Besluit van Gedeputeerde Staten van provincie Fryslân van 1-11-2022 , tot bekendmaking van hun besluit van 1-11-2022 , tot vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en/of de tarieven voor de begrotingsjaren 2023-2028 voor: de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Fryslân 2019 (SrNL2019)

Geldend van 16-11-2022 t/m heden

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van provincie Fryslân van 1-11-2022 , tot bekendmaking van hun besluit van 1-11-2022 , tot vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en/of de tarieven voor de begrotingsjaren 2023-2028 voor: de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Fryslân 2019 (SrNL2019)

Gedeputeerde Staten van Fryslân

Gelet op de artikelen 1.2 en 2.13a van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Fryslân 2019 en gelet op artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluiten vast te stellen:

Openstellingsbesluit natuurbeheer Fryslân 2023-2028

Artikel 1 Doelgroep

Subsidie op grond van de SrNl2019 kan alleen worden aangevraagd door de volgende natuurcollectieven en terreinbeherende organisaties:

 • Unie van Bosgroepen;

 • Natuur collectief Fryslân;

 • It Fryske Gea;

 • Natuurmonumenten;

 • Staatsbosbeheer;

 • Noardlike Fryske Wâlden.

Artikel 2 Onderdelen van het natuurplan waarvoor subsidie kan worden aangevraagd

Op grond van deze openstelling kan subsidie worden aangevraagd voor:

 • 1.

  Beheren van een natuurterrein gelegen binnen het Natuur Netwerk Nederland (NNN) in de provincie Fryslân,

 • 2.

  Beheren van een natuurterrein gelegen buiten het NNN in de provincie Fryslân voor zover voor dit terrein reeds op grond van de Srnl 2016 danwel de Srnl 2019 door aanvrager subsidie is ontvangen (continuering),

 • 3.

  De beperking genoemd in het vorige lid geldt niet voor de natuurterreinen die behoren tot het historische tuin complex Stania State Oenkerk.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

Uitsluitend de volgende activiteiten komen voor subsidie als bedoeld in artikel 2 in aanmerking:

 • a.

  het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de natuurbeheertypen met de aanduiding N01.01, N01.02, N01.03, N01.04, N02.01, N03.01, N04.01, N04.02, N04.03, N04.04, N05.02, N05.03, N05.04, N06.01, N06.02, N06.03, N06.04, N06.05, N06.06, N07.01, N07.02, N08.01, N08.02, N08.03, N08.04, N09.01, N10.01, N10.02, N11.01, N12.01, N12.02, N12.03, N12.04, N12.05, N12.06, N13.01, N13.02, N14.01, N14.02, N14.03, N15.01, N15.02, N16.03 N16.04, N17.02, N17.03, N17.04, N17.05 en N17.06 van het natuurbeheerplan 2023;

 • b.

  het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de landschapsbeheertypen met de aanduiding L01.01, L01.02, L01.03, L01.05, L01.06, L01.07, L01.08, L01.09, L01.16, L02.01, L02.03 van het natuurbeheerplan 2023;

 • c.

  monitoring, indien de subsidieaanvrager over een certificaat beschikt;

 • d.

  het recreatief toegankelijk maken en houden van een natuurterrein, uitgezonderd het type N01.01 Zee en Wad en N04.04 Afgesloten Zeearm

Artikel 4 Subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond voor de periode 2023-2028 voor subsidies als bedoeld in artikel 2 bedraagt € 130.920.000,-, waarbij geldt dat:

  • a.

   Het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in artikel 2 voor terreinen gelegen binnen het Natuurnetwerk Nederland bedraagt € 121.200.000,-

  • b.

   Het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in artikel 2 voor terreinen gelegen buiten het Natuurnetwerk Nederland bedraagt € 9.720.000,-

 • 2. Gedeputeerde Staten zijn gerechtigd om na sluiting van de openstelling eventuele over en onderbesteding van de plafonds tot het subsidieplafond genoemd in lid 1 te verrekenen.

