her)begraven van een overledene of levenloos geborene in een particulier graf zonder gebruik van faciliteiten wordt geheven:

 

2.1.1

- in klasse A

1.050,00

2.1.2

- in klasse B

1.050,00

2.1.3

- in klasse C

1.050,00

2.1.4

- in klasse D

525,00

2.1.5

- in klasse E (algemeen graf)

708,00

2.1.6

- in klasse F (foetusgraf voor zwangerschap <24 weken)

232,00

2.2.

Voor het (her)begraven van een overledene of levenloos geborene in een particulier graf met gebruik van faciliteiten wordt geheven:

 

2.2.1

- in klasse A

1.270,00

2.2.2

- in klasse B

1.270,00

2.2.3.

- in klasse C

1.270,00

2.2.4.

- in klasse D

746,00

2.2.5.

- in klasse E (algemeen graf)

928,00

2.2.6.

- in klasse F (foetusgraf voor zwangerschap <24 weken)

452,00

 

Onder het gebruik van faciliteiten wordt verstaan het gebruik van de ontvangstkamer, aula, grafloop en Grand Café voor in totaal maximaal 2 uur alsmede het gebruik van de muziekinstallatie, audiovisuele apparatuur en opname van de plechtigheid

 

2.3.

Voor het op aanvraag van een rechthebbende van een particulier graf opgraven van een overledene anders dan op rechterlijk gezag, wordt geheven

909,00

2.3.a

Voor het op aanvraag van een rechthebbende van een particulier graf opgraven van een levenloos geborene anders dan op rechtelijk gezag, wordt geheven

156,00

2.3.1

Voor het opgraven van een overledene anders dan op gerechtelijk gezag en het opnieuw begraven van de overledene of levenloos geborene in een ander graf op de begraafplaats of crematie in het crematorium Zeister Bosrust wordt het tarief genoemd in lid 2.1 en 2.2 verhoogd met

431,00

2.3.2

Voor het uitnemen van een asbus uit particulier graf, urnengraf, urnengraf met lessenaar of nis, wordt geheven

138,00

2.3.3

De in 2.3 en 2.3.1 genoemde tarieven gelden voor één stoffelijk overschot per graf, voor ieder volgend stoffelijk overschot uitgenomen uit hetzelfde graf wordt een extra tarief geheven van

431,00

2.3.4

Het in 2.3.2 genoemde tarief geldt voor één asbus per graf of nis, voor iedere volgende asbus, uitgenomen uit hetzelfde graf of nis wordt het genoemde tarief verhoogd met

70,00

2.4

Indien er sprake is van het schudden van het graf voorafgaand aan de begrafenis, wordt het recht als bedoeld in de onderdelen 2.1 t/m 2.2.6 per graflaag verhoogd met:

431,00

Hoofdstuk 3 Cremeren

 

3.1

Voor het cremeren van een overledene of levenloos geborene zonder gebruik van faciliteiten en zonder aanwezigheid van nabestaanden wordt geheven:

 

3.1.1

- persoon van 12 jaar en ouder;

557,00

3.1.2

- kind ouder dan 1 jaar, doch niet ouder dan 12 jaar;

378,00

3.1.3

- kind onder 1 jaar;

243,00

3.2

Voor het cremeren van een overledene of levenloos geborene in aanwezigheid van nabestaanden, voor de duur van een half uur, inclusief gebruik familiekamer.

 

3.2.1

- persoon van 12 jaar en ouder;

751,00

3.2.2

- kind ouder dan 1 jaar, doch niet ouder dan 12 jaar;

572,00

3.2.3

- kind onder 1 jaar;

437,00

3.3

Voor het cremeren van een overledene of levenloos geborene met gebruik van faciliteiten wordt geheven:

 

3.3.1

- persoon van 12 jaar en ouder;

1.395,00

3.3.2

- kind ouder dan 1 jaar, doch niet ouder dan 12 jaar;

828,00

3.3.3

- kind onder 1 jaar;

620,00

 

Onder het gebruik van faciliteiten wordt verstaan het gebruik van de ontvangstkamer, aula, grafloop en Grand Café voor in totaal maximaal 2 uur alsmede het gebruik van de muziekinstallatie, audiovisuele apparatuur, opname van de plechtigheid en het bewaren van de as in de algemene nis gedurende het eerste halfjaar na de crematie

 

