Beleidsregels Energietoeslag 2022 gemeente Katwijk

Geldend van 16-11-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 13-04-2022

Intitulé

Beleidsregels Energietoeslag 2022 gemeente Katwijk

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk

gelet op:

 • -

  titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 35 van de Participatiewet;

overwegende dat:

 • -

  het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag 2022;

besluit vast te stellen de Beleidsregels Energietoeslag 2022 gemeente Katwijk.

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Participatiewet;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk;

 • c.

  inkomen: totaal van het inkomen in de maand voorafgaand van de aanvraag, bedoeld in artikel 31 t/m 33 van de Participatiewet. Voor de berekening van het inkomen wordt niet meegenomen het deel van het inkomen waarop executoriaal beslag is gelegd en het deel van het inkomen waarmee rekening gehouden wordt ter aflossing in het minnelijk dan wel wettelijk traject schuldhulpverlening.

 • d.

  wisselend inkomen: totaal van het gemiddelde inkomen van drie maanden voorafgaand aan de aanvraag, bedoeld in artikel 31 t/m 33 van de Participatiewet. Voor de berekening van het inkomen wordt niet meegenomen het deel van het inkomen waarop executoriaal beslag is gelegd en het deel van het inkomen waarmee rekening gehouden wordt ter aflossing in het minnelijk dan wel wettelijk traject schuldhulpverlening.

 • e.

  peildatum: het moment van de aanvraag. De peildatum geldt voor het kalenderjaar 2022.

Artikel 2: Doelgroep eenmalige energietoeslag 2022

 • 1. De eenmalige energietoeslag 2022 van € 1300,- is bedoeld voor een huishouden met een inkomen dan wel wisselend inkomen tot 150% van de toepasselijke bijstandsnorm en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 • 2. Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 3. Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

  • a.

   in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet;

  • b.

   jonger is dan 21 jaar;

  • c.

   is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres.

 • 4. De energietoeslag kan ook worden toegekend aan studenten die aanspraak kunnen maken op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000. Om het inkomen uit studiefinanciering te bepalen wordt het normbedrag voor de kosten van levensonderhoud, bedoeld in artikel 33, lid twee van de Participatiewet, gehanteerd.

 • 5. De energietoeslag wordt voor het jaar 2022 maximaal een keer per woonadres toegekend. Een uitzondering hierop is mensen wonend op hetzelfde woonadres met een individueel commercieel huurcontract, waarbij uit het huurcontract blijkt dat er betaald moet worden voor de kosten van energie.

 • 6. De energietoeslag wordt niet aan een huishouden toegekend als het huishouden de energietoeslag toegekend heeft gekregen op een ander woonadres, zowel binnen als buiten de gemeente Katwijk.

Artikel 3: Ambtshalve toekenning 2022

 • 1. Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2, en:

  • a.

   algemene bijstand ontvangen; of

  • b.

   een uitkering op grond van de IOAW en IOAZ ontvangen; of

  • c.

   een uitkering op grond van de BBZ ontvangen; of

  • d.

   Individuele Inkomenstoeslag ontvangen.

   ontvangen de eenmalige energietoeslag 2022 ambtshalve uiterlijk op 14 april 2022.

 • 2. De ambtshalve toekenning heeft geen betrekking op huishoudens die algemene bijstand

  ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de wet.

Artikel 4: Aanvraag 2022

 • 1. Huishoudens als genoemd in artikel 2, derde lid, die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag 2022 kunnen vanaf begin mei 2022 een aanvraag indienen met gebruikmaking van het aanvraagformulier op www.gezondverzekerd.nl.

 • 2. De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt digitaal ingediend via www.gezondverzekerd.nl. In afwijking van deze digitale aanvraag is een schriftelijke aanvraag mogelijk indien naar het oordeel van het college bijzondere omstandigheden in het individuele geval hiertoe aanleiding geven.

 • 3. Indien de aanvrager niet een vast inkomen heeft als bedoeld in artikel 1, sub c, maar een wisselend inkomen als bedoeld in artikel 1, sub d, dan overlegt de aanvrager het inkomen van de afgelopen drie maanden om aan te tonen dat de aanvrager een gemiddeld inkomen tot 150% van het sociaal minimum heeft.

 • 4. Een aanvraag voor de energietoeslag 2022 kan worden ingediend tot en met 31 januari 2023.

Artikel 5: Afgewezen aanvraag 2022

Ingediende aanvragen die op basis van de beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 zijn afgewezen worden op basis van deze beleidsregels met terugwerkende kracht beoordeeld.

Artikel 6: Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 7. Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1. De beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Katwijk worden per 8 november 2022 ingetrokken.

 • 2. Deze beleidsregels treden met terugwerkende kracht in werking met ingang van 13 april 2022.

 • 3. De beleidsregels Energietoeslag 2022 gemeente Katwijk vervallen op 1 juli 2023.

Artikel 8. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels Energietoeslag 2022 gemeente Katwijk.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 8 november 2022

Het college van burgemeester en wethouders,