 • 3. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen, waarbij de datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als datum van binnenkomst.

 • 4. Voor zover door verstrekking van subsidie voor volledige aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.

Artikel 5 Aanvraagperiode

Aanvragen voor subsidies kunnen in de periode van 15 november 2022 tot en met 31 december 2022 worden ingediend bij de provincie Fryslân, Tweebaksmarkt 52 8911KZ Leeuwarden.

Hoofdstuk 2 Tarieven

Artikel 6 Tarieven natuurbeheer 2023 - 2028

De jaarvergoeding voor de natuurbeheertypen, landschapsbeheertypen en bijdragen als bedoeld in de SrNL2019 zijn voor de subsidieperiode 2023-2028 opgenomen in bijlage 1 behorende bij dit besluit.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 7 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 8 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit natuurbeheer 2023-2028

Ondertekening

plaats, datum,

Gedeputeerde Staten van Fryslân

Drs. A.A.M. Brok ,

voorzitter

A. Schepers, MSc,

secretaris

Bijlage 1 behorende bij artikel 6

Type

Naam

Eenheid

Tarief_beheer

Tarief_monitoring

Tarief_voorziening

Tarief_toezicht

Tarief_vaarland

Tarief_kudde

L01.01

Poel en klein historisch water

per stuk

€ 174,28

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

L01.02

Houtwal en houtsingel

per ha

€ 4.118,41

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

L01.03

Elzensingel

per 100 m

€ 128,51

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

L01.05

Knip- en scheerheg

per 100 m

€ 295,05

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

L01.06

Struweelhaag

per 100 m

€ 377,11

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

L01.07

Laan

per 100 m per rij

€ 353,27

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

L01.08

Knotboom

per stuk

€ 15,29

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

L01.09

Hoogstamboomgaard

per ha

€ 2.247,19

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

L01.16

Bossingel

per ha

€ 2.093,84

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

L02.01

Fortterrein

per ha

€ 1.008,34

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

L02.02

Historisch bouwwerk en erf

per ha

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

L02.03

Historische tuin

per ha

€ 6.012,72

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

L03.01

Aardwerk en groeve

per ha

€ 1.111,22

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

N01.01

Zee en wad

per ha

€ 0,48

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

N01.02

Duin- en kwelderlandschap

per ha

€ 80,87

€ 21,60

€ 48,31

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

N01.03

Rivier- en moeraslandschap

per ha

€ 134,16

€ 13,10

€ 48,31

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

N01.04

Zand- en kalklandschap

per ha

€ 97,59

€ 11,77

€ 48,31

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

N02.01

Rivier

per ha

€ 5,04

€ 0,00

€ 48,31

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

N03.01

Beek en bron

per ha

€ 101,92

€ 0,00

€ 48,31

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

N04.01

Kranswierwater

per ha

€ 57,12

€ 0,00

€ 48,31

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

N04.02

Zoete plas

per ha

€ 57,53

€ 0,00

€ 48,31

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

N04.03

Brak water

per ha

€ 72,13

€ 0,00

€ 48,31

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

N04.04

Afgesloten zeearm

per ha

€ 0,48

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

N05.02

Gemaaid rietland

per ha

€ 662,47

€ 16,29

€ 48,31

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

N05.03

Veenmoeras

per ha

€ 644,66

€ 30,58

€ 48,31

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

N05.04

Dynamisch moeras

per ha

€ 468,76

€ 30,58

€ 48,31

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

N06.01

Veenmosrietland en moerasheide