Hoofdstuk 4 Bijzetten van asbussen en urnen

4.1

Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven:

 

4.1.1

- in een urnengraf (zie onderdeel 1.3)

195,00

4.1.2

- in een urnennis (zie onderdeel 1.4)

195,00

4.1.3

- in een particulier graf met een maximum van 4 urnen per graflaag

195,00

4.1.4

- voor iedere volgende asbus of urn tijdens dezelfde bijzetting wordt geheven:

49,00

Hoofdstuk 5 Verstrooien van as

 

5.1

Voor het verstrooien van as op het daartoe aangewezen terrein, wordt per asbus geheven:

89,00

Hoofdstuk 6 Grafbedekking en onderhoud

 

6.1

Voor het afgeven van een vergunning tot het aanbrengen van een grafkelder, als bedoeld in artikel 16 van de geldende Beheersverordening Gemeentelijke begraafplaats Zeist, wordt geheven:

60,00

6.2

Voor het afgeven van een vergunning voor het hebben van een grafbedekking als bedoeld in artikel 21 van de geldende Beheersverordening Gemeentelijke begraafplaats Zeist, wordt geheven:

 

6.2.1

- voor gedenktekens of andere voorwerpen, per gedenkteken of voorwerp:

72,00

6.2.2

- voor een gedenkteken voor een urnengraf of urnennis, per gedenkteken of voorwerp:

72,00

6.3

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van een grafruimte of plaats verstrekt voor 1 januari 2006, daaronder begrepen het onderhoud van grafbedekking als bedoeld in 6.2, kunnen jaarlijks rechten worden afgekocht.

 

6.4

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van een grafruimte of plaats verstrekt na 1 januari 2006, daaronder begrepen het onderhoud van grafbedekking als bedoeld in 6.2, moeten rechten worden afgekocht voor een periode gelijk aan de periode van grafrecht zoals genoemd in hoofdstuk 1 van de tarieventabel.

 

6.5

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van urnengraven (zie onderdeel 1.3) en urnennissen (zie onderdeel 1.4), daaronder begrepen de op het urnengraf of urnennis voorkomende gedenktekens moeten rechten worden afgekocht voor een periode gelijk aan de periode van grafrecht zoals genoemd in hoofdstuk 1 van de tarieventabel.

 

6.6

De rechten als bedoeld in onderdeel 6.3, 6.4 en 6.5 worden afgekocht door betaling ineens van een som, gelijk aan de contante waarde van de rechten over het tijdvak waarop de afkoop betrekking heeft. Voor de berekening van de bedoelde contante waarde wordt uitgegaan van een rentevoet van 4,5% en een inflatiepercentage van 2% per jaar, en een betaling op uiterlijk het tijdstip waarop de afkoop ingaat.

 

6.7

Voor een overzicht van de tarieven zoals bedoeld in onderdeel 6.6 wordt verwezen naar de bij deze tarieventabel behorende bijlage “Afkooptarieven grafonderhoud”.

 

Hoofdstuk 7 Lijkschouwing

 

7.1

Voor het schouwen van een stoffelijk overschot, dan wel het sluiten en verzegelen van een kist, door een gemeentelijke lijkschouwer worden de tarieven gehanteerd conform de vastgestelde tarieven voor verrichtingen in dit kader door de schouwer. Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt van de kosten melding gemaakt aan de aanvrager door middel van overlegging van de genoemde vastgestelde tarieven.

 

Hoofdstuk 8 Inschrijven en overboeken van particulier graf, urnengraf of urnennis

 

8.1

Voor het inschrijven en overboeken van een particulier graf, een urnengraf (zie onderdeel 1.3) of een urnennis (zie onderdeel 1.4) in een daartoe bestemd register wordt geheven:

22,00

 
 

Hoofdstuk 9 Bijzondere heffingen

9.1

Voor het gebruik van het Grand Café, langer dan 2 uur, wordt geheven per half uur

194,00

9.1.1

Voor het gebruik van het Grand Café voor een uitvaartplechtigheid als crematie of begrafenis elders plaatsvindt wordt geheven per half uur

246,00

9.2

Voor het gebruik van de aula, langer dan 2 uur, wordt geheven per half uur

194,00

9.2.1

Voor het gebruik van de aula voor een uitvaartplechtigheid als crematie of begrafenis elders plaatsvindt wordt geheven per half uur

246,00

9.3

Voor het gebruik van de familiekamer langer dan een 0,5 uur wordt geheven per half uur

194,00

9.4

Voor het gebruik van het orgel of piano wordt geheven

95,00

9.5

Voor rouwbezoek wordt geheven per half uur

194,00

9.6

Voor het gebruik van de audio installatie buiten

95,00

9.7

Voor het gebruik maken van het groenraam voor een begrafenis wordt geheven

79,00

9.8

Voor de toepassing van alle artikelen wordt een gedeelte van een half uur aangemerkt als half uur.