per ha

€ 1.326,66

€ 34,04

€ 48,31

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

N06.02

Trilveen

per ha

€ 2.661,50

€ 29,21

€ 48,31

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

N06.03

Hoogveen

per ha

€ 199,16

€ 39,47

€ 48,31

€ 0,00

€ 0,00

€ 575,11

N06.04

Vochtige heide

per ha

€ 312,86

€ 20,32

€ 48,31

€ 0,00

€ 0,00

€ 356,23

N06.05

Zwakgebufferd ven

per ha

€ 74,39

€ 126,54

€ 48,31

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

N06.06

Zuur ven of hoogveenven

per ha

€ 98,63

€ 126,40

€ 48,31

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

N07.01

Droge heide

per ha

€ 206,59

€ 18,71

€ 48,31

€ 0,00

€ 0,00

€ 356,23

N07.02

Zandverstuiving

per ha

€ 126,36

€ 18,71

€ 48,31

€ 0,00

€ 0,00

€ 356,23

N08.01

Strand en embryonaal duin

per ha

€ 11,24

€ 10,29

€ 48,31

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

N08.02

Open duin

per ha

€ 319,08

€ 27,09

€ 48,31

€ 0,00

€ 0,00

€ 356,23

N08.03

Vochtige duinvallei

per ha

€ 1.414,56

€ 34,65

€ 48,31

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

N08.04

Duinheide

per ha

€ 241,75

€ 18,71

€ 48,31

€ 0,00

€ 0,00

€ 356,23

N09.01

Schor of kwelder

per ha

€ 148,30

€ 24,16

€ 48,31

€ 0,00

€ 0,00

€ 575,11

N10.01

Nat schraalland

per ha

€ 2.296,46

€ 39,35

€ 48,31

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

N10.02

Vochtig hooiland

per ha

€ 1.356,00

€ 28,56

€ 48,31

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

N11.01

Droog schraalland

per ha

€ 835,64

€ 23,39

€ 48,31

€ 0,00

€ 0,00

€ 575,11

N12.01

Bloemdijk

per ha

€ 2.415,91

€ 20,83

€ 48,31

€ 0,00

€ 0,00

€ 575,11

N12.02

Kruiden- en faunarijk grasland

per ha

€ 258,04

€ 6,57

€ 48,31

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

N12.03

Glanshaverhooiland

per ha

€ 537,23

€ 21,64

€ 48,31

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

N12.04

Zilt- en overstromingsgrasland

per ha

€ 599,05

€ 24,16

€ 48,31

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

N12.05

Kruiden- en faunarijke akker

per ha

€ 868,66

€ 11,74

€ 48,31

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

N12.06

Ruigteveld

per ha

€ 114,88

€ 6,63

€ 48,31

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

N13.01

Vochtig weidevogelgrasland

per ha

€ 762,33

€ 10,58

€ 48,31

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

N13.02

Wintergastenweide

per ha

€ 38,07

€ 0,00

€ 48,31

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

N14.01

Rivier- en beekbegeleidend bos

per ha

€ 45,20

€ 24,97

€ 48,31

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

N14.02

Hoog- en laagveenbos

per ha

€ 22,77

€ 13,37

€ 48,31

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

N14.03

Haagbeuken- en essenbos

per ha

€ 73,00

€ 22,55

€ 48,31

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

N15.01

Duinbos

per ha

€ 77,89

€ 9,76

€ 48,31

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

N15.02

Dennen-, eiken- en beukenbos

per ha

€ 127,06

€ 9,76

€ 48,31

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

N16.03

Droog bos met productie

per ha

€ 41,33

€ 6,54

€ 48,31

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

N16.04

Vochtig bos met productie

per ha

€ 69,67

€ 6,54

€ 48,31

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

N17.02

Droog hakhout

per ha

€ 535,84

€ 3,97

€ 48,31

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

N17.03

Park- en stinzenbos

per ha

€ 343,66

€ 3,97

€ 48,31

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

N17.04

Eendenkooi

per ha

€ 2.958,50

€ 0,00

€ 48,31

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

N17.05

Wilgengriend

per ha

€ 4.322,93

€ 18,45

€ 48,31

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

N17.06

Vochtig en hellinghakhout

per ha

€ 751,59

€ 18,45

€ 48,31

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00