 

9.9

Voor het verzenden van asbussen binnen Nederland wordt geheven

36,00

9.10

Voor het bezorgen van asbussen binnen Nederland < 50km wordt geheven

(route crematorium – bezorgadres)

112,00

9.11

Voor het bezorgen van asbussen binnen Nederland > 50km wordt geheven

(route crematorium – bezorgadres)

112,00 + 0,69/km

9.12

Een opname op USB-stick

34,00

9.13

Voor het verlengen van het bewaren van de as na het eerste halfjaar na de crematie per 6 maanden

130,00

9.14

Voor het gebruik van de centrale koeling wordt geheven per nacht

108,00

9.15

Voor het leveren van een grafkist wordt in rekening

180,00

9.16

Personele inzet per half uur

75,00

9.17

Overige dienstverlening per half uur

50,00

Behorende bij raadsbesluit van 8 november 2022.

De griffier,

Afkooptarieven grafonderhoud behorende bij de Verordening op de heffing en de invordering van Begraaf- en Crematierechten 2023

Afkooptarieven grafonderhoud

behorende bij de tarieventabel van de Verordening op de heffing en de invordering van Begraaf- en Crematierechten 2023.

Jaar

A

B

C

D

F

Urnengraf

 
 
 
 
 
 
 

1

251

124

72

52

33

33

2

484

229

124

84

44

44

3

715

332

176

116

55

55

4

947

436

229

148

67

67

5

1.179

540

280

180

79

79

6

1.411

643

332

211

91

91

7

1.643

747

384

243

102

102

8

1.874

851

436

274

114

114

9

2.107

955

488

306

125

125

10

2.338

1.058

540

339

137

137

11

2.570

1.162

592

370

149

149

12

2.802

1.266

643

402

160

160

13

3.034

1.369

695

434

172

172

14

3.266

1.473

747

465

184

184

15

3.497

1.577

799

497

195

195

16

3.730

1.680

851

528

207

207

17

3.962

1.784

903

560

218

218

18

4.193

1.888

955

593

231

231

19

4.425

1.993

1.006

624

242

242

20

4.657

2.096

1.058

656

254

254

21

4.889

2.200

1.110

688

265

265

22

5.121

2.304

1.162

719

276

276

23

5.352

2.407

1.214

751

289

289

24

5.585

2.511

1.266

783

300

300

25

5.816

2.615

1.317

815

312

312

26

6.048

2.718

1.369

847

323

323

27

6.281

2.822

1.421

878

335

335

28

6.512

2.926

1.473

910

347

347

29

6.744

3.030

1.525

942

358

358

30

6.975

3.133

1.577

973

370

370

31

7.208

3.237

1.629

1.005

382

382

32

7.440

3.341

1.680

1.037

394

394

33

7.671

3.444

1.732

1.069

405

405

34

7.903

3.548

1.784

1.101

416

416

35

8.135

3.652

1.836

1.132

428

428

36

8.367

3.755

1.888

1.164

440

440

37

8.599

3.860

1.940

1.196

452

452

38

8.831

3.964

1.993

1.227

463

463

39

9.063

4.068

2.044

1.259

474

474

40

9.294

4.171

2.096

1.292

487

487

Jaar

A

B

C

D

F

Urnengraf

41

9.526

4.275

2.148

1.323

498

498

42

9.759

4.379

2.200

1.355

510

510

43

9.990

4.482

2.252

1.386

521

521

44

10.222

4.586

2.304

1.418

534

534

45

10.453

4.690

2.356

1.450

545

545

46

10.686

4.794

2.407

1.481

556

556

47

10.918

4.897

2.459

1.513

568

568

48

11.149

5.001

2.511

1.546

579

579

49

11.382

5.105

2.563

1.577

592

592

50

11.613

5.208

2.615

1.609

603

603

Behorende bij raadsbesluit van 8 november 2022,

De griffier,